Besluiten en Benoemingen, o Ingezonden Artikels. O Veurne, 25 February. Nieuws van de week. te van hel grondgebied die bevallen. ons meest zullen be Kijkkas van den Karnaval van 1860, Veurne. koncert In een fransche gemeente, niet zeer ver van hier, PCZ B l 0 de logeer* i i r t l t f r •t t i j i l r er aen eenige Men beveelt acn de maskers, zangers van vlaem- schu liedekens, degene die donderdag, in den café Helge, gezongen zyn geweest. Deze waren fyn, van goeden smack, mei wat peper en zout, en zeer taal kundig opgesteld. By koninglyk besluit van 15 dezer, worden de volgende beiooningen gegeven voor daden van moed Als eenen jongen bakker renen goeden marktdag gehad heeft, wal doet hy? liy leert de polka dansen aen zynejonge vrouw. hebbend te schynen, en daerdoor den goeden uitslag van zyn plan te verhinderen. De eenzame overden kingen van den langen avond zouden zyne vrouw, hy twyfeld er niet aen, van hare dwaling overtuigen en met hoeveel genoegen zou zy hem dan ni< t hy zv tie tehuiskomst begroeten! Met die zoete h mp wendde hy zyne schreden naer hun slaapvertrek. Stil, Mynheer gy zult anders Mevrouw wakker viaken. Slaept Mevrouw reeds? vroeg Eduard. Rieds twee uren; sedert zy tehuis kwam. Hel was nu de beurt aen Eduard om vtrbaesd en Vertoornd te zyn. Zvblyl’tdus in den stryd volharden, zeide hy. Welnu wy zullen zien wie overwinnen zal. Er was op dezelfde verdieping eene logeerkamer, waer Eduard den nacht besloot door te brengen. Mynheer is dus van nacht niet te huis geweest, zeide Louise meteen spottend gpmlachje, den vol* genden morgend aen hetontbyt. Pardon, Mevrouw, maer gy sliept zoo vast dat ik om uwe rust niet te slooren, my naer de logeer* kamer begeven heb. Inderdaad, een gelukkig inval van u hernam Louise, Vindt gy dat ook zoo? ik zal dan trachten Voor eerst uwe goedkeuring te verwerven. Te vervolgen). en zelfsopoffering, tydens de schipbreuk der twee fransche schepen le Marsouin en les Trois Steurt: 1Een zi I veren verguld eermetaal, aen den heer A. Hof, onder-d i rek ten r der red dings ta tie van Ad in kerke. 2 Een zilveren eermetael en eene som van vyf- en-twinlig franks, aen de heeren Maertens, patroon van den reddingsboot der statie Blankcnberghe, en F. Hellewaert, stuerman op zelfden boot. 3.* Eene zilveren eermetael, aen de heeren J. van Damme, patroon van den reddingboot van Adinkerke; M. Dams en L. Debra, sluerlieden, id.; L. Velghc, P. Blonde, I.. Timmerman, P. Debra, C. Devoghel en A. Leinncrts, allen roeijers op gameiden boot. 4 Eene som van twintig franks, aen M. Demeule- nacre, T. van de Pitte, J. Pop lier, Ch. Deineulenaere, J. de Bruyne, E. Begout. P. Pyckavet, Samsoen, J. Popelier en J. Rogier, allen roeijers ter statie van Blankcnberghe. By ministerieel besluit van 17 february wordt benoemd In de middeiibare school te IViêuporl. Tot teekemneesler, enpartage, in vervanging van den heer Hoeberechts, pensionnaris, de heer J. van J.angenacken tweede regent by hetzelfde gesticht. De heer P. Börre, politic-kommissari» dezer stad is woensdag l( sl door den gcrneenleraed, lot de plaets van opziener van hel oktroi benoemd. In den nacht van dingsdag-woensdag is de Hoogo Brug le Caeskerke, eene diefte van hekloliters graen gepleegd geworden in liet magazyn en feu nadeele van den heer Ivo Van Ackere, koop man te Dixmude Men heeft de daders van dezen dielkl.il nog niet kunnen ontdekken, ofschoon er on- uii.iil yk eenige huiszoekingen zyn gedaen geweest. lu den nacht van den 15 tol 1(1 dezer, is een stoutmoedige» diefstal gepleegd, ten huize van den heer B Moens, op den grooten huidevettersdyk te Divniude. De dieven zyn langs achter in eene kamer gedr, ngen, en hebben een kasken opengebroken, na alvorens hetzelve in den hol leuebb -n gedragen. De gestolen voorwerpen scliynen onbeduidend le wezen, da r het kaskeu weinig van weerde bevatte. De daders zyn nog niet gekend. In den nacht van zaterdag tot zondag is een brand uilgeborslen op de hofstede van sieur Elias Vermeersch, te Merckem. De schade is aeiizienlyk; een peerd is in den brand gebleven; de andere bees- tialen heeft men kunnen redden. Het schynl dat den brand begonnen is in de schouw, en zich vervolgens aen