VAN VEURNE HUIZEN KOOPDAG HOFSTEDEKEN fl mJ itm. Openbare Verkooping ▼an twee ZA EILANDEN, TE NIEUKAPPELLE. Openbare Verkoopingen li.* JAER. ZATERDAG *8 JANUARY IMO. week. OPENBARE »‘.’l 00 00 I I I I I I I 1 0 0 9 I V BINNEN LOO. Huisraed, Bedderyen, Beestialen, Wagen- harnas, Landbouwgetuiggedorscken en on- gedorschen Granen, Brandhout enz., TE NIEUKAPPELLE, VERKOOPING van een teer schoon GEBOUWEN, STALLINGEN, BF.DRYFGRAS, BOOMGAERD, en allerbeste oo I 1)0 00 00 00 i 00 00 j oo 00 K Blad voor Annonccn, Landbouwnicuws, politieke 1 I en algemeene Tijdingen, Marktprijzen Écn Nummer, en een Supplement op half blad, per week. en Ilandelzaken. Stad Loo. Gemeente Nieucappellc. Gemeente Nieukappelle. Noorsch Hout, gezaegd en ongezaegd als ook van veel schoon Eikenhout, te welen j V' fi.; Al Yoor stad wwi»a I Jan-Baptiste Snick d Ambtiverrigting ter en ♦o»1. Om uil gemeenschap le scheiden. I I I I I I I 1 V 1 Prys van Zeer naby hel dorv. M KT van den niolenner Van van inschryving, BETAELBAF.R VOOROP G Franks ’s jaers. 8 fr. 25, 6 maendeii. I fr. 75. 8 innende». 7 franks ’s jaers. Voer builen, vrachlvry: 8 fr. 75 6 tnaendei*. 2 fr. 25 3 maenden. VeerFrankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Op Donderdag, 10 February. 1860, juist oin 12 ure ’s middags, ral den Notaris BEERNAERT, Ier re sidentie van Alveringhem, opeubaer verknopen, binnen de gemeente Nieukappelle, ten verzoeke «Ier kinderen van wylett l’hilippe V ei weirder, en hofstede door hun bewoond, het genie volgt Hleubetaiie Goedeien. Alle aerd- gleis koper tinwerk, telloeren, messen, fourchelten, h pels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, sch ra parijen, kleederkassen, horlogie, slaeplakens, sargien, bed deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogie, en meer andere, te veel om le melden. Reetlialen. Een bruin baeide werk merrie peerd dry bekallde koeijen, een verwekoei, 2 sehot- veerien, een zeugezwyn, twee jaerlingkalvers, en hennen. H'ugenharnae.Eeu wagen mst toebehoorleu, tuiden acn den eigendom Lerberghe, voornoemd. 8 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 69 aren 87 ccntia en Zaeiland, ook gelegen te Nieukappelle, ten ztlidweslon van den tweeden koop, deelmakende van nummer 258 der sektie II van het kadaster, palende ten znid-westen nen den volgenden koop, op twee houten paelstaken gesteld in de scheiding van delen koop met Jen volgenden, ten noord westen en ten zuid-oosten, ten noord-westen nen weide van Louis Darras, te Beerst, ten noordoosten en ten oosten aen den t’wceden koop, op twee houten paelstaken, ook gesteld ten noord-westen en ten iuid-ooslen, in de scheiding met den tweeden koop, en ten oosten en tuid-ooslen aen Carolus Van Lerberghe, voornoemd. 4 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 78 aren 72 centiaren, Zaeiland, ook gelegen le Nieukappelle, ten znid-westen van den derden koop, ook deelmakende van nummer 258 der sektie B van ’t kadaster, pah nde ten zuid westen aen de Bolerpolsiraet, ten westen, aen da weide verhappende van Louis Darras, te Beerst, ten noord-westen, aen de lelve weide van Louis Darras, ten oosten aen den derden koop, op twee houten paelstaken, gesteld in de scheiding van dezen koop mei den vorigeii koop ten noord-westen en ten zuid oosten, ten oosten en ten r.uid-ooslen met de carrière aen den eigendom van voornoemden molenaer Aan I. -rberghe. 15 en toetste Koop. Eene partie Zaeiland, ook ge legen le Nieukappelle, bekend by kadaster, sektie A, nummer 364, groot 72 aren 20 centiaren, strekken de noord en zuid, palende zuid en oost aen den eigendom van Rosalie Coulier, grondeigenares te Veurne, gebruikt door Francis Toortelboom, noord aen land van Sophie en Brigitte Lchouck, land bouwster* te Nieukappelle, en westaen den Aerde- vaert, en daer over den heer Henri Carlon teYpre. Aenslag acn de koopen twee, dry, vier en vyf, met hel schecren van den oogst van 1860. De titelen van eigendom, hel plan en da verkoo- pingsvoorwaerden berusten telks image, ten kan tore van voornoemden Notaris BEERNAI.RT. een drywielknrre, eene knrrue met toebehoorteu, een vlaenischc ploeg, kordewagen, greepen, eegdtn, mesthaken, spaden, sleepliont, dorschvlegels, yxeren rakels, windmolen, zaedkleed, lenders, enz. Granen. 4000 schooven tarwe; 2000 schooven bootten, 500 schooven haver; 300 bundels hooi, 400 roggen bonwelaers, 200 tarwen gleijen,2 voer beet- yapen, 500 kilos aerdappels. Brandhout. Blokken, faceel. Meet. 14 voer koei- eti peerdenmest, 6 vuac kafmest. Alles op tyd van betaling, mits solvabele borg stellende, en volkomende acn alle konditien van ▼erkooping. Men abonneert zich op het bureel van het blad, OaitsUsst N.’ 34, to Yeurn», en op al de postkauteoran van het rrk. Insertion, löccntimen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c.