VA IV VEURNE LICITATIE-VERAOOPING KOORNWINDMOLEN, Benevens van cenc allerbeste behuisde en beplante HOFSTEDE, STAENDE EN GELEGEN IN DE NAVERMELDE GEMEENTEN. s Openbare Verkooping JAER. 1790. ZATERDAG 47 DECEMBER 1880. algemeene week. IN DE HERBERG DEN PLOEG, TE VEURNE. OPENBARE "if politieke Een Nummer, en een f Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, N.r 555/ Gemeente Ilouthem, en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzakcn. Supplement op hall blad, per week. ..-JÏ F ,L.t w.._ Voor stad worden i Houlhem, 95 aren van d’heer en van Van ccncn wclgekalnntcn 289, palende eigendom van de Boesingbe, Prys van van zuiden aen, van westen acn en van noorden aen inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 innenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Woensdag 21 December 1859, om twee uren na noen in de herberg den Ploeg, bewoond by sieur Dominieut Torrelle, Citerneplaets te Veurne, Door het ambt van den Notaris DE CA3, ter resi dentie van Alveringhem, tot dies gecommitteerd ten overstaen van den heer Vrederegter van het kanton, van Veurne, bygestaen van zynen Greffier. Zal or overgegaen worden in ecno zitting tot de openbare Licitatie-Verkooping, van do volgende goedreon, te weten Gemeente Adinkerke. koop 1. Binnen de gemeente Adinkerke, verrs zuidwest van de kerk, van noorden tegen het Ring slot der Moeren, een HOFSTEDEKEN, bestaande uit woonhuis, scheur, koeistal en zwynslal met de hoe veelheid van hectaren 1-68-10 centiaren land, onder grond van gebouwen, hofplaets en medegnende zaei land; bekend by plan kadastrael sectie 0. onder da nummers 296, 297, 300, 301, 302 en 303; palendo van noorden aen het veld van Adinkerke, van westen aen land toebehoorende aen d’erfgenatnen Oieryckr te Adinkerke, van zuiden aen maeigras behoorettda het weldaeds-bureel van Adinkerke en van oosten aen den volgenden koop. Koop 2 -Beoosten aen koop een; eene party Akkerland, bekend by kadaster sectie D, nummers 309, 310 en 311, ter grootte van 18 aren 15 cent, lands; (talende van noorden aen gemeld veld van Adinkerke, van oosten aen den volgenden koop, en van luiden aen het maeigras van het bureel van weldadigheid van Adinkerke. Gebruikt aen 20 franks ’sjaers, zonder pacht door Pieter Capoen,aen wie de daerop staende gebouwen, dit zonder regt van stand, zyn toebehoorende. koop 3. Beoosten aen koop twee hectaren 1-41-50 cent. Gras, niet het daerop staende tweewoonstig Huizeken; eerlyds uitmakende het Hofstedeken ge- n.temd Stierbche, bekend by plan kadastrael sectio I), onder de nummers 312. 313, 314, 315, 316, 313 en 323, palende van noorden aen gemeld veld van Adinkerke, van oosten het hoofstedegras gebruikt door sieur Robaeys, en behoorende aen het weldoods, bureel van Adinkerke; van zuiden naest hut oosten tie A, nu timers 309 en 310, palende van oosten aen de la do i van d’heer Ernest Despot te Veurne, van zuiden aen de landen van d’heer Desmedt, Card Poeren en de weduwe Maryn, van westen aen Ernest Vandenpeereboom en Jacobus Leplae, noorden aen het Ringslut. Lot 13. Wat oost van het lestvoorschreven lot, 22 aren 80 centiaren, lynde een lang smal par- ceelken Maeigras, bekend by plan k idaslrael sectio A, nummer 335, palende van oosten aen den eigen dom van sieur Ludovicus Lemaire, de weduwe Ignaes Vandenbuleke, d’heer De Kcuwcr te Veurne, het