VAN VEURNE KOOPDAG HUIS MET ERF, groote HOFSTEDEKEN 5? Schuer en Zaeilanden, TE HOUTBEM. Z AEI L ANB E N, TE NIEUKAPPELLE. 54.’ JkER. ZATERDAG 21 JANUARY IMO. 17M. week. «as OPENBARE 4 r en i Èen Nummer, en een Supplement op ball blad, per V. Blad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke OPENBARE VERKOOPING van een schoon jr.r Huisraed, Beddenjen, Beestialen, Wügen- karnas, Landbouwgetuiggedorschen en on- gedorschen Granen, Brandhout enz., TE NIEUKAPPELLE, algemeenè Tijdingen, Marktprijzen en Handeltaken. VERKOOPING van een zeer schoon Gemeente Nieukappelle. Gemeente llouthem. I >oor vtad Om uit gemeenschap te scheiden. 32 aren 30 centi- Prys van betaling, mits solvabele bor{{ volkomende aen alle kondilien van "IE jA van inschryving, BETAELBAF.R VOOROP 0 franks 's jaers. 3 fr. 25, 6 maendcu. I fr. 75. 3 maendcu. 7 franks ’s jaers. tear buiten, vrachtvry: 8 fr. 75 0 maendcu. 2 fr. 25 3 maenden. V**rFrankryk 11 fr.20 'sjaers. Op Donderdag, 16 February. 1860, juist om 12 ure 's middags, zal den Notaris BEERNAERT, ter re sidentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, binnen de gemeente Nieukappelle, ten verzoeke der kinderen van wyleu Philippe Pei weirder, en ter hofstede door hun bewoond, het gene volgt Veubelaire Goede> en. Alle aerd- gleis koper en tinwerk, tellooren, messen, fourchetten, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, sehrapaeijen, kleederkassen, horlogie, slaeplakens, sargien, bed- deryeit, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogie, en meer andere, te veel tttn te melden. Beertialen. -— Een bruin boeide werkmerrie peerd dry bekalide koeijen, een verwekoei, 2 schot- veerzen, een zeugezwyn, twee jaerlingkalvers, en H'njenharnaf.Een wagen met toebehoortea, een drywielkarre, eene karrue met toebehoorten, een vlacmsche ploeg, kordewagen, greepen, eegdeu, mesthaken, spaden, sleephout, dorschvlegels, yzereti rakels, windmolen, zaedkleed, loeders, enz. Granen.4000schooven tarwe; 2000 schooven bootten, 500 sc hoove n haver; 300 bundels hooi, 400 roggen bouwelaers, 200 larwen gleijen, 2 voer bed ropen, 500 kilos aerdappels. Brandhout. Klokken, faceel. Meet.14 voer koei- en peerdenraest, 6 voer ka finest. Alles op tyd stellende, en verkooping. zuiden aen den eigendom van den molcnaer Van Lerberghe, voornoemd. 3 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 60 aren 87 centiaren Zaeilaud, ook gelegen te Nieukappelle, tCn zuidwesten van den tweeden koop, deelmakende van nummer 258 der sektie 1) van het kadaster, palende ten zuid-westen aen den volgenden koop, op twee houten paelstaken gesteld in de scheiding van dezen koop met Jen volgenden, ten noord-westen en ten zuid-oosten, ten noord-weslen aen weide van Louis Darras, te Heerst, ten noordoosten en ten oosten aen den tweeden koop, op twee houten paelstaken, ook gesteld ten noord-weslen en ten zuid-oosten, in de scheiding met den tweeden koop, en ten oosten en zuid-oosten aen Carolus Van Lerberghe, voornoemd. 4 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane Hiding, van 78 aren 72 centiaren, Zaeilaud, ook gelegen te Nieukappelle, ten zuid-westen van den derden koop, ook deelmakende van nummer 258 der sektie B vr.n 't kadaster, pab nde ten zuid westen aen de Bolerpoistraet, ten westen, aen dc weide verhappende va n Louis Darras, te Heerst, ten nuord-westen, aen dezelve weide van Louis Darras, ten oosten aen den derden koop, op twee houten paelstaken, gesteld in de scheiding van dezen koop met den vorigen koop ten noord-weslen en ten zuid oosten, ten oosten en ten zuid-oosten met de carrier* aen den eigendom van voornoeiuden molenaer Van Lerberghe. 5 en laetete Koop. Eene partie Zaeilaud, ook ge legen te Nieukappelle, bekend by kadaster, sektie A, nummer 364, groot 72 aren 20 centiaren, strekken de noord en zuid, palende zuid en oost aen den eigendom van Rosalie Coulier, grondeigenares te Veurne, gebruikt door Francis Toortelboom, noord aen land van Sophie en Brigitte Lehouck, land bouwster! te Nieukappelle, en westaen den Aerde- vaerl, en daer over den heer Henri Carton teYpre. Aenslag aen de koopen twee, dry, vier en vyf, met hel scheeren van den oogst van 1860. De titelen van eigendom, het plan en dc verkoo- pingsvo*rwaerden berusten telks inzage, ton kan tore van voornoemden Notaris BEERNALRT. na mid- t va a van z Zeer naby het dorv. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooslslraet N.° 34, to Veurne, en op al de postkantooren van hel ryk. Insertien, 15centimen den drukregel. Een afzonder!yk nummer 20 c.’, het supplement 15 c.