I CONCERT Merkt van Veurne, 41 January. Frankryk. l'J 00 00 a Veuriie, rirukk. 453 U 112 18-26 tot 14-00 tot 11-00 tot 18 1 84 2 IS 0 00 7 50 25 50 to'. 82 00 31 50 tot 23 00 12 00 tot 23 00 11 00 tot 18 75 30 00 tot 22 00 |6 75 10 8» 2 45 2 81 17 00 21 '6 21 12 a 21 08 a 16 05 a 12 75 a 14 60 0 17 a 8 75 a 2 00 a 2 27 a 2 00 3 75 1 80 2 05 2 20 7 50 Graenpryzen der vorige week. Per 145 litters. Tarwe van Ro tge tnarioen Haver Boonen 2 1 6 75 2 00 2 00 20 00 a 20 00 A 16 50 a 21 70 a 16 10 a 8 40 a 16 80 a 00 00 a 1 76 A 2 00 5 00 a 5 75 22 00 22 00 16 80 15 80 7 80 00 (W 0 00 0 U6 0 00 0 00 2 18 3 86 2 27 2 I» n 3 50 a 6 50 a 0 00 0 00 0 00 0 00 6 5* 2 16 2 20 Huede, 80 kil- Rogge, 70 kil. Boekweit, 70 k. Bat er, 100 k- Geers), 62 k. Koolzaed l.y nuetl 81-00 80-50 80-00 20-50 20-00 28-50 28-00 27 50 27-00 26-50 00-00 00 00 00-00 22- 00 23- 50 12-50 21-75 1- 72 2- 50 2-50 BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. 1862 Zakken Tarwe waren ter Markt, Waervan zyn vcrkoclit geworden 1880 takken te weten 16 179 40G 884 836 235 169 72 28 13 00 00 00 27 21 27 0» 00 00 a 00 00 21 16 a 21 62 19 73 a 16 64 a 28 58 a 00 00 a OU 00 A 6 00 A 1 95 a Per hekloliter. Witte hi we I'r. Roode tarwe Masteluin R<i|;tpj Haver Avrdap. 100 kil. Boter per kilo Eijeren p.i 25 Boonen Erwten Koolzaed Ly nticd Per hekloliter. Per hekloliter. Wille tarwe Per hekloliter. Per bektoliter. 21 00 a 2J 16 a 16 42 a 12 75 a 15 00 a 9 27 a 8 00 a 2 05 2 00 a 2U 15 a 22 61 19 00 a 22 50 16 08 A 19 U0 15 50 a 17 15 C 83 10 83 10 00 2 86 2 63 16 05 a 16 50 |8 Hi - 20 32 00 00 00 oo uo oo 16 16 a 00 00 00 00 u 00 00 00 00 a 00 00 8 00 a 2 t>9 a 2 75 a 1 85 a 00 00 10 00 a 00 00 14 54 a 6 88 a 14 41 a 19 19 A 00 00 24 U0 a L- 00 A 22 GO 19 00 a 16 75 a 13 75 a 5 66 a G 00 a 2 09 a 2 09 a 16 00 A 19 60 a a a 1.” PARTIE. Per hekloliter. Per hekloliter. 22 70 U<> 00 16 50 15 40 7 00 00 00 6.* Quadrille en symph. A grand orehcitrc. Leutner. r- 19 85 u 0Q oo 24 OU 0 oy oo 10 16 a UO U0 *4 54 a 00 oo 6 88 a U0 00 14 58 a 00 00 15 30 a 00 00 a 00 ()0 OU 0!) a 00 U0 8 50 a 2 09 2 30 P-r «luk 1 25 21 50 21 50 16 50 a 17 00 00 00 A 00 00 a U0 0J OU UO a 00 U0 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 2 45 2 27 4 25 7 50 21 70 a 16 10 A 8 40 a 18 80 A 00 00 a 1 76 5 23 21 50 21 00 -17 00 00 U0 a 00 00 13 00 a 13 50 00 OU a (M) 00 00 00 a 00 00 00 UO a UO 00 2 5» 2 18 4 25 7 25 11 January. 1» R O G 11 A M M E. VOCAL ET INSTRUMENTAL, SOLS LA DIRECTION DE M.' ILlAlLNT. MERKTEN. M |2 January. 11 January. Im mediate ment april It Concert, BAL. a IX January. tyn 9 January» d Konynen, per kop de gekwetsten a a a a a IB 2 SB a 2 00 A 3 00 a 0 50 a 22 50 IB 00 9 50 a u 12 00 22 00 Neyii Leer. ènor. Zakken Tarwe aen Boter, <lc kilo Eijeren, de 28 G.