VA1I VEURNE. DEFINITIEVEJTOEWYZING. BOOMEN, BVEEWOONSTIG huis, dienstig Voor alle bedryven, en zeer v.-i - AEN HET KOOPDAG B O O M E N, TE HOÜTHEM. KOOPDAG HUIZEN MET ERVEN en eenen WOON II I I S EN STALLINGEN OP CYNSGROMl, Open ba re Verko :>ping WOENSDAG 4 JANUARY 4860. ■rnaemat_ VAN J1U1SRAED, DARING, ENZ. TE ALVERINGHEM, IN DENIEL'WE HERBERG. SCHOONEN KOOPDAG van Koopdag van I8fi koopen Boomen. Zynde Eiken, Abeelen, Olmen, Wilgen, Esschen en andere, TE ALVERINGHEM EN S.1 RICKIERS. IN NIEUPORT, OPENBARE VERKOOPING ▼an C V X S G R O N TE HODTHEM. Gemeente Southern. Tc Alveringhem, aen de Nieuwe Herberg. SLPPLEMEM ABVERTFJTIE-BU wel Ier stand andere den Notaris JÜQRIS te Den Notaris DECAE,tcr vcrblyfplaets van Alve ringhem, zal op Woensdag 11 January I860, om twee ure na middag, ter herberg den Ploeg, binnen de stad Veurne; overgaen tot de definitieve toewyzing der onroerende goederen, af hangende van de nalaten schap van wy lent Joannes Baptiste l’atyn, alles breed beschreven by voorlopige uitgegeven plakbrieven. Elk zegge het rooit. Donderdag 12 January 1860, ten twaalf uren 's mid dags precies op de hofstedelandcn b. woond en ge bruikt by sieur Joannes Baelden, tusschtn de plaet* vso lloulhcm en het gehugte het Zwaantje, dies deu transport zeer gemakkelyk als aengelcgen van den vaert leidende van Bergen naer Veurne, alsook door den nieuwen geleiden steenweg gaendc van Houtheni naer het Gouden Hoofd. Bcstaende in poupelieren, olmen, esschen, wilgen, iepen, abeelen, eiken en hollander hoornen. Op tyd van betaling ten kantoore van den Notaris DE CAE, te Alveringhem, en conditiën alsdan voren te leien. Op Maendag, 9.‘l,“ January, 1860, juist ten 12 ura ’s middags te beginnen, Zal den Notaris BEIiiCiAERT, ter rusideiitio van Alveringhem, openbaer verkoopen, ton verzoeke van mynheer Malou-Van den Peereboom, op zyne landen, en Hofsteden gebruikt door sieur Albert Pattou, Ryckeboer, wed. P. Van den Bouhedo en Ch.Senesael. JL’IST 70 KOOPEN BOOMEN, NVaer onder vele dienstig voor kQnstruktie-werken en voor kuipers, wagenmakers, timmerinans enz. Te vergaderen aen koop een, op ’t gebruik van Albert Pattou. Alles op tyd van betaling, mits de onkosten vol- docudu, en te stellen bekende borgen. In enkele zitting zal plaets hebben Donderdag 12 January I860, ten tweo ure namiddag, in de stad Nieuport, jer herberg den Tiioli, van een groot schoon et/zeer gerieflyk steende X, van zeer schuonc ter oostzydc van de Yperslrael, geteekend nummers 9 en 10, hebbende 18 aren 19 centiaren Erf en Hol', alsook achter-uilgang op openbaren weg, met andere gericflykhrden, verdeeld in drie loten die ook by gedeeltelyke en gansche verzameling geveild zullen worden. Zullende men seffens in gebruik kouneu treden. De inlichtingen zyn te bekomen by den Notaris CUVELIER te Veurne, en -2227.22 Nieuport. Op Vrjdag 6 January 1860, om twee uren na mid- in de herberg bewoond door sieur I stalls Uei- jui.tr ter dorpplaet» te Houlbem, Ul den Notaris HOLLY, te Wulvcringhem resi- 'Iv'rii.dr, in eene zitting openbaer de volgende “Ufdcren lu koopen aenbieden. 1 Koop.Een Huis met gerieflyklicdcn, gestaon UÖutlu m', weinig zuidoost van de kerk, op 1-4 nrett '‘'mtinren Erf, onder grond nu gehouwen, hof cn ^•••■ilniid dacr mcdcgacnde, strekkende de <r ,l’1 "wmd met eene lianpe ten zuideinde die naer het 'I Strekt; palende van oosten uaer het noorden Hen tweeden koop, niter hel zuiden en ook van z’ndcn «en iDciland tan sieur Michicl Samper*, den cynsgrond bekend onder den vierden koop, Vn»> noorden mul dn happo aen den tweeden >oup 'an noorden aen eenen voetweg hier medeg.ym e. •h l huis pad, vall (10sl,;n aen lo r.