Nieuws van de week. Besluiten en Benoemingen. Veurne, 21 January. n r n 1 t 1 e r, r. e n it l- n e n n In Oostenryk is men zeer ontevreden omdat het pruissisch gouvernement zich zoo flauw en werkeloos toont tegenover de onvermoeibare bedryvigheid der l’ransche politiek. In Marokko hebben de Spanjaerden een groot voordeel behaeld op de Mooren; zy hebben al de position veroverd, die de vallei van Tetuan verdedigen. Weldra zul len wy hierover byzonderheden kunnen mededeelen. aen L S ris het ganich de nieuwsgierigheid l 1 cu te 1 1 k r ii :5 k c van do knsseijng, vaa do herb.Tg <lc Helhutlo steen vvfeg J beiaugryKu van üestcnde aengu- openbare «erken, upd.il voltrekken met Lus- De teersen van Jonas. De Charlestown Adversiter Massachnssets meldt dat een walvisch, gestrand op de kust van Naborst, opengesneden is geworden, en dat men inden buik van het monster een paer leer- zeu heeft gevonden, die geteekend waren melde let ter J. Men veronderstelt te regt, dat helde leertwn van Jonas zyn, die de voorzorg zal genomen hebben zo uit te trekken, om geen gerucht te maken, toen hr vroeger uit den walvisch kroop. De eerste huerkoets te Parys. Ik herinner niy, zegt pater Labat, Jesuit in 1733 overleden) de eerste huerkoets te Parys te hebben gezien, kort na de krooning van Lodewyk XIV. Men noemde ze tyf stuivers koets carrosse a sing sous), omdat men niet meer of vyf sous per tier betaeldeer was plaets in voor zes persoonen. De voerman woonde in een huis waer het beeld van Sint Fiacre uithing, en van daer gaf men aen al de volgende huurkoetsen den naeiu van fiacre. Rytuigen waren er, onder Francois I, maer dry to Paris zy behoorden aen de koningin, aen Diana do Poitiers en aen René Laval, die zoo monstrueus dik. was, dal hy niet te peerd kon slygen. Omstreeks het midden der 17/ eeuw telde men te Parys slechts lus- sehen de dry en vier honderd partikuliere rytuigen thans zyn er over de 21,000, zonder de huerry- tuigen mede te rekenen. Door Koninglyk besluit van 8 January, zyn be noemd lot leden der Koophandelkamer van Ypersn: deheeren P.Beke, negociant en A. Vandenboogaerde, stoker, beide te Yperen, en Castclein-Vanhille, stoker te Dtxmudc. •loep Norma slechts met 10 October is beginnen varen, dat Le Pent gedurende 8 maenden, te begin nen van february niet gevaren heeft en S.'" Philomène, jeune Flore en S.M Anne, gedurende de zomermaen- den te beginnen van april lol October, insgeljks op strand zyn gebleven. De haringvangst, die den 10 October begonnen, tol 25 november duerde, heeft het verbazend gital van 1,401,800 stuks bereikt; die moeten verdeeld worden als volgt Le Normand, 79,800; Vent, 78,600; Jeune Idonie, 85,300; St, Jean, 123,200; St. Louis, 137,000; S.' Augustin, 112.300; Vigoureuso, 83,400; Parent 141.700; S Philomène, 130,000; Étoile, 81,300; S.’ Auguste, 126,300; Jeune F<o/e, 63,200; S.” Anne, 71,400; Norma, 83,900. Dit getal van 1,401,800 haringen, aen cenlimrn per stuk gerekend, vertegenwoordigt eene som van 42,034 fr/. David Strubbe is werkman dorscher alhier, .en werkt ais zulks alsnu by den eenen alstocn by den anderen. Alhoewel werkman zyndo en daerby dorscher, be let dit niet een verheven smack te hebben en lekker te zyn juist als iemand die 20,000 fr/ jaers inko men heeft, maer als men zulke* smack heeft en d* middels niet bezit om hem te voldoen, dan moet men zyne n. igingen breidelen. Strubbe had eenen onweerstaenbaren lust naer fruiteen appelkc of een peertje na hel noenmnel, dal ging hem. Allo dage dns, wanneer hy zich nier zyn werk begaf, wierp hy een begeerigen blik op de voortreffelyke fruiten die, in de hoven langs stads wandeling, aen de hoornen hingen. Fruit knopen wanneer men er zulk schoon in zyn bereik heelt, war»zot dacht Strubbe, daerom besloot hy de eige naren dier fruiten van den opbrengst hunner hoo rnen te ontlasten, en op eenen sehoonen morgen waren de schoonste appels en peeren uil verschelde hoven verdwenen. liet was voor dit feit dat Strubbe over eenigo da gen voor onze Rechtbank verscheen, die hem ver oordeelde om een viertal maenden over te brengen t’einden de Noordstraet, in een lusthuis vvaer men gewoonelyk geen fruit voor dessert krygt. Gedurende de tien dagen die zyn vertrek naer bovengenoemd pensionnact vooraf gingen, zette hy zyn werk voort by den heer S. voor wie hy graen dorschte. Allen noen zag men hem, met een bun deltje strooi onder den arm, van zyn werk huiswaert» keeren. Al opeen keer, de politie, de lastige en onverbid- delyk» politie, die vau gansch de nieuwsgierigheid g»»11 De dry Sardinische artisten die zich, met zoo veel byval, reeds tweemaal hebben laten hooien, zullen morgen, ten ei nde de da mes ook van hunne talenten zouden kunnen genieten, een koneerl geven in het hotel de la Noble Hose, groote Merkt. Men zie hier vooren de aunoncen. Wy vernemen dal de opbrengst van het kon- cert, ten voordeeleder armen, door den heer C Lust gegeven, in sargien aen de behoeftige!) zal uilgedeelt worden. 2Ü0 sargien zyn ten dien einde reeds be sproken. Er ia spraek van op den aenstaenden karnaval, eeue luistere)ke kavalcade, die geld ten profyle der armen zou inzamelen, op te rigten. De heer Baleaen alhier, is door den konsul van Frankryk te Oo.lende, belast geworden om aen do visschers Philip Debra en Pieter Blonde, van do Panne, elk eeiiesom vanSOfr’te overhandigen, om op 1 november lesl, ten perykel huns levens, d.' fran- •ehc visscher August Herbal), uil de woedendeb iren, waerin hy gevallen was, verlost le hebben. Men scbryfl uit Oostende, den 12 dezer: Do kommissie, door het departement der biunenland- •chezaken gelast met hel onderzoek van den arlesi- acnaeheu borrelpui, haefl verscheidene zittingen gehouden met de afgevaerdigen des geiueenleraeds. Lr is v islgesteld geworden dat du siihaliegrond door- boord'zynde, alle hoop op het vinden eeuer nieuwe bron op te geven is. Dien ten gevolge zal da booring niet worden vourtgezet. Het water is dinsdag in eeno houten buis weer bonden, stygende lot 0.” 73 boven den slraetgrond 11.