Merkt van Vcui'lW? lï|T' Ingezonden Artikels. 18 January. Graenpryzcn der vorige week. 26 50 tol 81 PRYZEN DER BROODEN tl I 1 I I <634 Zakken Tarwe waren ler Markt, Waervan zyn verkocht geworden 1566 zakken wi-tm -. 72 380 412 804 289 115 37 24 19 0» M 886 42 164 STERFGEVALLEN. Mynheer de Uitgever, van dito* t het le- dj« A. D. M. 16 January 1300. 7 m«enden. M.- N. Konynen, per kop Lao'»* I ct* voegt Amico tarimmo, amahs.imo, come tiorar i devuti ring/asiamenli I ensho umi/uumo fidelissimo servo, Jivanissi. Merc.olcdi IB gennajo 1300. toa- kuostlievend *1» de viuol de z_. II* del* Per UbliUcrs. Tarwe van R‘W Si-.crioen Haver Boonen D.vi-r i;>i;even heeft e* nieuw muziek** W.y hoopen van mack le hebben. ven de w.d, Ryokuboer Om wel een dagblad te verstaen, moet men zen wanneer artisten schoon inuzvk spoten. C'est la mode d’Anvers. van Carolus en T.akken Rogge van 10-30 tot Sucrioen van 18 00 vol Haver van 10-50 tot Boonen van 19 00 lot Eijerrn, per 25 12 SO 75 EITSLAG DER KIEZINGIN VAN LEUVEN. Getal stemmers 3624. Hebben bekomen voon HET BSV4ET, Kandidaten der kaiholyke pai tij Baron d’ Ovcrschie du Neerysche, 1073. De heer E. de la Cos te, 1970. Kandidaten der liberale pai tij De heeren C. A.Claes, 1633. Goupy de Quabeck, 1590. VOOS DB ZZBZR DES VOLKSVEItTEGESWOOBDIGEBS. Kandideten dfr kaiholyke psiiy: De heeren t de Man, 1931. bandeloos, 1946. Beeckman, 1376. van Dorinacl, 1363. Kandidaten der liberale party Beheerende Luesemans, 1777. Jacob De la l’orio, 1693. l’eeters-bowel, 1644. Felix d’Udukem, 1636. Gevolgentlyk zyn al du leden ncr katliolyke paryy gekozen. 31-00 30-50 30-00 29-50 50-00 28-50 28-00 27-50 27-00 26-00 00-00 21-50 23-00 12-50 21-00 1- 50 2- 18 2-50 13 25 tol 22 14 00 tot 2> 11 00 tul l- 20 00 tui 21 Veurue, drukk. Men zegt dat er welhaest, op St. Denysplein, een bord zal gcplaetsl worden, waerop zal te lezen staen: plaets tot het leggen van oude brykeii en slvengruijj mgusi, wat dat al niet kundig gegeven? ba familie air varii, heeft m -n ’ooit iets nieeslerlyker b 'Vrochl gezienIvrwyl hy den zang, in de lags grovelooneu markt, hoordel gy niet alle slach van verbl i.-iningau, duttende versiersels daerboven, die u dit lastig en schrael speeltuig eindelyk zouden doen bentinnen ü.-ie twee heeren hebban de welverdiende juigingen van het lalryk erviren en ku...- g* z.-lscliap ontvangen, ntarr alt de viool de carnaval *e ’I*" ra. kle alles in vuer en vlam. di.-, l'aganini, l)i Heriut, de Konlski, FUuJt- tempi. Sigmnond en andere gehoord hebben, wy hettb o by deze, veel schoont, veel groulsch zien geven, mier nooit m <r uitdrukkingen als b) dia kunslenaerBy hel natuerlyk spel der viool, by d* lueeslurlrckken en kunstgrepen voegt nu nog de navolging van den zang van vele vogelt, het geblaf der honden, hel geknor v,ui oude wils, de grim der spuit Tidal it al spel dal, lol nu toe nog geene dere viool gegeven heeftEen strenge, een neus* wyze viool speler zal oy kunnen doen opmerken dit al m.icr kwakzalvery it die u van tien goeden weg ufloidl. Jn, wclj’l is kwaklzalvcry waervan gruote pieesier», in hun spel, g.bruik maken en kwakzalvery tttoei goed zyn, aeng.-zien zy duizend* mensclwn doel lach -n toejuigen, bewonderen bet toveren. Du is toch kunst, geloof ik? En r- daerby.alle de movij-dykheden van hel vennaerd® stuk van den groot,-n vioolspeler Ernst! hetgeen de Sirdinisohu viool ons wy danken Item harlelykover dit 8*'_ot. zondag niest noj eons dit var- 14 Zakken farwaAan Boter, per stuk BURGEHSI \M> OER STAD VEURNE. GEBOORTEN. den 16 Benjamin Cousin, zoon van Brigilt i Bnltrel, Nieuwstraet. den 17. Marie Caiinuo, doglervan Henricus en van Coleta Engel», üoslslrnel. j„(,-p)ius B -rnarrt, zoon van Philippus en v»<’ Marie Henning, Vestenslraet. den 13. Philonie.ie C-irna, 11 inzenden. den 15. Isabelle Vandecsiteele, werkvrouw, 5' jaren, geboren en wooncode te Veurne, huisvrou van Fraeciscus Trensu-rt. den 16 Mathilde Dehaese, II dagen. den 19 Uenrictts Sttoeck, 2 jaren en Jiistinn Mahi. it, apeliewerkster, 21 J*ron’ bor.