WHIW1 I 1 1, B at Jll. iu VAIV VEURNE B HUIS MET ERF, HUIZEN MET ERVEN en eenen KOOPDAG Scliuer en Zaeilanden, TE HOÜTHEM. 4? JA ER. N.r 1792. ZATERDAG 51 DBCE4IBER LSv9. Maendag 23 Januari 1860, K OPENBARE VERKOOPING C Y X S G R O N D, politieke Een Nummer, en een f VAN HUISRAED, DARING, ENZ, TE ALVERINGHEM, IA DE MEEWE HERBERG. It»' 55? en llandelzaken. OPENBARE VERKOOPING van een schoon lilad voor Annoncen, Landbottwnieiuvs Gemeente llouthem. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. Gemeente llouthem. I I Voor stad van *<s ppleinent 1 15 e.’ dit blad gedrukt, worden sieur Michiel 200 franks i 615 cen- hof daer van TE HODTHEM. OPENBARE VERKOOPING van een tweewoonstig HUIS, OP CYNSGROND TE LEYSELE. r den derden koop, lusschen, de hoeveeï- volgens te Hout- Prys van - W Op Donderdag 12.° January I860, ten 3 aren na middag, in d’herberg de Krooue, te Leysele, bewoond door sieur A. Lammens, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem re.idee- rende, openbaer verkoopen, Een tweewoonstig HUIS, staendc te Leysele, tar dorpplaets, op grond behoorende het Bureel van Weldaed van Leysele, met erfpacht lot 1 mei 1868, mits 4 fr. 83 c.’sjaers, palende van oosten op dea steenweg, zuid een huis behoorende Pieter Deera, aldaer scheidende op gemeenen gevel, west de höve- nierhoven van Pieter Ley en Franciscus Kcirsebiiel. Gebruikt, de noorderste woonste door den ver- kooper, Pieter Cadey en de zuiderste door Gesar Looien. Om in gebruik te komen 1 mei 1860. Titels en conditiën ten kantoore van noemden Notaris ROLLY. den voor- Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oostslraet N.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren van hel rvk. Insertion, 13 centiraen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.’, het sn Alle adichen, by de uitgevers van onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. groote Op Vrydag, 6.dt" January, 1860, wezende Drie koningendag, om één ure namiddag juist, in de Nieuwe Herberg, bewoond door de weduwe Vtin den JSerghe, te Al veringhem, Zal de Notaris BEERNAERT, te Alveringhem open baer verkoopen, geheel den huisraed, en andere roerende voorwerpen, tot behoorende aen Carolus Josephus Gombert, zoo als stoelen, tafels, lepels, messen on foiirchellen, kleederkas, schrapaei, horlo- gie, 4 manden, brandei, schuppe, tang, roosteF, oliepnl, 2 senlen, draegjok; potten, pannen, telloeren tassen, aerden kommen en plateelen; vieren potten, koflykannen, stryk- met binnenyier, ydele flesschen, en hof daer medegaende, digi by den eersten koop, alleenij ks den vierden koop daer lusschen, strek kende luid en noord palende van oosten aen den gezegden vierden koop, scheidende met het huis op half dubbel steenen vuerstede gemeen met het hui> van Franciscus Lobeau, en voor het land op regtu linie der zelve vuerstede, zttidwaert gaende, van zuiden aen zaeiland van voornoemden sieur Santpers, wi st zaciland der weduwe en kinderen van Siiuoen I’arrein, en van noorden aen den voormelden voet- weghier medegaende. Gebruikt door Karei Ringel, met pacht tot I." mei 1860. 4 en leste Koop. De hoeveelheid van 3 aren 64 centiaren Land onder grond van gebouwen en ho- venierhof, alwaer ten noordeinde het huis van Franciscus Lobeau op stael, strekkende zuid eu noord; palende oost aen de erf van den eersten koop, zuid zaeiland van sieur Sampers voornoemd, eu vest den derden koop. In erfpacht gehouden door Franciscus Lobeau, voor eenen termyn van 27 jaren, ingegaen den 1 October 1810, mits de j.icrlyksehe pachtsom vati fr.’ J8-75 cent, boven de belastingen. De eigendoms-bewyzen en de veilings-voorwaer- den, berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY. hem, bekend by kadaster sectie D, n.r 312, op eene grootte van 159 aren 20 centiaren, strekkende oost en west; palende van oosten aen de Paepestraet hier tot ecu vierde medegaende, van zuiden en van wes ten nacst het zuiden aen sieur Michiel Ferdinand Leeman, aldaer scheidende op half splctgracht, van westen en noorden aen den eigendom van sieur Michiel Sampers voornoemd. 5 en leste Koop. De hoeveelheid van 88 aren 08 centiaren Zaciland, gelegen te Houlhern, wyk Moeren, deelmakende eener grootcr partie, die be kend is by kadaster sectie A, onder n.' 113; palende deze 88 aren 08 centiaren van zuiden aen de Lange- draegslract, van westen aen Mr. Henrieus Marannes, van noorden aen wylen mynheer Louis Ollevier, van oosten cn oog van noorden aen d’hecr Vcdastus Moeneclaey. De koopen 3. 4 cn 3, zyn in pnchte gehouden door den medeverkooper sicur Vedaslus Zoete, tot 30 september 1867, mits 180 franken ’s jaers, boven de belastingen. 11 o lilden van eigendom, de scbctskaert cn dc VOorwacrdcn tan rrrkoopinf- bern.ston l«n kantoro van vooruociiiden Notaris ROLLY; alle inlichtingen zyn ook te bekomen tar studie van genoemden No taris BEERNAERT. