Merkt van Veurne, Yzeriveqen. Engeland. O Frankryk. A 6- 00 30 13 00 11 OO 1 60 3 1 50 1 90 I 9 50 I 00 1 72 Kooliaed l.ynzaed Acrdap. 10 75 A 21 50 19 75 a 21 75 16 75 a 19 00 15 00 A 16 00 6 7 10 7 35 7 40 7 50 8 00 8 10 8 20 8 28 8 35 5 5 35 5 42 8 50 6 10 6 10 io 6 30 6 35 6 50 28-00 27-30 27 00 26 50 00-00 00 -00 1-63 1- 50 50 c. j l'f k. Ï- j 33 51 J 1 8 February. STERFGEVALLEN. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. 00 oo 00 oo 00 oo 00 oo Yzerwcg van Lichtcrvelde naer Veurne. 00 oo 00 oo 00 oo 00 00 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 7 30 7 37 7 45 7 55 8 03 8 15 8 25 3 30 3 45 9 25 a 2 09 A 1 6- Per 150 liters. 32 00 A 84 60 29 00 a 31 00 28 00 a 24 00 11 00 a 14 00 00 00 A 00 00 25 00 a 27 00 Aerdap. 100 kil. 8 50 A Boter per kilo 2 55' a Per bektoliter. 6 66 A 16 00 A Per hekloliter. Witte tarwe fr. Roodc tarwa Masteluiu Rogge Haver Acrdap. 100 kil. Boter per kilo Eijeren per 25 Boonen Erwten Koolzaad Lynz.ied Per hekloliter. 1014 Zakken Tarwe waren ter Markt, Waervan zyn verkocht geworden 1009 zakken welen C.raenpryzen der vorige week. PRYZEN DER BROODEN 2 10 00 10 10 10 30 2 1’ o9 van dito. s 1 k. 8 1 id. 32 00 A 34 28 00 a 31 23 00 A 24 10 00 a 14 00 00 a 24 00 a 8 75 a 2 55 A 1 G3 A Vertrck-uren naer Yeurne. 19 60 A 4 3 40 4 10 I te zyn id. 0 february. G 22 a 21 76 9 february. y- (vertrek} Re volge van de ophefling van den Uniters omstreeks a en de wed. Rynkeboer UitOostende avonds. 3-20 7- 30 303 80 2 00 1 18 a 20 00 23 00 21 2* 10 #0 2 16 30 00 00 20 47 3 21 34 A 16 02 A U 00 A 14 73 A 9 56 a 7 75 A 2 05 A 2 14 A Witte tarwe fr. Boode tarwe l(oBRe Geerst Boekweit Haver LiciTKavtiot Cortemarek Hand, ii-ino Zarren Lessen DlXMlDF. Oostkerko Avecappelle. Vwtisz. (aenkomsl). N. B. D« uren van 10 16 a I 00 00 A I 16 47 A 1 14 77 a 7 20 a 13 83 n 15 70 A 00 00 a ■00 00 a 0 50 a I 14 A 1 32 A 1 60 A 7 february. 1 25 1 42 2 00 2 10 2 20 2 30 2 35 2 50 2 09 I ditio in China: namelyk her C. 8, 31, 44, 56, 60, 66,67,78, het I regemeut dragonders der garde en liet 8 inlandsch regeiuent. De staf dezer troepen is gckomnia.ideerd duor de generaals Hope, Grant en Napier. 26 50 tot 31 18 50 lol 12 60 tot 11 00 tot 18 00 tot lloode tarwe Rogge Boekweit Haver Geerst Peerdebooncn Boter per kilo Eijeren per 25 n on a. no 81-50 31-00 30-60 80-00 29-50 29-00 54-50 21-50 23-00 18-00 21-00 2- 50 Vtuns» (vertrek). Av'ecappello Oostkerko Dixacot Eessen Zarren Handzaemc Cortemarek l.icuTshvnnx (aenkomst). van Carolus en van den 3. Philippus Queslroy, uerwerktnaker, 67 jaren, geboren eu woonende le Veurne, jongman. den 5. Franciscus Dupon, 18 dagen. Alida Allo, 13 inaenden. den 6. Anna Daversy, cigenaorster, 89 jaren, ge boren en woonendu to Veurne, weduwe van Pieter Staecku en Philippus Vereciiooghe. Boter per kilo Eijeren, per 25 GEBOORTEN. den 3. Emile Deerop, zoon van Carolus on van Amelia Geldhof, Nieuportstrael. Emile Desire Larue, zoon Mario Dutoo, Panncstraet. Leonie Note, dogler van Joannes en van Sophie Ternier, Duinkerkstraet. den 4. Ludovicus Delva,zoon van Thomas en van Isabella Dequeeeker, Beoosterpoort. den 7. Henricus Duforet, zoon van Carolus cn van Joanna Cuvelier. Boter per kilo Eijeren de 26 en l*>*’ Reglstreeksche dienst lusschen Duinkei ke en Uelgie, VEHTSKXIRZ.S nih TRIIMZS, TÏ nZXtSL.V VAX DZS 1 OCTOBIH. inorg. Konynen per stuk 1 50 a RQUSSELAERE, 31 January. Witte tarwe fr. Ronde tarwe Rogge Haver Hoekweil Boonen 1 63 GENT, 3 february. 