V E l R N E VAN EOG M E N B 0 0 M E HUIS MET ERF, groote BOOMED, ter gemeenten WULVERINGHEM EN VYNCHEM. F AEN HET AO O P D A a KOOPDAG koopdag” BO O M E X, TE HOUTHEM. Schuer en Zaeilandcn, TE HOUTHEM. HUIS, OP CYNSGROND, TE LEYSELE. k; i8 Koopdag van koopen ^1 J WOENA&AG H JANUARY 1860. S 7 -) TE VYNCIIEM. TE LEYSELE. I 0 0 5 0 0 SCHOONEN KOOPDAG van >Y 0 0 I» 0 3 :6 0 OPENBARE VERKOOPING van een schoon A I OPENBARE VERKOOPING van een tweewoonstig 7. v?'| 00 00 oo oo I 00 i b0 I so i 36 Koopdag van 186 koopen Boomen., Bestaeude in poupeliercn, olmen, esschen, wilgen, iepen, nbeelen, eiken en hollander boomen. 30 KOOPEN Gemeente Houthem. 5! KOOPEN 3HS SUPPLEMENT hi i ie 5S™" to d’heer Vedaslus voornoeimlen van gemelde V II II n d in, io van schoone cn zware van o- o- us 0 0 0 o o 0 0 0 0 I Donderdag 26 January I860, oni 2 ure na middag precies, op da hofstedelanden gebruikt door sieur Fiancircus VanEegro, by de herberg het Zwarte Peerd, langs den steenweg van Veurne op Yperen, Allerhande soorten van hoornen. Op tyd van betaling ten kantoore van den notaris EE CAE, te Alvaringhem. Donderdag 12 January 1860, ten twaelf uren ’s mid dags precies op de hofstedelanden bewoond bruikt by sieur van Houthem i transport leer vaerl leidende den nieuwen geleiden steenweg gaemlc van Houthem tiaer het Gouden Hoofd. Op tyd van betaling ten kantoore van den Notaris EE CAE, te Alveringheiu, en conditiën alsdan voren te leien. 2 en ge- Joannes Haelden, tusschen de plaet» en het gehugte het Zwaentje, dies dén gcmakkelvk als aengelegen van den van Bergen naer Veurne, alsook door den voor- hem, bekend by kadaster sectie I), n.' 312, op eene grootte van 59 aren 20 centiaren, strekkende oost en west; palende van oosten aen de Paepestraet hier tot een vierde medegaende, van tuiden e.n 'au wes ten nacst het tuiden aen sieur Michiel F< rdinand Leeman, aldaer scheidende op half splctgraeht, isn westen cu noorden aen den eigendom isn sicur Michiel Sampers voornoemd. 5 en leste Koop. He hoeveelheid ia» 88 aren 08 centiaren Zaeiiand, gelegen te ll.wtliem, wyk Moeren, deelmakende eener grooter parite, die be kend is by kadaster sectie A, onder n.' 115; palende deic 88 aren 08 centiaren van tuiden aen de l.angc- draegstraet, van westen aen Mr. Henricu* Marannes, van noorden aen wylen mynheer Louis Ollevier, van oosten en nog van noorden aen d’heer Vedaslus Moeneclaey. Dc koopen 3. -i en 5, zyn in paclitc gehouden door den inedeverkooper sicur Vedastus Zoete, tot 30 september 1867, mits 180 franken jaera, boven dc belastingen. De titelen van eigendom, dc schetskaart en de ▼oorwaerden van verkoopiug berusten ten kantore van voornoemden Notaris ROLLY; alle inlichtingen tyn ook to bekomen ter studie vnn genoemden No taris BEERNAERT. De notaris HOLLY, te.Wulveringhem resideerende, tal op Zaterdag 28 January 1860, om een ure na middag precies, to Leysele, weinig oost van de dorp- plaets, ter hofstede gebruikt door sieur Eduard Ryc- keboer, houden koopdag van Boomen, bestaenda in olmen, iepen, abeelen en wilgen, alsmede twea schoone nooteboomen en eenen keerseboom. Men tal beginnen in den boomgaard van hofstede. Op tyd van betaling ten kantoore van voornoem den notaris ROLLY. Maandag 23 Januari 1860, om twee uren na mid dag, te Houthem, ter dorpplacts, in de herberg van sicur Pieter De Gomme, Zal d>' Notaris HOLLY, te Wulveringhem resi- dccrendr, met dc tusschenkoinst van tynen ambtge noot MBEERNAERT, Notaris ter verblyfplaets van Alveringhcm, dc volgende goederen, openbaer en in eene tilting, verkoopen 1 Koop. Een schoon en gerieflyk Huis met ver diep, bvstacnde in tweo beneden kamers, winkel, woonplaats, voute, kelder, twee slaapkamers, maga- tyn, verders waschkcuken, houtstal, houtlogie, pri- vael, interne en waterponp; alsmede op hel west- cinde van de cri eene