-n en wooni-nde te Vi-tirnr, jonge dngter. i Iemand vroeg dynsdag acn eenen jongeling gact gy naer het eoncert De jongeling, die een leerling franschman is, ant woordde in de fransche tael: ik mag niet, weet-je,je suis «n DHL d'un parent. terlyk geschreven en gezegd is, iels dal ude ziel in hel oog trok om te wceneii v.m aend lening-, hel derde stuk was ce tpie j’aime. Hel eerste deel van dit air j'ai m ceci.j'ai eu cela was, m l al hel vuer, w.terlue eene ziel bekwam is <-n iti.-l eene stem volop gezongen, li ter toen liy zei -. man une femme gy ge- raekte in myinering-, uwe borst klopte gy b.cfde, gy liadl allvs vergeten, la terie el les cienx De vriend.-lyke, de dienstveerdige, de gewillige dame N. heelt 4 mael gezongen. 0 d u is veel! ja, m ier ziel hier wal? Eerst le grand air de Robeit le diable die zoo hoog is en veel mm ij lykheden oplevert et noglatis zoo zuiver gezongen vtjrd 1 en wie heeft cr niet geweend als zy zelf, met enne weenende slem, ons zoo treurig zoog j'ui bicn taison de pleurerla fdle et l'oiseleur is, by navolging van om' ca non mon seigneur, eene van die luimige stukjes die zegt dat Li»» Lubin aen <lett tnai quit p-e/ereert ma. rdio gezong n was met al hel fyn, nel maisen dal do tr eene slimme boeretueid kan gezegd wordenhel vierde air, hel puik,, was den groolcn zang uil de favorite 6 mon Fernand! De muziekale kemiis die men moet heb ben um, met gevoel, de nodige uitdrukkingen te ge ven, is byna ovennensehulyk nu hoop, dan wan hoop, nu liefde, dan verlwjfeliitg, en emd.-lyk wensch naer den dood!begrypt gy hoeveel kracht er noodig is om alle deze dingen le gevoelen, uil'.ebrcngen eu u mcdetedcelenDit heeft tie goede dame N. gedaen Nu nog een blocintje van het avondf -esl: let» waerna eett inuziekunl verlangt, gelyk een visch naer het water; iels dal hem dikwyls uitbreektiets dal alle de conipusilieii overtreftiels dat in een- ntaeleen opsteller of auteur beroemd maekl, dat is een groolen du i ol tweesang, voor gelyke of onge- lyke slemmv-n. Dit hebben wy gehoorl in den schuu- Iteil duo de la Reine de Ckypie. Verbeeldt u twee vreemdelingen, twee bannelingen, die in een vreemd land,elkander ontmoeten en erkennen als van het zelfde land te zyn, en daerby twee ridders, elk met een warm hart, eenen kloeken arm en goeden degen. Zy onderzoeken, leggen uil, krygen vvederzydsch vertrouwen, vallen uit in vaderlandsche zuchten, enz. Dit alle» heeft zeer kundig, in lecilatifs, itialo- guen, solos eu in dry verschillige plaatsen te samen, gevolgd door eenen brillanlen utleg'o, in duo turl stretlo of piii motto, door de heeren 1'. en R. gezon gen gewe.sl. liet algemeen g.-sprek over ditgru.il stuk, de verrassing dat het he l’i bygeh .g’, de Vreugd dal he. gegeven heeft, b wyzen dal die heeren zich meeslerlyk van hunne laek gekweten h. bben, even als allu de andere lief hebbers die acn hel ge geven euncert medegewerkt hebben. Een der schoonste triomfen van S?' Ceciliat is vel het concert van zondag lest. Hel gezelschap bestond uit oude en jonge lief hebbers, inaer de dames waren er talryker dan naer gewoonte, en dus: luisterlyker bal. De program was aenlokkend, H.r T. en telden er vuur veel in. De vreemdelingen, of onze naburen, vermenigvuldigen ouk hy elk feest. Hel concert werd geopend door de gruote fan- taisie van den Trouvère, van k’eidi, can zw.u-r stuk dat allerbest uitgeuelend wierd. Geern zou men i.