r 111 VEURNE VAN B II I G T VENDITIE OVERDEKT VAERTUIG. MENAGIE-GOEDEREN l N1ENAGIE-G0EDEREN, f •I •5 •1 KOOPDAG K O O P U A G KUISRAED EH BEBÖERYEH. TIMMER- lx BR AN DI 105 1 KOOPDAG Openbare Verknoping van 7/12 doelen van een WOONIWIS, MAGAZYN EN STALLING OP CYNSGROND, a X.r 1800* JAER. ZATERDAG 25 FEBRUARY i860. taordeti een io >o io to 10 15 J5 ->o 50 JO )0 Vail 54.® T E 1. 0 0. Annonccn, Landboiiwnieuu's, politieke en algemeene Tijdingen, Marktpryzcil Een Nunliner, on een Supplement op hall blad, per week. Blad voor en een Te Alveringliem-Turllieni. TE ALVER1NGHEÏ, BY HET GEDUCHTE DE KRUYCE. algemeene Tijdingen, Marktpryzcil en llandelzakcih Ingesteld 45,000 Ingesteld 41,200 fr. Ingesteld 22,000 fr. Ingesteld 11,000 fr. van GOEDE GRAENZAKKEN, Voor »tad CH I van 0» )-rv r 0 0 0 lO 13 >r st I-.*' ♦an Frys van inschryving, BETAILUAER VOOROP: G franks jaers. 3 fr. 25, maanden. I fr. 75. 3 maanden. 7 franks ’sjaers. Voor buiten, vrachlvry3 fr. 75 G inaenden. 2 fr. 25 3 inaenden. 11 fr. 20 ’s jaers. Voor Frankryk VAN Kuip- en Kern-allaem, Beettialen, Zool- en Wagen hui nat, gedortchen en ongedorschcn Granen, en andere tooi wei pen, Gedortchen en ongedorschen granen. 14 heCto- liters tarwe, 20 hectoliters haver, 7 hectoliters bon nen, 5000 schoven suerioen, 1000 schoven boonelt, 300 bundels klaverhooi, un 180 bonders witliOoi. F ooi wei pen tan tei scheiden aerd. llallesluk Cil pomp, bouwdstande, windmolen, grncnziflen, brand hout en diltpersen; al het akkerallacm en zoldergC- tuig; voorts 9 hectoliters aerdappels, deel erwten, deel verkenvleesch, kazen en veie andere voorwerpen. Op tyd van betaling, ten kantore van den geiegden notaris DECAE, te Alveringhetn, voor knopen be dragende 5 franken in principael, degene daor be neden niet gereed geld benevens de tiende penning» '■■'ft'- Men abonneert zich op het burtel vah het blad, Ooslstraei If.* 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. insertion, 15 cenliitten den drukregel Een afzonderlyk nummer 20 c.‘, het supplement 15 c.‘ Alle alfichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, éénmakl onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe ie zenden. Op Zaterdag 10.d,° Maerte I860, juist om 12 ureti ’s middags, zal de notaris 8Y0EN, ter residentie van l.oo openbaer Verkoopen binnen de gemeente PollinChove, Allo hit huisraed en rtieiiitgie-goed. afhangende! Van de nalatenschap van FrdnciiCa Scheiier’, be- staendeini kleerkttssen, koutmoden, beddebakken, nachttafels, matrassen, pluimen en wollen hoofd kussens, onderbedden, wollen sfikgien, badlakens eii behangsels, venslcrgordyuen vrouw-klecderen, hefti- dtms, mutsen, rokken en jakken,stoelen, tafels, mes-' »en, lepels en forcetten, lamp -n, kandelaars, horlogie koper-, tin-, yzer-, gleis- en aördewerk, lellooren, tassen, kommen en extra sohoon oud Chineeseli pörCelein, en vele andere voorworpen aldaer td bevinden. Alles met gereed geld. KANTOOR VAN DEN NOTARIS DE BROUCKERE, Rousselaere, Maendag 5/'“ Maerte I860, om een ure namiddag te beginnen, zal de Notaris SYOEK, te Loo rlesidecren- de, by openbare venditie verkoopen, ten verzoeke van 1. ’ De gebroeders Logghe te Thourout, op de hof stede gebruikt door Karoltts D’heere, 30 knopen brandhout, zynde de kroonen en spaenders van de boomen aldaer getelt. 2. * Ten Verzoeke van vrouw de weduwe Vander Meersch te Poperinghe, op het hofstedeken ge bruikt door Pieter De Bergh, 23 koopen extra schoone eiken en olmen boomen, dienstig voor wagenmakers, timmerlieden'en molenaars. Alle te l.oo, langst den steenweg leidende Dixmnde naef Loo, by de herberg de Fortuine, dies zeer gemak kei yk voor den vervoer. Op gewoone voorwaerden, en betaelbaer ten kantore van voornoemden Notaris SYOEN, met de tusschenkomst van den Notaris B1LBUYCK, te Ar- doye residerende. Den notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhetn zal op Donderdag 8 Maerl I860, ten 1 ure na middag, precies, ter hofstede alwaer sieur Henricus Joannes Verweirde en vrouw onlangs overleden zyn, te Alve- ringhem, by de Kruyce, openbaer verkoopen alles wat gemelde hofstede is bckleedende, en bestaende jiainclyk in Nenagie-goederen. Deel koper, tin, yzer, blik en aerdewerk, slaghorlogie, kleederkassen, kommo- 4cn, kolTers, tafels, stoelen, bedbakken en beddin gen, bet kuip en kern-alaem en verdere menagie- goedcrcn. Beestialen. 