'TP .U VAN VEURNE te KOORNWINDMOLEN, i 1 1 s a Openbare Verkooping I HUIZEN MET ERVEN JAER. nJ 4791. ZATERDAG 2i DECEMBER 10W. week. J STAENDE EN GELEGEN IN DS NA VERMELDE GEMEENTEN. S5.e Blad voor Annonccn, Landbouwnicuws, politieke Een Nummer, en een >p"7 en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. en Ilandelzaken. Gemeente I Vulvcringhcm Gemeente Ilouthem. Gemeente Houtliem. OPENBARE AERKOOPING CYNSGROND, TE HOUTHEM. - Voor stad wordon Houlhem, J „^.t 2 hectaren 29 aren vyf differente parceelen Van ecnen welgekalanten Beni vens van eene allerbeste behuisde en b plantc HOFSTEDE. Ignaes luren Prys van J lang smal par- kadastrael seelie aen den eigen- van vaiiden aen van westen aeu cn van noorden aeu kadastrael sectie 352palende van ..^a de liiuitescheiding van Wulveringhem, zuiden aen de hofstedelanden van sieur Jacobus van westen aen het lest voorschreven lot, Op Vrydag6 January I860, om twee uren na mid dag, in de herberg bewoond door sieur Vitalis Ges- quiere, ter dorpplacts te Ilouthem, Zal den Notaris HOLLY, te Wulveringhem resi- deerende, in eene zitting openbaer de volgendo Goederen to koopen aenbieden. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jners. 3 fr. 25, 6 inaendon. 1 fr. 715. 3 maenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Men abonneert, zich op het bureel van het blad, Ooslstraet PL* 34, to Veurne, en op al de postkantooren van het z^k. Insertion, 15 centimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 e.s Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ééhmaïl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven on geld vrachtvry toe te zenden. D) ns.lag 27 December 1859, om twee lire na mid mag, in do herberg bewoond by sieur Suber - I'olltij, te VVul vering hem-7. waen tje, Zal <leii Notaris DE CAE, ter residentie '.m Al- v. ringhem, overgaen in cene zitting tot de openbare verkoopt.-«... a.. Koop I. Binnen de gemelde g<m ent.. Will- veringhein, by liet Zwaentje en langst den v.icrd lei dende nacr Veurne, ecnen welbekalanten Koorti- windmolcn met alle de Gebouwen, bcslacnde in huis, sehuer, stallingen en andere gerieflyk Inden, de dnermed. gaende erve, staende en gcle- biniicn degemeenle Wulveringhem, neven» het gi hugte genaemd het Zwaentje, bekend bv plan ka- 232, 233, 234, 285 en I*,..." Carolus Arnoldos 1 mei 1 BO Imils 500 OM VIT GEMEENZAEMHEID T€ SCHEIDEN. aen elkanderen bekend by plan 11, nummers 348, 349, 350, 351 en oosten aen de liiuitescheiding van i Baelden, van en van noorden het zesde lot. Boomprys te betalen veertien franks. Lot 4.Bezuiden het eerste lot alsook bezuiden den eigendom van de weduwe en erfgenamen van Vandenbilcke, een hectare 75 aren 30 een- Zaeiland, bekend by plan kadastrael seelie B, nummers 4 I 7, i 18 en 4 19, palende van oosten aen het eerstvolgende lot, van zuiden aen de hofstede landen van de weduwe en kinderen sieur Karei Maryn, en van westen aen da gene van de weduwe on erfgenamen Vandenbilcke. Boomprys te betalen 29 franks. Lot 5. Bezuiden de loten een en twee, drie hectaren vyfaren 90 centiaren Zaeiland, ter zes dif ferente parceelen en bekend by plan kadastrael sectie B, nummers 358, 359, 300, 301, 302 en 363, met een walleken (en oosteinde van nummer 361 pittende van uoiii'.u aan de hofstedelanden van Jaco bus Baelden, van zuiden aen dea