-never, de liter 0 oU 2 00 a I 80 a van de wed. kvekaboer en den 8. Henrietta Cleenwerck, zoon van Pieter an van Regina I’ladys, Znidstraet. den II. Eininn Delollenaere, dogter van Petrus en van Maric Ghyselon, binnen palen. den ll.Eliodore Rouse, 3 jitren. den 12. Rosalie Louwyck, 14 dagen. Carolus Demcuster, 3 maanden. Witte tarwe I». Roode tarwe Rogge Boekweit Haver Ly uiaed Koolzaed Vlas, per kilo 1 Bnier, per kilo Eijeren, per 25 Aardappelen 32 Zakken Rogge van Sucrioen van Haver van Boonen van 20-00 tot Boter, per stuk Eijeren, per 25 2 00 a 74 A 12 January. EECLOO, 5 January. Witte tarwe Tr Koude tarwe Rogge Boekweit Haver Geerst Pei'rdcboonen Ko iltxed Lynzaed Avrdap. Holer per kilo Eijeren per 25 Konynen DElhZE 4 January. Roode tarwe Rogge Boekweit Haver p 1’/j bekt 00 00 Geerst Koolzaed Lynzscd Boter, de kilo Eijeren, per 26 Vlas, per 8 kilos Aerdap. 100 kil. DIDST, 7 January. I Terwe fr. 1 Rogge I Haver I Geerst Boekweit Boter per kilo. Aerdap. 100 k. GENT, 6 jauuaiy. 1? Grande fantaisie du TROUVÈRE, arr. en harmonie par I nndenbugaei ds. 2.* More nu de chant, pour voir tie té ior. BOBERi-LE-DIABLE, grand air d'upéra, clianlé par A sits. 4 Moreeau de chant p >ur voix de li 5.’ J’AI BIEN RAISON DE PLEURER, romance ch intéc par h Jims, |.lrnuud. 6* UNEHISTOIREEN TROIS COUPLETS, chansonnetle par Clapiseon. Witte larwu fr. Roode tarwe Rogge Geerst Boekweit Haver Aerd. per 100 k. Boter per kilo Eijeren de 26 LEUVEN, 9 January. Meuwe tarwe Tri 27 93 a 28 30 00 00 a 00 00 21 52 a 21 90 10 73 17 22 38 56 00 00 00 00 a Aerdap. 100 kil. 6 UO a Hol' r, de kilo 1 90 a I 90 a 74 a ST. NIK0LAE8, UJoauaiy. gen Je suss loui-a-/ait ue voire avis En als men, tot slot der feesten *s dingsdaga byeen- geroepen is om, onder hel bollen, hel vriendelyk gesprek, in het volle broederlyk leven een eindetjo worst met fra nsell brood binnen te spelen, wal legt gydaervan?O dat is fynepotag.:, dat is lekker! dilicieux! Zoo hebben de vennakelykhedei der Drykoning- fecsteu van 1860 afgeweven gew. est, lot elks genoe gen, en met den weusch van er welhaest nog andere en even zoo aengenaem te hebl» li S. Q. M. YmP. PART1E. 1. * Ouverture des DIA1IANTS DE LA COURONNE, «n sympnonie. Auber. 2. ’ Gr mi.- fantaisie, pour flüle, sur des motifs de LA MUEifP. redeinandée Tulou. 3. * LA E.LLE DU PAÏRE, elégie draiuatique chantée par A1.“J Nsuts Gutljried Slauff 4. " More u dec iant pour ténor. 5* LA FAVORITE, grand air d opéra, chanlé par M.“' Nagis. üonnetli. Men meldt thans, dat de xes kanoaneerbooten, welke naer China zuilen gexonden worden, uit twin tig verschillende deel en be.iaen, die teer gemak kei y k ineen gexel kunnen worden. Elk dexer booten voert een stuk geschut met getrokken loop. De gemeenteraed van Kaïnerrvk heeft 1 inillioan gestellid voorde herbouwing <1 -r vroegere lio-ifdkerk. De oversirootningcii, die in de bietste dagen verschillende departementen hebben geteisterd, be ginnen af te nemen. Er issprake van hel t .iklemcnlder staetraden te verhoogen tot 30,000 fr., in p'.actsvan 23,000 fr., dat der rekwelsinveslirs van l.’ klas tol 1 ó,ÜÜO fr., in plaels van 10,000 en dat der rekwestmeesiers van 2." klas tot 10,000 Ir., in plaels van 6000. Do Nord meldt dal geimrael Canrobert nacr Rome tal gezonden worden, gelast met het buvel lu nemen over de fransebe troepen un de bepaeldelyko ontruiming van het pauselyk grondgebied voor te bereiden. Do Uoniteur du Calvados xegt dat de vallei van Dives overstroomd is door de hooge wateren, welke tusschen Troarn en St-Saittson den weg van Rouaen bedekken', men mod van den eenon mierden anderen kantgaen by middel van een vloot. 