VAN VEURNE. I li’UT’U DEFIPiiTIEVE TOEWYZING. I ff. j HOFSTEDE, BOOM EN, I I aen het I BOO M E N, TE HOUTHEM. WOONHUIS HUIZEN HET ERVEN cn eenen KOOPDAG VERKOOP KOOPDAG van zeer schoone .;i. k' I W0EN&BA6 28 DECEMBER 185®. OPENBARE VERKOOPING A s SCI1OONEN KOOPDAG van Koopdag van 186 koopen Boomen, Te Alveringhem, aen de Nieuwe Herberg. C X S G R O X D, TE HOUTHEM. VAN III 1SRAED, DARING, ENZ, TE ALVERINGHEM, IN DE NIEUWE HERBERG. Gemeente Houthcm. JUIST 70 KOOPEN BOOMEN, TE WELPEN EN COXYDE, 1 p. Instel-penningen. Zynde Eiken, Abeelen, Olmen, Wilgen, Esschen en andere, TE ALVERINGHEM EN S.’ RICKIEI1S. I I A Hi STUDIE VAN M.’ VAN SIELEGHEM, NOTARIS TE BRUGGE. P6 den I van I SUPPLEHEIW^ mid- Kitalis Ges- Den Notaris DE8AE, ter verblyfplaets van Alve ringhem, zal op Woensdag 11 January I860, oin twee ure na middag, ter herberg den Ploeg, binnen de stad Veurne; ovcrgaen tot de definitieve toewyzing der onroerende goederen, af hangende van de nalaten schap van w) lent Joannes Baptiste Patyn, alles breed beschreven by voorlopige uitgegeven plakbrieven. Ell zegge het tooi t. J Donderdag 12 January I860, ten twaelf uren ’s mid dags precies op de hofstedelanden bewoond en ge bruikt by sieur Joannes Baelden, tusschen de plaets van Uouthem en het gehugte het Zwacntje, dies den transport zeer gemakkelyk als aengelegen van don vaert leidende van Bergen naer Veurne, alsook door den nieuwen geleiden steenweg gaende van Southern naer het Gouden iloofd. Bestaende in poupelieren, olmen, esschen, wilgen, iepen, abeelen, eiken en hollander boomen. Op tyd van betaling ten kanloore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem, en conditiën alsdan voren le leien. OPENBARE VERKOOPING van een EN STALLINGEN 01’ CYNSGROND, Op Vrydag, 6.J"'January, I860, Driekoningendag) om 3 ure namiddag, in de Nieuwe Herberg bewoond door de weduwe fan den Berghe, te Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ééne zitting, opeubacr verkoopen Gemeente Alveringhemuaby de Nieuwe Herberg. Eesige koop. Een WOONHUIS bestaende in woon kamer, met ingemetselden oven; eene slaepkamer; een onderlat, alles overzolderd, bedekt met strooi en in plakwerk; als mede een daringkot, staande ten noorden van het huis, ook in plak en overdekt met strooi; voorts, een schuerken, ook ten noorden, op cirkaéén meter afstand van gemeld daringkot, gemaekt in strooi en houten stylen en vlieringen; cn een privaet, ten zuiden van het woonhuis.dit alles staande te Alveriaghem, in de nabyheid dor Nieuwe Herberg, ten noorden der straet, leidende van de Nieuwe Herberg naer Izenberghe, op elf aren 67 cent., cynsgrond, toebehoorende aen de weduwe Pieter Van Hullo, landgebruikster te Vinchem; voor welkecynsprestalie jaerlyks betaeld wordt, 10 franks 88ccntimen; palende voormelde cynsgrond, van zuiden aen voormelde straet, van westen en noorden aen de hofstedelanden van de erfgenamen van Cecilia Konstancia Dewitte, weduwe Van den Berghe. Bewoond en gebruikt door den verkooper Carolus Josephus Gombert, aenslag met de geld tel I i ng. Konditien en titel, berusten ten kantore van voor- noemden Notaris BEERNAERT. van door Franciscos Lobeau, van 27 jaren, ingegaen de jaerlyksche pachtsom de veilings-voorwaer- van voornoeinden Op Vrydag, G/" January, I860, werende Drie koningendag, om één ure namiddag juist, in de Nieuwe Herberg, bewoond door de weduwe fan den Berghe, te Alveringhem, 7.al de N<>v«ri» EEBUNKERT, l.' Alvcringliem open- baer verkoopen, geheel den huisraed, en andere roerende voorwerpen, tootietioorendo aen Carolus Josephus (’.ombert, zoo als stoelen, tafels, lepels, messen en fourchettei», kleederkas, schrapaei, horlo- gie, 4 manden, brandei, schuppe, tang, rooster, oliepul, 2 senlen, draegjok; potten, pannen, telloeren tassen, aerden kommen eu pinteden; yzcren potten, kollykannen, stryk- met binnenyzer, ydele Ilesschen, boterpol, lampen, bierglazen; een grooten hoop daring, leeder, eenige bundels kanthooi en strooi; 2 houwmessen, 2 greepeu, rakels, brakhouw, schre- per, spaden; grooten koffer, enz. Dit alles m. t gerceden gelde, en op konditien als- loen voortelezen. Op Vrydag 6 January 1860, om twee uren na «lag, in de herberg bewoond door sieur guiere. ter dorpplaets te Houthcin, Zal den Notaris HOLLY, te Wulveringhem resi- ileenmdc, in eene zitting opeubacr de volgende Goederen te koopen aenbieden. 