V E U E V A Ï4OÖPDAG HOFSTEDEKEN HUIS NIET ERF, groote vu Z A E I L A N D E 1¥, TE NIEUKAPPELLE. Schuer en Zaeilanden, TE HOUTHEM. ’Ml algemeens Tijdingen, Marktprijzen en 1 ib mid- Blad voor Annoncen, Landbottwnieuws, politieke l'l OPENBARE VERKOOPING van een schoon Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. Gemeente Hout hem. Handelzaken. Huisracd, Beddcryen, Beestialcn, Wagen- harnas, Landbouwgetuig, gedorschen en on- gedorschen Granen, Brandhout enz., TE NIEUKAPPELLE, Gemeente Nieukappelle. N.r 1794. l-A J AI R. ZATERDAG 14 JANUARY 1860. 'J» Voor stad worden Om uit gemeenschap te scheiden. OPENBARE resi- )0 van O O O o 5 O O *0 o 5 3 5 1 5 5 O 5 O 10 10 VERKOOPING van een teer schoon KT GEBOLUEN, STALLINGEN, BEDRYFGRAS, BOO.MGAERD, cn allerbeste van zuiden sieur Pieter I ran betaling, mits solvabele b >rg volkomende aeu alle konditien van inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 73 6 inaenden. 2 fr. 25 3 maenden. Voor Frankryk 11 fr.20 ’«jaers. i 4M van den niolenaer Van Prys van Op Donderdag, 16 February. 1860, juist om 12 ure middags, zal den Notaris BEERNAERT, ter re sidentie van Alveringhem, openbaer verknopen, binnen de gemeente Nieukappelle, ten verzoeke der kinderen van wjlen Philippe Verweirder, en ter hofstede door hun bewoond, het gene volgt Meubelaiie Goedeien. Alle aerd- gleis koper en tinwerk, tellooren, messen, fourchetten, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, schrapaeijëu, kleederkassen, horlogie, slaaplaken», sargien, bed- dcryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlógie, en meer andere, te vèei om te melden. beeshalen. Een bruin b.ieide werkmerria peerd dry bekalfde koeijen, een verwekoei, 2 schot- veerzen, eqij zeugezwyn, twee jacrlingkalvers, en hennen. zuiden arn tien eigendom Lcrberghe, voornoemd. 3 Koop. D> hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 69 aren 87 ccntia.eu Zaeiland, ook gelegen te Nieukappelle, ten zuidwesten van den tweeden koop, deelmakende van nummer 238 tier sektie B van bel kadaster, palende ten znid-westen aen tien volgenden koop, op twee houten paelstaken gesteld in de scheiding van dezen koop nut don volgenden, ten noord westen en ten zuid-ooslen, ten noord-westen aen weide van Louis Darras, te heerst, ten noordoosten en tan oosten aen den tweedes koop, op twee houten paelstaken, ook gesteld ten noord-westen en ten zuid-oosten, in de scheiding melden tweeden koop, en ten oosten en zuid-oosten aen Carolus Van Lcrberghe, voornoemd. 4 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 78 aren 72 centiaren, Zauiland, ook gelegen te Nieukappelle, ten zuid westen van tien tierden koop, ook deelmakende van nummer 258 der seklie B van ’t kadaster, pah nde ten zuid westen aen de Botcrpolsiraet, ten westen, aen de weide verhappeude van Louis Darras, te Heerst, ten noord-westen, aen de zelve weide van Louis Darras, ten oosten aen den derden koop, op twee houten pacistaken, gesteld in de scheiding van dezen koop met tien vorigen koop ten noord-westen en ten zuid oosten, ten oosten en ten zuid-oosten niet tie carrière uen den eigendom van voornoemden niolenaer \an Lerberghe. 5 en laetite Koop. Eene partie Zaeiland. ook ge legen te Nieukappelle, bekend by kadaster, sektie A, nummer 364, groot 72 aren 20 centiaren, strekken de noord en zuid, palende zuid cn oost aen den eigendom van Rosalie Coulter, grondeigenares te Veurne, gebruikt door Francis Toortelbooni, noord aen land van Sophie en Brigitte Lehouck, land bouwster» te Nieukappelle, en westaen den Aerde- vaert, en daarover den heer Henri Carton laYpre. Aenslag aeu de koopen twee, dry, vier en vyf, met het seheeren van den oogst van 1860. De titelen van eigendom, het plan en do verkoo- pingsvoerw.ierden berusten telks inzage, ten kan tore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Maendag 23 Januari I860, om twee uren na i dag, te lloutliem, ter dorpplaets, in dc herberg sieur Pieter De Gomme, Zal de Notaris BULLY, te W ulveringliem dcerende, niet de tusschenkomst van zynen ambtge noot M.rt" BEERNAERT, Notaris ter verblyfplaets van Alveringhem, de volgende goederen, openbaer en in eene zitting, verkoopen 1 Koop. Een schoon cn gerieflyk Huis met ver diep, bestaende in twee beneden kamers,’ winkel, woonplaets, voute, kelder, twee slaepkamet maga- zyn, verders waschkeuken, houtstal, houtlogie, pri- vaet, citcrne en waterpovipalsmede ophetwest- einde van de erf eene schuer, peerdenstal, 3 zwyn- gelstallen en eenen allepul; alles gestaen en gelegen te llouthem ter dorpplaets, op 7 aren 30 centiaren Erf, onder grond van gebouwen, cour en hovenier- hof alhier medegaende, bekend by kadaster, sectie B, n.'1 18, 19, 20, aldaer groot 8 ar. 71 cent, palende van zuiden huis en grond van sieur Louis Terlynvk, alwacr dit huis tusschen de beide gevels eene servi tude van passagio heeft zelfs met besloten poorte; van oosten voorhoofdende op de kalsyde, van westen mier het zuiden aen koop twee, en naer het noorden, aen zaeiland van siettr l’ieter Gomme, aldaer schei dende op half gracht; en van noorden aen sieur Ber- nacrd Boudeweel, de seheidbage staende rondsom, dit hovenierhof alhier medegaende. Gebruikt door den medeverkooper sieur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 mei 1861, mits 200 franks jaers, boven de belastingen. 