KLE1HBLAD. Veurne, 18 February. Landbouwnieuws. gezamenlyk DE VREDEMAKER. Rusland, uitgenomen den waerop onthoudingen de vier volgende grondslagen Frankryk en Oostenryk zouden zich POLITIEK OVERZICHT. I Met ongeduld verwacht men het ant woord des oostenrykschen gouvernements <>p de depeche van den heer Thouvenël, I iïanschc minister van buitenlandschezaken betrekkelyk de 4 voorstellen van Engeland. Aen den Nord wordt geschreven dat dit I dokument eergisteren te Parys is aenge- I komen, en dat Oostenryk bovenal op twee punten druktl.° dat Piëmont niet opge houden heeft, in Italien het grondstelscl I van niet-tusschenkomst te schenden; 2.’ dal Oostenryk de grondslagen van Villa- I franca en tie bepalingen van Zurich niet mag verlaten, doch dat het niet denkt een I loevlugt tot het geweld te nemen. Die lyding is misschien voorbarig, macr I wy zyn geneigd te gclooven dal zy volstrekt het gedacht van het Weenerkabinet moet zyn. Betrekkelyk het princiep van niet-tus- schenkomsl, is graef Cavour uitdrukkelyk gemagligd te verklaren dal het door Oos tenryk zelf geschonden is. Reeds hebben wy gesproken van protestation die, naer men zegt, zouden gestuerd zyn aen tie hoven van Rome en Weenen, betrekkelyk de door den Paus en den koning van Napels in Oostenryk geligle betaeliie krygslieden. Thans wordt er verzekerd dat hy aen den lieer Thouvenel eene nota van zelfden aert heeft doen bestellen. Wy hebben gemeld dal de Iïanschc kamers by keizerlyk besluit enkel op 1 maerl zullen byeenkomen. Deze verdaging wordt hieraen toegeschreven, dal het fransch gouvernement zyn gedrag tracht te regelen naer het onlhael dat de voorstellen van het engelsch kabinet in hel parlement zullen ontmoeten, ten opzichte van het engelsch-fransch handelsverdrag. Men begint thans te gclooven dat het ministerie Palmerston meer kans beeft dan men dacht om aen het staelsroer te blyven, daer het twylelachtig, is dat de lories in den tegenwoordigen toestand sterk belustzyn om aen het hoofdder zaken te, komen. Wy gclooven te weten, zegt eene korres- pondenlie uil Parys, dat, by gebrek aen een kongres, de mogendheden aengenomen hebben, dal de italiaensche aengelegen- heden zouden geregeld worden in eene konferencie die eerlang te Parys zal ver gaderen. Eene protokol zou geopend worden over belang by aen al de poogingen gedaen om hare rvpheid te verhae>ten, zelfs buiten c1 landbouw gewest waer de maïs zonder h‘ behulp der kunst ryp wordt, en enkel)k door de warmte van hel klimaet. Wy zullen in ’tkort naer den )Ioiiilci‘> de wyze aentoonen, door welke een land' bouwer van hel arrondissement Bols er H gelukt eene dikke gele soort uit Amerika, die zeer veel opbrengl, doch verre is 'al door hare vroeglvdigheid te verdienen aen* geraden, lol rypheid te brengen. Ziehier deze doenwyzezoohnest de aren bevrucht zy n in den loop.der maend august) neemt men de mannelyke bloemen W‘‘g met de stammen onmiddelyk boven de aren af te snyden. Op deze bewerking, die een uitmuntend voeder geeft, doel men wel haesl eene tweede volgen, welke beslael in de onderste bladen weg te nemen. De alzoo behandelde stain- l men gelyken aen stokken, die aen hun uiteinde twee of dry aren dragen. Die twee middelen zyn gewoonlyk vol doende om het grootste gedeelte van den oogst te deon ryp worden in hel begin der maend October. Dan plukt men de aren, die volkomen ryp en droog zvn, en men trekt de pylon uit wier aren niet genoeg gevorderd zyn, maer zonder de aren los te maken. Deze bietsten blvven voort ryp*’11 op de stammen, welke men in bussels rond hel veld legt, en op het einde van October, zyn zy zoo goed om geplukt en ingezantcld te worden als die van den eersten oogst. Akkerbouw). en wederkeert" verbinden in Italien niet meer tussehen te komen. 