-U LU VAN V EU II NE VENDITIE MENAGIEGOEDEREN, I Eene KOOPDAG WOONHUIS, BAGAZYN EN STALLING OP CYN’SGROND, OVERDEKT VAERTUIG, Te A lveringhem-Forthem Hofstede GEVONDEN VOORWERPEN I KOOPDAG ie B E R I G T. ^5'1 TIMMER- enBRANDHOUT INSTEL, Belgische Veréenigiiig, Openbare Verkooping van 7/12 deden van een KAPITALEN J N’.r 4799. JAÈR. ZATERDAG 18 FEBRUARY i860. Voor stad dit blad gedrukt, wordan llandelzaken. en JO. En in hetJ<ommissariaet van Politic, te Venrne, berustende. 00 ai- van k-ïwl T E L O O. pn’> 00 54? I TE K O O P E N Joannes WARREYN, landbouwer te Wulpen, M A E T S C II A P P Y van lltiisracd, Beddcrgcn, Becstialcn, Wagcn- harnas, Landbouwgelitig, gcdorschen en on- gcdorschen Granen, Brandhout enz., TE N1EUKAPPELLE, In leening te bekomen mils goed bezet. By CH. C00LAEHT, Zack wafer nemer, te Veurne!/ noordstraet N.’ 17. Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Een Mummer, cn een I cöO B «0 55 40 50 00 10 •0 i» 0 1 p. voor inslelprcmie. en algcmeene Tijdingen, Marktprijzen Supplement op half blad, per week. SÈ3 1 Cf WAERBORG KAP1TAEL 8,500,000 FRANKEN Pai nW- ion- Mt.vn i *i i «omm 55 45 S0 00 10 20 30 35 60 Eu cene grootc hoeveelheid GOEDE G R A E N Z A K K E N, TE VIl’RNE, OP DE MERKT. van I Agent principael L. VANDENBUSSuHE; slraet, n? 20. Zaterdag, 25 February 18 1860, otn 2 tl ren na* middag in de eslaminel den Sultan, groote Markt, te Ypre, van l’rys van Eene groote hoeveelheid Zaeilynzaed, voortko mende Van Rigasch Tonnezaed, nu genaemd Rooze- taet; alsook Roozetaet van Rigascbe tonnen die zyii geZaeid geweest in Holland. Om de landbouwers keuze tc laten, heeft hy Ri gasch puik Tuiine-zaet opgedaan van het jaer 1859. Door de schoonheid der dry soorten van zaet, durft hy die ter goeder trouw verkoöpén, overtuigd zynde dat zy met den besten uitslag zullen bekroond wezen. Hy beveelt zich in de gunst van een-ieder. DER VOOR Brandverzekering op vastgestelde Premie» Gevestigd te Brussel. Zeer naby het dorv. cn ecu Een halve tak haver. Eene graenznk geteekend A. J. Laleman 1856. Eene idem ongeteekend. Een stoppen dakkleed. Eene halve ton ongcteekehd. Zes aeneengebondene kleine kommotie sleutels. fcaa—a—niiini 't j.iii.ruirKgj.-.v xïü. ixM>m^rnri,,»‘iirTMilii ■wttii •itiJ inschryving, BETAELBAER VOOROP; 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. 1 fr. 75. 3 inaenden. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vracbtvry: 3 fr. 75 0 inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. wst* Z6|stoele lepels en koper- menigvnldige voorwerpen tc lang B. Ongeveer IDOOschoone en g halve liektolitcr-iuaet in yzer, vier kleine maten, yzeren balance, deel gewigten en graenschop, Met gereed geld. A\:i lU®*' JU»* mesthaken, spaden, slcepbout, dorschvlegcls, yzeren rakels, windmolen, zaedkleed, feeders, enz. Granen.4000 sohooven tarwe; 2000 schoovcn boonen, 500 schoovcn haver, 300 bundels hooi. 400 roggen bonwelners, 200 tarwen gletjen, 2 voer beel- rapen, 500 kilos aardappels. Brandhout.Blokken, faced. 31 est. 14 voer koet- cn kafniest. Alles op tyd stellende, cu verkooping. poerden niest, 0 voor van betaling, mits solvabele borg volkomendo aen alle kondilien van GELEGEN TE WAT0U, Zuid oost van de plaetse, langst de Capcllc-straet; groot by titel 0 hectaren 81 aren 64 centiaren of daer omtrent, en volgens kadaster, maêr 6 hectaren 36 aren 00 centiaren; laetst gebruikt door Pieter DelaplaCe, nu ledig. De titels cn conditiën by den Notaris VANBER-' MEERSCH, te Ypre. Op Woensdag 29 February 1860, om twee uren mi middag precies, te Veurtie, op de groote Merkt, ten huize bewoond doorsieür Licbacrt, Zal de notaris HOLLY, te Wulveringhem residee- rende, houden Koopdag van: A. Mlle dc Meubelen en Menagie-goederert aldaer te bevinden, bestaende in -i klecrkassen en andere, 2 komruoden, 5 bedbakken,wollen matrassen, hoofd kussens en oorkussens,onderbedden, wollen sargien, lynwaden bedlakens en behangsels. 