kleinblad. GEVONDEN VOORWERPEN MERKWEERDIGE B E RI G T. KAPITALEN DE SCHELDE, ENGELSCIIE OESTERS. p. r. KOOP E X ‘e 'Jacht M A E T S C 11 A P P Y DER V EREEX 1C. I) E EIG EX A ERS VOOR VERZEKERING T E G E N B AND, Tc Brussel, Agentsrhnp to l curneLtj Cnsstts Bitszti. In leeningllo bekomen mils goed bezet. Eiken, Plantsoenen, Olmen, Esschen, Wilgen cn-Beuken, TOT VLADSLOO. POLITIEK OVERZICHT. De fransehe Monileur heelt den volledigen tekst van hel verslag door den heer Routier aen den keizer, belrekkelyk de hervorming van het tarief op de grondslolïen medege deeld. De minister van landbouw, handel en openbare, werken stelt voor de douanen- reglen voor den reglstreckschen invoer door fransehe schepen af te schallen, en een differentieelregl, belrekkelyk gematigd te. behouden voor invoer onder vreemde vlag en voor uit europeaensche landen komende koopwaren. Zelfde stelsel zou loegcpast worden op de voorstellen en de taks van scheikundige produkten zou na onderzoek verander»! en in overeenstem ming niet de bepalingen van hel handels- traklaet gebragt worden. Het verslag denkt dat die hervorming te rekenen van 15 april eerstkomende, zou kunnen in voege gebragt worden. De pre- inien by uilvoer van wol en garens en weef sels, zouden niet nieer belaeld worden na dal hei nieuw regiem in voege zou zyn. De uitstel zou dry maenden zyn voor de pre ntten toegepast op den uilvoer van katoen garens en weefsels. TE KOOP EX By Joannes WARREYN, landbouwer te I” Men verwacht een manifest van Victor- Emmanuel, de aenhechting van de staten van Midaen-lialien by Pi •mont acnkontii- gende. Nogthans denkt men dat de heer Cavour, alvorens krac htdadige en beslis sende maetrcgelen t nemen, zal wachten tot liet lot van hel engdsche ministerie he* paeld zy. Dan zal hv weten welke rol Sar- dinien tegenover I rankrvk moet spelen en welke opofferingen de mogendheid zich zal moeten opleggen, om h:ir<*n magtigen nabner te ovci halen tol liet hervatten van het programma, afgekondigd voor den italiaenschen oorlog, <vn om Piémont in cene nieuwe worsteling tegen Oostenryk te ondersteunen. Nog weel men niet officieel wat de duit- sclic mogendheden geantwoord hebben op de vier voorstellen van Engeland. Er zyn dagbladen die verondómtollcn dat hun ant woord niet gunstig zal zyn aen de oosten* rykschc politiek. Hel ligt in l'iuissens ge woonten uiterst bchoedzacm te handelen, cn zeker zal hel zich gpene bezwaren op d< n hals laden ten voordcfetc van Oostenryk zyn hardnekkigsten t(*gcnstrcv(*r en innigeit vyand. Rusland heelt lalryko inlamlschc bekommeringen, en het is te denken dat hel al zyne krachten ongedeerd wil houden en er nieuwe acnwerven om bereid te zyn eenen grooten slag teslaen, wanneer cene verwachte verwikkeling in Turkyen de plannen van Ruslandzon indeband werken» De ministeriele krisis in Holland blyft voortduren. De heer Rorhussen heeft, ten gevolge cener ernstige Ongesteldheid moe ten afzien van den hem opgedragen last ter opvorming van een nieuw kabinet; de koning beeft dan den Iwer van Hall die zending opgedragen, en men denkt dat deze st ictsman in zyne poogingen zal ge lukken. \h'X Court-Journal weder spreekt de tyding der aenstaende echlvcrbiniftenls des prin sen van Oranje met princes Alice, van Engeland. Ziel hier, volgens cene korrespondenctc uit Madrid, de vredevoorwaerden dooi Spanje aen Marokko gesteld; u Afstand van het gansche veroverde grondgebied van Ceuta tot I etuan; vchadeVcr;»öedingvan HMI millioenen realen; volle eerh» rsniling van onze nationale vlag; voldoende grondgebied rond de nlaetsen die vvy in Afrika bezitten; (herstelling van een onzydig grondgebied tusschen het onze en dal der Marokkanen; verzekering dat voortaen onze bezittingen niet meer zullen verstoord worden; regt om agenten te onderhouden op de punlc® I CEVESTIGT TE AXTVUIU'EN. Juist 57 koopen (waerondcr 5 Assen). Juist 50 koopen (waerondcr 2 Assen), .j De vergadering op d’hofplaets Joannes Maerten. Wulpen, En in het kommissariaet van Politie, te Veurne, berustende. DE VREDEMAKER. A a n vcrl.ui- van en bc- dacht hct By CH. COOLAERT, Ziekwaerncmer, te Veurne, noordslrael N' 17. Eene grooto hoeveelheid 7.. mende van Rigasch Tonnczaed, Met; alsook Roozezact van gezacid geweest in Holland. Ik kan tan min,te natr myn studeervertrek gacn,zeide Eduard opslaande. Ik zou de vermetelheid niet willen hebben u zulks te beletten; indien, vervolgde ly tcrwyl Eduard nacr de de ir ging, gy nogzoudl besluiten... Om n naerdebuulcvardslovergezellen,Mevrouw? O.imogelyk, maer als gy nog van plan raogl veran deren en geneigd mogt zyn.... L’ mier buiten tu volgen? Nooit. Mynheer! Eduard verwydefde rich, met