2." Frankryk zou zyne troepen uit Rome en Lombardien trekken binnen een tydstip dat de konferencie bepalen moet. 5.’ Oostenryk zou meester blyven Vene- tien te besturen, zooals alle andere pro vincie zyner staten, en zonder aemnatiging der mogendheden. 5.'* De toevoeging van Toskanen, Ro magna en de hertogdommen, by Piëmont, zou slechts plaels hebben na eene nieuwe stemming ad hoe, in dien zin door de be volkingen dier provinciën uitgedrukt. De vier grondslagen schynen goedge keurd te zyn door Frankryk, Engeland, Pruissen en T derden, betrekkelyk Venetien, Frankryk opmerkingen cn zou blyven formuleren. Oostenryk alleen zou tot hiertoe gewei- I gerd hebben, aen de konferencie deel te nemen. Wat betreft dc slemwyze in Toskanen, de hertogdommen en Midden-ltalien, dry stelsels zyn voorgesteld. Tydingen uit den llaeg, melden dal heel het nedcrlandsch ministerie zyn ontslag heeft gegeven. Z. M. heeft den heer Ry- chussen, minister der koloniën en hoofd van het afgetreden kabinet, op nieuw gelast met dc opvorming van een kabinet. Men denkt dal dry of vier der tegenwoordige ministers van hel nieuw bestucr zullen deel maken. Hel scbynt dat het spaensch leger zich bereidt om op Tanger te rukken cn dat maerschalk O'Donnell voornemens is in ’tvoorbygaen Rabat te veroveren. De gezondheid deskonings van Zweden, waervoor eene korrespondem ie uit Ham burg eenige vrees had kunnen inboezemen, is bepaeldelyk verbeterd. Berigten uit New-York lol den I, melden dal hel kongres van Washington op dit tydstip nog geen voorzitter benoemd had. In de helste stemopneming ontbrak er den kandidaet der republiekeinen eéne Slem om de volstrekte meerderheid te hebben. Er was spraek van een ultimatum door Engeland aen Mcxiko gestuerd. De middelen, welke de maïs oplevert als voedingsplanl, en devoordeelen barer teelt als gewiede plant, zetten een wezenllyk 1 1 Morgen zal <le muzykmnelschappy vnn S.*' Cecilia, hare winterfeesten sluiten, met een concert gevolgd van bal, en in hetwelk men twee nieuwe tnuzyk- stukken van <lcn heer Clement voorde eerste maol liooren znl. Geen twyfel of «leze nieuwe gewrochten tullen gelvk alles w:il uil <lc pen van den kondigen maestro vloeit, ccneii algeincenen by val verwerven. Hel feest belooft luislerryk te tullen zyn. Onderdo persoonen die geroepen tyn tol Jurï* by het hof van assisen deter pro v ins ie, dal den deter intend, te Brugge geopend wordt, bemerken wy de vuUlemlu: MM. J. Poupaerl, notaris loUoslvlo- teren;G. Vansieleghem, burgemeester to KerncghcH*; J. Declerq, landbouwer te Averaappclle; l’. l'hlypo» raadsheer te Siadeti; A. Vandenberghe, notaris to Ghyveriiichove; K. DebaenU, landbouwer te Loo, P- Moenaert, landbouwer te Avecnppelle; P. Wullepi*» landbouwer te lloninghe. .Men se.hry ft uit Staden, 10 february Op dctcn oogenblik, U ure’s tuorgentls, gael de brandklok op; er ontstaal vuer in hel pachthof bewoond door P- Ten einde de jonge lieden echter lyd en gelegenheid te gaven elkanders karakter te leeren kennen, werd het teekenen van hel huwelykskonlrakt eene maend uitgesleld. Daer gedurende dctc vertraging de jonge heer dagelyks mogt had zyne verloofde te bezoeken, oor deelde mevrouw Duperrier het niet ongepast hare dochter eenige wyte en op de ondervinding gegronde raadgevingen te geven. Pas vooral op, mynkind! geencluiinen of nukken te toonen, en steeds eenvoudig in uw toilel te tyn. Op welk uer uw aenstaende ook koine, torg dat hy u steeds vriendelyk, bevallig en net gekleed vindt. Hel huwelyk is ton stryd, dien men moet trachten te winnen cn waer voor men allyd onder de wapens dient te zyn. Louise’s hert was nog vry, hacr eigenliefde was ge streeld door hel voorgeslelde huwelyk. 