Ringslot. Voor zoo veel de gemelde hofstede in massa ver kocht is zal den kooper te betalen hebben, over do weerde der ongekoende hoornen daer op staende, eene somme van 1086 franks. De titelen van eigendommen en de verkoopvoor- waerden lyn berustende ten Kantore van den boven genoemden Notaris DE CAE. aen clkanderenbékend by plan kadastrael sectie B, nummers 348, 349, 350, 351 en 352; palende van oosten aen de limitescheiding van Wulveringhetn, van zuiden aen de hofstedelanden van sieur Jacobus Baelden, van westen aen het lest voorschreven lot, en van noorden het zesde lot. Boomprys te betalen veertien franks. Lot 4. Beluiden het eerste lol alsook bezuiden den eigendom van de weduwe en erfgenamen van Ignaes Vandenbilcke, een hectare 75 aren 30 cen tiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B, nummers 4 17, 4 18 en 4 19, palende van oosten aen het eerstvolgende lot, van zuiden aen de hofstedc- landcn van de weduwe en kinderen sieur Karei Maryn, en van westen aen de gene van de weduwe en erfgenamen Vandenbilcke. Boomprys te betalen 29 franks. I.o' 5. Beluiden de loten een en twee, drie hectaren »yi aren 90 centiaren Zaeiland, ter zes dif ferente parceelen en bekend by plan kadastrael sectie B, nummers 358, 359, 360, 361,862 en 363, met een walleken ten oosteinde van nummer 361 palende van oosten aen de hofstedelanden van Jaeo- bil» UnelUun, «vuev clua* ^olüiuii van <le Mie- duwe en kinderen Maryn, van westen aen de loten een en vier, en van noorden aen loten een en (wee. Ilooniprji te betalen 27 franks. Lot 6.Benoorden de loten een, twee en drie, 2 hectaren 12 aren 90 centiaren Zaeiland, bekend per plan kadastrael sectie B, nunimer 338, palende van oosten aen de limitescheiding met Wulveringhem, van westen aen het eerstvolgende lot, van noorden aen den Dringamtnolenweg. Boomprys te betalen 133 franks. Lot 7. Bewesten acn het lestvoorschreven lot, een hectare 30 aren 50 centiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B, nummer 339; nbout- teerende van zuiden aen het lol een, van westen aen de landen van de weduwe Ignaes Vandenbilcke, cn van noorden aen den Dringammolenweg. Boomprys te betalen 3 franken. Lot 8 Benoorden de loten 6 cn 7 allecnlyk den Dringammolenweg daer tusschen, 84 aren 50 cen tiaren Zaeiland, bekend by kadastersectie B, num- mei 33 I, aboutteerende van oosten en noorden aen de propricteit van jouffrouw do weduwe d’heer Ikrnatd Mocncclaey te llondschootc, en van westen acn de hofstedelanden van sieur Carol Peercn. Boomprys te betalen 58 franks. Lol 9. Ten zuidwesthoeke van liet lestvoor schreven lol, 30 aren Zaeiland, bekend per plan ka dastrael sectie B, nummer 330, aboutteerende van zuiden acn den Dringammolenweg, van westen en noorden aen de hofstedelanden van sieur Poeren. Lot 10. Weinig west van het lestvoorschreven lot, in den hoek van de Naerlandstraet en den Dringnininolenweg, 54 aren 50 centiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B. nummer 328; palende van oosten cn noorden aen de holstedelan- den van sieur Poeren, en van zuiden en westen aen de gemelde straet en weg. Boomprys te betalen vyf franken. Lol 11. Wat west van onio hofstede beschreven onder lot een, 2 hectaren 6 aren 40 centiaren Zaei land ten vier parceelen aen elkanderen, en bekend by plan kadastrael sectie B, nummers 286, 287, 288 en 289, palende van