I I 1 tl I Bi Illi “tl iiill I Jwl i B li I Hl i o» 14 a 00 "0 7 00 90 mi IM IMl Ill "’ff.io Merkt van Veurne. oo 10 |0 J6 3$ oo SÜ a 00 90 oo a 00 00 Yzeru'ctjen. 57 03 4 -n 28 30 00 oo e a a 100 k. 57 00 lol 82 50 •io oo loi 2i ;;o 0 00 0 00 0 00 0 50 3 05 I '5 3 0 00 2 4b 1 W 2 54 I 63 22 00 22 00 10 50 10 70 7 80 00 00 1 70 2 36 1 3(1 8 00 2 63 1 60 5 00 8 50 1 75 2 45 1 30 8 25 5 63 I 25 5 00 0 25 a a a a a 5 5 35 5 42 6 10 fl 20 fl 30 fl 35 fl 50 lilil 1 r’: 32 B0 A 31 00 A 24 00 a 12 00 a 0U 00 a 20 00 A 0 00 a 2 03 a L 30 a 23 fi l» uary. 2 27 a 1 00 A 16 00 JO ,aT- ;.oo J-JO >s0 Per hclitoliter. 20 67 a 21 50 a 15 83 a 18 00 a 13 66 a 6 40 8 75 2 23 a I 54 4 3 40 3 55 4 00 4 IO 4 20 4 40 4 48 4 55 PRYZEN DER BROODEN van dito. »C I 51 c. 35 00 33 00 25 00 14 00 00 00 27 50 0 50 3 00 1 4» 20 73 a 21 63 A 15 83 A 13 00 A 14 00 a 0 31) 8 75 2 50 a I 54 32 82 lb. 81-50 31 ft 30-50 30-0i) 29-50 20 00 28-50 28-00 27-00 00-00 00-00 22-00 22-50 13-00 22-00 1-63 1- 27 2- 25 l> ,!l fill 6 7 ?0 7 3S 7 40 7 50 8 8 8 8 8 ..kl- 1-10' Vacant (vertrek). Avccappclle Pit he kio liter. 22 60 22 00 IB 30 IB 50 7 60 0O 00 22 Fcbri.c Per 150 liters. ME II K T E N. Per hektoliter. Per hektoliter. 534 Zakken Tarwe war ui2 Zakken Rogge van 20-50 lol Sucrioen van 12-00 lol Haver van 11-00 lol C.raenpivzen der vorige week. 2 50 1 00 4 25 8 50 A 20 25 A 20 50 20 00 A 20 50 10 25 A 16 50 00 00 a 00 00 12 25 A 12 50 00 00 a 00 00 00 oo a 00 00 00 00 a 00 00 A a a 33 00 A 35 50 32 00 A 33 00 23 50 11 00 00 00 19 16 a 00 00 00 00 a 00 00 15 47 a 00 00 15 23 a 00 00 7 13 a 00 00 14 55 a 00 00 16 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 9 50 2 14 a 1 32 a 1 60 A 00 00 A 00 00 21 10 a 00 00 A 17 22 A 23 18 A 00 00 A 00 00 A 0 00 a 2 30 a 1 8B a 70 a 21 febiuaiy. «0 A 20 50 19 00 n 20 (10 Ü0 A 16 5Q Haver nil, k l. 00 00 h nekt. 00 00 A 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 2 50 a 1 50 A 4 00 7 50 25 00 14 00 00 00 ii HO 28 00 Aerdap. 100 kil. -i 00 a 2 55 a 1 30 A LEEVEH, 20 febrno, Per hektoliter. Per hektoliter. Wille larwe fr. Roode larwe Rogge Boekweit Haver Geersl Peerileboonen Koolwed Lyin. ied Aerdap Boier per kilo Lijcren per 25 Konyuen *9 16 a 00 00 a oo oo (5 10 a 00 00 0 00 9 00 0 00 0 00 1 7 30 7 37 7 45 7 55 8 05 8 15 8 25 3 30 3 45 20 00 A 22 50 20 00 a 22 12 17 00 a 19 00 15 75 a 16 50 7 83 a 10 50 8 00 a 11 00 2 08 I 41 Id 74 21 70 A 24 72 a A 5 1 35 1 42 1 50 2 00 2 10 2 20 2 30 2 35 2 60 4G 85 89 81 71 59 26 21 18 14 00 00 18 282 32 84 Vertrck-uren naer Veurne. 5 1 k' I 3 1 id. I 39 c. - 1 M k. I 26 5 I 1 id. 152. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. GEBOORTEN. STERFGEVALLEN. 2 59 1 63 Yzerweg van Lichtervelde naer Veurne. 9 40 0 55 10 20 10 48 I 24 february. y- 23 frbiuanj. y«*TkklL-C*t3 a a a Zotf,b Vternc, drukk. Üft. a a 10 50 lol 21 50 11 00 lol 13 50 18 00 lol 22 50 00 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Acnkumst le Veurne, Vertrek uil Veurne, Aenkomal le Duinkerkc, 0 (1 00 0 50 a 2 22 a 1 32 a per stuk 1 CO a tin» y. II Witte tarwe fr. Roode tarwe Rugge Geerst Bock w< it H.iycr Aerd. p Baler per kilo Eijeren <le 26 chut, chut, ruebaga- nu de wad. Rjckeboer cn LtciTttviiot (vertrek). Corlemarck Handzacmc Zarren Ertsen Ihxnenz Ooilkcrkc Avecappellc Vtcu.iK. (aenkomal). N. tl. 1)« uien van Witie tarwe is. Rootle tarwe Ro,;(;e Boekweit Haver l.ynzacd K<>olza< (I Vlas, per kilo Beier, per kilo Eijercn, per 25 Acrd.ippclon III Oostkcrkc Dual or Ectsen Zarren Ilaniliariue Curteiunrck l.iuutttvti nt (aenkotntl). Boter per kilo Eijercn, per 25 ST. KIKOLAES, 16 tebruaiy. Bulir, de kiln lijcren, de 26 G. never, de liter ROÜSSELAERE, 14 february. Witte tarwe fr. Boude tarwe Rogge Haver Boekweit Boonen Z.nrn, Eawen en OwlkerUa nitl Juitl kunurndo g.ueld »ur‘l,“J'c ,^ii*# le bten Leunden. ülenageiie I an Ciombi ugge. Vertrek uil Duinkerkc,’a tuorg. 