20'73 A 21 76 a 15 59 A 14 00 A 00 00 A 9 35 A Aerd. per 100 k. 8 26 A Boter per kilo I 90 a 1 63 a 20 00 A 22 60 20 25 A 22 20 17 25 A 18 50 14.75 A 16 50 8 00 a 2 18 A 1 25 A 18 50 A MERKTE N. AÜDENAERDE 2 february. EECLOO, 2 fehruar Wille tarwe ir. 19 16 a 00 00 I 00 00 a 00 00 1 15 47 a 00 00 14 77 A 00 00 7 20 a 00 00 14 <08 a 00 00 14 77 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 47 Zakken Tarwe aen 89 204 246 208 82 53 34 19 17 15 00 00 34 Zakken Rogge van 20-50 tot Sucriocn van 11-00 lot Haver van 10-50 tot Bonnen van 19-00 lol Boter, per stuk Eijeren, per 25 Konynen, per kop Per 145 lillen. Tarwe van Rogge Sucrioea Haver Boonen Veurne, drukk.«au v I 39 c. lil” 9 40 9 5'5 10 20 10 40 10 48 10 55 vertrek uilde slatten v>n Cortemarek. llan liarme iclkerkw nml Inisl L nn»<.nd^ -- 10 february. Aenkomst le Veurne, Verlrek uit Veurne, Aenkomst te Duinkerke, J)e uren aengelekend met een zyn expres-treinen. Uit Brussel langs Aclsl naar Gent: 7-33, U 30 ’a morgens; 2, 5-05 en 7-1’5 ’s avonds. Uit Antwerpen naer Gent6 30, 8-30 1 on 2 kl 10-30; 2-30 1.* en'2.* kl. 6-00. Uit Gent naer Brugge 6-15, 9-15 'a morgens 1-10, 4-35* en 7. Uit Brugge naer Oostende: 7-35, 10-25'smorgens, 2-25, 5-30 *en 8-10. naerBrugge: 0-13,7-15*, 12 cn 5-30 Uit Brugge naer Lichtcrvelde7 9’s morn. 1? 2.* kl. 2-30 cn 6-10’savonds UilKoriryk naer Lichtcrvelde-. 7-30, 11 ’a morg. 1-10 en 0-10avonds. Den 10 detJember zyn de volgende regemonten nit Calcutta vertrokken" om deel le maken van du expe- 9 66 7 00 A 10 0'J 2 45 1 68 16 00 a 16 50 OO 00 o° Óo 00 28 00 0 8 00 0’ HUWELYKEN. den 4. Engelberlus Dezwaenc, zakkendrager, 40 jaren, geboren en woonende te Vr<rne, wcduwaer van Marie Dekainp, met Sophie Barra, dienstmeid, 47 jaren, geboren le Mcrkem en woonende te Veurne, jonge dogler. den 6. Franciscus Montaigne, molenaer, 31 jaren, geboren en woonende le Veurne, jongman, met Anne Vanhoiilte, molenarin, 25 jaren, geboren te Egge- waerlscappclle en woonende te Veurne, weduwe van Petrus Deeran. den 8. Ludovicus Foutry, dienstbode, 32 jaren, geboren te Caeskerke en woonende le Veurne, jong man, met Joanna Lcgein, dienstmeid, 29 jaren, ge boren tu Oostduinkerkc en woonende te Vcurnc, jonge dogter. Et.NE KLEINE VOORZEfil’.IN'J. I Choiiées darchms pattéet. M. 1(131) Alles gael op en neer, in de wereld, zegt men. Alles is liet spel der baskule, als men niet VOOrzig- lig genoeg is om de balans tegen te houden cn er het evenwigt van te verzekeren. Er hebben,dezen winter, soirees dansante», kaert- partyen cu wykvergaderingen gegeven geweest. De eene zyn oudu du andere zyn nieuwe vermaken; de cenc hebben allen winter plaets, de andere vcrryzcn alle tien jaren, om terstond gedood lu zyn. De twee of dry dansparlyen bobben zegt men, schitterend geweest, maer men heeft ze niet meer nagevolgd, even als over eenigc jaren. Een voorgesteld plan van bat heeft niet kunnen uitgcwerkl worden. Do kaerlpartyen hebben door uitsluiting van cenige persoonen, een karakter van parlydigheid aengenomen, die wilt zeggen soort met soort; wy cn wy, gy en gy, zy en zy. De vergaerdagen der oude gilden hebben, door alle slach van aenmoedigingen, oog leven genoeg in om te zeggen: wy beslaen zoo nog al redelyk. De bierhuizen maken omtrent meester van allo de mannen die gebruik maken van zich 's avonds, in gezelschap, te gasn verzetten, om dat daer