«"® ,*T der koop a scheidende op half dobbel steenen 'uerstedc. iRfld ‘-' bruikt door Karei Rousseeuw, tot I. 2 Koop. Beoosten aen den eersten koop, een ‘bil» Illci gcrieflykhcden, slaende op 3 aren tw> cui- tiaren Erf, onder grond van gebouwen en ho t'Jedegaeiide; palende van westen aen den eer* 11 *°op, aldaer scheidende voor het hui* op ha 11 hel steenen vuerslcde, en voor bel land opreg - •treek van diere zuidwacrt gaendevan zuiden nei den zelven eersten koop, van oosten zaeilan ■'ieur Samper* en van noorden aen den genie c voelweg hier medegaenda. Gebruikt door Karel Bekaert, met pacht tol l- "lei 1860. 3 Koop. Een Hui» en gcrieflykhcden met ilrj aren 64 centiaren Erf. onder grond van gc muwei en hof daer medegaenda, digt by den eersten koop, •illeenlyk* den vierden koop daer tusseben «re kendozuid en noord palende van oosten aen den Gezegden vierden koop, scheidende met h“'» ®P half dubbel steenen vuerslede gemeen met n '"n Franoiscus Lobcau, en voor het land op rP6 linie der zelve vuerstede, zuidwacrt gacni •widen aen zaeiland van voornoemden sieur oampc «est zaeiland der weduwe en kinderen van bunuen Parrein, en van noorden aen den voormelden >oe "cghier medegaende. Gebruikt door Karei Kingcl, met pacht tot I. mei I860. a, 4 en leste Koop. De hoeveelheid van 3 aren 64 ceutinren Land onder grond van gebouwen en ho- venierhof, alwaer ten noordeinde het huis van Franciscus Lobcau op staet, strekkende zuid en noord; palende oost aei\do erf van den eersten koop, zuid zaeiland van sieur Samper* voornoemd, en Vest den derden koop. In erfpacht gehouden door Franciscus Lobcau, voor eenen termyn van 27 jaren, iugegaen den 1 October 1810, mits de jaerlyksehc pachtsom van fr.’ 18-75 cent, boven de belastingen. De eigcndoms-bewyzen en de x l-iling»-voorwaer- den, berusten ten kantore i.m om iioeniden Notaris HOLLY. Op Vrydag, 6.J" January, 186(1, werende Drie koningendag, om één ure namiddag juist, in <ie Nieuw» Herberg, bewoond door dc weduwe an den Btrghe, te Alveringhem, 7,al de Notaris BEERNAERT, te Alveringhem open baer verkoopen, geheel den huisrned, en andere roerende voorwerpen, toöbehoorende aen Carolus Josephus Gombert, z.uo als stoelen, tafels, lepels, messen en fourchetlen, klecdcrkas, schrap iei, horlo- gie, 4 manden, brandei, schuppe, tang, rooster, oliepul, 2 senlen, draegjok; potten, pannen, t.-lloi ren tassen, aerden kommen en plaleelen; yz.eren putton, kofTykannen, stryk- met biiinenycer, ydelc floschen, botcrpoi, lampen, bierglazen; een grooten hopp daring, lecder, eenige bundels kanthooi en strooi; 2 houwmessen, 2 greepen, rakels,'braklionw, schre- por, «paden;grooten koffer, enz. Dit alles met gcrceden gelde, en op konditien als- tocn voortelczen. OI'LNBABE VERKOOPING van een Op Vrydag, O.4*" January, I860, Driekoningendag) om Sure namiddag, in de Nieuwe Heiberg bewoond door de weduwe tanden Berghe, te Alveringliom, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Gemeente Alveringkemnaby de ilieutee Herberg, Ez.vicz koop.Een WOONHUIS beslaemle in woon kamer, met ingcnieltelden oven; eene slaepkamcr, een onderlat, alles overzolderd, bedekt met strooi en in plakwerk; als mede een daringkot, siaonde ten noorden van het huis, ook in plak en overdekt met strooi; voorts, een schuerken, ook ten noorden, op cirkacén meter afstand van gemeld daringkot, gemaekt in strooi en houten stylen en vlieringen; en een privaet, ten zuiden van het woonhuis dit alles stacnde te Alveringhem, in de nabvheid dor Nieuwe Herberg, ten noorden der straet, leidende van de Nieuwe Herberg naer Izenberghe, op rif aren 67 cent., cynsgrond, toebehoorende aen de weduwe Pieter Van Bulle, landgebruikster te Vinchem; voor welkecynsprcstatie jacrlyks betaeld wordt, 10 franks 88cenlimen; palende voormelde cynsgrond, van zuiden aen voormelde straet, van westen cn noorden aen dehofstedelandcn van do erfgenamen vanOcilia Konstancia Dewitte, weduwe Van den Berjho. Bewoond en gebruikt door den verkooper Carolus Josephus Gombert, aenslag met de geldtel ling. Konditicnen titel, berusten ten kantore van voor- noemden Notaris BEERNAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1