*, het supplement 15 o.‘ Alle «ffichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, tWsMAF.t onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe to zenden.. Donderdag B 4'* February 1800, ten 3 uren mtHu'd- dag, in de herberg den gouden Leeuw, bewoond door de weduwe Brandt, binnen de stad Loo, open bare verkooping van de volgende Goederen EERSTEN KOOP. Een Ruis, bestaende uit verschelde kamers, hout- stal en een are 84 centiaren grond van gebouwen on hovenierhof, geslaen en gelegen binnen de stad van Loo, aen de noordzyde van de Weststract, palende oost hel huis en hovenierhof van Jan-Baptiste Snick te Pollinchove, west het huis en erf van Neré Ver- lendc te Loo, en noord op eenen stads-waterloop, bekend op hel kadaster, sectie C, nummers 52 en 58, Gebruikt door Carolus-Ludovicu» Lylier, schoen maker te Loo. TWEEDEN KOOP. F.en Huis met 72 centiaren 90 miliiaren grond, daer medegaende, staendo en gelegen ter dorpplaets van Nieucappelle, aen de westtyde der Lepelslraet, palende, hel huis west aen dat van de weduwe Hen- ricus Decan, scheidende op half tuner, en don grond paeldt van noorden aen hel armbesluer van Nieu cappelle, van oosten de Lepelslraet, van zuiden aen tenen voelweg, van westen aen het huis en erve van de weduwe en kinderen Decan. Gebruikt door de weduwe van Ludovicus VanhcB, tonder tyd of regt van pacht. De conditiën e» titels berusten, ten Kantore van den Notaris SYOEN, te Loo residerende. raw P. J. CLAEREBOIDT, deuitojerder, sesideerenoe te \ieuport. Op Donderdag, 0?’* February, 1800, ten twee ure namiddag, ter dorpplaets van Nieukappelle, in du herin rg Si l'ieter, bewoond door den medoverkoo- pcr, sieur Bernardus 4< tw>-ird. r, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhem, opeubaer verkoopende volgende Goederen 1 Koop.i. ■stecie Ken, hestiiende in keuken, bioiivii-hiiis, kelder, vuute, allvs overzoldcrd, ge heel gebouwd in steen, gedeellelyk bedekt met pan nen en liet groolslc gedeelte met strooi; voort» eene sc Liter, wagenkot, koeistnl, cwy nstnl, kal verkol, alles gemaekt;up stcenen voelingen, en in berd, over dekt met strooi; een aelput, een ovenkot, een pri- vaet,all< s gebouwd in steen en bedekt uiet pn uien, benevens de hoeveelheid volgens onlangs gedane me ting 'an I hektarc 70 aren 01 cent., onder bebouw- d n grond, hovenierhof, gras en land dit allvs ge slaen en gelegen te Nieuk 'ppelle, zuid-west, in do nabylivid der dorpskerk, en digt nen de Boterpol- stiai I, leidende naer den Spieringmolen, bekend op het kadaster, sektie B, n." 262. 263, 264, 265 en 266, voor eene grootte van I heklare 64 aren 90 centiaren, palende met den booing aerd en gras van noorden aen den eigendom van den heer Jules Van llerris, te Poperinghe, gebruikt door Charles Balloy, op half gracht, ten noord-oosthoeke, aen den eigen dom van Jan De VV.iele, le Nieukappelle, gebruikt door Louis Pladjs, op half h.aeg ten oosten nen land van Alexander Baelden-Baelden, te Huulhein, do haeg geheel hier medegaende, ten zuiden, aen land van Jan Bonte, landbouwer le Boesinghe, gebruikt door voornoemden Jan Do Waele, de haeg geheel hier medegaende, nog van zuiden met het hovenier hof, aen den eigendom van Carolus Van Lerberghe, moletiaer lu Nieukappelle, en van westen met den huileen hovenen den volgenden koop. Gebruikt door de medeverkoopers l’ieter, Charles en Hendrik Verweirder, tot 1 October, 1860, zonder p.ichtregt. 2 Koop De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 80 aren 48 centiaren, Zaeiland, Ook gelegen te Ni< ukappelle, ten westen van den eersten koop, deelmakende van nummer 259» der sektie B, ',;iu hel kadaster, palende ten zuid-westen aen den volgend' n koop, op twee houten paelsldkcn, gesteld in het geschvid van dezen koop met den vol genden koop, ten noord-wi sten en ten zuid-oosten, ten noord-westen a> n Lmd van den heer Louis Car- dinael, cigenaer le 4pre, gebruikt floor Eugeeti Do Grave, te Nieukappelle. ten noord-oosten met den smailen uit.sproeg van dezen koop aen den eigendom van voornoemden heer Jules Nan Merris, gebruikt door Balloy, ten oosten aen den boomgaerd,hove- kierhof wu huizing onder den eersten koop, eu Vaa van TeVenree, aen de Nieuportbrug, bv d’herberg vatl sieur Delollenaere, den Raendag 31 January I860. Te Veurne sectie w aterpoort, Atiinkerke- brug), den Donderdag 2 February 1860. En te Alveringhem gehugte Vorthem), den Maen- dng 6 February 1860, telkens om 2 ure juist na middag. 't*s-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1