ceno zekere vryheid hcerschl dat men elders niet vindt om dat er daer een laistei-aller best act vry van alle ceremonie; een gesprok dat ten allen oogoïlblik ver anderteene onbepaelde ucr van ingaen, blyvon en vertrekken; om dat hel huisverdriet van vele mannen daer niet by is; cindelyk om dal men daer zich zelfs meester is. Eene nieuwe soort van vergadering is hier nu nog by gekomen, dal zyn de wvkeu die, myns dunken», bestemd zyn om later dc andere byeenkutnsten veel te benadeelen, juist om dat m n daer, by uitsluiting van eenigc byzondere vermaken, alle de andere ge niet die aen den inensch aengennem zyn, zoo als; eten, drinken, smoren, pralen, bollen, kacrlen, schuiven,spelen om franscli brood, worsten, kacs, pannekouken, baring, oesters, paling, mossels, enz. Ja, ja, dit is hier geene klein* nieuwigheid Ik zie hier sloor van serre een klein zwart punt opryzen, dat zachtjes zal naderen, zich vergroolen, zich uitverspreiden over allen, en die alle de anderu vermakelykheden zal temmen, of verkleinen, of vernietigen, of vervangen d ur andere. Van overlang zegt liet wyf niet aldoor de hoofd- pyn ga ik vandaeg'op geene soiréu Door de land- pyn kan ik liet concert liict bywoóuén? Mync kleine koorts lael my niet toe le gaen bollen of dansen Myn jongste kind zal my van hel tooneel nog cens te huis houden, enz. Ja, maer het wyf is, of zal altyd gezond zyn om acht dagen lang de wyk- fecsten te vervolgen, en dit ten nadeele van uw huisgezin en uwe borze. Gy zult liaer mogen zeggen zoo veel gy wilt: vrouw, dit zyn al nuljes met gatjes, zy zal er niet naer luisteren en daerby nog herhaalde mael uitroepen leve, leve onze wyk I Gy moogt er van gelooven wat gv wilt, vriend, dc zaek is zoo. Dat elk die hel aengaet. de oogeu opeitc. Hel eude spreekwoord /.egt en biwjst gedurig Andere tydau, andere zeden. 8 85 4 00 4 20 4 30 4 40 4 48 4 55 -- -- ----o i.unrm.ir Zarren, en OotUerU niet juist kunnende RtMeld uor.lrn, wun:. n de reiziger» rerzocbl zieb Ueo minuien «oer do gene de ucr, Ui dc slainn te laten bevinden. }lessagerie I an Crombrugge. Vertrek uit Duinkerke,morg. lO SOen’sav. 2 80 -v- 1-00 11-00 1-30 De Ami de la Religion heeft in twee dagen ten dry honderd nieuwe abonnementen gekregen. Een omzendbrief van dan minister van ’tzee- wezen beveelt, zegt men, al du zeelieden die mevr dan zes en dertig macnden dienst hebben, naer hunne haardsteden te doen kccrei). Naer men verneemt houdt Alexander Dumas zich tegenwoordig bezig met hel schry ven van ccnu levensschol, van Garibaldi. Zaterdag heelt men ta Parys zulken warmen zonneschyn gehad, dal het beruchte kanon van hel Palais-Royal des middags is afgegaen. Om zich een denkbeeld tc maken hoezeer de ■weerde der vastecigeudommen in Parys is gestegen in de laetste70 jaren, behoeft men slechts de volgende feilen met elkander te vergelyken. Onder het direc toire werd een huis in de rue Caumartin verkocht voor 30,000 fr., onder de restauratie gold het by opene veiling 500,000 fr een dezer dagen is dit zeifdo huis overgegaen in andere handen, tegen betaling van 2,500,000 fr. Men -weet dat de uitwendige boulevards van Parys, ontbloot van den oktrooi-muer, in prachtige wandelingen gaen veranderd worden. De lengte dezer boulevards, eenig in Europa, is28,281 meters: 15,222 metrrs voor de 30 boulevards op de regleroóver en 8150 «oor die van den linkerkant.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4