VAN VEURNE. B E RIG T. VENDITIE KOOPDAG MENAGIE-GOEDEREN, OVERDEKT VAERTUIG, Te Alveringhcm-Forthem. AEN HET ENGELSCHE OESTERS. Belgische Vereeniging, VOOR TIMMER- enBRANDIIOUT KAPITALEN B E R I G T. Openbare Verkooping van 7/12 deden van een woonhuis; GEVONDEN VOORWERPEN En in het koimnissaiiaet van Politie, te Veurne, berustende. KÖ O P D A G - W0ENSDA6 22 FEBRUARY 4860. WAERBORG RAPHAEL 8,500,000 FRANKEN ‘I M A E T S C II A P P Y Brandverzekering ^p vastgeslelde Premie», Gevestigd te Brussel. 3 iO jo 50 00 50 ()0 1)0 00 00 oO oJ 50 00 50 TE L O O. Iluisracd, Beddenjen, Beestialen, Wagen- harnas, Landbouwgetuig, gedorschen en on- gedorschen Granen, Brandhout enz., TE NIEUKAPPELLE, In leening te bekomen mits goed bezet. ■AGAZYN EN STALLING OP CYNSfiROND, TE KOOPEN By Joannes WARREYN, landbouwer te Wulpen, SUPPLEMENT l K3EJ to Alvcringhcm, bedekt met 9 betaclbacr ten voornoemden Notaris SYOEN, met <lc den Notaris B1EBUYCK, to Ar- Men kan zich alle dagen verschc Engelsche Oesters verschaffen in het hótel de Rhelorika, alhier. DER IS )0 50 50 30 i0 )0 )0 )0 50 )0 50 35 50 van van Zeer naby het dorv. van En eene grootc hoeveelheid GOEDE GRAENZA K K E N, TE VELRNE, OP DE MERKT. By CH. COOLAEHT, Zaekwaernemer, te Veurne, noordstraet N.’ 17. Agent principael L. VANDENBUSSCHE, Panne- straet, n.’ 20. Door sterfgeval, den eigenaer der Weide hier na beschreven, bied nil’er hand te pagten,oni aenstond* in het gebruik te gaen, eene schoone en 'goede Weide, gelegen te Nieucappelle, weinig west <1, r dorpplaets en by d’hofstede van sieur Gardinaei. groot II. 2 - 65 A. 29 C.' (6- 17), bekend by kadaster sectie A, n.’ 213, (2.'klas). I.aetst gebruikt by vvylen de weduwe Verweerder, onlangs overleden. De gndinghebbenden kunnen zich begeven by den lieer FEYS, oud notaris te Rousbruggo. cn een rE MacndagB.4" Maerto 1860, om een ure namiddag te beginnen, zal de Notaris SYOEN, tu l.oo resideeren- de, by openbare venditio verkoopen, ten verzoeke van 1. ’ De gebroeders I.ogghe te Thourout, op de hof stede gebruikt door Karolus D'heere, 30 koopen brandhout, zyndc de kroonen en spaanders van de hoornen aldaer geselt. 2. ’ Ten verzoeke van vrouw de weduwe Vander Meersch te Poperinghe, op het hofstedeken ge bruikt door Pieter De Bergh, 23 koopen extra schoone eiken en olmen boomen, dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en tnolenaers. Alle te l.oo, langst den steenweg leidende van Dixmude naer l.oo, by de herberg de Fortutne, dies zeer gemakkelyk voor den vervoer. Op gewoone voorwoorden, en kantore van i tusschenkomst van doye residerende. Een halve zak haver. Eene graenzak geteckend A. J. Laleman 1850. Eene idem ongetcekend. Een sloppen dakkleed. Eene halve ton ongeteekend. Zes acneengcbondene kleine kommotie sleutels. peerdenmest, 6 voer betaling, mits solvabele borg aen alle kondilien van Op Donderdag, 28 February, 1860, juist om 12 ure s middags, zal den Notaris BEEHNAERT, ter re sidentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, binnen de gemeente Nicukappelle, ten verzoeke der kinderen van wylen Philippe Vei weirder, en ter hofstede door hun bewoond, het gene volgt Meubelaire Goederen. Alle aerd- gleis koper cn tinwerk, tellooren, messen, fourchcllen, lepels; mar mieten, ketels, moors; tafels cn