VAN VEURNE. BOOTEN B 0 0 51 E N, i HOFSTEDEKEN i' K j wopbag”’ AEN HET KOOPDAG Z A EI L AN 1) E N, TE NIEUKAPPELLE. KOOPDAG r, WOKNADAC 18 JANUARY Itöê. OPENBARE TE VYNCHEM. V TE LEYSELE. 5» 15 10 V >0 '5 DS DO 9 9 9 9 VERKOOPING GEBOUWEN, STALLINGEN, BEDRYFGRAS, BOOMGAERD, 9 Iluisraed, Bedderyen, Becstialen, Wagen- karnas, Landbouwgetuig, gedorschen cn on- gedorschen Granen, Brandhout enz., TE NIEUKAPPELLE, 51 KOOPEN 11 KOOPEN 36 KOOPEN Gemeente Nieukappelle, SUPPLEMENT tit On» uit gemeenschap te scheiden. gemelde 18 J6 ‘dF i van schoone en zware van 52 0 0 0 5 1 >0 5 II >0 6 50 00 00 00 50 00 00 oo 55 18 25 25 9 0 0 9 0 0 van een zeer schoon M KT en allerbeste een drywielkarre, eene karrue met tocbelior rt n, een vlaemsche ploeg, kordewagen, groepen, cegden, mesthaken, spaden, sleephout, dorschvlegeis, yzeren rakels, windmolen, zacd kleed, loeders, enz. Granen.4000schooven tarwe; 2000 schooien boonen, 500 schooven haver; S00 bundels hooi, 400 ruggen bouwelaers, 200 tarwen gleijen, 2 voer beet- rapen, 500 kilos aardappels. aneihout.Blokken, faceel. lUett. 14 voer koei- en kafinest. Alles op tyd stellende, en t verkoopi ng. ■BMBBB£MHHHPXinAXL>iMEl!3KnO0RES^KBiSKM3IV2BAX!AK93KS8KLrcn£SaMSBE van Zeer naby het dorv. peerdenmest, 0 voor I van betaling, mits solvabele borg volkumcndu aon alle kondilien van van den molenaer Van Op Donderdag, 16 February, 1800, juist om 12 ure ’s middags, zal den Notaris BEERNAERT, ter re sidentie van Alveringhem, opiub.ier verkoopen, binnen de gemeente Nieukappelle, ten verzoeke der kinderen van wylen Philippe V ei weirder, on ter hofstede door hun bewoond, het gene volgt Meubelaire Goedeien. Alle aurd- gleis koper en tinwi rl, lelietoren, messen, fourchetten, li pels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, schrapaiijen, kleederkassen, horlogie, slaaplakens, sargien, bed deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogie, en meer andere, te veel om te m Iden. Beeshalen. Een bruin baeide werkitierrie peerd dry bekalfde koeijen, een verwekoei, 2 schot- Op Dynsdag 24 January 1860, om een ure na middag precies, te Vinchem op bet Kerkhof, benevens op de hofstedwlanden gebruikt door sieur Torrelle ter zelfde gemeente; langs den steenweg van Veurnenaer Ypcrcn; ten verzoeke der Kerkfabriek van het zelve Vinchem; Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhein resideo- renda, openbaer verkoopen, Boomen, bestaande in eiken, olmen, osschen, abce- len, hollanders en wilgen; waaronder v'erscheide van 1 tot 2 1/2 nieters dikte hebben; alles dienstig voor tnolenwerkcn, kuipers, wagenmakers en tiinnrer lieden, alsmede veel brandhout. Men zal beginnen op het Kerkhof te Vinchem, alwa'er zich bevinden dry schoono olmen l.ouoende dienen vóór pestel*. Ten zelven dage en durende voormelden K i>p- dag zal cr verkocht worden op de liofsiedelacdn, gebruikt door de weduwe Fiaheu, staende langs ge zegden steenweg, Buitengewoone zware olmen en eiken; dienstig voor wagenmakers, kuipers cn de konstruetie. Op tyd van betaling ten kanloore van voornoemden notaris ROLLY. De nqtjris ROLLY, te VVulveringhem resideerende, tal op Zaterdag 28 January 1860, om een ure na middag precies, te Leysele, weinig oost van de dorp- plaets, ter hofstede gebruikt door sieur Eduard R)c- kebocr, houden koopd ig van Boomen, besiaende in olmen, iepen, abeelen en wilgen, alsmede twee schoone nooleboometi en eenen keersebo m Men zal beginnen in den boomgaerd van I Op Donderdag, O.4'* February, 1800, ten twee ure namiddag, ter dorpplaets van Nieukappelle, inde herberg St. Pieter, bewoond door den juedeverkoo- per, sieur Bernardus Ver weirder. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringlieni openbaer verkoopen, de volgende Goederen 1 Kqop. ten liuisledekeii, besiaende in keuken, biuneii-huis, kelder, voute, alles overzolderd, gc- bci I gebouwd in steen, gedeelte!) k bedekt met pan nen en liet grootste gedeelte met strooi; voorts eene schuur, wagenkot, keeislal, zwy nst il, kalverkot, alles gem n-M,op steenen voelingen, en in berd, over dekt met strooi; een aelput, een oveiikol, een pri vaat, alles gebouwd in steelt en bedekt niet pannen, benevens de hoeveelheid volgens onlangsgedanc me ting van 1 hektare 70 aren Dl cent onder bebouw de grond, hovenierhof, gras en land dit alles ge nuien cn gelegen te Nieuk ippelle, zuid-west, in de naliylieid der dorpskerk, en digt aen du Boterpot- sti arl, leidende naer den Spieringmolen, bekend op het kadaster, sektie B, n." 2G2. 