geenen van dc we duwe en kinderen Aluryn, vnn westen «en <i« loten een en vier, en van noorden sen loten ecu en twee. Boomprys te betalen 27 franks. Lot 0. Benoorden de loten een, twee en drie, 2 hectaren 12 aren 90 centiaren Zaeiland, bekend per plan kadastrael sectie B, nummer 338, palende van oosten aen de liiuitescheiding niet Wulveringhem, van westen aen het eerstvolgende lot, van noorden aen den Dringainmolenwug. Boomprys ta betalen 133 franks. Lot 7. Bewesten aan het lestvoorschreven lot, een hectare 30 aren 50 centiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B, nummer 339; about- teerende van zuiden aen het lot een, van westen aen de landen van de weduwe Ignars Vandenbilcke, on van noorden aen den Dringaininolenwcg. Boomprys te betalen 3 franken. Lot 8. Benoorden de loten 6 en 7 allecnlyk den Dringaminolcnweg daer tusschen, 84 aren 50 cen tiaren Zaeiland, bekend by kadasterscctie 11, num mer 33)aboutteerende van oosten en noorden aen de proprieteit van jouffrouw de weduwe d’heer Bernard Moeneclacy te llondschuote, en van westen aen de hofstedelanden van sieur Carel Poeren. Boomprys te betalen 58 franks. Lot 9. fen zuidwesthoeke van het lestvoor schreven lot, 30aren Zaeiland, bekend per plan ka dastrael sectie B, nummer 330, aboutteerende van zuiden aen den Dringammolcnweg, van westen en noorden aen de hofstedelanden van sieur Peeren. Lot 10. Weinig west van het lestvoorschreven lot, in den hoek van de Maerlandstraet en den Dringninmolenweg, 54 aren 50 centiaren Zaeiland, bekend by plan kadastrael sectie B, nummer 828; palende van oosten en noorden aen de holstedelan- den van sieur Peeren, en van zuiden en westen aen de gemelde straet en weg. Boomprys te betalen vyf franken. Lot 11. Wat west van onze hofstede beschreven onder lot een, 2 hectaren 6 aren 40 centiaren Zaei land ten vier pareeelen aen elkanderen, en bekend by plan kadastrael sectio B, nummers 286,287, 288 en 289, palende van noorden en oosten aen den eigendom van Carel Degravc en d’heer de Thibault du Boesinghe, van zuiden aen zaeiland van Sera- phinus Lazcure, en van westen aen de eigendommen van jouffrouw Louise Dernau en Albert Vertneersch. Boomprys te betalen 475 franks. Lot 12. Verre noordwest van het lot een, en be zuiden aen het Ringslot, een hectare 51 aren 20 centiaren Grasland, bekend by plan kadastrael sec- beucvens gen ti-<i dnstrael sectie B, nummers 236, Ier grootte van 42 aren 20 centiaren. Gebruikten bewoond by sieur Qunglirbeur, met pngt tot 1 franks by jner, vry zuiver geld. Koop 2; Binnen gemelde gemeente verre noord-oosl van de kerk, eene behuisde en be plante lloL-t'-de, groot volgens titelen hectaren 23 - 27 - 41 centiaren, en bekend by kadaster sectie A, nummers 309, 310 en 335; en sactie I». nummers 286. 287, 288, 239, 330, 331, 888, 839, .>39ms, 340 341, 342 343,344,345,346,347, 348,349, 350, 351, 352 353,354, 555,417, 418, 419, 328, 3.