stoelen, schrapaeijen, kleederkassen, horlogie, slaaplakens, sargien, bed- deryen, behangsels, matrassen, hoofdeinden, koffer, horlogie, en meer andere, te veel om Ie melden. Beestialen. Een bruin baeidc werk merrie peerd dry bekaifde koeijen, een verwekoei, 2 schot- ■veerzen, een zcugezwyn, twee jaerlingkalvers, en hennen. Wagenharnas.Een wagen met toebehnortc.i, een dry wiel kj rrc, eene karruc met toebehoorten, ecu vlacmsche ploeg, kordewagen, groepen, eegden, Eene groote hoeveelheid Zaeilynzaed, voortko mende van Rigasch Tonnezaed, nu genaemd Rooze- zaet; alsook Roozezaet van Rigasche tonnen die zyn gezaeid geweest in Holland. Om de landbouwers keuze te laten, heeft hy Ri- gnsch puik Tonne-zaet opgedaen van het jaer '1839. Door de schoonheid der dry soorten van zaet durft hy die ter goeder trouw verkoopen, overtuigd zynde «lat zy met den besten uitslag zullen bekroond wezen. Hy beveelt zich in de gunst van een-ieder. mesthaken, spaden, slecphout, dorschvlegels, yzeren rakels, windmolen, zaedkleed, loeders, enz. Granen. -1000 schooven tarwe; 2000 schooven boonen, 500 schooven haver; 300 bundels hooi. TOO roggen bouwelaers, 200 tarwen gleijen, 2 voer beot- rapen, 500 kilos aerdappels. Brandhout.Blokken, faced. ilest. 14 voer koei- en kafmest. Alles op tyd van stellende, cn volkomende verkooping. Op Woensdag 29 February I860, om twee uren na middag precies, te Veurne, op de groote Merkt, ten huize bewoond door sieur Liebaert, Zal de notaris HOLLY, te Wulveringhem residec- rende, houden Koopdag van: J. Mile de Meubelen en Menagie-goederen aldaer te bevinden, bestaendc in -4 kleerkasten en andere, 2 kotnmoden, 5 badbakken, wollen matrassen, hoofd kussens en oorkussens,onderbedden, wollen sargien, lynwaden bedlakens en behangsels, 11 ovaele en andere tafels, vier nachttafels, veel stoors en ven- stergordynen, tafeldwalen, servictten en handdoeken, 86|stoelen en zetel,|4 spiegels, tafel- en dessertmessen, lepels cn fourchetten, veel porcelein cn cristaal, koper- tin- yzer- gleis en aerdewerk; en andere menigvuldige voorwerpen te lang om te melden. //.Ongeveer 190(3schoone cn goede graenzakken, halve hektoliter-maet in yzer, vier kleine maten, yzeren balance, deel gewigten en gracnschop, Met gereed geld. Op Maandag 12 Maori, I860, om dry ure na mid dag, ter herberg Sint- Jont, te Alvcriugliem-Fortheni, bewoond door de weduwe Becle, Zal den Notaris BEEHNAERT, openbaerverkoopen A. 1.’ 7/12deelcn (genteene tot <le 5/12 dcclcn met den disch van Alveringhem in een Huis, met woonplaats, keuken, twee slaapkamers, en kelder, gau.scli in steen, alles ovcrtolderd en L-2-1. pannen 2. ’ In een Magazyn in bout, op stcenen voelingen, gedekt met pannen, dun zuideindgcvcl iegens het stal van David Massenhove, hier inedegaende 3. “ Eu in eenen Gitern, met zwynslalloken, in steen en pannendak Alles sinende op voormeld gehuchte Forthem, van westen (Ie l.oovaert, op nclil aten twee centiaren grond, toebehoorende den hecre Floriniond De Ruysschere, grondeigenaar te Alveringhem. B. Eu een overdekt Vaertuig, getiaentd den jongen Pieter, metende 14 tonnen, met geheel des- zelfs inventaris. Alles in besten staet van onderhoud, en gebruikt door Pieter Demeester, schipper te Forthem, tot 1 Mei, 1860. Titelen en konditien berusten ten kantore van voornoeinden Notaris. Lr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1