VAN VEURNE. VENDITIE r MENAGIE-GOEDEREN, FASSEEL EN FAGOTTEN, MENAGIE-GOEDEREN T WOONHUIS, OVERDEKT VAERTUIG, HOFSTEDE, F I AEN HET KOOPDAG KOOPDAG HUISRAED EN BEDDERYEN. KOOPDAG KOOPDAG TIMMER- iaDRAXDIIOIT KAPITALEN O VERSLAG r Openbare Verknoping van 7/12 dcclcn van een WOENSDAft 29 FEBRUARY I SOO. to |0. van u Binnen de stad Veurne. T E LOO. In leening te bekomen mits goed bezet. Te Al veringh cm- F o rihctn. 4500 cubische meters Fasseel, 2000 allerschoonste Fagooten. GELEGEN TE WATOU, Maer ingesteld 15,600 francs. ■i ■“SHFS ABÏERTEWIE-RL1D ki- n’t JO c« >r{' n- 7* 31) 00 «0 SO 10 IS 10 >0 )0 |0 i0 18 jS |r« ft 2 0 0 0 ;O ;O 15 10 van r< IVagen- en En ccne groote hoeveelheid GOEDE GRAENZAKKE N, TE VEURNE, OP DE MEUKT. Huis, met en kelder, bedekt met porcelein, bevinden. Alles met gereed geld. van schoon van VAN Kuip- en Kern-allaem, Beestialen, Zool-en F" harnas, gedorschen cn ongedorschen Granen, andere voorweipen, TE ALVERINGHEM, BY HET GEHECHTE DE KRL’YCE. By CH. COOLAERT, Zaekwaernemer, te Veurne, noordstraet N." 17. CT,-«TIW.. I .Tr.nTni-- l.l.ll I I T-TT^, ENGELSCHE OESTERS. SUPPLEMENT liters tarwe, 29 hectoliters haver, 7 hectoliters boo- nen, 15000 schoven sucrioen, 1000 schoven boonen, 300 bondels klaverhooi, en 180 bondels wilhooi. Voorwerpen van verscheiden aerd. ll.illestnk en pomp, bonwdstandc, windmolen, graenziften, brand hout en diltpersen; al het akkerallaem cn zolderge- tuig; voorts 9 hectoliters aerdappels, deel erwten, deel vcrkenvlecscli, kazen en vele andere voorwerpen. Op tyd van betaling, ten kantore van den gezegden notaris DECAE, te Alveringhem, voor koopen be dragende 5 franken in principael, degene daer be neden met gereed geld benevens de tiende penning. MAGiZYN EN STALLING OP CYNSGROND, on een Men kan zich alle dagen verschc Engclsche Oesters verschaffen iu het hótel de Rhelorika, alhier. Op Zaterdag 10.d,è Maerte 1860, juist om 12 uren middags, zal de notaris SYOEN, ter residentie van l.ooopenbaer verkoopen binnen de gemeente Pollinchovo, Alle het huisraed en menagie-goed, afhangende van de nalatenschap van Francisca Scheiiür, be- staendein: kleerkasten, kommoden, beddebakken, nachttafels, matrassen, pluimen en wollen hoofd kussens, onderbedden, wollen sargien, bedlakens en behangsels, venstergordynen vrouvr-kleederen, hem- dens, mutsen, rokken en jakken,stoelen, tafels, mes sen, lepels en forcetten, lampen, kandelaer», horlogio koper-, tin-, yzer-, gleis- en aerdewerk, telloeren, tassen, kommen en extra schoon oud chinecach en vele andere voorwerpen aldaer ta Op Zaterdag 3 Maerte 1860, om twee uren namid dag, zal er binnen do stad Veurne, in de Stadswan deling, overgegaen worden door t’ambt van dc'ii Deurwaerder BRIL, te Veurne, tot de openbare ver* kooping van onlrmt Alles metgereed geld, in handen van den Di-ur- waerder BRIL voornoemd. Op Woensdag 29 february 1800, om twee uren na middag precies, te Veurne, op de groote Merkt, ten huize bewoond door sieur Liebaert, Zal de notaris ROLLY, te Wulveringhem residce- rende, houden Koopdag van: A. Mlle de Meubelen en Menagie-goederen aldaer tc bevinden, bestaende in 4 kleerkasten cn andere, 2 kommoden, bedbakken, wollen matrassen, hoofd kussens cn oorkussens,onderbedden, wollen sargien, lynwaden bedlakcns en behangsels. 