10-80 eu 1-00 11-00 1-30 AUDEKAERDE 16 /eAraa.y. Wille larwe fr. Roodu lafwu MaiUiluin Rogge Haver Aerdap. 100 kil. Boter p.T kilo Eijcreii per 25 Uooneii Erwten Kuolz.ivd Lynzned DEITiZE 15 febi Wille larwe Roodelarwu Rogge Boekweit Boonen van 20-75 lol Boter, per sink Eijercn, per 25 Konynen, per kop Ver 145 liners. Tarwe van Rogge Sucrioen Haver Boonen 23 february. 24 februanj. 19 25 A 22 25 19 00 a 22 15 10 00 16 50 10 50 I I 00 2 72 1 54 1(1 50 Nieuwe tarwe fr. 27 57 Roode, 80 kil. Rugge, 70 kil. Boekweit, 70 k. Haver, 100 k' Gecril, 62 k. Kuoliacd l.v nta< d Geersl Kooliaid Ly ii 7.1 id Boier, de kilo Eijercn, per 26 las, per kilos Aerdap 100 kil. EECLOO, 16 fdnuunj. I GERT, 17 feb.uanj. H 90 00 H9(jlilrttkichr thtuil hmrhcn Duinknk* DEM TariMtH, TI RBKKJKII VjLS DEJ niorg. 22 febiuanj. Brugge; 6-15,0-15's morgen* naer Oostende: 7-35, 10-25 ’an>orCen ipjO en Pelgie. I OCTOBtt. Waervan zyn verkucht gewurdc welen 12 Zakken Tarwe aen loopeu rond om werk te snyden en de maat te neioen vanhun keelgat. Langs d’andore tydo waren liet allen koeriers die overal kostuimen ronddroegen. ’s Avonds eenigu tirailleurs of scherpschutters kondigden de komst aen van den vermaerden il signor Kabibolimenlo, ilaliaensehen astroloog en ly-ne veertien chineesche discipelen, die de wereld doorreizen om elkeen zyne zaligheid te zeggen. Vraegt hel maer aen de jonge advokalen, doktors, brouwers, en herbergiers, ontvangers en uitbotael- ders, kruideniers en apothekers, bakkers en been houwers, getrouwde en ongetrouwde, kwikkels en pezewevers, jongens en meisjes. Alle do plaaeten dat zy zeiden waren juist, fyn en kundig opgesleld met een graantje van het beste zout, voor hel bewaren. Zy waren door hunne uitvinding, door hunne schoonc gelyke kleeding, door do volle voldoening van hel publyk. liet puik van den karnaval.Hel muzyk die op bon volgde was brillantden zieken de liccscho stem cn lan- De uren aengetekend met een zyn riprei-h f Uil Brussel langs Aulsl naar Geul: 7-3^t 's morgens; 2, 5-05 cn 7-15 '«avonds. Uit Antwerpen oaer Gent: 6-30, 8-30 1.’ 10-30; 2-30 i.*cu2.*kl. 6-00. Uit Gent naer 4-35en 7. Uil Brugge 2-25. 5-30 "en 8-10. UitÜoslendc naer Brugge 6-115, 7-15 12 c” 's avonds. I C11 Uit Brugge naer I.ichtcrvelde 7, 9 's uiorfl’ 2.'kl. 2-30 en 6-10'aavunds UilKortryk naer Lichlervcldo: 7-30,11 1 10 eu 6-10 'savonds. 21 16 00 00 17 22 23 13 00 00 A - 00 (10 Aerdap. 100 kil. 0 00 2 34 A 1 35 a 70 a 16 00 a 15 00 a 6 82 a 8 00 a 2 27 A 1 00 a 16 00 a 24 00 a 2'. 