VAN VEURNE B E R I G T. FRANSCH BRICK-SCHIP, D’ARTAGNAN, B O M E V, KOOPDAG EXTRACT. KOOPDAG ENGELSCHE OESTERS. GOEDEREN KAPITALEN GEVONDEN VOORWERPEN Openbare Verkoop buitengewoone zware ing 21 koopen ZATERDAG II FEBRUARY I860. 1798. JAER. STUDIE VAN BEaïïOLET, NOTARIS TE PKPAYB&. i- 8150 VERKOOPING TE NIEUKAPPELLE. N.r In leeniiig te bekomen mits goed bezet. lilad voor Annonccn, Landbouwnieuws, politieke TE NIEUPORT, Op Dinsdag 14? February I860, om 10ure voormiddagt En in het kommissariaet van Politie, te Veurne, berustende. en algemeenc Ty ding en, Marktprijzen Éen Nummer, en een Supplement op half blad, per week. 34/ en Handelzaken. Huisraed, Eedderyen, Beestialen, Wagen- harnas, Landbouwgeluig, gedorschen en on- gedorschen Granen, brandhout enz., TE NIEUKAPPELLE, id. id. id. id. 5, is 22,300 fr.- E ADVER Voor »(ad I ter middag, in plaets De Koopdag getuig, 2750 3500 2800 VERWEIRDEH I van bo'.aling, mits solvabele borg volkomende aen allo konditien van van dit vonnis Een halve tak haver. Eene graenzak geteekend A. J. Laleman 1850, Eene idem ongeteekend. Een stoppen dakkleed. Eene halve ton ongeteekend. Zes acneengebondene kleine kommode sleutels. .1. Op Woensdag 15 Febr. 1860, om 1 middag, Vcnditie van gerief, Kuiperswerk De Notaris BEEHNAEHf, te Alveringhem, mackt ping tal plants hebben, op Donderdag, 16 February, i860, ten twee ure na te Nicukappelle. Prys van july 1858, en heeft slechts dry reizen Boot, Masten, Ankers, Zeilen, i«*', J.VIVII uaiig.gicl, grootd menigvuldige andere voorwef- - j By CH. COOLAERT, Zaekwaerneiuer, to Veurne, noordstraet N.“ 17. inschryving, BETAELBAF.R VOOROP; 6 franks 'ijaers. 3 fr. 25, 6 meenden. I fr. 75. 3 meenden. 7 franks ‘sjaers. Voor builen, vrschtvry: 3 fr. 75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. Veor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Men kan zich alle dagen versche F.ngclsche Oester» verschaffen in het hötel de Rhetorika, alhier. 11 til I Door het ambt van don Denrwaerder P. J. CLAEREBODDT, van het Metende 122 ton, lest kap. Tardif, onlangs ge strand op de kust ter gemeente Ooslduinkerk -, nu in de haven van Nieuport gebragt en digt bv de werf. Dit Schip gebouwd te Nantes (Vrankryk) is aldaei* afgeloopen in1 gedaan. Voorts van een F Touwwerk, Kettingen, yzeren Gangspel Vaten, Kuipen en i pen van Scheepstuig. van TE WÜLVERINGHEM. het publiek bekend, dal den Overslag dezer Verkoo- Wf' middag, ter herberg St. Pieter, Koop 1 ingesteld 0500 fr.' 2 3 4 5 Do massa der koopen 1, 2, 3, 4 en ingcsteld van menagie, becstialen, landbouw- geluig, enz. ter hofstede van de gebroeders Ver- weirder, zal door deze verschuiving van de ver- kooping van de onroerende Goederen, hier boven vermeld, plaets hebben den 23 February, I860, ten 12 uro ’a middag, in plaets van den 10 February, 1800. li. Op Donderdag 16 Febr. 1860, om 11 ure voor middag, binnen de gemeente van Hoogstade, Ven- ditie van boven de 100 koopen schoone Boomeit, op de hofsteden en landen en ten verzoeke en be hoeve van de wel edele beer mesoire le baron Le Bailly de 1 illeghem, representant te Brugge. Ter directie van M.‘" BLRNOLET, en door be voegde ambtenaer. Men abonneert zich op het bureel van' het blad, Oos'.str&el N.’ 34, tc Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, löcentimen den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, wordon »i1sM*tL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. van Zeer nnby het dorv. C. En op Donderdag 23 Febr. I860, om 1 tire na middag, binnen de gemeente van Wiilveringhem, in 1 dorp, Venditie van 40 koopen olman en eiken Boomen. Ter directie van M.‘*r BF.RNOLET, cn door ’tambt van M.’“ HOLLY, Notaris te Wulveringheni. 