noorden en oosten aen den Carol Degravc en d’heer de Thibault zuiden aen zaeiland van Sera- phintts Lazeure, en van westen aen do eigendommen van jouffrouw Louise Detnan en Albert Vermcersch. Boomprys te betalen 475 franks. Lot 12. Verre noordwest van het lot een, cn be zuiden aen het Ringslot, een hectare 31 aren 20 centiaren Grasland, bekend by plan kadastrael sec- Dynsdag 27 December 1659, om twee ure na mid- tnag, in de herberg bewoond by sieur Suber- Lolley te Wulveringhcm-Zwncntje, Zul den Notaris DE CAE, ter residentie van Al- veringhem, overgnen in eene lining lol de openbare verknoping ven de volgende Goederen, (lomnculo WuLuorinyhetn koop 1. Binnen de gemelde gemeente Wul- veriiighcm, by het Zwaentje en langst den v.u-rd lei dende naer Veurne, eencn welbekalnnten Koorn- "indmolen met alle de Geboqwen, bestaende in buis, sebner, stallingen en andere gerieflykheden, benevens de daermedegaende erve, staende en gele gen binnen de gemeente Wulveringhem, nevens het gchugto genaomd het Zwaentje, bekend by plan ka dastraal sectie B, nummers 232, 233, 234, 235 en 236, ter grootte van 42 aren 20 centiaren. Gebruikt en bewoond by sieur Carolus Aruoldus Qunghcbeur, met pagt tot 1 mei 1861, mils 500 franks by jner, vry zuiver geld. Koop 2.Binnen gemelde gemeente verre noord-oost van de kerk, eene behuisde en be plante Hofstede, groot volgens titelen hectaren 23 - 27 - 41 centiaren, en bekend by kadaster sectie A nfimmers 309, 310 en 335; en seelie IJ, nummers 286, 287, 288, 289, 830, 331, 338, 339, 389ms, 340, 841,342, 343, 344, 845,346, 847, 348, 349, 350, 351, 352 353, 354, 355,417, 418, 419, 328, 856, 357, 358, 859, 360, 361, 862 en 363, ter grootte van hectaren 23 27 - 68 centiaren. Bewoond en gebruikt by d blad, Ooststraet N.‘ 84, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, locenlinien den drukregel. Een aftonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.* Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ttnMAii. onvergeld in hetzelve geplactst. Brieven «n geld vrachtvry toe te zenden. OM UIT GEMEENZAEMIIEII) TE SCHEIDEN. - rn medeverkooper sieur Joannes Baelden, met pagt tot eersten October 1862, in advenante van, te weten: tol oetober 1860 mits 1600 franksen de twee verdere jaren in ad venante van 1860 franks drie on tachenlig centinien byjare, respeclivelyk vry zuiver geld. Verdeeld inde 13 volgende lolen. Lol 1. Allo do Gebouwen met 4 hectaren 28 aren een centiare onder Grond van Gebouwen, llof- plaels, Hovenierhof, Boomgaerd en Zaeiland daer medepaende, bekend by kadaster onder de nummers 340. 341,342, 343, 344, 345, 346, 839bis, 355, 356 en 357 der sectie 15, palende van noorden aen do loten 6 en 7, van oosten aen het eerstvolgende lot van zuiden aen de loten 4 en 5, en van westen aen eigendom der weduwe Ignaes Vandenbilcke. Boomprys te betalen 231 franken. Lot. 2. Beoosten het eerste lot, 2 hectaren 70 centiaren Gras en Zaeiland, voordelen drie par ceelen, bekend by plan kadastrnl sectie IJ, onder do nummers 347, 353 en 354, palende van oosten aen het eerstvolgende lot, van zuiden aen het let vyf, van westen aen het leste lot en van noorden aen het zesde lot. Boomprys te betalen II1 franken. Lot 3.Beoosten hier aen 2 hectaren 29 aren 70 centiaren Zaeiland ten vyf differente pareeelen 7' van het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1