A Nieuws van de week. Besluiten en Benoemingen. Ingezonden Artikel. Veurnc, 14 January. 59 van I Wat een leeuw kost. Een artikel tier Prcutsitsche Zeitung, in date Berlyn 7, meldt dat de mogendheden door de fransche en ooslenrykste gouver nementen uitgenoodigd om deel ie nemen aen liet kongres. berigt hebben gekregen dat de opening dier vergadering tol een ónbepacld lydslip moet verschoven wor den. De fransche Moniteur deelt eenen brief mede van Napoleon Hl aen den Paus. In dien brief spreekt de keizer het verval uit van het pauselyk gezag in de Romanic. Be houding van i'rankryk tegenover de hertogdommen zal klaerblykelyk dezelfde zvn ah opziehtens de Legalien. De keizer verbindt zich met Engeland voo^ het ont werp van toevoeging aen Sardinien. De overeenkomst van Villafranca wordt van geener weerde, en al hel werk der gevol- magligden vervalt in den niet. De keizer vcrklaei t dat bel kongres zal vergaderen. Na zyn brief aen den Paus is de toetreding van dien vorst onwaerschyn- lyk. die van (len keizer van Oostenryk en d< n koning van Napels zeer twyfebu htig. Twee ministers van koning Viclor-Em- manuel, generael La Mormora, voorzitter des raeds, en generael Dabormida, minis- ler van buitenlandschc zaken hebben hun ontslag gegeven. Volgens het meest ver spreide gerucht, zou graef Arese, dezen ladsten lubben moeten opvolgen, maer heeft dit geweigerd. T# Milanen wordt er thans veel gespro ken van Mazzini, die in die stad is aenge- komen, tol groot misnoegen van marschalk Vaillant. Mazzini is begonnen met op nieuw zyn dagblad II pensiero cd Azione uil te ge ven, en in eene verklarings-program, door hem geleekend, zegt hy dat hy noch de vynaa noch de’slacfvan Victor-Emmanuel zal zyn. maer dat hy de eenheid der ita- liaensche nationaliteit wil zien nitbreiden tot aen Venelien, Napels en Palermo. .Men verzekert, dal Oostenryk op dit oo- genblik poogingen doel, om, met hel oog op de herstelde goede verstandhouding tusschen Erankryk en Engeland, van zyne zyde op een beleren voel met Rusland en Pruis.sen le komen. I it Kanton wordt van den 26 november gemeld, dat hei tusschen Amerika en China gesloten traktaet in voege gekomen is. Een gedeelte der engelsehc troepen was reeds naer het Noorden van China ge zonden. ERÏKONINGSN-IEESÏ III RnETOHICA. danszael te orn er liberté In eene sbirée over eenige dagen in een partiku- lier huis dezer slad gehouden, hiel eenc dame stain dat de vrouw v oortreffelyker Was dan den man, da f zy Gods laelste werk nude, men denken moest dat in haeralledu volmaaktheden der andere schepsel) n verzameld waren. Een kliifhtcnaet* die zich daer be vond, zeide alsdan dal God eenen grootCn bouw meester was dir, zyn gebouw opgenlackl hebbende er ecnen weêrhaen op gesteld had. Het Vervoer van koopwaren langs onZen yzcreti weg neemt steeds toe: donderdag eii gisteren ward cr eenegroote hoeveelheid grace mede vervoerd. Deze morgen stond, ger. e l om te vertrekken, eeu waggon geladen ineljblik, ter In stemming van L. u v.rn, alwacr donderdag aenstaende, de kiezingen voor de wetgevende kamers zullen plaels hebben. Eerst licht, dan stekjes! Een raadslid zekeren avond te huis komende, knecht, die hem voorging, toe Selderment, wilt ge dan eindelyk licht nenslrken-' Maer heer raedslid, zeg tr.y in godsnaem, wa r hebt ge de fosfoorstekjes geplaetst Ezel wat moet ge met de fosfoorstekjes uitz etten, maek eerst licht, ge kunt ze dan zoeken. van T... snauwde zyneu Uit verschillende statistische tabellen, en voonra- mclyk uit de berekeningen van Jules Gerard, den beruchtcn Leeuwendooder, blykt, dat ee.i leeuw sett peerden, muilezels, ossen, kemels, schapen cn*.,jaer- Ij ks eene weerde van 6000 fr. verslindt. Een leeuw gemiddeld 35 jaran levende, kost een dezer dieren den Arabon 210,000 franks. Als men ’t getal leeuwen, die zich gewoonlvk in do provincie Constantine ophouden op 30 schat, vn dt men dal de voeding dezer dieren, voor ganseh hun leven, kost 0,500.OOOfr. of 180,000 fr. ’-jaers. Hieruit vloeit voort, dal de Arae.b 100 fr. lx lasting aon den slaet en 50 fr. aen den leeuw betaelt I o By koninglyk besluit van 31 december worden de volgende hulpgelden to-geslaen voor beiiriw -gmi Eesten en Vladsloo West-Vlaeuderenfr. 