263, 264, 265 en 266, vuor eene grootte van 1 hektare 64 aren 00 centiaren, palende met den boomgaerd en gras van morden ai n den eigendom van den heer Jules Van Mcrris, te l’.iperinghe, gebruikt door Charles Balloy, op half gracht, ten noord-oosthoeke, aen den eigen dom vnn Jan lie VV.iele, te Nieukappelle, gebruikt door Louis Pladys, op half haeg ten oosten aen land van Alexander Baelden-Baelden, te Houthem, de haeg geheel hier medegaende, ten zuiden, aen land van Jan Bonte, landbouwer te Boesinghe, gebruikt door voorifoeiiidcn Jan De Waele, de haeg geheel hier medegaende, nog van zuiden met hel hovenier- hof, nen den eigendom van Carolus Van Lerberghc, molenaer te Nieukappelle, en van westen met den huize en hove aen den volgenden koop. Gebruikt door de medeverkoopvrs Pieter, Charles cn Hendrik Verweirdcr, tol 1 October, 1860, zonder p ichtregt. 2 Knop De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 80 aren 48 centiaren, Zaailand, o ik gelegen te Nieukappelle, ten westen van den eersten koop, deelmakende van nummer 259* der sektie B, van bet kadaster, palende ten zuid-weslen aen den volgenden koop, op twee houten paelstaken, gesteld in hetgescheid van dezen koop m t den vol genden koop, ten noord-westen en ten zuid-ousten, ten noord-westen a tl land van den heer Louis Car- dinael, eigenaer te T pre, gebruikt door Etigeen De Grave, te Nieukappelle. teil noord-ooslen met den amallen uilsprong van dezen koop aen den eigendom zuiden aen den eigendom Lerberghe, voornoemd. 3 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van CO aren 87 centiaren Zacilaiid, ook gelegen te Nieukappelle, ten zuidwesten van den tweeden koop, deelmakende van nummer 258 der sektie B van hel kadaster, palende ten zuid-weslen aen den volgenden koop, op twee houten paelstaken gesteld in de scheiding van dezen Loop met Jeu volgenden, ten noord westen en ten zuid-oosten, ten nOOrd-westen aen weide van Louis Darras, tc Heerst, ten noordoosten en leu oosten aen den tweeden koop, op twee houten paelstaken, ook gesteld ten noord-weslen en ten zuid-oosten, in de scheiding met den tweeden koop, en ten oosten en zuid-oosten aen Carolus Van Lerberghe, voornoemd. 4 Koop De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 78 aren 72 centiaren, Zaciland, ook gelegen tc Nieukappelle, ten zuid-weslen van den derden koop, ook deelmakende van nummer 258 der sektie B van 't kadaster, paL ndc ten zuid westen aen de Botcrpolslraet, ten westen, aen de weide verhappendc van Louis Darras, te Heerst, ten nooi d-westen, aen de zelve weide van Louis Darras, ten oosten aen den derden koop, op twee houten paelstaken, gesteld in de scheiding van dezen koop met den vorigen koop ten noord-westen cn ten zuid oosten, ten oosten en ten zuid-oosten met de carrier» aen den eigendom van voornoemden molenaer Aan Lerberghe. 5 cn laetrte Koop. Eene partic Zaeiland, ook ge legen te Nieukappelle, bekend by kadaster, sektie A, nummer 364, groot 72 aren 20 centiaren, strekken de noord en zuid, palende zuid en oost aen den eigendom van Rosalie Cuulier, grondeigenares tc Veurne, gebruikt door Francis looi leiboom, noord aen land van Sophie en Brigitte Lehouck, land- bouwsters te Nieukappelle, en westaen den Aerde- vaerl, en daer over den heer Henri Carton te Yprc. Aenslag aen de koopen twee, dry, vier en vyf, met het acheeren van den oogst van 1860. De titelen van eigendom, het plan en de verkoo- pingsvoerwaerden berusten telks inzage, ten kan tore van voornoemden Notaris BEERNALRT. hennen. IFugeuharnai. Eeo wagen met toebeboorteu, door Balloy, ten oosten aen den boomgaerd, hove- nierhof eu huizing onder den eersten koop, en vast Op tyd van betaling ten kantoorc van voornoem- deu notaris RULLY.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1