V A N V E U RIV E. KOORNWINDMOLEN, HOFSTEDE, I I J LICITATffi-VERKOOPIlW J mJ jabs. Openbare Verko-oping ZATBftDAl 10 DECEMBER WO. nJ 1789. Supplement op half blad, per week. r Eon Nummer, on Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke en algemeene Tijdingen, Marktpryzen en Ilandelzaken, iam- een sUpp]enient Op half blad, oer week. OPENBARE Gemeente Wulveringhem. Gemeente Houthem. A Voor stad worden O.M LIT GEMEE.NZAEMIIEID TE SGHEIDEN. van het bureel th S' kadastrael sectie 352 palende ADVERTEK[TIE-BUD "g- aen do hofstede- sieur Karel de weduwe en Van cenen welgekalanlen Benevens van eene allerbeste behuisde en beplante STAENDE EN GELEGEN IN DE NAVERMELDE GEMEENTEN. op het bureel van L_. op al de postkantooren het blad, Ooststraet i van het sjk. L-- Pryi van Men abonneert zich N.’ 84, to Veurn», en Insertion, löcentiiuen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.', het supplement 15 e." Allo aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, Uhkazl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zendan. inschryving, BETAELBAÉR VOOROP: franks 's jaers. 3 fr. 25, 6 maenden. 1 fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 0 maendeu. 2 fr. 25 3 maendeu. Yoor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. IN DB HERBERG DEN PLOEG, TE VEURNE. tie A, nummers 300 en 810, palende van oosten aen de lauden van d’heer Ernest Oespot te Veurne, van zuiden aen de landen van d’heer Desinedl, Card Peeren en de weduwe Maryn, van westen aen d’heer Ernest Vandenpeerebooin en Jacobus Leplae, en van noorden aen het Ringslut. Lot 13. Wat oost van het lestvoorschreven lot, 22 aren 80 centiaren, zynde een lang smal par- ceelken Maeigras, bekend by plan kadastrael sectie A, nummer 335, palende van oosten aen tien eigen dom van sieur Ludovicus Lunaire, van zuiden aen de weduwe Ignaes Vandenbulcke, van westen aen d’heer De Keuwcr te Veurne, en van noorden aen het Ringsiot. Voor zoo veel de gemelde hofstede in massa ver kocht is zal den kooper te betalen hebben, over de weerde der ongekoende boomen daer op staende, eene somme van 1086 franks. Do titelen van eigendommen en de verkoopvoor- waerden zyn berustende ten Kantore van den boven genoemden Notaris DE CAE. aen elkanderenbekend by plan li, nummers 348, 349, 350, 351 en ööZpalende van oosten aen de limitescheiding van Wulveringhem, van zuiden aen de hofstedelanden van sieur Jacobus Baelden, van westen aen het lest voorschreven lot, en vnn noorden het zesde lot. Boontprys te betalen veertien franks. Lot 4. beluiden het eerste lot alsook bezuiden den eigendom van de weduwe en erfgenamen van Ignaes Vandenbilcke, een hectare 75 aren 30 cen tiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie II, nummers 417, 418 en 419, palende van oosten liet eerstvolgende lot, van zuiden aen landen tan de weduwe en kinderen Mar) n, en van westen aen du gene van erfgenamen Vandenbilcke. Boomprys te b, talen 29 franks. Lot 5. bezuiden de loten een en twee, drie hectaren vyfaren 90 centiaren Zaeiland, ter zes dif ferente parceelen en bekend by plan kadastrael sectie B, nummers 338, 350, SCO, 361, 862 en 363, met een walleken ten oosteinde van nummer 361 palende van oosten aen de hoftledalandeti van Jaco bus Baelden, van zuiden aen dea geenon van de we* tl uwe en kinderen Maryn, van westen aen de loten een en vier, en van noorden aen loten een en twee. Booniprjs te betalen 27 