BOOMEN, BOOMEN, Ier gemeenten WULVERINGHEM EN VYNCHEM. TWEEINOONSTIG HUIS, B E RI G T. I K O O P D A G van KOOPDAG Dimanche 22 Janvier 18G0 CONCERT DES ARTISTES SARDES MAGGIOCCO, Jean-Baptiste, flütiste. TASSARA, Francois, vtoloniste. NICO RA, Charles, guitariste. Openbare Verknopingen Koop dat] van 11 koopen' STELLIGE TOEWYZ1NG KOOPDAG van schoont en tware B O O 51 E N, HOTEL DE LA NOBLE BOSE. TE VYNCHEM. TE LEYSELE. TE KOOPEN liy Joannes WARREYN, landbouwer te Wulpen, Noorsch Hout, gezaegd en ongeiaegd als ook van veel schoon Eikenhout, te weten 36KOOPEN IN NIEUPORT, Staet slechts op 8800 franks. POLITIEK OVERZICHT. De keizer der Franschen heelt een wiglig stuk in den Moniteur doen afkon digen; hel is een brief aen den minister ▼an siaet, waeriri de middelen aengeduid worden om eene nieuwe bedryvigheid te geven aen de verschillige takken van den uationalen rykdotn. Deze brief heeftde hoop van bevestiging dervrvde hy velen vegroot- Ook bemerkt men dal tie slaelhuishoutl- kundige inzichten, door den keizer in dit stuk betuigd, in liberalen zin opgeval zyö. Dc Times meldt tlegocde verstandhouding van Engeland en Frunkryk voor de be scherming van halten, en drukt er zynO voldoening over uit. De keizer der Franschen, zegt hy, heeft den weg betreden die Item zal verzoenen met de liberalen en denkers, die zync voor» gaende politiek met angst en spyt gade sloegen. Napoleon heelt besloten de wereld te toonen dal hy den oorlog niet alleen voor d n ructn actlacn hooit, inner om llalien de vryheid te geven. De verstand houding van Frankryk en Engeland zal de oplossing der hangende kwestien te weeg brengen. Wal vooral de aendacht verwekt, is de verzekeringvan den Jnnesals zouOoslenryk opaenvraeg van Engeland, verklaerd heb ben geenszins in staet te zyn een nm“'vc,‘ oorlog aen te vangen, en indien Frankryk de het -telling der hertogen weigerde, Oos- tenryk zich enkel zou bepalen hy eenC prolestalie. De concessie die Engeland voornemens is in handelszaken te. doen, zou zyn de reg ion op de fransche yvyncn, volgens de cenen de helft en volgens anderen op t 5 te ver minderen, derwyze dat de invoerlaks per 4 t/i liters van ‘fr. 7-23 zou dalen tot lï. 3-150 ol zelis tot fr. 1-2 Men verwacht nadere byzondciheden hy het openen van het parleimmt. Het piënioirteesch kabinet, bczwykende onder de moeijelykheid zyns toestands, en niet meer onder.teund zynde door deopen- bare denkwyze, die de herstelling wenscht van de wettige heer.^chappy der grondwet tige instellingen, opge>ehorst lydens den oorlog, is verpligt gewaest zyn otilslag te geven. De koning heeft het aengenomen en graef Cavour met de samenstelling vaneen nieuw kabinet gelast. Ben 11 heelt te Romen in het Vatikaen eene vet eeiiiging van kardinalen plants ge had: zoo hel schynt waren zy samengeroe- pett ten gevolgö der afkondiging in den Iranschen Moniteur van den brief keizers aen den Paus en van de aenspraek des H. Vaders aen de officieren der fransche bezetting. Deze afkondiging zouop hel p:,ü' M ^°uvei diepen indruk gemaekt Garibaldi blyft werkdadig: hy heeft eene brie: aen de studenten van Pavia gerigG v'i ‘i .thyhfvi- t !genhet jtaiisjoinïiil>':ierf’ 51 KOOPEN On commencera a 7 heitres. zegden steenweg, P.Ji CLAEREBOL'DT, deuiwaerder, lift van Dienstig staande en Aniblscerrigliiig ran F resideercno» te .\ieupoil. nilag 31 January I860. 'cal du Concert, ▼an gemelde in olmen, iepen, abcclen en i en eenen Wolenstn'k, gelegen te Houthem, weinig mid van de kerk bekend by kadaster, sectie D, n.r 265, aldaer groot acbt en veertig aren, en volgens titel 50 aren BB centiaren, strekkende oost en westpalende van oosten en zuiden aen zneilanden der hofstede van sieur Miehiel Sampers, behoorende aen de erfgena men van mevrouw de weduwe Deman te Brugge, als ook van oosten naesl den zuiden aen een parceelken zaeiland der kerkfabriek-van Houlhem, van westen •n noorden aen de l’aepeslraet tot een vierde alhier medegaende. 4 Koop. Westenrcgt over den derden koop, alleenelyk de Paepeslraet daer tusschen, de hoeveel heid van 59 ar»-:» 10 centiaren Zaeiland volgens titel, genaemd de vier l.ynen, ook gelegen te Houl- hem, bekend by kadaster sectie l), n.r 312, op eene grootte van 59 aren 20 centiaren, strekkende oost en west; palende van oosten aen de l’aepeslraet hier tot een vierde medegaende, van zuiden en van wes ten naesl bet zuiden aen sieur Miehiel Ferdinand Leeman, aldaer scheidende op half splelgracht, van westen en noorden aen den eigendom van sieur Uichiel Sampers voornoemd. 