7.y had er volstrekt niets tegen haren naem in dien van Savarney te veranderen. Zy omhelsde dus hare moeder tee- derlyk, bedankte haer hertelyk vour den welmee- nenden raed, die overigens overbodig was; want welke vrouw is deze kennis niet aengeboren? De lack der jongelieden gedurende den vlugtigen proeflyd drukte hen niet zwaer. Eduard, opgetogen over een huwelyk dal hem twee zaken verzekerde, welke hy wenschte, eene schoone, lieve vrouw en eeneaenzienlyke huwclyksgift, droeg steeds zorg zich in zyn besten looi en plooi te verloot.en. Louise kon Louise Duperrier was achtien jaren. Zy <lan»te bevallig, zong allerliefst en speelde zeer goed. Hare opvoeding was voltooid en papa en mania begrepen, dat het lyd voor hacr werd, aen een huwelyk. lo denken. Onder de jonge lieden, die de familie Duperrier bezochten, was er niemand, die met zoo veel beval ligheid eene kamer ko i binnentreden, niemand die <i<: kunst om eene aerdigheid te zeggen beter ver slind, die galanter zyne dame ten dans kon leiden of met eenen blik den inhoud van den lactsten roman walen, kortom niemand die in alle zaken beter met den smaek der familie overeenstemde dan Eduard de Savarney. Hy was pas zcs-en-lwintig jar -n, advo- l.ael met een red dyk goede praktyk: wie konden dc ouders van Louise beter tol echtgenoot voor huano dochter kiezen l)e wedcrzydsche ouders werden het eens omtrent de voorwaerden van het huwelyk, en mevrouw Duperrier kondigde derhalve op een zeer gewigtigen ion hare dochter het besluit aen, dat zyn mevrouw de Savarney zou worden. TEELT DER MAÏS. zich jegens <lon beivalli;;en onderdanige!) inii>naer niet anders dan lieftallig en eiigclachlig voordoe11' Die lyd verliep zoo aengenaem, dal men eerder gezegd hebben, dat hel een huwelyk uitliefde dan een maiiagc d« cuntenanae. u Eindcly k brak de gew iglige da;; aen cn hel hu',t‘o werd voltrokken. 1.act ons nu hel jeugdig p*cr naderby beschouwen. Louise was wal men een bedorven kind noe*1 daer lieure ouders in alle zaken waer hel hun P® - soonlyk belaug i>tel ijold, of te insehikkelyk, 1,1 zwak waren om hare luimen trjen te gaen, en alt® aen haer goed hert en aebranderen geest hatl te danken, dal zy niet een der domste en onac,’K,:, naeiusle wezens ter wereld geworden was. Z.J j zith echtereen geheel verkeerd denkbeeld gcvur111 van dc In trekking tussehen man en vrouw, Wiicrl|1 een aental romans haer bevestigden. Do man de voetyn zyner ichoone was haer ideaal. Eduard daerenlcgcn verborg onder deu »chyn galanterie en zelfs van liglzinnigheid, welke de salons zoo gezien inaeklen, velo degelyke cn weerdige cigensuhappen, lerwyl zyn naam een 111 j van de wereld te zyn hem geenszins belette hel artikel van hel Imrgerlyk \Vctboek Dat de ir. uc vrouw bescherming,cn <lc vrouw den man ge zaemheid verschuldigd is,, in allen ernst 1 nemen, tloo was hel dus mogelyk dat deso scheepj s te samen Londen zeilen, lerwyl hel

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2