Veurne, 7 January. d {To Engelsch groen. Wit Spaensch groen. Hemelsblauw. Wit. Gele oker. Wyngaerdzwart Bronsgroen. Wit. Gele oker. Zwart - (I. »n of het t it I, 1. II ie B- 100 doelen. 2 25 deelen. 100 deelen. 1 By de verw, die moeijelyk droogt, mengt men droogsel-olie. De droogsel-olie moot slechts in de verw worden gestort op den oogenblik dat dezelve staet gebruikt fe worden. In elke kilogram verw kan men 50 grammen droogsel-olie mengen. De verwing, die men zelve verrigt, isniet koslelyk. In den winter zyn er veel dagen dat liet werk op heiveld onmogelyk is: ’lis dan dal men voordo bewaring der hofsteè- gereedschappen moei zorgen. 50 25 Bleek tpaensch groen. 100 deden. 55 Wit Wyngaerdzwart. liet wit is een zinkwit; men make geen gebruik van loodwit. Onderden invloed van de dierlyke uitwasemingen, ziel men hel spaensch groen, in het bleek groen, tol ontbinding komen, en hel loodwit zwart maken. Die verw kan men geslepen knopen, en men verlengt ze vervolgens met olie. Als men er gebruik van inaekl, moet men zorg dragen, de verw van tyd tol tyd met den borstel om te roeren omdat ze alt yd van gelyke dikte zou wezen, en de zelfde kleur behouden. Alvorens gereedschappen te verwen, moet men ze zeer zuiver kuisseben, ja alwasschen, en afwachten, alvorens de grondt ge te leggen total de gedeelten zeer Qrooggeworden zyn. Over’t algemeen, als men verscheidene lagen op een voorwerp legt, is hetvoordee- lig dal de grondlage uilsluitelyk uit olie samengesteld zy. Wit Bcrlynsch blauw. Gebrande oker. AA it100 deden. Ombre aerdeH)0 Doodskop20 Pecrelgrys. 57 deden. 50 15 ze niet behoedt tegen den invloed van lucht, zonne en regen, hy middel van eene verw- lage. De landbouwers, die jaerlyks hunne werk- en rytuigen laten verwen, hebben ondervonden, dat de houten stuks minder voor beschadiging bloot slaen, en duer- zamer zyn. De werking is eenvoudig ge- makkelyk en kan met voordeel in al de hofsteden worden ingevoerd. Met hel oog- I - merk van de landbouwers aen te zetten, om ze jaerlyks te vernieuwen, laten wy hier nog eenige Onderriglingen volgen nopens de toepassing dier olieverw. Ziel hier de kleuren, die men aennemen kan, zonder tol zware onkosten gedwongen le zvn (Akkerb.) Dc worm der porei. De hoveniers alleen zyn hekwaetn om le oordeelen wat groote schade de worm toebrengt aen de versehillige soorten van ajuin cn look, maer meeslal aen parei, waervan hy de koppen doorboort en de zaedloeiende werk tuigjes afknaegl. Een landbouwer van Henegouwen, de heer F. Dellil, heeft in den Honiteur des Cornice een zeer eenvoudig middel aengekondigd om de verwoestingen van die diertje le keer te gaen. Het is genoeg op iedcion bloenikop‘een goede greep snuif le leggen. Voor de jonge strui- ken die hy verplant, stelt gemelde land bouwer voor dezelve met hunne wortelen eersl te doopen in eenen dunnen pap van klciaerde, waerin hy insgeiyks snuif heeft geroerd. Hy verzekert dal hy er zich aller best mede bevonden heeft. ■I onnoodig dat S« 'I i i i* 1 R het <lea ijo- 'll tyu on* a de Lien ook ge ien i tu nt> el- I ii s l'g ho >op i*’i; jer r»« acr nk, mk. te» verri lang en gilde- om honing «in koningin. De heer l’. Dorre was koning en M." Ph. Barbier koningin. Zondag lest, is ter hoogte van Coxy de, op strand geworpen geweest, do Duinkerksche visscherssloep, St. Louis, patroon Rivet Door het ontstuimig weder van gisteren, is het vaartuig gansch sen stukken ge» slagenen zaldynsdag aenstaende, verkocht worden. Eerlang zal er te Divinude een concert gegeven rechtdoen en niets dan recht: het zy ten koste der latere eeuwen geprezen worde. Wy hebben op dit vraegstuk gewogen, omdat wv er dwalingen in vinden, die nooit tegengesproken zyn geweest en die gedurig, zonder oiidermek, her- haeld worden. Het isalzoo dat het tijdschrift ran het bestuer en het