al de deftigheid van ecu kandidaat naercene rcgtersplaels, de deur achter zich digi makende. Eene oorlog-serkl »ringriep Louise in ‘eene vlaeg van toorn. Welnu il; neem ze aen; en dit leg gende, verdiepte zy zich weldra in gedachten, geens zins geschikt om hare geschokte zenuwen lot bedaren to brengen. Waer «as nu die aenbidder, die naer het einde der wereld zou geloopen zyn, om haer den laelslêii nieuwen rom.» a te bei irgen, of om aen hare wenschee te voldoen, vóór dal zy kon uilen. Was dan al die eerbied, dia; onderdanigheid, die zorg niets dan hnichelary? Maer, ofschoon zy in zyn net gevallen was, zou zy «el zorgen niet als gevangene be handeld te worden. Haer besluit «as genomen, dien dag af zouden al hare neigingen, hiro geus reglstreeks hel togenoverg- stelde ua die haren echtgenoot zyn. MAETSCEAPPY VAN BRANDVERZEKERING 7.y verzekert tegen bram! en bliksemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beestialen akkergetuig enz. De pi emien zyn zoo gering als mogelyk vaslgesteltl. De verbintenissen der Mactschappy zyndoor een knpitael van fr. 4,232,80.1-23 gewaerborgd. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve zich te begeven by Cu. DESAVl.lt, correspondent der Mactschappy te Veurne. 1. ° Dyssendag 6 Maert 1880, om 1 nrè*na middag. Op d’hofstede-landcn gebruikt by sieurs Ferdinand I)c Raeve, Ferdinand Proot en Joannes Maerten, alle aen elkander. Ten verzoeke van Mynheer Charles Dtc'eir, grond- eigenaer woonende te Oostende. De vergadering op d’hofstcde Ferdinand De Racve. 2. ’Woensdag 1-i Maert 18G0, om 1 ure na middag. Op d’hofstodo-landen van denzelven Macrlan, in den bosch en hofstede gebruikt by Karei llouimcz. Ten verzoeke wel voornoemden Mynheer üeclcir. By uitgezonden plakschriften breedvoerig ver meld. Op voordecligc konditiun door het ambt taclbaer ten kanlóore van den Notaris SCHOTTEY, Dixmude. /.acilynzaed, voortko- nu genaeind Rooze- Rigasche tonnen die zyn Om do landbouwers keuze te laten, heeft hy Bi- gasch puik Tonne-zaet opgedaen vanheljaer 1859. Door de schoonheid der »lry soorten van tact, durft hy die ter goeder trouw verkoopen, overtuigd zynde dat zy met den besten uitslag zullen bekroond wezen. Hy beveelt zich in de gunst van een-iedcr. F.cn halve zak haver. Eene graenzsk geteekend A. J. Laleman 1888. Eene idem ongeteckend. Een stoppen dakklced. Eene halve ton ongeteckend. Zes aencengebondene kleine kommode sleutels. Men kan zich alle dagen verscho EngelschcOesters verschatïcn in hel hotel de Rheloiika, alhier. (Eerste vervolg). - Eene eerste fout valt ligter te verbeteren dan eene tweede, zegde Eduard tot zich zelven. Als ik my van deze morgend de teugels laet ontglyden, kan ik ze di zen avond misschien moeijelyk weder onder myn beheer krygen, en eenen boek opnemende begon hy bidaerd te lezen. Louise’s hand rustte op de toetsen van den klavier, maer zy sp tolde niet, aen het likken van haer voetje op den grond bleek het, dal harezenuwen sterker gespannen waren dan die van haren echtgenoot. Eduard werd ongeduldig. Mevrouw, dit boek is zeer belangwekkend, ik wilde geerne met rust lezen. En wie belet u zulks, Mynheer? Datieven Mevrouw. Verveelt u dit? ik kan liet niet helpen ik moet studeren. Zonder de toetsen aen te raken, dat i eene zonderlinge methode. leder zyn smack; het spyt m niet bevalt; het gelik werd hoe lang ts waerlyk y4.»t di;ie jfy| u er hoe harder. Ach, dacht F.duanl, toen hy alleen was. AVacr1’ nu die engelachlige z.ichlh id van'humc >r, die boven alles zoo beviel. Deze klein» schermutseling bid na het on1’1) plaels gehad. Toen bel middagm.i I was pmigykoUil'.G.1 namen zy niel tonder we.lcrzydscuc v r.egcnhr*1 maer levens mei stan<lia»tigh.i<l op lu ider gclaet' hunne plaels aen tafel. Gedurende den uui liy‘1 c’ zelfs hy hel nagcregl bewlleh!») I dn.ird sic‘ds Cenü zekere deftigheid en Louise boyverd» lichte too»’®1? dat haer eéi lust even goed was alsof Vr mets g«»b was. Eduard w is nieuwsgierig te tien welke uitwerk»1'» de overdenkingen van den voormuidig op hol 1, moed tyncr vrouw hadden uilgeocfend, cn vree*®1’’ uoglans door te veel gestrcngliuul er de gqedc vruö len «au te bedorven, besloot hv een verzoek den vorm van een verlangen te uilen cn crdeii uit5*’1^ vAn gade te slacn. Ik heb veel luit heden avond hol muziek vAl' den Profeet te hnoren, zegde hy. Die wensch is gemakkelyk te voldoen, ’n wo.irdde Louise, op den koelslen loon. 1» de toon niel heel lief, er is lun minttu tegenkanting, en dat is reeds iets gewonnen, k»lu.< rd; Hel zy do toon innemend of gebieden»! zy.» i» ihy l eeu verlangen; dus mei toegoven, Louise.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2