VAA VEURNE. BERIGT. HUIS EN ERF J BOONIEN, AEN HET KOOPDAG in de Herberg den A ppel, TE ALVEHINGHBM. B O O M E X, I De Notaris Beernaert, ENGELSCHE OESTERS. KOOPDAG a Il ll r VERKOOP HUIZEN MET ERVEN I jl I a 4 14 DECEMBER 1830. I I I i 3 TE VINCHEM, openbaer te verkoopen SCI1OONEN KOOPDAG van J - Koopdag van 186 koppen Boomen, Zynde Eiken, Abeelen, Olmen, Wilgen, Esschen en andere TE ALVERINGHEM EN S? RICKIERS. i I Gemeente Houthem. TE WULPEN EN COXYDE, OPENBARE VERKOOPING C Y N S G R O N D, a m um: vi se-bi. STUDIE VAN VAN SIELEGHEM, NOTARIS TE BRIGG!. r te lezen. ■r n WULVEHINGHEM. TE HOUTHEM. ft Donderdag 12 January 1800, ten twaelf uren mid dags precies op de hofstedelanden bewoond en ge bruikt by sieur Joannet Batlden, tusscheti de plaet* van Houthem en het gehugte het Zwaeutje, dies den transport zeer gemakkelyk als aengelegen van den vaert leidende van Bergen naer Veurne, alsook door den nieuwen geleiden steenweg gaende van Houthem naer hel Gouden Hoofd Bestaende in poupelieren, olmen, esschen, wilgen, iepen, abeelen, eiken en hollander booirien. Op tyd van betaling ten kanloore van dén Notaris DE GAE, to Alveringhem, en conditiën alsdan voren Te Alveringhem, maekt bekend dat de Licitatie- verkooping der Hofstede Lehouck, gelegen in Egge- waertscappelie en Wulveringhem, zal plaets hebben op Donderdag 22.d,B December, 1859, ten 2 ure na middag, ter herberg van Louit De Witte, ter dorp- plaeta van Nieukappelle. Men kan zich alle dagen versche Engelsche Oester» verschaffen in het hölel de Rheloiika, alhier. Op Maendag 25 December 1859, ten negen uro voor middag, Van al en generalyk het Hcrbcrg-gcrief, bestaende in toog, loquet, spoelbak, tinnen, galeischen en gla'en stoopen, kannen en pinten. Mitsgaders van veel andere raenagie-goederen als beddingen, ledekanten, matras, tafels, stoelen en bankan, en circa dertig flesschen wyn. Alles met gereed geld. van zeer schoont) h SUPPLEMENT Op Maendag 19 December 1859, om X uren na middag precies, in de herberg dun Hoek, bewoond door Eduard Vienne, ter dorpplaels van Wul- varinghem, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringbéth resi- dcerendc, openbaer, in cene xitting, verkoopcu Een goed en gerieflyk Huis, bestaende in woon plaats, kamer, kelder, keuken en citernc, benevens cene schuer en de hoeveelheid van 9 aren 33 centi aren Erf alhier medegaende; alles xeer dienstig voor den vlashandel; gestaen en gelegen te Vinchem, langs en bewesten den steenweg, leidende van het gouden Hoofd naer het Zwaantje; palende van tui den en westen aen xaeiland der kinderen van wylen mynheer Cuvelier te Veurne, van noorden hel huis en erf der herberg de Roose, de doornen haegaldaer hier medegaende met gewoone vrydom; van oosten voorhoofdende op gemelde steenweg. Gebruikt door den verkooper sieur Pieter Van Elverdinge. Aenslag met den dag der betaling van de koopsom. Titelen en veilings-voorwaerden berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. Op Maeudag, 9.