bestuer regl eene heschryving uitleeft over hel gebruik dei klokken, die, woon' voor woord, het artikel klok hervoorbreiigt uit het nieuw woor denboek der oorsprongen, door Noel en Carpentier, in hetwelk de verkeerde ineening van Kircher over do klokken in de oude tyden, te voorschyn komt. Men ziet hot verschynen der klokken voor zeker cn onbelwistbaer, slechts op het einde der VI/’ eeuw. Men inoest er maer weinig kennis van bezitten, wanneer, in het jaer 610, hel leger van Clotarius Orleans belegerende, op de vlugt werd gesteld, al- leenelyk door het gedruis der klokken welke men geradig gevonden had, te doen luiden in de kerk van den heiligen Stephanus. Men mag gelooven dat zy begonnen verspreid to zyn ten lydc van Karei den Grooten, want het gebruik van de zelve te doopen bestond airco. Hel is getnakkelyk oin begrypen dat de eerste klokken veel kleiner waren en dat zy opvolgentlyk van omgangzyn vermeerdert. Men zou Heden geven wy als kleenblad aen ouzit lezers de geschiedenis van onze triomiklok het Uomke ll.ior het Iranseh van 'Ir H. V>ndm tde. O.iermvdo op non wy de reeks Ieuilli tons die i onze lezers belooft hebben. Eenieder zal, vooral inVcurn in. t belangstelling de geseheidenis lezen dier klok, welker» schooiie cn inajrstucze klank onze harten van vreugde doet hup pelen wanneer zy kermis ol ergens een feest acn- kondigt. Het k.meert door den heer C. Lust, ten voor- deele van den armen gegcvsn, heeft rond dc 400 fr.‘ opgubragl. Het water in onze vaarten is buitengewoon hoog. Vele Landen in onze omstreken n overstroomd: de Moërcs is gansch onder water, dc sloonimachien en de windmolens werken dag cn nacht om liet te weeren, daerdoor zyn tie aangrenzende landen insge- lyks overstroomd geworden. Sedert gisteren woedt alhier oenen feilen noord- weslcrwind. De zee brult ontstuimig, zoo dal hel er voor de zeevoerders niet goed niaekl. Men vreest voor rampen op onze kusten. Gisteren trokken de gildebroeders zusters der mnelschappy Rhetorika niet verhalen dat de klokken van Sint Jakob te Compostelle, in 997, op de schouders der gevangen kristenen weggedragen werden, en dat den rug .der Musui mannen in 1236 gediend heelt om dezelfde weder te brengen, indien de zwaerto beletten moest daeraen geloof te hechten. De monik Melgandius, die in d« X'./’ eeuw leefde, vi rhaelt ons eene dooping van klokken, geschied onder de regeering van Ro bert, koning van Erankryk, in 1029 hy spreekt van eene wonderbare klok in metael, ter zwaerte van 2600 ponden, hetgeen in latere tyden maer een kléin gewigt zou uitgemaekt hebben. Het luiden gtle men by middel van reepen en dit stelsel is in gebruik gebleven, zelfs wanneer men de klokken grooter genu.-.'kt heeft. Op den dag der dood van Karei de Goede, verscholen zich zyno rnoordenaers in den toren der kerk van den heili gen Dotnet, en trokken de reepeti lot zich om het luiden te beletten. vervolgen'). roepen, men zich eertyds van eene koperen pan buil inde, op welkt) met verdubbelde slagen gcslege i werd, gelyk het nog de gewoonte is, in sommige Meden van Vlaenderen, hy de openbare uitroepers, om eene verknoping aentekondigen of om een ver loren voorwerp terug te eisehen. Het gebruik van op planken te slaen om dc geloovigen byeen te verza melen, tydens de eerste kerken in hel Oosten, was Hechts van deze manier van doen verschil lig, door de er l g< bezigde stof. De eenvoudigheid van dit tuig is iii.smhien de oorzaek zyner vergetelheid. Het is zonder twyfel dat, zoodra den mensch het niel.tel oht:i. kt heeft, hy er klanken heeft weten uit te te. a»cii. .Maer het is op eene byzoudere wyze do zeken verwarren, van klokken te noemen, stukken metael of, indien gy wilt, de belletjes die klingelden vastg'liecht aen hel kleed van den opperpriester of die zich togen een stieten, gewiegeld door den