“59 boven de gewuono leege ly), en hel is opge- stegau met eene vlugheid van ottilre tl 124 hektolitcrs per 24 uren. Op 1 66 boven den slraetgrond 6 2D boven laegu ly leverde de bron waler op den voet van 1384 heklolilers per 24 uer. Aen de oppervlakte had hel water eene warmte van 16 1/2 graden. Nu zat tneii den aert van dit water vaststellen pougeu zooveel mogelyk voordeel er uil trek ken. Er best.iet een ontwerp Couckelacre beginnende aen naer Hand/a. iue; vau daer voort naer den r' van Dizmuüu op Rousselaere, in de rigling Houthulst; met den tyd zou (lil een zeer weg worden, uilmakende de naestc weg 1 naer peren en llyssel. Eene vravg is reeds boden aen den minister van hel staetsbcsluer dezen weg zou schetikomsi der belanghebbende gemeenten. Er beslaet een ander ontwerp, waervan het nul ook niet kan tegengesproken worden. Dit ware, de Moerdvkvacrl le verbinden aen du ll.iudz ime-vaert, by welk middeldeomsirekeii van Dixmude regidrceks •it leii aite lyde zouden versch water ontvangen, daer deze vaerl ten zelfden lyde zou dienen ter ontlasting van den overvloed van wateren uil du ïservaert. Zulke werken moeten door iedereen toegejuicht worden, zegt het blad, waeraen wy dit ontleenen. Zaterdag wa» zekere Katharina Verminck, tu Yperen, bezig met k. ukeuwerk, houdende li ter kind op den arm. Den arm uitstekende om eenen ketel le verzeilen, vallenden hare kleederen ruer en zy is gauscli verkoold; hel kind, ten gronde gevallen, wis cr ai mei eenige kneuzingen. De heer doktor D.1- motu, in allrrhaisi geroepen, kon nog slechts de dood der ongelukkige bestaiigen. Men verwacht nieuwe bevorderingen in leger. Dezer dagen heefi le Beveren hy llarelbeke, een zeur bloedig gevecht plaets gehad, lusschen verschei dene kerels uit Beveren en D. sselgem. Een der slry- ders, August Soete, is zoodanig gekwetst geworden, dat hy hel bed niet verlaten kan, misschien niet in canegeheele maend. De misdadigers zyn aengehouden In den nacht van 12 tol 13, heelt een brand te Hacllerldry kleine huisjes in asch gelegd bewoond door J. B. de Smet, M. PiermanH en de weduwe Coppens. D.‘schade wordt op 1200 fr. begroot. Dit onheil wordt aen kwaedwillq.h, toeg. schreven. Den 15 dezer is le Heldert zekeru Benedictus dc Leeuw vermoord door Jan Vermaes n en August da Pleiker, woonende ie Heldert. Hel .igioflei’ heeft messteken bekomen inde keel, een aen d m schouder en twee in de linkerzyde. De pagtigen zyn ter be schikking der justicie gesteld. Men meldt uil Ramsgate, IBjannary: De Belgische stoomer Daniil, kap. van Yper, is ver leden nacht op de Goodwi nds «en den grond geloopen. Heden nacht werd hy door eene sleepboot in diep water gebragl, waer hy gezonken is. Do kapitein en ’t volk zyn door eenen loodsboot van Deal opgenomen geworden en alhier aengebragt. De Damtl was van Antwerpen naer Liverpool bestemd. l'ydens de laetste optelling in 1784 gedaen, was de bevolking der tegenwoordige provincie Braband, 399,333 zielen. Thans is dit cyfer 736,000. Dus is de bevolking van Braband in 76 jaren, met 400,600 zielen vermeerdert. Een werkman, bezig aen hel ajusleren der elek trische draden op den Luxémburger-spoorweg, naby de stall* le Brussel, is van eene.i vyf-en-lwinlig voelen Imogen siyl gevallen, en in bedankelyken loesiaud opgenomen. In den nachl van 13 tot 14 dezer, hebben dieven twee vensters gebroken van eene kapel op het gebied der gemeenlu Weslcappelle, waer zy nutteloos ge poogd hebben den offerblok open le breken. De daders dier stoute pooging zyn lot hiertoe de opsp ringen d. r pulicie ontsnapt. l'e Auilv naerde, in het Begyuhof, woont thans zekere juffer Joanna Catharina Loinbaerl, dochter van