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 23, 6 maenden. 1 fr. 73. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 73 6 maenden. 2 fr. 23 3 maenden. Yeor Frankryk 11 fr. 20 'sjaers. Op Vrjdag 6 January 1860, om twee uren na mid dag, in de herberg bewoond door sieur Vitalis Ges- quiere, ter dorpplaets te llouthem, Zal den Notaris ROLLY, te Wulveringhem resi- deerende, in eene zitting openbaer de volgende Goederen te koopen aenbieden. 1 Koop.Een Huis met gericflykheden, gestaen te llouthem, weinig zuidoost van de kerk, op 14 aren 159 centiaren Erf, onder grond van gebouwen, hof en zaeiland daer medegaende, strekkende de erf zuid en noord met eene happe ten zuideindedio tftier het oosten strekt; palende van oosten mier het noorden aen den tweeden koop, naer het zuiden en ook van zuiden aen zaeiland van sieur Michiel Sampers, west .aen den cynsgrond bekend onder don vierden koop, van noorden met de happe aen den tweeden koop en van noorden aen eenen voetweghier medegaende. Het huis paelt van oosten aen het gene bekend on der koop 2, scheidende op half dobbel steenen vuerstede. Gebruikt door Karei Rousseeuw, tot l.“ mei I860. Koop. Beoosten aen den eersten koop, een Huis met gerieflykheden, staende op 3 aren tiaren Erf, onder grond van gebouwen en medegaende; palende van westen aen den eersten koop, aldaer scheidende voor het huis op half dub bel steenen vuerstede, en voor het land op regte streek van diere zuidwaert gaende van zuiden aen den zelven eersten koop, vanoosten zaeiland van sieur Sampers en van noorden aen den gemelden voetweg hier medegaende. Gebruikt door Karel Bekaert, met pacht tot 1." mei 1860. 3 Koop. Feu Huis en gerieflykheden met dry aren 64 centiaren Erf, onder grond van gebouwen Maendag 23 Januari 1860, om twee uren na mid dag, te llouthem, ter dorpplaets, in dc herberg van sicur l’ietei De Gomme, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem resi- <h erende, met de tusschcnkomsl van zyuen ambtge noot M.’1” BEERNAERT, Notaris ter vcrblyfplaels van Alveringhem, de volgende goederen, openbaer en in eene zitting, verkoopen: 1 Knop. l-.cn hcIiooii en k Huis niet ver diep, lu’.sl.K'iide in twee beneden kamers, winkel, woonplat ts, voute, kelder, twee slacpkamcrs, maga- zj n, icrd> is wnschkeuken, houtstal. houtlogie, pri- va«’i, citerne eu waterpomp; alsmede op het west- einde van de erf eene schuer, peerdenstal, 3 zwyn- gelslullcn en eenen alleput; alles gestaen en gelegen t lluutiicm ter dorpplaets. op 7 aren 30 centiaren Erl, onder grond van gebouwen, cour en hovenier- hof alhier medegaende, bekend by kadaster, sectie B, n." 18, 19, 20, aldaer groot 8 ar. 71 cent, palende van zuiden huisen grond van sicur Louis Terlynek, alwaer dit huis tusschen dc beide gevels eene servi tude van passagio heeft zelfs met besloten poorte; van oosten voorlioofdenda op de kalsyde, van westen mier het zuiden aen koop twee, en naer het noorden aeli zaciland van sieur Pieter Gomme, aldaer schei dende op half gracht; on van noorden aen sieur Ber lin, id Boudcweel, do scheidhage staendc rondsom dit hovenierhof alhier medegaende. Gebruikt door den medeverkooper i Ferdinand Leeman, tot 1 mei 1861, mits ’s jaers. boven de belastingen. 2 Koop. De hoeveelheid van l Zaeiland, ook gelegen te den eersten koop, met eene i Schuer cn kv....— daer op staendc en alhier medegaende; bekend by kadaster, sectie B, nummer 1 1-i~i. groot 46aren 30centiaren, palende van oosten aen sieur Louis Terlynek, en aen koop een, van aen de lleidenstrael, van westen aen sieur Pieter Josephus Patfourt, en van noorden aen sieur Pieter De Gomme. In pacht gehouden door den zelven sieur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 October 1861, mits 100 franks ’sjaers, boven de lasten. 8 Koop. Eene party Zaeiland, genaemd het Motenstuk, gelegen te llouthem, weinig zuid van de kej-k bekend by kadaster, sectie D, n.r 263, aldaer f.root ..chl en veertig aren, en volgens titel 30 aren 63 centiaren, strekkende oost en west; palende van oosten cn zuiden aen zaeilandeu der hofstede van sicur Michiel Sampers, behoorende aen dc erfgena men van mevrouw de weduwe Deman te Brugge, als ook vin oosten nacst den zuiden aen een parCeelken zaeiland der kerkfabriek van ILmthem, van westen en noorden aen de Paepestraet lot een vierde alhier medegaende. 4 Koop. Westen regt over alleenelvk de Paepestraet daer t. heid van 39 aren 10 centiaren Zaeiland titel, gennetnd de vier l.ynen, ook gelegen it 32 aren 30 centi- llouthem, bewesten onlangs nieuw g«- Retnise noord er aen, lists, aldaer cnkelyk -‘6aren 30centiaren, palende -- aren aen bouwde groote cisivr o p l. zuiden

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1859 | | pagina 1