VAN VEURNE. KOOPDAG 4 5 l HUIZEN A EN HET r Z A E I L A N D E N, TE NIEUKAPPELLE. Openbare Verkoopingen van I Openbare Verkooping van twee OPENBARE o 10 10 )0 •>0 )0 >0 )0 10 II) >0 )0 >0 o >0 10 )0 so 0 S3 J0 Huisrted, Bedderyen, Beestialen, WHWM 1 FEBRUARY 1M*. i0‘ Wagen- harnas, Landbouwgetuiggedorschen en on- gedorschen Granen, Brandhout enz., TE NIECKAPPELLE, Noorsclt Hout, gezaegd en ongezaegd als ook van veel schoon Eikenhout, te weten TWEEDEN KOOP. Gemeente Nieucappelle. Stad Loo. 'I Gemeente Nieukappelle. BINNEN LOO. SUPPLEMENT JO kl. ram 10, Om uit gemeenschap te scheiden. JO en '6- betaling, mits solvabele borg 1 Ambtsverrigting sjP’ a 00 ISO 00 50 DO stellende, verkooping. van eau P. J> CLAEREBOIDT, deutwasrder, resideerende te \ieuport. VERKOOPING van een teer schoon HOFSTEDEKEN ET tF.BOLWEN, STALLINGEN, BEDRÏFGRAS, BOOMGAERD, cn allerbeste 30 00 30 30 f n t« van den molenacr Van ADV |9 Zeer naby het dorv. Op Denderdag, 16 February, 1860, juist om 12 ure ’s middags, tal den Notaris BEEBNAERT, ter re sidentie van Alveringheni, openbaer verkoupen, binnen de gemeente Nieukappelle, ten -verzoeke der kinderen van wylen Phihppe leiweirder, en ter hofstede door hun bewoond, het gene volgt Meubelaire Goedeien. Alle aerd- gleis koper cn tinwi-rk, tellooren, messen, fourchetleu, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, schrapaeijen, kleederkasseu, horlogie, slaaplakens, sargien, bed deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogie, en meer andere, te veel om te melden. Beestialen Een bruin baeide werkmerrie peerd dry bekalfde ko. ijen, een verwekoei, 2 schot- veerzen, eau zeugezwyu, Iwm jaerliugkalver», en hennen. Te Veurne sectie B- westerpoort, Adinkerke- brugL den Donderdag 2 February i860. En te Alveringhem gehugte Vorthem), den Maan dag 6 February 1860, telken» out i ure juist na middag. Een Huis met 72 centiaren 96 milliaren grond, daer medegaende, staende en gelegen ter dorpplaeta van Nieucappelle, aen de westzyde der Lepelstraat, palende, het huis west aen dat van de weduwe Hen» ricus Dec.an, scheidende op half miter, en den grond paeldt van noorden aen het armbestuur van Nieu cappelle, van oosten do Lepelstraet, van zuiden aon eenen voetweg, van westen aen het huis en erve van de weduwe en kinderen Decan. Gebruikt door de weduwe van Ludovicus Vanhee, tonder lyd of regt van pacht. De conditiën en titels berusten, tsn Kantore vaa den Notaris 3Y0EN, te Loo residerende. Wagenhrtrnat. Een wagen mot toebahoorten, een drywielkarre, eene knrrue met tnebehoorten, een vlaemsche ploeg, kordewagen, greepen, eegden, meslbaken, spaden, sleephout, dorschvlegels, yzeran rakels, windmolen, zaedkleed, leeders, enz. Granen.4000 schooven tarwe; 2000 schoovea bonnen, 1500 schooven haver; 300 bundels hooi, 409 roggen bouwelaers, 200 tarwen gleijen, 2 voor beet- rapen, 500 kilos aerdappels. Biandhout.— Blokken, facoel. Mest. 14 voer koei- en peerdenmest, 6 vèer kafmest. - Alles op tyd van betaling, mits solvabele borg en volkomende aen alle konditiou vaa Donderdag 9 February f860, ten 3 uren namid dag, in de herberg den gouden Leeuw, bewoond door de weduwe Brandt, binnen de stad Loo, open bare verkooping van de volgende Goederen EERSTEN KOOP. cC Een Huis, bestaende uil verschelde kamers, hout- stal en een are 84 centiaren grond van gebouwen ea hovenierhof, gestaen en gelegen binnen de 'r stad van Loo, aen de noordzyde van de Weststraet’,-palend» oost het huis en hovenierhof van Jan-Baptiste Sniok te Pollinchove, west het huis en erf van Neré Vei lende te Loo, en noord op eenen stads-w.iterloop, bekend op het kadaster, sectie C, nummers 52 en' 53* GebruiktdoorCarolus-Ludovicus Lylier, soh»>«- maker te Loo. 1TFATIE-BLAB tuiden aen den eigendom Lerberghe, voornoeind. 3 Koop. De hoeveelheid, volgen» onlangs ge dane meting, van 69 aren 87 centia en Zaeiland, ook gelegen te Nieukappelle, ten zuidwesten van den tweeden koop, deelmakende van nummer 2158 der ■eklie B van het kadaster, palende ten znid-westen aen den volgenden koop, op twee houten paelslaken gesteld in de scheiding van dezen koop met Jen volgenden, ten noord-westen en ten zuid-oosten, ten noord-westen aen weide van Louis Darras, te lieerst, ten noordoosten en ten oosten aen den tweeden koop, Op twee houten paelslaken, ook gesteld ten noord-westen en ten zuid-oosten, in de scheiding met den tweeden koop, cn ten oosten en zuid-oosten aen Carolus Van Lerberghe, voornoomd. 