Pielur-Jan en vai. Marie- tnneMeuleman, geboren te Nokerc, den 16 January 1766; zy trouwde in 1778, had enki-ly k eenen zoon, die reeds sedert versehei- dvme jaren overleden is. Van 1836 lol 1833 heeft men in Belgien uitge geven voor liet leggen van steenwegen eene som van 66,556,366 fr. 99. Hierin heelt de siaet bygedragon 33,644,196 fr. «3. Luxemburg vuoial is bevoordee- ligd geworden. Upvene totale uitgad van 7,573,364 fr. 63, geelt hel gouvernement 6,336,169 fr. 72. De kabi.icllcn van Brussel en Washington hebben eene overeenkomst gesloten voor het post wezen. Te beginnen mei 21 dezer zal cr lusschen Belgien en du Vereenigde-Siaien eene vvekelyksche verzending der mails, in geslolene zakken, langs Engeland, plaets hebben. Hel brievenport alsmede hal port der stalen van koopgoederen, welke in een d< r beide landen gcf.ibrickuurd wordt, is op 27 cents per halve once bepaeld; by aldiun de twee landen ecnmaul door een rcgtsireekscheii sloombooldiensl nauweraen elkander worden verbonden, zal de taks op 19 ceuls worden gebragl; in beide gevallen siaet hel frankaeren aen elk vry. Ziel hier eene waerschuwing voor de persoonen dio zich bezig .houden mul kinderen by hel hoofd op te hellen. Een dagblad meldt dal ee|i man die dergclyk spel deed, de breuk van du ruggraet een» kind» heeiï veroorzaekl, en dal de kleine slokdood ten gronde viel. Als een hoogst zeldzaem geval meldt men dat te Lampies.) .11 Alh op eem bevolking va n 300 in woo- ners, er binst hei verloupene jaer 1859 maer tweo overlydens hebb.rn plaets gehad, en nog was een dezer twee datgene van een kind van 10 maenden. DE VISCnVAiiQSr TEH PANNE, IN 1859. TVy denken onze lezers aengenaem le zyn met hier een uittreksel der vischvangsl in de Panne, gedu rende 1859, te laten volgen. De visschery, in de Panne beitaet uit veertien sloe pen, namelyk 1/ l.e 'it. Augustin, patroon Lodewyk Timmerman. 2/ Le saint Auguste, patroon Lodewyk Zonnekeyn. 3.” I.a Ste. Anne, patroon Pieter Zoete. 4/ L’Etoile, patroon Josef Vandamme. 5/ La jeune Floie, patroon Francis Lambrecht. 6/ La jeune Idonie, patroon Pieler Blonde. 7/ St. Jean, patroon Albertus Maes. 8/ St. Louis, patroon Lodewyk Debra. 9/ Le Normand, patroon Lodewyk Verbanck. 10/ Le Parent, patroon Lodewyk Velghe. 11/ S.1* Philomène, patroon Pieter Timmerman. 12.11 Le Vent, patroon Pieler Siuagge. 13 0 La Vigouieuse, patroon David Boel*. 14/ La Norma, patroon Antoon Zotinukeyn. De vischvangsl in de Panne heeft opgehragt 38,780 groote stuks, het is te zeggen: kabiljauw, rogchen enz. en 354 manden of korren klein visch, welke verdeelt worden als volgt. De Normand, 3337 groo e stuks en 51 manden klein visch La Vent297 stuks en 20 manden La Jeune Idonie, 3326 stuk» en 44 manden St. Jean, 4080 stuks en 33 manden; St. Louis, 4740 stuks en 62 manden Si. Augustin, 4610 stuks en 29 manden Le Vigoureuse, 3424 stuks en 37 manden; Le Parent, 4217 stuks en 60 manden; Ste Philomène, 11% sinks en 42 manden L’Éloile, 3819 stuks en 58 manden; St. Auguste, 4977 stuks en 50 manden; Jeune Flore. 380 stuks en 18 manden; Ste. Anne. 435 stuks en 37 manden; No/ ma, 166 stuks en 8 manden. Ei dient hier by opgemerkt te wordan dat de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3