**“ January, 1880, juist ten 12 ars middags te beginnen, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van mynheer Malou-Van den Peereboom, op xytie landen en Hofsteden gebruikt door sieur Albert Patlou, Ryckeboer, wed. P. Van den Bouhcde en Ch.Sonesael. JUIST 70 KOOPEN BOOMEN, Waer onder vele dienstig voor konstruktie-werkea en voor kuipers, wagenmakers, timmermans en*. Te vergaderen aen koop een, op ’(gebruik m Albert Patlou. Alles op tyd van betaling, mits de onkosten vol doende, en te stellen bekende borgen. allcenlyks den vierden koop daer tusschen strek kende zuid en noord palende van oosten aen den gezegden vierden koop,scheidende met het huis op half dubbel steenen vuerstede gemeen met het huis van Franciscus Lobeau, en voor het land op regte linie der zelve vuerstede, zuidwaert gaende, van zuiden aen zaeiland van voornoemden sienr Sampers, west xaeiland der weduwe en kinderen van Simoen Parrein, en van noorden aen den voormelden voet- weg hier medegaende. Gebruikt door Karei Kinget, met pacht tot 1.’ mei 1860. 4 en lette Koop.De hoeveelheid van 3 aren Cl centiaren Land onder grond van gebouwen en ho- venierhof, alwaer ten noordeinde het huis van Franciscus Lobeau op staet, strekkende zuid en noord; palende oost aen de erf van den eersten koop, zuid zaeiland van sieur Sampers voornoemd, en west den derden koop. In erfpacht gehouden door Franciscus Lobeau, voor eeuon termyn van 27 jaren, ingegaen den 1 October 1840, mits de jaerlyksche pachtsom van fr.’ 18-75 cent, boven de belastingen. De eigendoms-bewyzen en do veilings-voorwaer den, berusten ton kantore van voornoemden Notaris HOLLY. Op Vrydag 6 January I860, om twee uren na mid dag, in de herberg bewoond door sieur l'italii Get- quiere, ter dorpplaets te Houthem, Zal den Notaris ROLLT, te Wulveringhem resi- deerendc, in eene zitting openbaer de volgende Goederen te koopen aenbieden. 1 Koop.Een Huis met gerieflykheden, gestaen te Houthem, weinig zuidoost van do kerk, op 14 aren 59 centiaren Erf, onder grond van gebouwen, hof en xaeiland daer medegaende, strekkende de erf zuid en noord met eene happe ten zuideindedie naer het oostea strekt; palende van oosten naer het noorden aen den tweeden koop, naer hel zuiden en ook van zuiden aen zaeiland van sieur Michiel Sampers, west oen den cynsgrond bekend onder den vierden koop, van noorden met de happe aen den tweeden koop en van noorden aen eenen voetweg hier medegaende. Het huis paelt van oosten aen het gene bekcad on der koop 2, scheidende op half dobbel steenen vuerstede. Gebruikt door Karei Rousseeuw, tot I.» mei 1860. 2 Koop. Beoosten aen den eersten koop, een Huis met gerieflykheden, stamde op 3 aren 65 cen tiaren Erf, onder grond van gebouwen en hof daer medegaende; palende van westen aen den eersten koop, aldaer scheidende voor het huis op half dub bel steenen vuerstede, en voor hel land op regte streek van diere zuidwaert gaendevan zuiden aen den zelven eersten koop, van oosten zaeiland van sieur Sampers en van noorden aen den gemelden voetweg hier medegaende. Gebruikt door Karei Bekaert, met pacht tot 1.* mei 1860. 3 Koop. Een Huis en gerieflykheden met dry aren 64 centiaren Erf, onder grond van gebouwen en hof daer medegaende, digt by den eersten koop, Vaneeneschoonc en patriinonieelo HOFSTEDE, Gestaen en gelegen Groot II. 8-68- 36 C., tegen aen de poorten der stad Veurne, gebruikt door C. L. Rlankaert, met recht vnti pacht tol I October 1861. Deze Hofstede, zeer dienstig voor Hovonierhoven en Kweekcryland, is verdeeld by plakbrieven in twintig kleine koopen. INSTEL op Donderdag 15 december 1859, en OVERSLAG op 29 december 1859 daer na telkens te l.eke, om 4 uren na middag in de herberg het Lapperi-fort, by baes Vervennc. 1 p. Inolcl-penningen. Mot real gemak van betaling. Elk zegge hel voort. van en eenen TE HOUTHEM.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1