franks. Lol 6. Benoorden de loten een, twee en drie, 2 hectaren 12 aren 90 centiaren Zaeiland, bekend per plan kadastrael sectie B, nummer 338, palende van oosten aen de limitescheiding met Wulveringhem, van westen aen bul eerstvolgende lot, van noorden aen den Dringam molenweg. Boomprys te betalen 133 franks. Lot 7Bewesten aen hel lestvoorschreven lot, een hectare 30aren 50 centiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B, nummer 339 about- teerende van zuiden aen hel lot een, van westen aen de landen van de weduwe Ignaes Vandenbilcke, en van noorden aen den Driiigammolenweg. Boomprys te betalen 3 franken. Lol 8 Benoorden de loten 6 en 7 alleenlyk den Driiigammolenweg daer tusschen, 84 aren 50 cen tiaren Z.ieilnnd, bekend by kadaster sectie B, num mer 83 Iaboutteerende van oosten en noorden aen de proprieteit van jouffrouw de weduwe d’heer Bernard Moeneclaey te Hondschoote, en >an westen aen de hofsledelanden van sieur Carel l'eerem Boomprys te betalen 58 franks. Lot 9. feu zuidweslhoeke van het lestvoor schreven lot, 30 aren Zaeiland, bekend per plan ka dastrael sectie B, nummer 330, aboutteerende van zuiden aen den Driiigammolenweg, van westen en noorden aen de hofstedelanden van sieur Peeren. Lot 10. Weinig west van het lestvoorschreven lot, in den hoek van de Maerlandstraet en den Driiigammolenweg, 54 aren 50 centiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B, nummer 328; palende van oosten en noorden aen de hufstedelan- den van sieur Peeren, en van zuiden en westen aen de gemelde straet en weg. Boomprys te betalen vyf franken. Lol 11. Wat west van onze hofstede beschreven onder lot een, 2 hectaren 6 aren 40 centiaren Zaei land ten vier parcealen aen elkanderen, en bekend by plan kadastrael sectie B, nummers 286,287, 288 en 289, palende van noorden en oosten aen den eigendom van Carel Degravc en d’heer de Thibault de Boesinghe, van zuiden aen zaeiland van Sera- phinus Lazeure, en van westen aen do eigendommen van joulfrouw Louise Deman en Albert Vermoersch. Boomprys te betalen 475 franks. Lot 12. Verre noordwest van het lot een, on be zuiden aen het Ringslot, een hectare 51 aren 20 centiaren Grasland, bekend by plan kadastrael sec- 1 Woensdag 21 December 1859, om twee uren na noen in de herberg den Ploeg, bewoond by sieur Dominieui Torrelle, Citerncplacts to Veiirne, Door het ambt van den Notaris DE CAE, ter resi dentie van Alveringhem, tol dies gecommitteerd ten overstaen van den heer Vrederegter van het kanton van Veurne, bygeslaen van zynen Greflier. Zal er overgegaen worden in eene zitting tot dd openbare Licitatie-Verkooping, van de volgende goed reen, te weten Gemeente Adinkerke. koop 1. Binnen de gemeente Adinkerke, verre zuidwest van de kerk, van noorden tegen het Hi slot der Moeren, een HOFSTEDEKEN, bestaende uit woonhuis, scheur, koeistal en zwynstal niet do hoe veelheid van hectaren 1-68-10 centiaren land, onder* grond van gebouwen, hofplaats en inedegaende zaei- land; bekend by plan kadastrael sectie D, onder de nummers 296, 297,300, 801, 302 en 303; palende van noorden aen het veld van Adinkerke, van westen aen land toebehoorende aen d’et'fgenamen Dlervckx te Adinkerke, van zuiden aen maeigras behoorendd het weldaeds-bureel van Adinkerke en van oosten aen den volgenden koop. Koop 2 Beoosten aen koop een; eene party Akkerland, bekend by kadaster sectie D, nummers 309, 310 en 311, ter grootte van 18 aren 