4900. Par indisposition de U 'l st disposition de Reldche. Dat i» het geliefkoosde stukje van sommige jonge brouwers,Heb gy het wegi- De trommels, het appel slaande iedereen in stad, begon te verlangen om te welen wie du gelukkige zou zyn die honing trok, en het lot viel op hr. Hone, die, door eene warme aenspraek van den heer hoofdman geiukwenscht, ook door eenige licetus en weltüegi paste woorden daerop antwoord ffiavo, out is regt voorde vuist, fa me va, riep gy weet w I wij Do vrouw El. Barbier, die haer man gcern koning hadl zien blyven, trok koningin en was er hoogst te vrede over. la dit niet een sClioou bewys van ver kleefdheid, van eerbied en achting voor dc maet- schappy? ik Stemme daarin nlée! I.n als de koningin daarvoor een schoouc prys krygt, is dit niet ovcrheerlyk?Oui, c’est beau, eest arimii able, e'est sublime! De tombola, voor gedoken pryzen, zoo goedgunstig de vrouwen aangeboden is dit niet, een aki >au brOedcr kheid Je suis de voire Opinionc’esl ma manié, e de roir En ais er daarop eene van die dansen volgt dat onze voorvaders ons zoo vermakelyk overgeleverd hébben, is dal geene opregte burgervreugdVous arcs parfaitemenl raison Maer als de speel,- drink,- kaert,- en kl. in is, moet men ze niet doen uitwyden, meer gemak te hebben Ja, point de géne, en tout el pour tous En als gy, van zulk een schoon feest, t’huis komt, u te rust legt en (ie schoonste dr omen, n overkó men, ik dit niet eert zalig genot Ja, ja dat ga ms ook, Ziel hier de beosging van onzen burgerstand ge durende 1859: Er zyn 85g boortén van het tnannehk cn bel vrouweiykgeslacht geweest; toind 144. 98Sterfgevalien van hel mannelyk en 101 van hel vrouweljk geslacht hebben plaatsgehad; totael 199; dut o.» sterf,(o»aden meer dan geboorten. 40 huwelykeo zyn gesloten geworden, te wetan 27 tu.M h,-n jongman* en muisjes; 8 tusschen jongman* en weduwen; 9 ins chen weduweuaers en meisje*,-en 1 Lu when w.-.luwe a r en weduwe. lb i getal p rs ionen die zich alhier zyn komen vestigen bel lopttoi 184 waervan 0a van hel mannelyk en 80 van hel vrouweljk geslacht. Il< i etui p rsoonen dieo ii<: stad verlaten hebben tmlu. pl l >l 191, waervan i08 van liet tnaundyk en 88 va.i net vrunwelyk geslacht. D- b v dking van Veurne beliep op 31 december 1859 lot .17.1,) zi, len, waervan 2279 van het mannelyk en 24150 va,t het vrouwelyk geslacht; du» eene vermindering van G2 by 1858. Verder kan men het programma aenlreffen van het honcerl en bal die morgen in S.“Cccilia zullen plaets hebben. Donderdag laetst is te A'ieuport aongekoinen van d doggerbaiiksche visschery desloep: Graef ’<m f laondereii, stuerman Bailleul met 40 tonnen b> sie landorium, voor rekening van den heer reeder Mi ynne en C.* welke visch dingldag naest op.mbaer zal verkocht worden. De stuerman verhaell dat op zyne reis in dc noord- zee hy verscheidene hevige stormwinden onderstaen heeft, w ier aen hy gelukkiglyk ontkomen is. \au den 11 mei lot 31 december 1859, beloopen de ontvangsleii van den y turen weg van Lichlervelde naer Veurne lol 80,118, fr. 66 cent., ’l welk 7309 ir. 79 c. meer luaekldau in 1858 Den (5 dezer is er een brand uitgeborsten in den stal van d«n landbouwer Van Loo wooncode te Staden. Negen ko. ijen en een peerd zyn de prooi der vlammen geworden, en eenige bundels strooi en zakkenner.iappelen zyn ook door hel vuur verslonden. De schade beloopt lol 4000. fr. Alles was verzekerd. Oe yzerwegen, gumaekt door den Slaet, bedragen 5(57,024 nieters lengte; degenen, gemaekl door koiu- pigiiicn. hebben eene lengte van 1,124.609 meiers, te r unen 1,691,643 meters. De yzerenweg vau I.ich- terv 'Idc up Veurnc is 33,847 meters lang. Men -preekt veel vande geluk sige vond van eenen boekverz unelaer, die in een oud boekje, aen een boekenkraeiutje voor 15 centimeu gekocht, een Onbetacldc bon op <le schatkist voor de som urn 10,000 fr. b.'t.ielbaer aen toonder, heeft ontdekt. De bon is getui-kend door wylen den heer Humann, die langen tyd minister van Hnanliun was onder Lode- wyk-l’hilips. Muil