5 en lette Koop. De hoeveelheid van 88 aren 08 centiaren Zaeiland, gelegen te Houthem, wyk Moeren, deelmakende eener grooter parlie, die be kend is by kadaster sectie A, onder n.’ 115; palenda deze 88 aren 08 centiaren van zuiden aen de Langc- draegstraet, van westen aen Mr. Ilenricus Maranues, van noorden aen wy len mynheer Louis 01 levivr, van oosten en nog van noorden aen d’heer Vedastus Moeneclaey. De koopen 3. 4 en 5, zyn in pachle gehouden door den medeverkooper sieur Vedastus Zoi te, tol 30 september 1867, mits 180 franken 's jaers, boven de belastingen. De titelen van eigendom, de sc.hetskaert en de voorwaerden van verkooping berusten ten kantore ▼an voornoemden Notaris Rtll.LY; alle inlichtingen ■*yn ook te bekomen ter studie van genoemden No- »»ris BEERNAERT. om 2 ure na middag gebruikt door «leur g hel Zwarte op Yperen, 2*7 koopen F.ene grooto hoeveelheid /.aeilynzaed, voortko mende van lligasch Tunnezaed, nu genaemd Rooto- zaetalsook Roozezael van lltgasche tonnen die zyn gezaaid geweest in Holland. Om de landbouwer* keuze te laten, heeft hy R>- gasch puik lonne-zael opgedaan van hel jaer 18o9, Door de schoonheid tier dry soorten van zaet, durft hy die ter goeder trouw verknopen, overtuigd zynde dat zy met den besten uitslag zullen bekroond wezen. Hy beveelt zich in de gunst van een-ieder. ▼an Te Veurne, aen de Niviipot ibrug. by d’herhergvan sieur Detollenaere, den Maendag 31 January 1800. Te Veuruu sectie Bi w sterp-mrt, Adinkerk brug\ den Donderdag 2 February 1800. En te Alscringhem gehugte Vorlhem), den Maen dag 6 February I860, telkens om 2 ure juist middag. Donderdag 26 January I860, precies, op de holsledclamli-n gebruikt Fi uncitcut Van Eegio, hy de herberg Veerd, langs den steenweg van Veurne Allerhande soorten van hoornen. Op tvd van betaling ten kantuoru van den notaris DECAE, te Mveringhein. De notaris ROLLY, te VVulveringhem resideerende, zal op Zaterdag 28 January I860, om ecu ura na middag precies, te l.eysele, weinig oost van de dorp- plaets, ter hofstede gebruikt door sieur Eduard Ryc- kebocr, houden koopdag van Bnomen, beslaende i «i wilgen, alsmede twee sclioone nootebuomen kcersebo >m Men zal beginnen in den boomgaerd hofstede. Op tyd van betaling ten kantoor» van voornoem den notaris ROLLY. Buitengewoone zware olmen en eiken; dienstig voor wagenmakers, kuipers en de konslruclie. Optyd van betaling ten kantoore van voornoemdeu notaris ROLLY. Zal plaelt hebben Donderdag 26 Janrwy 1860; ten vier ure t>a rniddrg preciet, in de ttad Mieuport, ter herberg den Tivoli, tan ven groot, schoon en z-er gerieflyk MET tRF EN 110?, voor allo bedryven; zeer wel ter stand gelegen ter OOstzyde van de V perst rant, geteekend nummers 9 en 10, bevattende 15 aren 19 centiaren Grond Erf en Hofachter-uitgang hebbende op de van oud* genaemde straet der Oostvesten verdeeld in drie loten die by gedeeltelyke en ganscheverzameling geveilt zullen worden. Zullende men seffens in gebruik konnen treden, alsook in handen mogen houden eene som van 4000 franks aen 4 1/2 per"/, ’sjaers, lot tweeden augusty 1873. De inlichtingen zyn te bekomen by den Notaris tüVELIER to Veurne, en den Notaris J00R1S te Niauport. tip Dynsdaf; 24 January 1860, om eon ure na Middag precies, te Vinchetn op liet Kerkhof, benevens •p dehofstedvlanden gebruikt door sieur Torrello Ier Mlfde gemeente; langs den steenweg van Veurne naer Ypcren;’ten verzoeke der Kerkfabriek van hel zelve Vinchem; Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem rasidee- rende, openbaar verkoopen, Boomen. bestaende in eiken, olmen, osschen, abeo- len, hollanders en wilgen; waeronder ve>-scheide van 1 tot 2 1/2 meters dikte hebben; alles dienstig xoor molenwerken, kuipers, wagenmakers en timmer lieden, alsmede veel brandhout. Hen zal beginnen op hel Kerkhof te Vinchem, alwaer zich bevinden dry schoone olmen konnendc dienen voor pestels. Ten zelven dage en durende voormelden Koop dag tal er verkocht worden op de hofstedclanden, Le programme se compose de grands solos, do morceaux 1c* mieux choisis, opéras moderne*, etc., etc. On invite les amateurs de la bonne tnusiqne, ainsi que les dames, auxqucls on assure une soiree trèsa; réable. Lu Programme est aflichédan* le lo

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2