helslrooidak heelt voortgezet, Den 18 dezer is de stoomboot, dienst doende tusschen Sluis en Brugge, voor de eerste maal in dia laelslestad aangekomen. Er was nog al veel volk op. Welhaast zal de toestand van den kroonprins in liet senact eene verandering ondergaan: den 9 april aenstaende. bereikt de hertog van Brabant! zyn 25.' jner.cn krachtens artikel 5ö der constitutie, mag hy alsdan stemmen met do andere scnaleurs. l ot nu toe had do prins maer hel regt van le spreken en niet hclgene van te stemmen. In verscheidene kweslien, en wel namely k in degene waer er parit schap in ge legen is, zal K il. zich Zekerlyk onthouden, of op die dagen in het senact niet verschynen. Men scliyft uit Aeïst, 19 february Volgens een verspreid gerucht, zou de gendarmerie op hel spoor geraeklzyn van eene bende misdadigers, die zich in liet veld tusschen Ninove en Aelst ver doken houdt. Men voegt er by dat deze bende reeds verscheidene ontwerpen vandieften en moorden had •gevormd. Van de uitgestrektheid en de middelen der amerikaenschc drukkeryen, zal men zich een denk beeld kunnen vormen, als men verneemt, dat toen by den onliettenden brand le New-ïoi k, in het laetst van janttai v laatstleden, zeven of acht drukkeryen Vernield werden, in eene van welke the Ledger met 44Ü,000 exemplaren werd gedrukt, al de andere drukkeryen om het even tot welke zienswyze de daer verschyncnde dagbladen belmoren, gereedelyk hunne werkplaatsen openstelden ten behoeve van de in no .<1 yerkeerende mededingers. Men ziet hieruit, dat zelfs in het land der ikzucht by uitnemendheid, het gevoel van hulpverleening toch de byzonderc bp- latigen overhecrscht en edele daden bewerkt. Zondag na middag stond er eene kykkas op de groote Merkt. Ziet hier wat ik er in gezien heb: Hel verbeelde vooreerst eene groote sneeuwvlaag, gemengd met sterken wind, donder en bliksem. VVal zuidwest zag men eene helder licht. Dit was den ballon waarin de gezant van China zat, brengende uit Pekin eenen brief voor Londen en Parys, mel dende dat men nldaer niet ging vechten. Hy ontstak oenen cigacr aen het Houthemsasje en onze goede Veurnners namen dit voor eenen brand inde Moeren; - doch er was nieis te vreezet!onze pompiers waak ten in den Keizer. Tire la ficelle, ma femme. Nu zag ik een schoon mttzyk dat een speelde van harmony en symphony. Een jonge heer zong voor dc tweede nine)inner wat was hel best de boer met zijnen hond of rieuat eapoialmet het eerste men lachte tot krysscheiis toe met het tweede de tranen roldden uit de oógeii van twee oud-gedienden van Napoleon. Le père /.amourette en les pelites affiches nor- mandes zyn twee pillen die wy ingeslikt hebben om den karnaval geestig door te brengen. Weinig daerna veranderde alles in een schoon bal dat zeer voortreffelyk nagevolgd werd by de schoèn-en kleer makers vergadering. Tire la ficelle, ma femme. Nu toonde men my eenen m.tendag uchtpbd in een klein stadje: alle de bazen, met hunne klerken, HET ONWEDER VAN ZONDAG LEST.' Het onweder dat zondag avond woedde, heeft by- na het gansche land door, verwoestingen acngerigt. De bliksem heeft een aen Lal torens en kerken be schadigd. Te Nazareth, by Gent, is de gansche kerk door den bliksem afgebrand. Te Ib rekem by Audenaerde is er onlangs een politic reglement afgei,omligt ge- worden, in hetwelk zich de volgende schikking be vindt: «Het wordl stiptelyk verboden de honden in de kerk te laten komen, op straf van de zweep Voor dc honden der parochie, en van dry franks boete voor de vreemden, en op da t de overtreders niet zouden kunnen bybrengen dat dit reglement hun onbekend was, bevelen dat het zal gedrukt en op de gewoon- lyke plaelsen aengeplakt worden. tesmeeken. Weinig dacht zy dat hy de vermetelheid zou hebben alleen naer de opera te gaen. Tegen tien uer oordeelde zy dal de straf lang ge noeg geduerd had; en gaf eindelyk aen ren gevoel van inedelyden toe, nam afscheid van h re moeder en, in haren yver en ongeduld om lielb-ronw »an den boetveerdigen te zien en zyne veniediging te hooren, den arm van een bejaarden kol.mcl weige rende, nam zy cen/iacre en reed mier huis, vast be sloten hem niet weder in hare gunst op le nemen lot dat hyzich geheel aen haer