-ls van elk speeltuig zeggen, maer tyd en plaets ont breekt. De solo van de tuba en -den zang van den cornet hebben veel indruk gemaekt. Du attaquen van al hel kopergespel waren eenparig en met veel vuer aengezet. De zang van den miserere, in dit stuk, maekl een allerschoonst fanfaer uit. De ouverture; les linnants do la couronne, in symphonic, heeft met den meeslen byval gespeeld geweest. Er was vuer by de spelers en zy hebben dit goed den aenhoorderen medegedeeld. Hetzelfde kunnen wy zeggen van de Quadrille, in symphunie. Dat is een muziek die opiielïen weg sleept, met of tegen wil. Mr. N. met het gevraegde stuk fantaisie de la Muette, op de fluit, heeft nog beter, dan de eerste uiael gedaen. Une histoire en troll couplets, gezongen door M.' R. is wel een kort en allerbeste stukje. Allen hebben goed zyn gezegde verstaen en er harlelyk aen toe- gejuigd, zonder de laelste oorveeg te vergelen Mr. 1’. van Yper, heeft eene ligte tenorstem, dal is iets die geheel iyu, lief, zoel en engelachlig is. Als dat zingt, zy i gy r •gtuit van de a rde weg en tot den zeven den hemel gebragt en daer blyft gy zoolang a s die stem wilt zingen. Wie heiinnert zich n e d.-t-nordei’ Uontagnards die zong »t étais papillonje pourtais senaitre^ Wie herinnert zich niet de tenor E. en nog andere? Met zulke stem heeft Mr. T. ons hel air: ne touches pat d la reine gezongen, die diendu voor inleiditigsslnk en om melons kennis te maken. Dit wss gevolgd door men rêves, dal veel meer dich- van Pandore geërfd heeft, en maer op de wereld ge schapen is om detigenielen en kwaeddoeners in den weg te loopen en te dwarsboomen, al np eenen keer kreeg du politie in den zin van ecus dal stroobun- deltje te onderzoeken en vond daer, in een klein zakje, ongeveer een kilo schoon gedorschen tarwe, welke Strubbe van de schuer naer zyn huis droeg. Eenu huiszoeking welke in zyne wooning gedaen werd, deed daer nog een dertigtal kilos tarwe ont dekken, alsook verschelde andere voorwerpen, welke men vermoedt van diefle voort te komen. liet is daerom dat, woensdag noen, Strubbe tus- schsn twee gendarmen, naer hel gevang werd geleid. - 1 8 1 1 id. DB DRY SARDÏNIER8. Dynsdag hebben wy hei eerste concert gehoord van de heeren illaygiucco, ilulisle, Tattaia, viu- loniste, en Aieaia guitarist..*, uil liet conservato rium van lunjn en leerlingen van zie b roemde*. Hi Joui, idatizzi en Zu< cynimi, die sedert 4 jaren ge heel Europa doorrenen. Hunne programme gaf Op dal zy een goede keu» Van Laliaenschc slukse.i niuldeneii wy, opge .we. kl m.-lde ku.dige ingevingen van Maethu Kotsiai, Uelhni Donizild, Veidi, Cuiulli, .ha«i«i, buid gi.i en honderd anil. re; wy, z g i», die m r u »l geven aen de naturelyke ingaei van einc lileuwgu- vnmle zinsnede der Italianen dan ae al ii- l -ilre.i^e,* hel gch. inizinuige der Dui/ic.'»iui het iigU, dan- mi, pup-muziek der ii.i «enen; wy hadden ook ons italiaeusch gevoel m< degebragl. Helkaraklir van hel DauaenscA muziek brengt allyd mede z-cne gedurige zachtheid in de uiloutc- ning, iets dat ngtstreeks van hul oor naer du ziel gaet, een zingende toon die iiimiu r luid geiucht vereiseht, dit kan de Itahaen ni< l verdragen, hy zuu ervan duod vallen. DruO nen, iny meren, i êcei sous le beau ciel de la belle Italië, zie daer ue guussohe zaek. Welnu, hier is h.l gevoelen van de sectie die in hel hoekje zit. De eerste stukken van het concert onderscheidden zich niet van hvt gewoone sp l onZ r hel Hebbers. Veel lyds liet hel sp.-l, lusscheu |liu<en ri.iol, veel lu wensehen over om aen elkander g. ly k le zyn. Ili, riu was de guitlare de beste party. Dit gold meest voor de duos, de Polkas, de valseii. Maer als elk als solist speelde, dal veranderde guhvel en gansch van uitwerksel D« flutiste geeft een allerzoetste geluid, kloek in de leegta, zuiver, zacht, allyd zeker in de hoogte, en dit alles in alle de moeijely kbrd.-n dal h t fluiigespel up- levert. Ik geloof niet dal hy iels va„ de m. inudisclie speelwys achtergelaten heeft. Hy was, van den be ginne, hel lieve kind der liefhebbers. De guitaiisle, <>p dal moeijelyk instrument, die zoo weinig verin iek ge-ft, die oud, versleten, van iedereen verlaten en byna vergelen is, heeft tioglon» zulke schoone en lieffeivke duigen gemaekt. La re traite Espapnote, niet die veelvuldige weergalmen dalgy a *ue uer in de verte hoorde; Ut sons 'karma-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4