VAN VEURNE DEFINITIEVE TOEWYZING. B O O M E N HUIS WIET ERF, 1 BOOIWEN, K O O DAG Schuer en Zaeilanden, TR HOUTHEM. HUIS, OP CYNSGRON», TE LEYSELE. KOOPDAG Openbare Verkooping TWEEWOONSTIG HUIS, dienstig voor alle bedryven, en zeer we) ter stand staende w TE VYNCHEM. >o is OPENBARE VERKOOPIN’G van een schoon ■tt Blad voor Annoncen, Landbouwniettws, politieke Een Nummer, en Zynde Eiken, Abeelèn, Olmen, Wilgen, Esschen en andere, TE ALVERINGHEM EN S? RIGKIERS. 34/ 51 KOOPEN en Handetzaken. Gemeente Houthcm. - en alaemeene Tijdingen, Marktpryzen een Supplement op half blad, per week. IN NIEUPORT, N.r 17®5. K J A ER. ZATERDAG 1 JANUARY 18«ü. Voor »tad worden betaling, mits de onkosten vol- van schoone en zware den voor- ter oostzydc ,oon< J 6» 00 1 fiO mid- van 7 00 3 10 3 00 HL >0 K> ib 16 >0 1 grootc 3 00 6 60 10 00 V 00 5 35 6 50 9 00 O 00 0 00 0-83 liavcf per 10 >0 15 >0 10 - V inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks 's jners. 8 fr. 25, 6 maanden. 1 fr. 75. 8 maanden. 7 franks ’s jners. Voor buiten, vrachlvry3 fr. 75 6 innenden. 2 fr. 25 3 macitdcn. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’«jners. •l.U ■&l Prys van OPENBARE VERKOOPING van een tweewoonstig van eigendom, de schetskaart en de ■voorwacrden van verknoping berusten ten kantore van voornoeinilen Notaris ROLLY; allo inlichtingen zyn ook te bekomen ter studie van genoemden No taris BEERNAERT. Den Notaris BECAE, ter verblyfplaets van Alve- ringhcin,zal op Woensdag 1 I January I860, om twee ure na middag, ter herberg den Ploeg, binnen de stad Veurne; overgaen tot de definitieve tnewyzing der onroerende goederen, af hangende van de nalaten schap van wylent Joannes Baptiste Patvu, alles breed beschreven by voorlopige uitgegeven plakbrieven. Elk zegge het voort. van zeer schoone ?n» Ir Op Donderdag 12." January 1860, ten 8 aren na middag, in d’herberg de Kroone, lo Leysele, bewoond door sieur A. Lammens, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, openbaer verkoopen, Een tweewoonstig illj.S, staende te Leysele, ter dorpplaets, op grond behoorende het Bureel van Weldaod van Leysele, niet erfpacht tot 1 mei 1863, mils 4 fr. 85 c.’s jners, palende van oosten op den steenweg, zuid een huis behoorende Pieter De<ra, aldaer scheidende op gemeenen gevel, west de hove- nierhoven van Pieter Ley on Franciscus Kcirscbilck, Gebruikt, de noorderste woonste door den ver- kooper, Pieter Cadey en de zuiderste door Gesar Looten. Om in gebruik te komen 1 tnei 1860. Titels en conditiën ten kanloore van noemden Notaris ROLLY. In enkele zitting zal placts hebben Donderdag 12 January 1800, ten twee ure namiddag, in de stad Nieuport, ter herberg den Tivoli, van een groot schoon en zeer gerieflyk Op Dynsdag 24 January 1860, om een ure na middag precies, te Vinchem op het Kerkhof, benevens op dehofslcdelanden gebruikt door sielir TorreHe ter Zelfde gemeente; langs den steenweg van Veurne naer Ypcren; ten verzoeke der Kerkfabriek van het zelve Vinchem; Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, openbaer verkoopen, Boomen, bestaande in eiken, olmen, osschen, abee- len, hollanders en wilgen; waeronder verschelde van 2 tot 2 1/2 meters dikte hebben; alles dienstig voor molenwerken, kuipers, wagenmakers en timmer lieden, alsmede veel brandhout. Men zal beginnen op het Kerkhof te Vinchem, alwaer zich bevinden dry schoone olmen konnetide dienen voor peStels. Optyd van betaling ten kanloore van voornoemden notaris ROLLY. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraet N." 34, te Veurn», en op al de postkantooreu van het rvk. Insertion, lacentirnen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.* Alle alTichen, by dc uitgevers van dit blad gedrukt, ttnMABL onvcrgeld in hetzelve geplaelst. Brieven «n geld vrachtvry toe te zenden. January, I860, juist ten 12 ure Op Maandag, 0.""" ’s middags te beginnen, Zal den Notaris BEERNAEilT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van mynheer Malou-Van den Peereboom, op zyne landen en Hofsteden gebruikt door sieur Albert Pattou, Ryckeboer, wed. P. Van den Bouhcde en Ch.Seitesael. JUST 70 KOOPEN' BOOMEN, Waer onder vele dienstig voor konstruklie-werken en voor kuipers, wagenmakers, timmerman* enz. Te vergaderen aen koop een, op Tgebruik van Albert Pattou. Alles op tyd van doende, en te stellen bekende borgen. Maendag 28 Januari 1860, om twee uren na i dag, te Houthcm, ter dorpplaets, in do herberg sieur Pieter De Gomnie, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem rest- deerende, met de tUMchenkomsl van zynen ambtge noot M.