>6, 357, 353, 359, 360, 361, 362 en .Jfi.l, ter grootte van hectaren 23 - 27 -'68 centiaren. Bewoond en gebruikt by den medeverkooper sieur Joannes Baelden, met pagt tot eersten October 1862, in ndvenanle van, to welen: tot 1." October 1860, mits 1600 franksen de twee verdere jaren in ad- venaiile van 1860 franks drie en tachenlig cenlimen bv jare, le»p. ctivelyk vry zuiver gald. Verdeeld inde 13 volgende loten. Lo I. Mie de Gebouwen met 4 hectaren 28 area een centiare onder Grond van Gebouwen, Ilof- plaeis, Hovetiicrhof, Boomgaerd en Zaeiland daer inedepaende, bekend by kadaster onder de nummers 340, 341, 342, 348, 344, 345, 346, 339bis, 355, 356 en 357 der sectie B, palende van noorden aen de loten 6 en 7, van oosten aen het eerstvolgende lot van zuiden nen de lóten 4 en 5, en van westen aen eigendom der weduwe Ignaes Vandenbilcke. Boomprys te betalen 231 franken. Lol. 2. Beoosten het eerste lot, 2 hectaren 95 aren 70 centiaren Gras en Zaeiland, voordezen drie par ceelen, bekend by plan kadastral sectie 1», Onder do nummers 347, 353 en 354, palende van oosten aen het eerstvolgende lot, van zuiden aen het lot vyf, van westen aen het leste lot en van noorden aen het zesde lot. Boomprys te betalen 111 franken. Lol 3. Beoosten hier aen 70 centiaren Zaeiland ten i 1 Koop. Een Huis met gerieflykheden, gestaou te Ilouthem, weinig zuidoost van de kerk, op 14 aren 59 centiaren Erf, onder grond van gebouwen, hof en zaeiland daer medegaende, strekkende de erf zuid en noord met eene happe ten zuideindedie mier het oosten strekt; palende van oosten nacr het noorden aen den tweeden koop, nacr het zuiden en ook van zuiden aen zaeiland van sieur Michiel Sampers, west nen den cynsgrond bekend onder den vierden koop, van noorden met de happe aen den tweeden koop en van noorden aen eenen voetweg hier medegaende. Het huispaelt van oosten aen het gene bekend on- d< r koop 2, scheidende op hall dobbel steenen vuerstede. Gebruikt door Karei Roussecuw, tot 1.” mei I860. 2 Koop. Beoosten aen den eersten koop, een Hui» met gerieflykheden, staende op 3 aren 65 cen tiaren Erf, onder grond van gebouwen on hof daer medegaende; palende van westen anti den eersten koop, aldaer scheidende voor het huis op half dub bel steenen vuerstede, en voor het land op regta streek van diere zuidwaert gacnde van zuiden aen den zelven eersten koop, van oosten zaeiland van sieur Sampers en van noorden aen den geineldeii voetweg hier medegaende. Gebruikt door Karel Bekaert, met pacht tot 1.* mei I860. 8 Koop. Een Ruis en gerieflykheden met <lry aren 64 centiaren Erf, onder grond van gebouwen en hof daer medegaende, digt by den eersten koop, alleenlyks den vierden koop daer tusschen, strek kende zuid en noordpalende van oosten ncn den gezegden vierden koop,scheidende nu t hel huis op half dubbel steenen vuerstede genteen met hel huis tie A, nummers 309 en 310, palende van oosten aan de landen van d’heer Ernest Oespot te Veurne, van zuiden aen de landen van d’heer Desmedt, Carel Peeren en de weduwe Maryn, van westen aen d’heer Ernest Vandenpcereboom en Jacobus Leplae, en van noorden aen het Ringslot. Lot 13. NVat oost van het lestvoorschreven lot, 22 aren 80 centiaren, zynde een ceelken Maeigras, bekend by plan A, nummer 335, palende van oosten dom van sieur Ludovieus Lemaire, de weduwe Ignaes Vandenbulcke, d’heer De Keuwer te Veurne, het Ringslot. Voor zoo veel de gemelde hofstede in massa ver kocht is zal den koopcr te betalen hebben, over do weerde der ongekoende hoornen daer op staende, eene sonitne van 1086 franks. De titelen van eigendommen en de verkoopvoor- waerden zyn berustende ten Kantore van den boven genoemden Notaris DF. CAE. van en eenen ’'1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1