2 baeide ronamle werk merriepeerden waeraf een bekogeld, 6 bek..1 !dc kocijen, 1 verwe koei, 2 zestandsche veerzen, 1 iweetandsche veerze, 2 tweclaudsehe ossen, 4 jaarlingen en het pluimgedierte Looi- en IVagenhai nas. - Wage es, 2 karren, 2 ploeg», 3 eggen, 1 tolle en een slede- Door sterfgeval, den eigenaer der Weide hier nsf beschreven,-bied uil’er hand te paglenom aenstonds' in het gebruik te gaen, eene schoone en goede Weide, gelegen te Niencappelle, weinig west der dorpplaets en by d’hofstede van sieur Cardinael,- groot H. 2 - 65 A 29 C." (6-17), bekend by' kadaster sectie A, n.‘ 2i3, (2.'klas). Laetst gebruikt by wylen de weduwe Verweerder/ onlangs overleden. De gadini’hebb'enden kunnen zich begevért den heer FEYS; oud notaris te Rousbrüggjé.- Op Macndag 12 Maert, I860, om dry ure na mid dag, ter herberg Sint- Joris, te Alvcringhcm-Forthcni, bewoond door de weduwe Beele, Zal den Notaris BEERNAEhf, te Alveringhetn, openbaer verkoopen A. 1.’ 7/12 dcelcn (getnccne tol de 5/12 deelen incl den disch van Alveringhem in een Huis, met woonplaets, keuken, twee ilui-pkainers, en kelder, ganscli in stcon, alle» overzoldcrd en bedekt met pannen 2. ’ In een Magazyn in hout, op steenen voelingen, gedekt met pannen, dan zuidcindgcvel iegens het stal van David Massenhovc, hier medegaendo 3. * En in ecuen Citern, tuil zwynslnllekcn, in steen en pannendak; Alles staendc op voormeld geluichte Forthotn, van westen de Loovaerl, op acht men twee centiaren grond, toebehoorende den hecre Floritnond De Ruystchere, grondeigenaer te Alveringhetn. B. En een overdekt aertuig, gcnacnid den jongen Pieter, metende 14 tonnen, met geheel dc»- zclls inventaris. Alles in besten staet van onderhoud, en gebruikt door Pieter Demecsler, schipper te Forthem, tul 1 Mei, 1860. Titelen en konditien berusten ten kantore van voornoemden Notaris. M. “' DE BROUCKERE, Notaris residecrehdc td Röüsselaere, zal overgaen; den Dinsdag 14 Februdrd 1860, ten Stadhuize tot den lASTEL, en den Dins dag 28 der selve tiiaend, tot den OVERSLAG, in het hótel den Hert, beide te Rousselaere, om telkens ld beginnen, ten 1 ure precies namiddag. \an 1.’Eene Hofstede, met Garzingeh cri Züeilan- den, gelegen te Leysele, groot 15 hectaren 18 areit 80 centiaren, gebruikt door de kinders De Spmer. 2? Eene Hofstede, met Landen en Weiden, gelegen in 't geseheid dor gemeente Vinchein, Isonberghe eti Wulveringhem, groot 14 heet. 89 aren 15 dentiarên, gebruikt door Ckarlis Louis Simons. 3. ° Eene Hofstede, groot 7 hectaren 13 aten 95 centiaren, gelegen te Oeren en Eggewaertscappello, gebruikt door Pieier Loohes. 4. * Negeh perceelon Bouw- eh Rotenierland, ge legen te Veurne, steenweg na de Panne, gebruikt door MM. IHoutoniér l ermeulen. Alle inlichtingen zyn ook te bekomen ten Kan- toore van de Notarissen MULLE te Thielt, en BOUTEN te Rumbekc. N. B. Men begint juist ten 1 ure om te eindfgert voor het vertrek van hel laetste convoi. En eene gtootc hoeveelheid TE VEL'RNE, 0l» DE MERKT. Op Woensdag 29 February 1860, om twee uren na middag precies, te Veurne, op de groote .Merkt, ten huize bewoond door sieur Liebaert, Zal de notaris DOLLY, te Wulveringhem rcsidce- runde, houden Koopdag van: A. Mlle de Meubelen en Metirtgie-goedeten aldaet te bevinden, bestaende in 4 kleerkasscn en andere, 2 kommoden, 5 bedbakken, wollen matrassen, hoofd kussens en oorkussens,onderbedden, wollen sargiett, lynwaden bedlakens en behangsels. 11 ovaele en andere tafels, vier nachttafels, veel stoors en ven- stergordynen, tafcldwalen,servietlen en handdoeken, 30,'stoelen en zetel,'4 spiegels, tafel- en dessertmessei), lepels en foun hetten, veel porcelein en Cristael, koper- tin- yzer- gleis en aerdewerk; en andere menigvuldige voorwerpen te lang om te melden. //.Ongeveer 1900schoone en goede graanzakken, halve hekloliter-maet in yzer, vier kléine maten, yzeren balance, deel gewigten en graenschop, Mot gereed geld. mi

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1