“" BEERNAERT, Notaris ter vcrblyfplncts van Alveringhem, de volgende goederen, openbaer cn in eene zitting, verkoopen 1 Koop.Een schoon en gerit llyk Huis met ver diep, beslaeude in tweo b lieden kamers, winkel, woonplat ts, voute, kelder, twee slaapkamers, inaga- zyn, verders waschkeuken, lioiitstal, houtlogie, pri vaat, citernc cn waterpo.tp; alsmede ophel wesl- eintlc van dc erf eene schuer, pcerdenslal, zwyn- gcistaliun en venen nllcpul, alles gestnen en gelegen te lloulhem ter dorpplaets, op 7 aren 30 centiaren Erf, onder grond van gebouwen, cour en hovenier- liol ilhier inedegaende, bekend by kadaster, sectie B, II.” 18, 19, 20, aldaer groot 8 ar. 71‘cent, palende van zuiden huis en grond van sieur Louis Terly nek, alwaer dit huis lusschen de beide gevels cene servi tude van passagio heeft zelfs mei besloten poortc; van oosten voorhoofdende op dc knlsyde, van westen mier het zuiden aen koop twee, en naer liet noorden aen zaeilaud van sieur Pieter Gomnic, aldaer schei dende op half grachten van noorden aen sieur Ber- nuerd Bou'deweel, de scheidliage staende rondsom dit hovenierliof alhier inedegaende. Gebruikt door den medeverkooper sieur Michiel Ferdinand Leeman, tol 1 mei 1861, mits 200 franks jners, boven de belastingen. 2 Koop. De hoeveelheid van 52 aren 80 centi aren Zaeilaud, ook gelegen te Bouthem, bewesten neu den eersten koop, mei cene onlangs nieuw ge bouwde groote Schuer en Remise noord cr aen, daer op staende en alhier inedegaende; bekend by kadaster, sectie B, nummer lists, aldaer enkelyk grout 46aren 80 centiaren, palende van oosten aen sieur Louis Terlynck, en aen koop een, van zuiden aen de Heidensiraet, van westen aen sieur Pieter Josephus Patfoort, en van noorden aen sieur Pieter De Gomme. In pacht gehouden door den zelven steur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 October 1861, mits 100 franks jners, boven de lasten. 3 Koop. Eene party Zaeiland, genaamd het Moleustuk, gelegen te lioulhem, weinig zuid van de kerk bekend by kadaster, sectie D, n.r 265, aldaer groot acht en veertig aren, en volgens titel 50 aren 65 centiaren, strek kende oost en westpalende van oosten en zuiden aen zaeilanden der hofstede van sieur Michiel Sampers, behoorende aen de erfgena men van me'rouw dc weduwe Oeman te Brugge, als ook van oosten naest den zuiden aen een p irceelken zaeilaud der kerkfabriek van lioulhem, van westen en noorden aen de Pacpeslraet tut een vierde alhier inedegaende. 4 Koop. Westen regt over den derden Loop, alleeuelyk de Paepestraet daer lusschen, de hoeveel heid van 59 aren 10 centiaren Zaeiland volgens titel, genaemd de vier lijnen, ouk gelegen te lluul- ter oostzydc van de Yperstraet, geteekend nummers 9 cn 10, hebbende 15 aren 19 centiaren Erf en Hof, alsook aehter-uitgang op openbaren weg, met andere gerieflykheden, verdeeld in drie loten die ook by gedeeltelyke en gansche verzameling geveild zullen worden. Zullende men seffens in gebruik kotinen treden. De inlichtingen zyn te bekomen by den Notaris CUVELIER te Veurne, en den Notaris J00RI3 te Nieupoit. Item, bekend by kadaster sectio D, n.r 312, op eene grootte van 59 aren 20 centiaren, strekkende oost en west; palende van oosten aen de Paepcstraet hier tot ecu vierde inedegaende, van zuiden cn van wes ten naest het zuiden aen sieur Michiel Ferdinand Leeman, aldaer scheidende op half spletgracht, van westen en noorden aen den eigendom van sieur Michiel Samper* vo iruoemd. 5 en leste Koop. De hoeveelheid van 88 aren 08 centiaren Zaeiland, gelegen te lioulhem, wyk Moeren, deel makende eener grooler partie, die be kend is by kadaster sectio A, onder n.’ 115; palende deze 88 aren 08 centiaren van zuiden aen de Lango- draegslrael, van westen aen Mr. Henrietta Marannes, van noorden aen wtlen mynheer Louis Ollevier, van ooiteu en nog van noorden aen d’hecr Vedastus Moeneclney. Dc koopen 3. 4 en 5, zyn in pacl.le gehouden door den medeverkooper sieur Vedastus Zoete, tol 30 september 1867, mits 180 franken ’s jaers, boven de belastingen. De titelen

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1