JSERIGT. B O O M E ft B 0 G Til E N ter gemeenten XVVLVE1UNGHEM EN VYNCI1EM. II 0 0 M E V CHARLES BETIGNY, JOANNES BONiNGUE, I U E K 1 G T. A O O P ft /I G DE SCHELDE, Belgische Vereeniging, VOOR Brandverzekering op vastgeslclde Premie», Gevestigd te Brunei. Koopdag van 21 koopen K O O P D A G LET OP Lampiste TE LEYSELE. TE VYNCREM. 6 ;o M A E T S C U A P P Y V ER EEN IG I) E EI G E N A E R S M A E T S C H A P P V Koperslager en Lampiste ran den ijzeren weg van Feiirne vp Liehtervelde, 56 KOOPEN A. G. BRIJXELI.ES. fe omwwmo BELGISCHE MAETSCI1APPÏ ran algemaen* anuranticH tegen brand. LYKUIDDER, Zwartcnonnestractn." 7, te Veurne, T E KO OPEN By Joannes WAKREYN, landbouwer te Wulpen, POLITIEK OVERZICHT. Gisteren was in Parys hei gerucht ver spreid dat de Paus Koine had verlaten, waer hy niet meer in veiligheid was, onder bescherming der fransche bajonell *n. De Palrie logenstraft die geruchten volgende wyze: Sedert eenige dagen krengt men de zonderlingste geruchten in omloop. Onder die geruchten is er een dat niet zeer noo- dig heeft gelogenstraft te worden, zoo wei- 51 KOOPEN van gering al» e VIAF.RBORG KAPITAF.L 1 8,500,090 FRWKF.N. V. R. gemelde oornoem- 7.y verteken legen brand en het vuerdes hemels, S 80 ld. 4 van schoons en zware 5 60 6 30 l 60 Agent principael L. VANDENBDSSCHE, Panno- •traet, n.’ 20. 5 00 4 70 4 00 5 00 115 00 11 00 10 00 O 00 3 00 1 50 HAEÏ3CHAPPY VAN BRANDVERZEKERING GEVEST1GT TE ANTWERPEN. DER VOOR VERZEKERING T E G E N I> K A N I), Tc Brunei, Agentschap tn Fouritt btj CntatM Bitvzyb. I Voor buiten IMT’lub bei boel of 4 mat cu. 'oor binnen •teil perdnb- 1*1 beet, of maten OER Gaillcttcrie 1 qual. Tout-venanl zeer dienstig voor brouwers id. Fine. Smidskolen l.,l,qual Donderdag 20 January I860, om 2 ure na middag precies, op de hofstedelnnden gebruikt door sieur Ft anciscus F an Eegro, by de herberg hel Zwarte Peerd, langs den steenweg van Veurne op Yperen, Allerhande soorten van hoornen. Op tyd van betaling ten kanloorc van den notaris DE CAE, te Alvnringhem. alle Goederen ioo als: Gebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vco en Koopwarenmils gerit.gepremien. De schaden worden coinptant bcUeld zoo haesl de zelve zyn vastgesteld. Sedert hner beslaen heeftdete maclscliappy in bet arrondissement Veurne meer dan voor60,00Ó francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B.' PIEBRF.T, deur waarder, Meuporl-slraeln.’ 0. Hackt kenbaer aen het Veurnsch ptiblvk, dat hy tich op li4** January aenstaende 1360 komt vestigen in deiestad,tot het uitoefenen van al wal zynen stiel aengael too in Koper en I oud al» in Blik en Zint’, al» ook voor alles wal l.nmpislery en Pompen betreft. Hy beveelt tich in de gunst van een ieder. De notaris ROLLT, te Wulveringhem residevronde, tal op Zaterdag 28 January 18(10, om een ure na middag precies, te l.evsele, weinig oost van de dorp- jilaels, ter hofstede gebruikt door sieur Eduard Byc- ki'boer, houden koopdag van Boomen, bestaende in olmen, iepen, nbeelen en wilgen, alsmede twee schoone nooleboomen en eenen krerseboom. Men tal beginnen in den booingnerd van hofstede. Up tyd van betaling ton kantoor»: van den notaris I101.1.Y. QftftA&a&a&Aft ïc Heeft de eer a n bel publyk de pr>zen voor hel bidden der diensten bekend te maken als volgt te welen Grooten edelen dienst Grooten bungelyken id. Middelbaren id. Kleinen id. Gezongen missn Gelezen ol zonder mi«se De besturende kommissie der steenwegen, leiden* de van de kalchiade vnn Veurne naer Yperen, door Isenberghe en l.eysele solaen de grenzen van Vrank* ryk, mei verbinding des gehucht hal Zwaenlje (Wulveringhem); markt kenbaer dal er op Zaterdag acht-en-twintigsteil der loopende maend January, om dry ure na middag, in de herberg genaemd het Gouden Hoofd, gemeente Vinchem, zal overgegaan worden tot de openbare Verpachting aen den meest biedende en lesten verhonger, van den ontvangst der tolgelden geheven aen de Bartieren N 1 en 2 geplnelsl op de zelve Steenwegen voor den termyn van dry jaren, inlegaen met eersten February 1800 zestig. Veurne, den 12 January 1860. De Arrondtitementt-komutittaris, I oorsillar ran roornoemda Kommissie, JOYE-GHYS. 6ó centiaren, strekkende oost en westpalende van oosten en zuiden aen zaailanden der hofstede van sienr Michiel Sampers, hehoorendc aen de erfgena menvan mevrouw de weduwe Beman te Brugge, al» ook van oosten naestden zuiden aen een parceelken zaeiland der kerkfabriek van llouthem, van westen en noorden aen de Paepestrael tot een vierde alhier medegacnde. 