2 Koop. De hoeveelheid van 52 aren 30 centi aren Zaeiland, ook gelegen te llouthem, bewesten aen den eersten koop, mei eene onlangs nieuw ge bouwde groote Schuer en Remise noord er aen, daar op staende en alhier medegaende; bekend by kadaster, sectie B, nummer Hbis. aldaer enkelyk groot 46aren 30centiaren, palende van oosten aen sieur Louis Tcrlynck, en aen koop een*, non tie Heidenstrael, van wasten aen Josephus l’atioort, en van noorden aen steur l’ieter De Gomme. In pacht gehouden door den zelven sieur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 October 1861, mits 100 franks jaers, boven de lasten. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Oeststraat N." 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk. Insertion, lucenliiuen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.', het supplement 15 e.‘ Alle affichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, Sémiael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven cn geld vrachtvry toe te zenden. van Zeer naby het dorv. Op Donderdag, 9.4'" February, 1800, ten twee ure namiddag, ter dorpplaets van Nieukappelle, in du herberg Nk Pieter, bewoond door den medeverkoo per, sieur Bernardus Ver weirder. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringlii in openbaer verkoopen, dc volgende Goederen 1 Koop. Ecu Hoisledcketi, bestaende in keuken, binnen-lmi», kelder, voute, alles overzolderd, ge heel gebouwd in steen, gedeeltelyk bedekt met pan nen en hel grootste gedeelte met strooi; voorts eene scl.uer, wagenkot, kaeistal, iwynsl.il, kilverkof, alles gemarktjop steenen voelingen, en in berd, over dekt met strooi; een aelput, een ovenkol, een pri- vaet.nllis gebouwd in steen en bedekt met pa.men, Lem v.-ns tic hoeveelheid volgens onlangsgedane lul ling van 1 hektare 70 aren 01 cent., onder bebouw den grond, hovenierhof. gras en land dit alles ge stat n i n gelegen te Nieuk ippellr, zuid-vvest, in do tiabyhi id der dorpskerk, en digt aen de Bot rpol- stiai l, leidende naer den Spieringmolen, bekend op het kadaster, sektie B, n." 262, 263, 264, 205 en 2G6, voor eene grootte van 1 hektare 64 aren 90 centiaren, palende met den bootngaerd en gras van noorden a n den eigendom vau dvn heer Jules Van Mvr; i.,, t Pop .ringhc, gebruikt door Charles Balloy, op hall gracht, ten noord-oosthoeke, aen den «igen- tlom van Jan De Waele, t« Nieukappelle, gebruikt ooi Louis Pladys, op half haeg ten oosten aen land van Alexander Baelden-Baeldon, te Houthem, de g ge heel hier medegaende, ten zuiden, aen land van Jan Bonte, landbouwer te Boesiujhe, gebruikt door voornoemden Jan De Waele, de haeg geheel hier medegaende, nog van zuiden met het hovenier hof, aen den eigendom van Carolus Van Lcrberghe, molenaer te Nieukappelle, en van westen met den buizeen hoveaen den volgenden koop. Gebruikt door de medeverkooper» Pieter, Charles cn Hendrik Verweirdor, tot 1 October, I860, zonder ptvchtregt. 2 Koop De hoeveelheid, volgens onlangs ge- dai.e meting, van 80 aren 48 centiaren, Zaeiland, o ik gelegen te Nieukappelle, ten westen van den eersten koop, deelmakende van nummer 259z der sektie B, van hel kadaster, palende ten zuid-westen aen den volgenden koop, op twee houten paelstaken, gesti ld in het gescheid van dezen Loop met den vol genden kóóp, ten noord-weste» en ten zuid-oosten, ten noord-wésten ai n land van den heer Louis C.ir- dinnel, eigenner te 1 pre, gebruikt door Eugeen De Grave, te .Tien» appel Ie. ten noord-oosteu melden mallen uitsprung van dezen koop aen den eigendom van vooriioeiudeu heer Jules \an Jlvrris, g. brui t door Balloy, ten oosten aen den boom ,.i -i d. hove- nierhófeu huizing ouder den eersten ko>p, en van H offetihamas. -Een wagen met toebehoorleit, ecu drywielkarre, eene karrue met toebrhoi rt tt, een vlaemsche ploeg, kordewagen, greepeii, eegden, mesthaken, sp iden, sleephout, dorschvlbgels, yzereii rakels, windmolen, zacdkleed, loeders, enz Gtanen. 4000 schooven tarwe; 2000 scliooven boonen, 300 schooven haver; 300 bundels hooi, 400 roggen bouwelaers, 200 tarwun gleijen, 2 voer beel- rapen, 500 kilos aerdappels. Biondhuut.Blokken, faeeel. JfesL 14 voer kooi- en peerdentnest, (5 voer kafmesl. Alles op tyd stellende, en t verkoopi ng.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1