11 ovaele en andere tafels, vier nachttafels, veel stoors en ven- sterjordynen, tafeldwalen, servietten en handdoeken, ;n en zetel,|4 spiegels, tafel- en dessertmessen, fourchetten, veel porceleiti cn cristacl, tin- yzer- gleis en aerdewerk; en andere j oin te melden, goede graenzakken, Op Donderdag, 23 February, 1860, juist om 12 ure ’s middags, zal den Notaris BEERNAERT, ter re sidentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, binnen de gemeente Nicukappellc, ten verzoeke der kinderen van wylen Philippe Ferweirder, cn ter hofstede duor hun bewoond, het gene volgt Hl eubelaire Goederen. Alle aerd- gleis koper cn tinwerk, tellooren, messen, fourchetten, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels en stoelen, schrapaeijen, kleederkassen, horlogie, slaeplakens, sargien, bed- deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, liorlugie, cu meer andere, te veel om te melden. Pecslialen. Een bruin baeide werk merrie peerd dry bekaifde koeijen, een verwekoei, 2 schot- vecrzcii,een zeugezwyn, tweo jaerlingkalvers, en bennen. B'agenharnas.Een wagen met toebehoorteu, een drvwielkarre, eene karruo met toeb -hoorten, een vlaemschc ploeg, kordewagen, greepen, Ccgden, Men abonneert zich op liet bureel Van het blad, Ooslstract N." 34, te Veurne, cn op al de postkantooren van het rvk. Insertion, löcentiiuen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.‘, het supplement 15 c? Allo aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden ttiVKAEL onverguld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe tc zenden. Maendag5.4‘" Maerte 1860, om een uro namiddag te beginnen, zal de Notaris SYOEN, tu I.oo resideeren- dc, by openbare venditiu verkoopen, ten verzoeke van 1. ‘ De gebroeders Lógghc te Thonrout, op de hof stede gebruikt door Kunolus D'liecre, 36 koupen brandhout, zynde de kroonen en spaenders van de booinen aldaer gcvelt. 2. * Ten verzoeke van vrouw- vlo weduwe Vander Meersch te l’opering'ne, op het hofstedeken ge bruikt door Pieter De Bergh, 23 koopen extra schoone eiken en olmen booinen, dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en molenaars. Alle te I.oo, langst den steenweg leidende van Dixmude naer I.oo, hy de herberg du Fortuine, dies zeer gemakkelyk voor den vervoer. Op gewoone voorw.ierden, en betaelbaer ten kantore van voornoemden Notaris SYOEN, met de tusschenkoiust van den Notaris lilEBUYCK, te Ar- doye residerende. Op Maandag 12 Maert, I860, om dry ure na mid dag, ter herbi-rgSint-Joris, te Alveringliem-Forthem, bewoond door de weduwe Beele, Zal den Notaris BEERNAERT, to Alveringhem, openbaer verkoopen A. 1.’ 7/12 doelen (gcniccnc tot de 5/12 deelen mot den disch van Alveringhemin een Huis, met woonplm-ts, keuken, twee slaapkamers, en kelder, ganseh in steen, alles overzoldcrd en bedekt met pannen 2. " in een Magaryn in hout, op steenen voelingen, gedekt met pannen, il»>n zuideindgevel iegens het stal van David Mnssenhove, hier medegaendo 3. ’ En in oenen Cilern, met iwy-nslallekeii, in steen cn pannendak Alles slaande op voormeld gchuchte Forlboill, van westen de l.oovacrt, op acht aren twee centiaren grond, toebehoorende den heere Floriinond De Buyssebere, grondeigenacr tc Alveringhem, 11. En een overdekt Vaartuig, gcnaenid den jongen Pieter, metende 14 tonnen, met geheel des- zells inventaris. Alles in basten stael van onderhoud, en gebruikt door Pieter Deinecstcr, schipper te Forlhem, tot 1 Mei, I860. Titelen en kondilien berusten ten kantore van voornoemden Notaris.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1