* Alle afiiehen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, wcrd«« eentiAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. IT CEBOrWEN, STALLINGEN, BEDRYFGRAS, BOOMGAERD, en allerbeste Op Donderdag, O?" February, 1660, ten twee ure namiddag, ter dorpplaels van Nieukappelle, in dc herberg 57 Pieter, bewoond door den medeverkoo- per, sieur Bernardus Verweirder, Zal den Notaris BBEBNAEBT, ter residentie van Al- veringlicm openbaer verkoopen, dc volgende Goederen 1 Kooj>. Een Hofstedeken, besmendein keuken, binnen-huis, kelder, voute, alles overzolderd, ge heid gebouwd in steen, gedeelte! yk bedekt met pan nen en het grootste gedeelte met strooi; voorts eene seliucr, wagenkot, koeistal,zwylistal, kalverkot, alles gemaektjop sternen voelingen, en in berd, over dekt met strooi; een aelput, een ovenkol, een pri- vaei,alles gi bouwd in steen en bedekt met pa uien, benevens de hoeveelheid volgens onlangs gedane me ting van 1 hek Ure 70 aren 91 cent., onder bebouw den grond. hovenierhof, gras en landdit alles ge il. ten en gelegen te Nieuk ippelle, zuid-wost, in do nabylieid der dorpskerk, en digt aen de Boterpot- strael, leidende naer den Spieringmolen, bekend op het kadaster, sektie B, n." 262, 263, 264, 265 en 266, voor eene grootte van 1 hektare 64 aren 00 centiaren, palende met den boomgaerd en gras van noorden aen den eigendom van d«n heer Jules Vao Merris, te Poperinghe, gebruikt door Charles Balloy, op half gracht, ten noord-oosthoeke, aen den cigetU dom van Jan De Waele, te Nieukappelle, gebruikt door Louis Pladys, op half haeg ten oosten aen land van Alexander Baelden-Baelden, te llouthem, de hatg geheel hier medegaende, ten zuiden, aen land van Jan Bonte, landbouwer te Boesinghe, gebruikt door voornormden Jan De Waele, de haeg geheel hier medegaende, nog van zuiden met het hovenier hof, aen den eigendom van Carolus Van Lerberghe, molenaer te Nieukappelle, en van westen met den huize en hove tien den volgenden koop. Gebruikt door de iriedeverkoopers Pieter, Charles en Hendrik Verweirder, tot 1 October, 1860, zonder paeblregt. 2 Koop De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 80 aren 48 centiaren, Zaeilaud, 0<>k gelegen te Nieukappelle, ten westen van den eersten koop, deelmakende van nummer 259a der sektie B, van hel kadaster, palende ten zuid-westen aen den volgenden koop, op twee houten paelstaken, gesteld in hel gescheld van dezen koop met den vol enden koop, ten noord-westen en ten zuid-oosten, ten noord-weslen a. n land van den beer Louis Car- dinael, cigenner te Apre, gebruikt door Eilgeen De Grave, te Nieukappelle. ten noord-oosten met den smallen uitsprong van dezen koop aen den eigendom van voornoemilfii heer Jules tan Merris, gebruikt door Balloy. ten oosten aen den boomgaerd, hove- nierhof en huizing ouder den eersten koop, e Haendng 23 Januari 1860, om twee uren na t dag, te llouthem, ter dorpplaels, in de herberg sieur Pieter De Gomme, Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem resi- deerende, met de tusschenkotnst van zynen ambtge noot M.“" BEERNAERT, Notaris ter verblyfplaets van Alveringhem, de volgende goederen, opeitbaer en in eene zitting, verkoopen 1 Koop. Een schoon en geriefly k Huis met ver diep, bestaende in twee beneden kamers, winkel, woonplaets, voute, kelder, twee slaepkatners, mag»- zyn, verders waschkeukcn, houtslal, houllogie, pri- vaet, cilirne en waterpovip; alsmede ophetwest- einde van de erf eene schuur, peerdenstal, 3 zwyn- gelstallen en eeneti nlleput; alles geslaen en gelegen te llouthem ter dorpplaels, op 7 aren 30 centiaren Erf, onder grond van gebouwen, aour cn hovenier hof alhier medegaende, bekend by kadaster, sectio B, n.” 18. 19, 20aldaer groot 8 ar. 71 cent, palende van zuiden huis en grond van sieur Louis Terlynck, alwaer dit huis tusschen de beide gevels eene servi tude vait. passagie heeft zelfs met besloten poorte; van oosten voorhoofdende op de kalsyde, van westen naer het zuiden aen koop twee, en naer het noorden aen Zaeilaud van sieur Pieter Gomme, aldaer schei dende op half gracht, en van noorden aen sieur Bor- naerd lïoudeweel, de scheidbage staende rondsom, dit hovenierhof alhier medegaende. Gebruikt door tien medeverkooper sieur Michiel Ferdinand Leeman, tot 1 mei 1861, mits 200 franks ’s jat rs, bnven de belastingen. 2 Koop. De hoeveelheid van aren Zaeilaud, ook gelegen te llouthem, bewestert aen tien eersten koop, met eene onlangs nieuw ge bouwde groote Scliuer en Remise noord er aen, daer op staende en alhier medegaende; bekend by kadaster, sectie B, nummer Hbis, aldaer enkelyk groot 46 iren 30centiaren, palende van oosten aert sieur Louis Terlynck, en aen koop een, van zuidert aen de Heidenstraet, van westen aen sieur Pietef Josephus Patfoort, en van noorden aen sieur Pietef De Gomme. In pacht gehouden door den zelven sieur Mtchiel Ferdinand Leeman, lol 1 October 1861, toils 100 e ?-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1