4 Koop. De hoeveelheid, volgens onlang» ge dane meting, van 78 aren 72 centiaren, Zaeiland, ook gelegen Ie Nieukappelle, ten zuid westen van den derden koop, ook deelmakende van nummer 258 der sektie B van ’t kadaster, pal- nde ten zuid westen aen de Boterpolslraet, ten westen, aen de weide verhappende van Louis Darras. te Heerst, ten noord-westen, aen de zelve weide van Louis Darras, ten oosten aen den derden koop, op 'twee houten paelslaken, gesteld in de scheiding van dezen koop met den vorigen koop ten noord-westen en ten zuid oosten, tan oosten en ten zuid-oosten met de carrière aen den eigendom van voornoemdeu molenaer Van Lerberghe. K en toetste Koop. Eene pnrtic Zaeiland. ook ge legen te Nieukappelle, bekend by kadaster, sektie A, nummer 364, groot 72 aren 20 centiaren, strekken de noord en zuid, palende zuid en oost aen den eigendom van Rosalie Coulier, grondeigenares to Veurne, gebruikt door Francis Toorlelboom, noord aen land van Sophie en Brigitte Lehouck, land bouwster» te Nieukappelle, en westaen den Aerdc- vaert, en daer over den heer Henri Carton teï pre. Aenslag «en de knopen twee, dry. vier en vyf, met hel scheeren van den oogst van 1860. De titelen van eigendom, het plan en -de verkoo- pingsvoorwaerden berusten telk» inzage, ten kan tore van voornoemden Notaris bEEKNAERT. Op Donderdag, 9 February. I860, ten twee ure namiddag, ter dorpplaeta van Nieukappelle, in do herberg 5/ Pirtei, bewoond «!o<>r den medeverkoo- per, sieur Bernardus Vet weir d. r, Zal clan Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- veringhemopenbaer verkoppende volgende Goederen 1 Koop Li u Hulsledeweii, bestaende in keuken, binnen-hnis, kelder, voute, alle» overzolderd, ge heel gebouwd in steen, gedeellvlyk bedekt met pan nen en liet grootste gedeelte met strooi; voorts •ene sc.buer, wagenkot, koeislal. t*yuil»I, knlverkol, •Iles gemaekl'Op steenen voelingen, en in berd, over dekt mrt strooi, ernaelput, een ovenkol, een pri- vaet,allesgibouwd in steen en bedekt met pa men, benevens de hoeveelheid volgens onlatigsgedanc me ting van I hektare 70aren 01 cent., onder bebouw den grond, hovenierhof. gras en land dit alles ge- Btaen en gelegen te Nieuk «ppelle, tuid-wesl, in de nabyheid der dorpskerk, en digt aen de Boterpot- strael, leidende naer den Spieringmolen. bekend op het kadaster, sektie B, n." 262. 263, 264, 2615 en 266, voor eene grootte van 1 hektare 64 aren 00 centiaren, palende met den boom| aerd cn gras van oorden aen den eigendom van den heer Jules Van Merr'U, te Poperinghe, gebruikt door Charles Balloy, •p half gracht, ten noord-oosthoeke, aen den eigen dom van Jan De W.iele, te Nieukappelle, gebruikt door Louis Pladjs, op half haeg ten oosten aen land van Alexander Baelden-Baelden, te Houthem, do haeg geheel hier medegaende, ten zuiden, aen land van Jan Bonte, landbouwer te Boesinghe, gebruikt door voornoemden Jan De Waelc, de haeg geheel hier medegaende, nog van zuiden met hel hovenier hof, aen den eigendom van Carolus Van Lerberghe, molenaer te Nieukappelle, en van westen met den huizeen hoveaen den volgenden koop. Gebruikt door de medeverkooper» Pieter, Charles en Hendrik Verweirder, tol 1 October, 1860, zonder pnchtregt. 2 Koop De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 80 aren 48 centiaren, Zaeiland, ook gelegen teNieukappelle, ten westen van den eersten koop, deelmakende van nummer 259* der sektie B, van hel kadaster, palende ten zuid-westen aen den volgenden koop, op (wee houten paelstaken, gesteld in het gcscheid van dezen koop niet den vol genden koop, ten noord-w< sten en ten zuid-oosten, ten noord-westen a. n land van den heer Louis Car- dinael, eigenaer te Dpre, gebruikt door Eugeen De Grave, te Nieukappelle. ten noord-oosten met den smallen uitsprong van dezen koop aen den eigendom van voornoemdeu heer Jules Van Merri», g< bruikt door Balloy. ten oosten aen den bootugaerd, hove- uiarhaf «a huizing ander d«n «rrsten koop, <a vau 20 34 40 50 00 10 20 28 15. me .ICO ueo

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1