schuer, peerdenstal, 3 zwyn- gelslullen en eenen allcput; alles gestaen en gelegen Houthem ter dorpplacts, op 7 aren 30 centiaren I.ri, ouder grond van gebouwen, cour cn hovenier- hof alhier miulcgaeiidc, bekend by kadaster, sectie B, n." 18, 19, 20, aldaer groot 8 ar. 71 cent, palende van tuiden buis en grond van sicur Louis Tcrlynek, alwacr dit huis tuMchen de beide gevels ccnc servi tude vnn passagie heeft telfs met besloten poorte; vnn oosten voorboofdende op de kalsyde, van westen naer het tuiden aen koop twee, en naer hel noorden aen zaeiiand van sieur Pieter Gomme, aldaer schei dende op half gracht; cn van noorden aen sicur Ber- naerd Boudeweel, de tcheidhage staendo rondsom dit hovenierhof alhier medegaende. Gebruikt door den medeverkooper sicur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 mei 1861, mits 200 franks jaera, boven de belastingen. 2 Koop. De hoeveelheid van 52 aren 30 centi aren Zacilnnd, ook gelegen te Houthem, bewesten aen den eersten koop, met eene onlangs nieuw ge bouwde groole Schuer cn- Remise noord er aen, darr op tlaende cn alhier medegaende; bekend by kadasti-r, seelie B, nummer 11 bis, aldaer enkelyk groot 46 aren 30 centiaren, palendu van oosten aen sieur Louis Tcrlynck, en aen koop een, van tuiden aen de Ueidenstraet, van westen aen sieur Pieter Josephus Patfoort, en van noorden aen siuur Pieter De Gomme. In pacht gehouden door den telven sieur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 October 1861, mits 100 franks’sjaers, hovende lasten. 3 Koop. Eviij party Zaeiiand, genaemd het Molentluk. gelegen te Houthem, weinig mid van do kerk bekend by kadaster, sectie D, n.r 265, aldaer groot acht en veertig aren, en volgens titel 50 aren 65 centiaren, strekkende oost en westpalende van oosten -n zuiden aen zaeilanden der hofstede van sieur Michiel Sampers, hehoorendc aen de erfgena men van n>"»rouw de weduwe Deman te Brugge, als ook v ut oosten uaest den zuiden aen een pnrceelken taeiland der kerkfabriek van Houthem, van westen en noorden aen de Paepestraet tot een vierde alhier inedegaen ie. 4 Koop. Westenregt over den derden koop, alleenelyk de Paepestraet daer tusschen, de hoeveel heid van 59 aren 10 centiaren Zaeiiand volgens titel, genaemd de tier Lynen, ook gelegen te Hout- Op Donderdag J2.°January 1860, ten 3 «ren na middag, in d’herberg de Kroont, te Leysele, bewoond duur sieur A. Lammens, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- reude, openbaer verkoopen, Een tweewoonstig liCiS, staende te Leysele, tor dorpplacts, op grond behooremle het Bureel van Weldacd van Leysele, met erfpacht tot 1 mei 11168, mits 4 fr. 85 c. ’sjaers, palende van oosten op de.i steenweg, tuid een huis behoorende Pieter Deern, aldaer scheidende op gumeenen gevel, west do hova- nierhoven van Pieter Ley cn Franciscos Keirsebilck. Gebruikt, du noorderstu woonsto door den ver- kooper, Pieter Cadey en de tuiderste door Cesar Looten. Om in gebruik te komen 1 mei 1860. Titels en conditiën ten kantoore van noemden Notaris ROLLY. Op Dynsdag 24 January 1860. om een ure na middag precies, te Vinchem op liet Kerkhof, benevens op de hofstedelanden gebruikt door sieur Torrelte ter zelfde gemeente; langs den steenweg van Veurne naer Yperen; ten verzoeke der Kerkfabriek van hut zelva Vinchem; Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem rusideo- rendu, openbaer verkoopen, Boomen, bestaende in eiken, olmen, osschen, abea- len, hollanders en wilgen; waerondcr verschelde van 2 tot 2 1/2 meter» dikte hebben; alles dienstig voor inoleuwerken, kuipers, wagenmakers en timmer lieden, alsmede veel brandhout. Men tal beginnen op het Kerkhof te Vinchem, alwaer zich bevinden dry schoone olmen konnendo dienen voorpestels. Op tyd van betaling ten kantoore van notaris ROLLY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1