0e steenweg van Troarn naer Saint-Pierre-du-Joiiqnel is onder het water verdwenen. Al de rivieren xyu overstroomd en de ryke en seboone vallei van Dives gelykt aon een uitgestrekt meir. Te Gaudéxynook verscheidene wykén dor stad overstroomd, van vryd.ig morgen tot zaterdag avond. In de ue Sl-marlin en de la lloyuu waren muren on i gedeelten van huizen ingeslort. Het zelfde dagblad verliaelt dat de schade op den weg van Condé naer Alhis, door do owrstrooining veroorxaekt zoodanig groot is, dat hel onmogelyk is er geloof aen te hechten als men zelfs ze niet gezien heeft. Üp den weg langsheen de bosschen gezegd van Blontaigu zvn al de kasseijen uilgespoeld, en het water heeft er zelfs puiten van eeneu meter diepte gemaekt. Hel water heeft groote blokken steen voort gekruid, welke op zekere plaelsen de cirkulalie beletten. Te Falaise is in den avond van 29 december zooveel water gevallen dat verschelde wyken dier stad over stroomd waren; het was overal een ware zondvloed. Wy lezen in het Journal cThidre-et-Loire de volgende inlichtingen over eene ramp, welke dezer dagen te Fontevrault door eenen hevigen storm is veroorzaekt. Eene gedeelte van het arresthuis te Fontevrault is dooreen hevigeu storm verwoest; h l vernielde gedeelte van dit gebouw had eene lengte van 50 meters op 2 diepte. Het bevatte eene beueden-ver- dieping eu eenen zolder, die tot s'.aepvertrek diende aen 45 opgesloleneu en 5 wachters. .Het dak, dat gedeellelyk door den stzrm ver- bryzeld en ongeveer 2 meters van zyne grondvesten verplaetst was, stortte in, hel houtwerk in zynen val meeslepende; Jal de persoonen, welke in hel gebouw bevonden, werden onder de puinen begraven. Men had 5 dooden en 28 gekwetsten te betreuren; geen enkel der vyf wachters was gewond. Welhaest werder hulp iugerigl en de gekwetsten werden naer de ziekenkamer van het cenlrael huis v an Foute» ra uil overgevoerd. liet gediag der opgesloten was hi wondcrent- weerdig van moed en zelfopoffering; alle die, welke niet gekwetst waren, hebben gewerkt met eenen iever die boven allen lof is verheven, om hunne kameraden te redden; zelfs hebben verscheidene hunner zich aen groote gevareu blootgesteld. Opmerkensweardig is het, dal geen enkele der opgeslolenen heeft gepoogd gebruis, te -XAken van de En als dc vrouwen, ’sanderdags, in erooto hou ding, alweer om ryke pryzen bollen en lat den ko- ning haer een schoon geschenk doet; wil zegt gy dacrvan? ’T is een champagne van een vent, dis koning Naer als men sooteel niet doet als de program op geeft, dit is niet wel, niet waer? dtous sommes uaccord la-d’sus! Ma< r als men to reel doet dan de program opgeeft, is dit wel? Aon, non, non, oré - n - d - dia dat ■mug ook niet lijn Zou men in alle gevallen, niet beter doen van altydiAch aen de wettelykbeid der besluiten te voo- AUDENAERDE januaiy.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4