sehryft uit O islunde: De kommissie door hel het gouvernement gelast met onderzoek, der werken aen den arlesiaenschen borrelpui, is gisteren te Oostende aengekoinen en heeft zich mot hul doel harer zending bezig gehouden Wy gelooven dal de kommissie die vruchtclooze .poogingen en goldveri»wistingen zal doen staken. Men sehryft ui t Oostende, 7 dezer: Gisteren namiddag is hel amerikacnseh 3-mast- sehip Plutarch, kap. Barker, dat op zyne reis van New-York naer Antwerpen, op de hoogte van Glcms» kerke is gestrand, ter plaels verkocht en toegewezen aen de hoeren Koyon-llerloghe en Cuinp., voor dc •om van 1000 fr. Dynsdaga s. zal lu Heyst de openbare verknoping piaets hebben der geborgen koopwaren van den i'lu larch. Den 4 jannnry, rond 9 oer ’smorgends, is do fransche kotter la Bonne fraugaisc, kap, Léonard, tot du haven van Duinkerke. lichoorende, komende uit degene van Oostende, op ’loogenbiik dat een twaer temp. .1 wo.dde, beoosten Oostende op ’t strand geworpen. De b.'manning is gered, alsook de lading, doch du bodem is verloren. Uit Doornyk wordt gemeld dat de Schelde op verschilligo plaelsen overstroomd, namelyk langs du kaaien van l.aplaigne, Péronnes en ilollan. De land bouwers zien dia overstrooming met genoegen aen daer zy hun een overvloedigun oogst voorspelt. Ie Deinzc is een nieuw liberael blad,du Gazelle tan Deinte verschenen. De belgische koopvaerdyvloot bestond den 31 december lll.il) uil 13,1 schepen, waaronder 17 dry- inasters, 34 barkschepen, 32 brikken, 19 schooners, eenige schoonerbrikken en voorts kleinere vaerlui1 gen. Wal den tonneninhoud betreft, bel hoogste Cyfcr vertoont de stoomboot Southampton (vroeger Belgiquenamelyk 1 428 ton; voorts de stoomschepen Leopold Ivan 1478, Congres van 1290, Lisbonne van 115üen Princ.'sse Ctiarlotle van 1121 lotman. In 1859 zyn verongelukt negen schepen, zyndu de drymaster Rosalie (1030 ton) en Macassar du barkschepen l.aurenae en Joseph, de bri. ken Amphitrite, Ny ver heid en Isidore, de schooner Maria en de kof t’hilo- mène. lu dit jaer van stap 1 geloopen de brik Adèle van 168 ton le Baasrode en de itouinboot Mohammed Saïd van 576 ton le Amsterdam. Atgekeurd du dry- inaslcr Due de Brabant en de brik Rubens. In aeu- bouw een drymasler en een barksenip, benevens, voor belgischo rekening, te Amsterdam, de stoom- booten Marie de Hainaut en Comje de Hainaut, be stemd voor de pakelvaert op du Levant. Du bark Adéie, varende onder hanoverschc vlag, behoort aen de haven van Antwerpen. Verkocht een drymasler, tweu schooners, en een stoomboot. Aengekocht eon drymasler,uen barkschip en dry brikken. Antwerpen lelt 9, Oostende 139, Nieuporl 11, Blankenberg 44, Heyst 24 en de Panne 14 groolere uf kleinere visch- schepen. Wat Oostende betreft, in 1859 zyn vier visenschepvn verongelukt, vier ge*l >opt en twee verkocht, terwyl op 31 december zeven schuiten in aenbouw waren. Men schy ft uit Dion-le-M ml: De gronte brug, welke le Simelette, over dc Luxemburger spoorbaen ligt, is tnaendag avond ingostort. Er zyn g l.ikkeiyk geeno mensehenlevens aen deze ramp te betreuren, Ratlenbeet. Vele persoonen maken er geene de minste zwarigheid in om ritten met <ie handen te vatten. Dit blykt nogtans teer gevaerlyk le zyn, want de beet der rat is in vele omstandigheden zeer le vreezen. Zoo meldt dc Courrièr des Etats-Enis dat in Phila delphia een jongeling overleden Is, den derden dag na dat hy door eene rat in di hand gebeten was. II md en arm waren verschrikkelyk gezwollen; dim kwam ’t vuer in deze lidmaten en zette zich vi rvolgeils aen geheel het lichaetn over, welke de dood leweégbragt Dynsdag was een persoon, dia zo i nogal ge s:ij is, by een voornaem heer dezer stad aen de nociitofel. Ophel einde van het middagmuel, dued den hu r eene zeer kleine il.-sch kostelyken wyn opdienen, Welkers hoedanigheden en ouderdom hy niet ophiel te roemen. tié wel, wal zegt gy van myn 11 schtjen, zegt den heer Drommels! mynheer, ik vind het Verduiveld klein voor zyn elde I Breng een tweede, riep mynheer die da opmei*- king zyus gast aanstonds gevat hadt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3