had onderworpen. Gy kunt uwen meester zeggen daljk te huis ben, zeide zy tot hel kamermeisje. Mynheer is uil, en heeft my verzocht Mevrouw te zeggen dat hy voor twaelf uer te huis zou zvn. De verwondering waennede Louise dit vernam, maekte na eene poos plaets voor diepe verontweer- diging. Neen, dat vergeef ik hem nooit, riep zy, de keelbanden van haren hoed door haren drift in den knoop trekkende, en tevens vergetende, dat men alleen vergiffenis kan weigeren wanneer die gevraagd wordt; en Eduard scheen niet genegen te zyn ztch zoodanig voor haer te vernederen. Het was middernacht vóór hy terug keerde. Gedu rende den avond was hy tot de droevige overtuiging gekomen dat een opera van vyfbedryven zeer Ver velend was; maer hy wilde niet terug keeren, voor dat de opera uit was, vreezeiide zoo doende berouw- Wat zult gy van dezen avond aendoen vroeg Eduard na eene poos. ■,ll’l ziet, hernam Louise. Myne moeder zal dit kleed ,,0< d genoeg vinden. I we moeder! Ik dacht dat zy niet van do opera hield? Wie sprak van dc opera? Dat is toch niet de j.laets waer ik gewoon ben myne moeder te bezoeken. O gaat gy naer uwe moeder Ik-heb besloten den avond by haer door te brengen. Maer...,. begon Eduard. Ik wensch u veel genoegen in de opera, Mynheer. Dit zeggendo stond Louise van tafel op, boog zich met deftigheid en verliet de kamer. Zy zou hel zich zolve jiimmer hebben kunnen vergeven, ware de traen welke zywoclde opwellen in zyne tegenwoordigheid haer OOg ontglipt Het is moeijelyker dan ik dacht, zeide Eduard met eenen zucht; «maergeduld overwint alles, cn ik zal doen wat ik kan. Louis.- vond by hare moeder niemand anders dan vier bejaerde persoonen rustig om eene whist-tafel gezeten, en moest onwillekeurig het gemis van Meijerbeer’s heerlyke muziek betreuren; zy troostto zich evenwel met de gedachte dal haer man alleen le huis zat, met ongeduld het ooganblik harer terug komst af te wachten om haer voor zyne fout verj;iffaais De gevleugelde bewooners van den plantentuin te Parys, zyn in diejien rouw gedompeld. Dc hoenderen doen een treurig gekakel hooren de hanen vergeten aen de dames van hun harem hel hof Ie maken; de heenden hebben afgezien van hun lust tot zwemmen, en waggelen treurig aen den kant der vyvers, en de ibissen blyven in de gedachte verzonken op een pool staen en houden de anderen, als toeken van rouw, onder den vlerk verscholen,... De twee struisvogels, die de pracht van den plantentuin waren, zyn over leden. Het bestucr heeft gemeend spooren van vergifti ging te bespeuren, en de beide slagtoifers doen openen, hetgeen het volgende resultaat heeft opge- leverd. In de maeg van een dezer vogels, vond men eene pyp, een shako met den pompon, twee koperen gespen, eene porlemonnaie niet geld, eenig centie men, eene sigacr, een schoen, enz. Ofschoon men zegt dat de maeg van den struisvogel metalen kan verleren, schynt zy het koperoxyde niet zonder ge vaarte kunnen nuttigen. De dood van den tweeden vogel worth hleraen toegeschreven. Zekere heer die vernomen bnd dat de struisvogels metaal eten, wilde daervan de proef nemen en bood den vogel een 3 franksluk aen, dat onmiddelyk werd ingeslikt. Dry dagen later kreeg het dier krampen, en de 5 franks schenen hem zwaar te v.llen. Het cerlyk dier begon -leenfrank- stukken en eenige centimen over te geven doch be zweek onder de geweldige poogingen om dc 5 frank» in klein geld aen den eigenaar terug te geven. Te Berckem by Audenaerde en te Moorslede, is den bliksem op den toren gevallen; men heeft den brand aen tyden kunnen uildooven. Du Sint'Goumai uskerk te Lier is insgelyks ge- giunen branden, maer heeft ook kunnen gebluseht worden. Te Oordogem is den bliksem op den kerktoren gevallenen heeft er een begin van brand veroor zaakt <lie spoedig gedenpt werd. Dc U. L. Vrouw-toren te Mechelen beeft ook bu- troilen geweest. le Poer» en te Acrtselaer hebb n de torens ook ta lyden gehad van den bliksem. Een der vier torentjes der St. Maeriens-kerk te kortryk is insgelyks bereikt geworden, alsook do torens van Lobbes, Walcourl en Marchienne-au* Pont, naby Charleroi. De kerk van Kolleghem heeft ook le lyden gehad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3