VAN VEURNE KOOPDAG HUIZEN HOFSTEDEKEN I i Z A El L AN I> E X, Openbare Verkooping r JAER. 1797. ZATERDAG 4 FEBRUARY I860. 5. Handel'zal.cn. en OPENBARE 1 DO DO DO Huisracd, Bedderycn, Bcestialcn, BINNEN LOO. 1 Vagen- harnax, Landbouwgetuiggedorschen en on- gedorschen Granen, Brandhout enz. T E ME U K A P 1’ E L L E, Zeer naby het dorv, algemeenc Tijdingen, Marktprijzen N.r 34? Blad voor Annoncen, Landbouwnicuws, politieke en t, Een Nummer, en een Supplement op lialf blad, per week. Gemeente Nieucappelle. VERKOOPING TE NIEUKAPPELLE. Stad Loo. G( meente Nieukappellc. L— SLA VERTIAT Voor stad dit blad gedrukt, worden Oio uit gemeenschap te scheiden. 5 jr J. telken» te l van .’üsSSBi. öO 00 KANTOOR VAN DEN NOTARIS DE BROUCKERE, to Roussclaei e. 0 0 lï 10 s *0 >0 11 DO 50 78 50 DO DO van Van tweo 8 legen I blad, Ooststrnet van het rvk. JU van betaling, mits solvabele borg volkomende aen alle konditien van Prys van Men abonneert zich op het bureel van het N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Insertion, lócentiinen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 e.’, het supplement 15 c.’ Alle afficlien, by de uitgevers van Mnmael onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. van den molenaer Van EggcwaertseappeUe, en Hovenierland, ge- de Panne, gebruiktdoot' en r ermeulen. Alle inlichtingen zyn ook te bekomen ten Kan- tooro van de Notarissen MULLE tc Thielt, cn BOUTEN te Rum bek e. N. B. Men begint juist ten 1 ure om te eindigen voor het vertrek van het laetste convoi. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’sjaers. 3 fr. 25, 6 maénden. 1 fr. 75. 3 innenden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachtvry3 fr. 75 6 maénden. 2 fr. 25 3 maénden. Vcor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. zuiden nen den eigendom herberg he, voornoemd. S Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 60 aren 87 centiaren Zaeiland, ook gelegen te Nieukappellc, ten zuidwesten van den tweeden koop, deelmakende van nummer 258 der sektie B van het kadaster, palende ten zuid-weslcn aen den volgenden koop, op twee houten paelstaken gesteld in de scheiding van dezen koop met -ien volgenden, ten noord-westen en ten zuid-oosten, ten noord-westen aen weide van Louis Darras, te heerst, ten noordoosten en ten oosten aen den tweeden koop,op twee houten paelstaken, ook gesteld ten noord-westen en ten zuid-oosten, in de scheiding met den tweeden koop,en ten oosten en zuid-oosten nen Carolus Van Lerberghc, voornoemd. 4 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 78 aren 72 centiaren, Zatilaiid, ook gelegen te Nieukappellc, ten zuid westen van den derden koop, ook deelmakende van nummer 258 der sektie B van ’t kadaster, palende ten zuid westen aen de Botcrpotstract, ten westen, aen do weide verhappende van Louis Darras, te Beerst, ten noord-westen, aen de zelve weide van Louis Darras, ten oosten aen den derden koop, op twee houten paelstaken, gesteld in de scheiding van dezen koop met den vorigen koop ten noord-westen en ten zuid oosten, ten oosten en ten zuid-oosten mi l de carrière aen den eigendom van voornoemden molenaer 4 an Lerberghc. en laetste Koop. Ecnc parlic Zaeiland, ook ge le Nieukappellc, bekend by kadaster, sektie A, nummer 364, groot 72 aren 20 centiaren, strekken de noord en zuid, palende zuid en oost aen den eigendom van Rosalie Coulier, grondeigenares te Veurne, gebruikt door Francis Toortelboom, noord aen land van Sophie en Brigitte Lchouck, land bouwster* te Nieukappellc, en westaen den Aerde- vaert, en daer over den heer Henri Carton te Yprc. Aenslag aen de koopen twee, dry, vier en vyf, met het schccren van den oogst van 1860. De titelen van eigendom, het plan en de vetkoo- pingsvoorwaerden berusten telks inzage, ten kan tore van voornoemden Notaris BEERNAl.RI’. M.’" DL BROUCKERE, Notaris residcerende te Rousselaere, zal overgaen, den Dinsdag 14 February 1860, ten Stadhuize tot den INSTEL, en den Diugs- dag 28 der zelve maend, tot den OVERSLAG, ill het hotel den Hert, beide te Rousselaere, om beginnen, ten I ure precies namiddag. Van Eene Hofstede, nietGarzingen en Zaeilan- den, gelegen te Leyselc, groot 15 hectaren 18 aren 80 centiaren, gebruikt door de kinders Do Sjmer. 2. Eene Hotstede, met Landen en Weiden, gelegen in ’t gescheid der gemeenten Vinchem, Isenberghe en Wulvaringhem, groot 14 aren 89 aren 15 centiaren, gebruikt door Cha.lei Louis Simons. 3. “ Eene Hofstede, groot 7 hectaren 18 aren 95 centiaren, gelegen te (Deren en gebruikt door Pieter Loones. 