11 ovacle en andere tafels, vier nachttafels, veel stoors en vou- stergordynen, tafeldwalen,servietten en handdoeken, 36,'stoelen cn zetel,{4 spiegels, tafel- en dessert messen, lepels en fourc.hettcn, veel porcelein en cristael, koper- tin- yzer- gleis cn aerdewerk; en andere menigvuldige voorwerpen te lang om te melden. //.Ongeveer lÖOOschoono en goede graanzakken, halve hektoliter-maet in yzer, vier kleine malen, yzeren balance, deel gewigten en graunschop, Met gereed geld. Op Maendag 12 Maert, 1860, om dry ure na mid dag, ter herberg Sint- Joris, te Alvcringhein-Forthem, bewoond door do weduwe Bcelc, Zal den Notaris BEERIiAERT, to Alveringhem, openbaer verkoopen A. 1.’ 7/12 dcclcn (gemccne tot de 6/12 deelen met den ditch van Alveringhem in een woonplacts, keuken, twee slaepkatners, gansch in steen, alles overzolderd cn pannen 2. ’ In een Magazyn in hout, op steenen voetingen, gedekt met pannen, dun zuideindgcvel iegens het stal van David Masscnhovc, hier medegaende 3. ’ En in ccncn Citcrn, met zwynslallekcn, in steen en pannendak; Alles staende op voormeld gehuchte Forlheni, van westen de Loovaert, op acht aten twee centiaren grond, toebehoorende den hcere Floritnond De Ruysscbcre, grondeigenaer te Alveringhem. B. - En een overdekt Vaertuig, genacntd den jongen Pieler, metende 14 tonnen, met geheel des- zelis inventaris. Alles in besten itact van onderhoud, en gebruikt door Pieter Dcinecster, schipper te Forlheiu, tot 1 Mei, 1860. Titelen en konditien berusten ten kantore van voornoemden Notaris. Zaterdag 10 Maert 1860, om twee uren namiddag, in de Estaiuinet den Sultan, groote markt te Ypre, van eeue Zuidoost van de plaets, langs de Cappellcstraet naby het territoir van Poperinghe; groot, by titel, 6 hectaren 81 aren 64 centiaren, of daer omtrent- laest gebruikt door Pieter Delaplace; nu ledig. Handslag met de geldtelling. De titels en conditiën by den notaris VAI'IDER- MEERSCH, te Yper. Den notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhem zal op Donderdag 8 Maert I860, ten 1 ure na middag, precies, ter hofstede alwaer sieur Ilenricus Joannes Vcrwcirde en vrouw onlang’ overleden zyn, te Alve ringhem, by de Kruyce, openbaer verkoopen alles wat gemelde hofstede is bekleedende, en bestaendo namelyk in Menagie-goederen. Deel koper, tin, yzer, blik en aerdewerk, slaghorlogie, kleederkassen, kommo- 4en, koffers, tafels, stoelen, bedbakken en beddin gen, het kuip en kern-alaem en verdere menagie- goederen. Beeslialen. 2 baeide rouande werkmerriepeerden waeraf een bekageld, 0 bekalfdo kocijeu, 1 verwe koei, 2 zestandsche veerzen, 1 tweelandsche veerze, 2 twcetandschc ossen, 4 jaerlingen en het pluimgedierte Zoo/-en IVagenharnas. 2 Wagen», 2 karren, 2 ploeg», 3 eggen, 1 tolle cn een sl< de. Gedorschcn en ongedoi schea gtanen.14 heclo- Maendag 3?’" Maerte 1860, om een ure namiddag te beginnen, zal de Notaris SYOEN, te Loo resideeren- de, by openbare venditie verkoopen, ten verzoeke van 1. ° De gebroeder» Logghe te Thourout, op de hof stede gebruikt door Karolus D’heere, 30 koopen brandhout, zynde de kroonen en spaenders van de hoornen aldaer gevelt. 2. ’ Ten verzoeke van vrouw de weduwe Vander Meersch te Poperinghe, op het hofstedeken ge bruikt door Pieter De Bergh, 23 koopen extra schoone eiken en olmen hoornen, dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en molenaers. Alle te Loo, langst den steenweg leidende van Dixmude naer Loo, by de herberg de Forluine, dies zeer gemakkelyk voor den vervoer. Op gewoone voorwaerden, en betaelbaer ten kantore van voornoemden Notaris SYOEN, met de tusschenkomst van den Notaris B1EBUYCK, te Ar- doye residerende. i l -ar-. W-. w

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1