15 cent, lands; palende Van noorden .ten getiteld veld vart Adinkerke, van oosten aen den volgenden koop, en Van zuiden aen het maeigras van het bureel van Weldadigheid van Adinkerke. Gebruikt aen 20 franks ’sjaers, zonder pacht door1 Pieter Capoen,aen wie de dacrop staende gebouwen, dit zonder regt van stand, zyn toebehoorende. koop 3. Beoosten aen koop twee hectaren 14 1-50 Cent. Gras, met het daerop staende tweewoonstig lluizcken; eerlyds uitmakende het Hofstedeken naemd Slierbehe, bekend by plan kadastrael seeiid D, onder de numtners 312, 313, 314, 315, 316, 3JÖ cn 323, palende van noorden aen gemeld veld van Adinkerke, van oosten het hoofstedegras gebruikt door sicur Robaeys, en behoorende aen het «eldaedsi. bureel van Adinkerke;- tan zuiden naest hel oosteii Dynsdag27 December 1859, om twee ure na mid- mag, in de herberg bewoond by sieur Suber-Policy te W ui vering hem-Z.waentjc, Zal den Notaris DE CAE, ter residentie van Al veringhem, overgaen in eene zitting tot de openbaie crKOUpIiij, .1. vnlgonrlo Gneilirrnii, Koop 1. Binnen de gemelde gemeente Wul- veringliem, by bet Zwacntje on langst den varrd lei dende mier Veurne, cenen wolbekalanten Koorn- windmoleii met alle de Gebouwen, bestaende in huis,suliuer, stallingen en andere gerieHykhcdeii, benevens de daermedegaende erve, staende en gele gen binnen degemeentc Wulveringhem, nevens het gohugle genaemd het Zwaenlje, bekend by plan ka dastrael sectie B, nummers 232, 233, 234, 285 en 236, ter grootte van 42 aren 20 centiaren. Gebruikten bewoond by sieur Carolus Arnold).s Qua gbr beur, met pagt tot 1 mei 1861, mits 599 franks by jaer, vry zuiver geld. Koop 2. Binnen gemelde gemeentit Hotst hem, verre noord-oost van de kerk, eene behuisde en be plante Hofstede, groot volgens titelen hectaren 23 - 27 - 41 centiaren, en bekend by kadaster sectio A, nummers 809, 310 en 835en sectie B, nummers 2150, 287, 2118, 289, 830, 831, 338, 339, 389ms, 340, 841,342, 343,344, 345,846,347, 348,349, 350, 351, 352 353, 354, 355,417, 418, 419, 328, 856, 357, 358, 359, 360, 361,362 en 363, ter grootte van hectaren 23- 27 - 08 centiaren. Bewoond en gebruikt by den medeverkooper sieur Joannes Baelden, met pagl tot eersten October 1802, in advi-iiante van, te weten: tot I.** October 1860, mits J6G0 franks en de twee verdere jaren in ad- venante van I860 franks drie en tachentig cenlimcn In jure, respective!) k vry zuiver geld. ti-rdeéld in de 13 volgende loten. Lot 1. Alle de Gebouwen met 4 hectaren 28 aren een centiare onder Grond van Gebouwen, Uof- plaets, Hovenierhof, Boomgaerd en Zaeiland daer niedi i’aciide, bekend by kadaster ouder de nummers 340.341,342,343,344,345,346, 339bis, 355, 356 en 357 der sectie B, palende van noorden aen de loten 6 en 7, van oosten aen liet eerstvolgende lot van zuiden aen de loten 4 en 5, en van westen aen eigendom der weduwe Ignaes Vandenbilcke. Boomprjs te betalen 231 franken. Lol. '2. Beoosten het eerste lot, 2 hectaren 95 aren 70 centiaren Gras en Zaeiland, voordozen drie par ceelen, b< kend by plan kadastral sectie B, onder do nummers 847, 353 en 354, palende van oosten aen hel eerstvolgende lot, van zuiden aen het lot vyf, van westen aun het leste lot en van noorden aen het zesde lot. Boomprys te betalen 111 franken. Lot 3.Beoosten hier aen 2 hectaren 29 aren 'D centiaren Zaeiland ten vyf differente parceelen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1