4 Koop. YVestenrcgt over den derden koop, allecnelyk de Paepestraet daer tusschen, de hoeveel heid van 59 aren 10 centiaren Zaeiland volgens titel, genaemd de vier l.yncii, ook gelegen te liout- J cm, bekend by kadaster sectie 1), n.T 312, op eeno rootte van 59 aren 20 centiaren, strekkende oost west; palende van oosten aen de Paepestraet hier tot een vierde medegaende, van zuiden en van wes ten naest liet zuiden aen sieur Michiel Ferdinand l eeman, aldaer scheidende op half spletgraeht, van westen en noorden aen den eigendom van sieur Jlichiel Sampers voornoemd. 5 en leste Koop. De hoeveelheid van 88 aren 08 centiaren Zaeiland, gelegen te llouthem, wyk Moeren, deelmakende eener grooler parite, die be kend is by kadaster sectie A, onder n.' 115; palende «leze 88 aren 08 centiaren van zuiden aen de l.ange- draegstract, van westen aen Mr. ïlenricus Marannes, «au noorden aen wylen mynheer Louis Olluvier, van oosten en nog van noorden aen d’heer Vedaslus Almmeclaey. De koopen 8. 4 en 5, zvn in pach'to gehouden door d< n medeverkooper sieur Vedaslus Zo te tol 30 september 1867, mits 180 franken jaers, b >ven do belastingen. De titelen van eigendom, de schets1, -rt en do voorwacrden van verknoping berusten ten kantore van voornoemden Notaris RULLY; alle inl ii htingen zyn ook te bekomen ter studie van genoemden No- taris BELRNAERT. iwv-fwa—wu«m van F.cne groote hoeveelheid Zaeilynzawd, voortko mende van Rignseh Tonnezaed, nu g -i.aemd Boute- zaetalsook Roozcziet van lligaschc tonnen die zyn gezaeid geweest in Holland. Om de landbouwers keuzo te laten, heeft hy l i- gasch puik Tonne-zael opgedaen vanlieljaer 1859. Door de schoonheid der dry soorten van zaet, durft hy die ter goeder trouw verknopen, overtuigd zynde dat zy melden besten uitslag zullen bekroond wezen. Hy beveelt zich in de gunst van een ieder. Er is te bekomen in «Ie statie van den yzeren weg te Veurne 1.* qual. Stove, Smidskolen en Doornycks Kalk aen eenen zeer voordgangen prys op compt'aule betaling te welen Zy verzekert tegen brand en bliksemvuur aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen v.»n fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beeslialcn akkrrgetnig enz. Do prciuien zyn zoo gering al» mogelyk vasfgesteld. Dc verbintenissen der Maclschappy zyndoor een kapilnel van fr. 4,232,804-23 gcwacrborgd. Om nadere inlichtingen te bekomen, men geliev zich te begeven by Ca. DESA VER, correipondenl «Ier Maetschnppy te Yeuriio. Op Dynsdag 24 January 1860, om een ure na mi lag precies, te Vinchetn op het Kerkhof, benevens up dehofstèdclanden gebruikt door sienr Torrelle Ier /elfde gemeente; langs den steenweg van Veurne naer Yperen; ten verzoeke der Kerkfabriek van het zelve inchetn; Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringbetn rssidee- 1 ciule, ópenbaer verkoopen, Boomen, hestaende in eiken, olmen, osschcn, abec- len, hollanders en wilgen; w aaronder verschelde van 2 lol 2 1/2 meter» dikte hebben; alles dienstig voor snnlenwerkcn, kuipers, wagenmakers en timmer lieden,alsmede veel brandhout. Men zal beginnen op hel Kerkhof te Vinchem, nlv.aer zich bevinden dry schoone olmen konnetide dienen voor pestels. Op tyd van betaling ten kantoore van voornoemden notaris RO1.LY. 90 00 1 00 waggon van 50 hectoliters ld. 1.' qual. par zak 1/2 heet. Men kan zich alle dagen versehe Engelsehe Oesters verschaffen in het hotel de Rhetoiika, alhier. 3 Koop. F.eno party Zaeiland, genaemd het O,olentlukgelegen te llouthem, weinig zuid van de kerk bekend hy kadaster, sectie D, n.r 265, aldaer »n vonrtia aren, en volpens titel 50 aren

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2