00 a a het publyk. liet puik van ,vk die op hen volgde was orgel van lief Katnjntje en de hccsche stem van Marengo die ons geheel den nacht wakker hielden. Langs den anderen kant ccne bende wclgekleedo luolenacrs zong een fraei lied maer het ongeluk kigste dat gy kunt zien is een masker, in do banden van dry advokaten. Wat heeft die joflgen bloed anderhalf uer gezweet In hel verdiep van hel tafereel zag ik veertien cstamincts vol met vrolyke menschen cn maskers die ulkandercn om hel meest, en lot elks voldoening, intrigucerden. Tire la ficelle, ma femme. lion, pas cela. Ce qui ie pane lacl lil.... Niet en weet, niel en deert. Affaire» de telle! Tire toujoure. De dinsdag morgend zagen wy maskers die hun huis nog nielgevoudcn hadden, ’s Na middags, om 3 ure, een boerenbruiloft, voorgegaen door een voor- treffclyken page, opende het feest en werd gevolgd door onze twee genlsclio zangers die eenen fraeijen vlacmschen pot-pourri zongen op de merkt. Rond liepen er een honderdtal maskers slract op slraet néér herberg in, herberg uil; allen dorstig door do hitte der zon en de hagelvlagen. 's Avonds eenen schoonen jongen wclgekleeden gewezen minister van oorlog, kondigde het feest aen. Hy heeft den l.“'n prys beli.ield en hy mogl een pluimken op zynen hoed stellen. De Sinl-Jlaerletisgasten met hunne ster toerentjes en hunne fyne papillotten, hebben ieder een wel vervrolykt. Maer liet puik der maskert, die twee uren lang gesponnen hebben zonder gekend to zyn, was tot Treetjes. Ook heeft men hen de win chaud d'honneur toegedicnd niet een bloemtuil van 109 soorten van roozen Langs d’andere zyde tag ik den loren van Babel, dal in een algemeene schermutseling van duizendc talen cn stemmen die alle le samen schreeuwden, klapten cn riepen om het meest gehoord ta worden, en laet ons zeggen in plat vlacmseh, in alle de herbergen der stad, juist lol middernacht. Daermêe zegt men den karnaval vaarwel. Tire la ficelle ma femme. Uier ziel ik dun Asschcnwoensdag of Kruiskens- dag. In alle stralen liggen stukken vantnaskers- klcederen. Boerenknechts en meiden vervullen du stad. De Veurnacrs wasschcn hunne geldbeursje» of portc-inoiinaies en vryven de slapers uil hunne oogen en juist met nn middag is er niet» anders dan droogen cn uitgedroogden, pekel- cn specie baring meer te viuden. Daer zie ik. karren die het volk, gepcrtl als den Panneharing en wel uilgcnuchlerd, uit de stad voeren. Ginter zag ik, tot slot, ccn die maer om 3 nre be- I gon te maskeeren. Hy had het den maendag en dyns- I dag vergeten, maer zynen paletot, in een huis van bermherligheid sprak er borg voor. 1 Tire la ficelle, ma femme, noui filoni pour I Arecappelle. Zonder omzien, vat gv het, volgens hel artikel Nota, ’s Avonds zag mon Frankryk met Holland die, tot Duinkerke, een vredetraktaet gemackt had den, om hier, in den Café francais, cene aengename zangparly te komen geven, waerin de konsuj, zon der hel le weten en door eeno nerveusu beweging, veel deel aen nam als accompagnement. kt r Tn^TMrgmmapfgiii. u. i den 20 Silvie Degraeve, dogter van Franciscus en van Henrica Jansseune, Duinkerkstract. Amandus Baié,zoou van Renatus en van Anna Gesquiere, Zwartenonnestraet. den 22. Henricus Hollevoet, zoon vanEduardus cn van Marie Franehois, binnen palen. den 18. Marie Vandenabecle, 3 macnden. David Coppens, smid by den yzerweg, 49jaren, geboren te Cappelle, en woonendc le Veurne, man van Coleta Verliacghe. den 23. Engelbertus Croo, 13 1/2 jaren, geboren teCoudekerke-Branclic en w j nvnde te Veurne. a 00 00 a 00 00 a 00 00 a a »-,0A 10 0(1 10 10 10 30 10 40 10 55 vertrek uit de stallen ranCortcmarck, (,antl^ji:i ...rim. r.c*-» -» -- d loUtgct» »i rxtxUK itch Uen miuutan vovr de gene d« u«r. in uc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4