1 Koop.Een Huis met geridlykheden, gestaan te Uouthem, weinig zuidoost van do kerk, op 14 aren 'b Cciiimrort i’rf niulur Rrond van gebouwen, hof en zaeiland dnor medegaende, strekkende de erf zuid CU noord met eenu linppe ten znnlvinile <lin mier hel oosten strekt; palende van oosten naer het noorden aen den tweeden koop, naer hel zuiden cn ook van zuiden aen zaeilaud van sieur Alichiel Sampers, west oei» den cynsgrond bekend onder den vierden koop, van noorden met de happu aen den tweeden koop cn van noorden aen eenen voelwcg hier medegaende. Het huis paelt van oosten aen hit gene bekend on der koop 2, scheidende .op half dobbel steenen vuerstede. Gebruikt door Karei Roussecuw, lot I." mei I860. 2 Koop. Beoosten aen den eersten koop, een Huis met gerieHykheden, slaende op 3 aren 65 cen tiaren Erf, onder grond van gebouwen en hof daer medegaende; palende van westen aen den eersten koop, aldaer scheidende voor het huis op half dub bel slcencn vuerstede, en voor het land op regie streek van diere zuidwaert gaendc van zuiden aen den zelvcn eersten koop, van oosten zaeilaud van siuur Sampers en van noorden aen den gemdden voelwcg hier medegaende. Gebruikt door Karel Bckaert, met pacht tot 1." mei I860. 3 Koop. Een Huis en gerieHykheden met dry aren 64 centiaren Erf, onder grond van gebouwen cn hof daer medegaende, digt by den eersten koop, alleenl) ks den vierden koop daer tusschen, strek- kendezuid cn noord; palende van oosten'aen den gezegden vierden koop,scheidende met het huis op half dubbel steenen vuerstede gemeen met het huis van Franciscus Lobeau, en voor het land op regto linie der zelve vuerstede, zuidwaert gaende, van zuiden aen zaeiland van voornoemden sieur Sampers, west zaeiland der weduwe en kinderen van Sitnoen Parrein, en van noorden aen den voormelden voet- weg hier medegaende. Gebruikt door Karei Kinget, met pacht tot 1." mei I860. 4 cn leste Koop.De hoeveclhaid van 8 aren 64 centiaren Land onder grond van gebouwen en ho- venierhof, alwaer ten noordeinde het huis van Franciscus Lobeau op staet, strekkende zuid eu noord; palende oost aen de erf van den eersten koop, zuid zaeiland van sieur Sampers voornoemd, eu west den derden koop. In erfpacht gehouden voor eenen termyn va: October 1840, mits fr.’ 18-75 cent, boven de belastingen. De eigendoms-bewyzen en :l den, berusten ten kantore Notaris ROLLT. Op Maandag, 9.“'” January, 1860, juist ten 12 ure ’s middags te beginnen, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie v.m Alveringhem, opeubacr verkoopen, ten verzoeke van mynheer Malou-Van den Peereboom,op z.yue landen en Hofsteden gebruikt door sieur Albert P.ittou, Ryckeboer, wed. P. Van den Bouhede en Ch.Senesael. Waer onder vele dienstig voor kunstruklie-wcrkcn en voor kuipers, wagenmakers, timmertnans enz. Te vergaderen aen koop een, op ’t gebruik van Albert Pattou. Alles op tyd van betaling, mits de onkosten vol doende, en te stellen bekende borgen. Van eene schoone en patrimoniccle Gestaen en gelegen Groot II. 8 68 - 36 G., tegen aen de poorten der stad Veurne, gebruikt door C. L. Blanhatnt, met recht van pacht tot 1 October 1861. Deze Hofstede, zeer dienstig voor Hovenierhovcn cn Kwcekcryland, is verdeeld by plakbrieven in twintig klein» koopen. OVERSLAG op 29 december 1859 daer na telkens t» Leke, om 4 uren na middag in de herberg het l.eppcre-fori, by bae» Vervenno. Hal veel gatnak van betaling. Elk zegge het voort. ■it- i' 4*'

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1