4* Negen perceelen Rouw logen tc Veurne,'steenweg na i MM. Dloulonnier en Vermeulen. TWEEDEN KOOP. Een Unis met 72 centiaren 96 milliaren r-rond, daer medegaende, staende en gelegen ter dorpplael# Vj - •i i. van een zeer schoon ET GEBOl WEN, STALLINGEN, BEDRYFGRAS, BOOMGAERD, en allerbeste Wagenharnas. Een wagen met toebehoorleu, een drywielkarre, eene karrue met toebehoorten, een vlaemsclie ploeg, kordewagen, groepen, eegden, mesthaken, spaden, sleephout, dorschvlegels, yzereii rakels, windmolen, zaedkleed, loeders, enz. Granen. 4000 schooven tarwe; 2000 schooven boonen, 500 schooven haver; 300 bundels hooi, 400 roggen bonwelaers, 200 tarwen gleijen, 2 voer beet- rapen, 500 kilos aardappels. Brandhout.Blokken, faced. Dlest. 14 voer koei- en peerdonmest, 6 voer kafmest. Alles op lyd stellende, en verkooping. Donderdag 0 February 1860, ten 3 uren namid dag, in de herberg den gouden Leeuw, bewoond door de weduwe Brandt, binnen de stad Loo, Open bare verkooping van (le volgende Goederen EERSTEN KOOP* Een Huis, bestaende uit verschelde kamers, hout- stal cn een are 84 centiaren grond van gebouwen en hovenierhof, gestaen en gelegen binnen de stad van Loo, aen de noordzyde van de Weststraet, palendef oost het huis en hovenierhof van Jan-Baptiste Snick te Pollinchove, west het huis en erf van Neré Ver- lende te Loo, en noord op eenen stads-waterloop, bekend op het kadaster, sectie C, nummers 52 en 53. Gebruikt door Carolus-Ludovicus Lylier, schoen maker te Loo. Op Donderdag, 0?“ February, I860, ten twee ure namiddag, ter dorpplaets van Nieukappellc, in do Imrlu'rg Sl. l'icler, bewoond door den medeverkoo- p<T, sieur Bernardus V erweirdcr, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Al- vei inghi in openbacr verkoopen de volgende Goederen 1 Koop. 1.,-n Hofstedeken, bestaende in keuken, biimeii-liiiis, kelder, voute, alles overzolderd, ge- hi'i I gebouwd in steen, gedceltelyk bedekt met pan nen en het grootste gedeelte met strooi; voorts eene scliuer, wagenkot, koeistal,zwynstal, kalverkot, ndlcs ;,ema<’kl.op steenen voelingen, en in berd, over dekt nu l strooi; een aelput, ccn ovenkot, ccn pri- v aet, al les gebouwd in steen cn bedekt met pannen, In-ueveiis de hoeveelheid volgens onlangsgcdano me ting'.m 1 hektare 70aren 91 cent., onder bebouw- d-o grond, hovenierhof, gras en land dit alles ge- siaen en gelegen te Nieukappellc, znid-west, in de nabyheid der dorpskerk, en digt aen de Boterpot- slrael, leidende naer den Spieringmolen, bekend op het kadaster, sektie B, n.” 262, 203, 264, 265 en 266, voor eene grootte van 1 hektare 04 aren 90 centiaren, p ilende met den boomgaard en gras van noorden aen den eigendom van den heer Jules Van M< i ris, tc Poperinghe, gebruikt door Charles Balloy, op half gracht, (cn noord-oosthockc, aen den eigen dom van Jan De Waele, te Nieukappellc, gebruikt door Louis Pladys, op half bacg ten oosten aen land van Alexander Baelden-Baelden, In ilouthem, de liacg geheel hier medegaende, ten zuiden, aen land van Jan Bonte, landbouwer te Boesinghe, gebruikt door voornoemden Jan Dc Waelc, de liaeg geheel hier medegaende, nog vnn zuiden met het liovenier- bof, aen den eigendom van Carolus Van Lerberghc, molenaer te Nieukappellc, en van westen met den huizeen hoveacn den volgenden koop. Gi brui kt door dc medeverkoopers Pieter, Charles en Hendrik Verweirder, tol 1 October, 1860, zonder pacht regt. 2 Koop. De hoeveelheid, volgens onlangs ge dane meting, van 80 aren 48 centiaren, Zaeiland, ook gelegen tc Nieukappellc, ten westen van den eersten koop, deelmakende van nummer 259a der sektie B, van het kadaster, palende ten zuid-westen aen den volgenden koop, op twee bouten paelstaken, gesteld in het gescheid van dezen koop met den vol genden koop, ten noord-westen cn ten zuid-oosten, ten noord-westen aen land van den heer Louis Car- dinael, cigenaer te Ypre, gebruikt door Eugeen De Grave, tc Nieukappellc, ten noord-oosten met den smallen uitsprong van dezen koop aen den eigendom van voornoemden heer Jules Van Merris, gebruik t door Balloy, ten oosten aen den boomgaerd, hove- nierhof en huizing onder den eersten koop, ui Op Donderdag, 10 February, 1860, juist om 12 ure 's middags, zal den Notaris BEERNAERT, ter re sidentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, binnen de gemeente Nieukappellc, ten verzoeke der kinderen van wylen Philippe Verweirdcr, en ter hofstede door bun bewoond, het gene volgt hleubelaire Goederen. Alle aerd- gleis koper en tinwerk, telloorcn, messen, fourchetten, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, schrapaeijen, kleederkassen, horlogic, slaeplakens, sargien, bed- deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogic, en meer andere, te veel om tc melden. Rcestialcn. Een bruin baeide werkmerrie peerd dry bekalfde koeijen, een verwekoei, 2 schot- veerzen, een zeugczwyn, twee jaerlingkalvers, cn hennen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1