wind, op de kruin eens g'bouw. Men zou zoo wel kunnen z ggen, dat den seh icpherder die eersl zync lok fluitjes liet hooren, den uitvinder is van den sax ophone en dat Orpheus die de snaren zyner lier deed trillen, de groote basviool speelde. De hedendaegsche b sehaving zou niets meer te beweeren hebben in za ken ven uitvindingen. Laet ons «en dc oudheid worden ten voordeele van het monument-van Duyse. Op dit koncert zal des heeren Erausde Potter’s gezongen worden. Dc nagedachtenis des betreurden dichters is in gemelde stad in bvzonderen eerbied. De Flandre Maritime van Oostende meldt dat do heer minister van binnenlandsehe zaken eene kom missie benoemd heeft gelast met hel onderzoek der werken aen den artesiaenschen borrelput, die zich eerlangzal bezig houden met de haer onderworpen kwestie. Zondagnamiddag, hy het afstoomeii van konvooi uit Veurne naer Dixmude, wierd er machinist van het stoomtuig eensklaps signael geven dal hy moest stilhouden hy de yzeren brug. Een ongeval had er plaels gehad. Een schip moetende die brug doorvaren, stootte met den top van het vaerluig tegen de helling van den dyk, en kon maer moeijelyk van kant gesteken worden. De beweging die het schip maekte by h t losschieten uit den dyk was zoo geweldig, dat het met den achtersteven aeu- stootte tegen de brug, en dezelve eeui ;zin» moest be schadigd hebben, doordien men de brug niet meer nauw koude toesltliten. Na eenigen tyd stilgehouden te hebben, kon het konvooi de statie binnen ryden. Br hel aenkomen van den trein by de yzeren brug, slapten al de reizigers van het konvooi al'. Hoh i k nipje. De barrieren zyn geopend geworden op do groote wegen van den Staet, te middernacht lusschen den 4 en li january. Do fransche brik Dartagnan, kap. Tardif, ter hoogte van Oostduiukerke gestrand, is openbaerlyk v rkocht, met lading en inventaris, voyr ongeveer 41)91) franken. Men spreekt van eene nieuwe verandering in den uniform der ofliciers van de infanterie. Daer de sterretjes op den kraeg de graden aenduiden, zou •r voor onderliiitenanten, luitenanten en kapiteins, slechts eene soort van e pailletten best aen, deze in go ml zooals deze laetslen dragen. Het weekblad de Thiellenaer houdt op te ver schynen. Te Aclst is een nieuw vlaemsch kathol} k week blad verschenen, getiteld het Land van Aclst. Acrlsherlog Fcrdinnnd-Maximiliaeu en aerts- herlogin Charlotte hebben, volgens de tydingeu melden, op het einde december 191)9 Madera verlaten om hunne reis naer Brazilien te ondernemen. Hunne terugkomst le Weenen zou slechts op einde msurt geschieden. Men heeft byzonderlyk opgemerkt in dc ont vangsten van nieuwjaerdag dat H. K. 11. mevrouw do hertogin van Braband, geene.. kriuoline droeg. Dit voorbeeld is zooveel le meer na te volgen, daer het sleepkleed dal 11. K. 11. droeg, meer dan ooit schoon is geschenen, en de buitensporigheden der krimili- nemanie wal te veel ongemakken begint op te leveren. De minister van binnenlandsehe zaken heelt aen de gouverneurs der provinciën eenen omzend brief gezonden, waerin hy eenige ophelderingen geeft nopens de uitvoering der wetsbepalingen op de onge zonde wyken en woouinge.i. Dc minister verklacrt dat het gouvernement streng aen de uitvoering der wet houdt, dewyl volgens de ineening va.n al do geneeskundigen, dc ongezonde wooningen voor een groot deel de oorzaek zyn geweest van de verwoesting nog dit jaer door dc cholera aengerigt. De volgende kandidaten worden door de liberale party te Lcuwen voorgestcld, voor dc kiezingen van 19 dezer Senaat; De heeren Eug. Arnold Claes, lid van de kommissie der godshuizen te Leuven; Goupy de Quabeek, grondeigenaar, schepen te Bettccom. Kamer; De heeren Jakob Delporte, burgemeester le Thionen, Karei de Lueseiuaos, burgemeester te

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3