7. eg het voort. De Notaris ROLLY, te Wulveringheni restdeerende, tai op Dynsdag 14 February 1860, oiu twee uren na middag, houden koopdag van Zware olmen, klemmers en wilgen, zeer dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en molenaars, ge- staen op eene party zaeiland, gebruikt door sieur Joannes Baptiste De Wyndt,digt by de hofstede van sieur Quentin Pilet, en op zaailanden der weduwo van Uenricus De Baenst, al te Wulveringheni, by den steenweg leidende van het Gouden Hoofd naer het Zwaenlje; dies zeer gemakkelyk voor den vervoer. Te vergaderen op het land van sieur De Wyndt. Op tyd van betaling ten kantore van voornoem- deu Notaris HOLLY. Ry vonnis uitgesproken door de Regtbank van 1 aanleg, tilting houdende tc Veurne, provincie van West- Vlaanderen, doende de function van Regtbnnk van Koophandel, in dato dorden febrnary 1800 zestig, den genaemden Lcyrc-Ilebbelinck, knvpmnn t« Dixmuds, is verklaerd geweest in slaet van falling sedert den derden January jongstleden, behnlveh» de regten der belanghebbende. Het zelve vonnis beveelt nen de schuldeisschers van den gcfneldcn van de verklaring van hunne creancen ter Grcflie der bovengeteide Regtbank tc doen, binnen den delaci van twintig dagen der date van bel gezeide vonnis, het welk zal bekent gemaakt af geinsereerd worden in het Advertentie- lilad, te Veurne, en bet Weekblad te Dixmude; bepaalt dag voor het sluiten van het proces verbael van verifi catie der schuldvorderingen op den derden maert aenstaende en voorde beplciting der geschillen dio er uit zonden kunnen bestacn, op den tienden der zelve maend inaerte, negen ure ’s morgens, ten Pitleise van Justitie ter Raadkamer der gezeide Regtbank. liet gezegde vonnis beveelt insgclyks de zegol- legging, ter woonste van don gefaelden, door den heer V redcregler van het kanton Dixmude, gelyk- vormigljk nen hal artikel 470 van de wet van den 18 april 1851. Beneemt voor regtcr-commissaris, den heer Liplae, regter by de voormelde regtbank en voor ciirateur de.. heer Robert Barbier, coinmis-jriflier by de zelve regtbank. Eindelyk beveelt de uitvoering hy voorracd. Voor gelykvormig extract, (Geteekend) DE BAENST, greff.', en geregistreerd. Voor gelykvorinige kopy, De curateur ter faillite, R. BARBIER. ure na Menngie-goederen, Herberg* genei, Kuiperswerk en Getuig met Houtwaren to Pervyso dorp, by de kinderen Dchaese, aldaer. Op Dondcrdng, 23 February, 1860, juist om 12 ure ’s middags, zal den Notaris BEERNAEBT, ter re sidentie van Alveringhem, openbner verkoopen, binnen de gemeente Nicukappelle, ten verzoeke der kinderen van wylen Philippe Ferweiider, en hofstede door hun bewoond, het gene volgt Meubelaire Goederen. Alle aerd- gleis koper cn tinwerk, lellooren, messen, fourchetten, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels cn stoelen, schrapaeijen, kleederknsscn, horlogio, slaaplakens, sargien, bed* deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogio, en meer andere, te veel om le melden. Hceslialen. Een bruin baeide werk merrie pcerd dry bekalfdo koeijen, een verwekoei, 2 sehot- veerzeti, een zeugezwyn, twee jaerlingknlvers, cn hennen. Wagenharnat.F.cn wagen met toebehoorten, een drywielkarre, eene karrue met toebehoorten, een vlaemscho ploeg, kordewagen, greepen, eegden, niesthaken, spaden, sleephout, dorschvlegels, yzeren rakels, windmolen, zaedkleed, loeders, enz. Granen. 4000 schooven tarwe; 2000 schooven boonen, 500 schooven haver; 300 bundels hooi, 400 roggen bouwelaers, 200 tarwen gleijen, 2 voer bcet- rapen, 500 kilos aerdappels. Brandhout. Blokken, faceel. Dlest. 14 voer koei- en peerdenmest, 6 voer kafmest. Alles op tyd stellende, en 1 verkooping. v

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1