VENDITIE MENAG1E-GOEDEREN KOOPDAG van HAKHOUT, WOONHUIS, OVERDEKT VAERTUIG, BOOMED HUISRAED EB BEDDERYEN. KOOPDAG KOOPDAG KOOPDAG TIMMER- enBRANDHOUT KAPITALEN Openbare Verknoping van 7/12 doelen van een Handclzaken. en T E van T E L O O. TE ALVERINGHEM, BY HET GEHECHTE DE KRUYCE. Voortkomende van de Lindenboomen staende in ’t beluik van ’t kerkhof, TE ALVERINGHEM. Iliad voor Annoncen, Landbouwnieutvs, politieke Een Nummer, en In leening te bekomen mits goed bezet» Te Alveringhem-Hor them. Al liet Hakhout, V E K K O O P E N In ’t Gemeentehuis van Sint-Iliekiers, ie» alt/cmerne Tydingen, Marktprijzen een Supplement op half blad, per week. ■C Voor stad te Alveringhem, namiddag, kem-alaem va ii dies H' agen- en Huis, en kelder, bedekt met ure na inid- inghem-Forthcni, van VAN Kuip- en Kern-allaem, Beestialen, Zool- en harnas, gedorschen en ongedorschen Granen, andere vootwei pen, -l Ir. 25, 6 maeiiden. I fr. 75. 3 uiaenden. 7 franks 's jners. Voer buiten, vrachtvry: 8 fr. 73 0 uiaenden. 2 fr. 25 3 uiaenden. Veer Erankryk 11 fr.20 'sjaers. Op Maendag, 19 Maert, 1860, ten 4 ure namiddag, op ’t Kerkhof te Alveringhem, By Gil. CÖOLAERT, Zaekwaernctuer, te Veurtie?» nourdstrael ,Y“ 17< MAGAZYN EN STALLING OP CYNSGROND, en een Den notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhem zal op Donderdag 8 Maert 1860, ten I ure na middag, precies, ter hofstede alwaer sieur Henricus Joannes Verweirde en vrouw onlangs overleden zyn, te Alve- ringheui, bj de Kruyce, openbaer verkoopen alles wat gemelde hofstede is bekleedende, en bestaende namelyk in Menagie-goederen. Deel koper, tin, yzer, blik en aerdewerk, slaghorlogie, kleederkassen, korumo- den koffers, tafels, stoelen, bedbakken en beddin gen, hot kuip en kern-alaem en verdere tnenagie- goeduren. Beestialen. 2baeide rouande werkmerriepeerden waeraf een bekageld, 6 bekalfde koeijen, 1 verwe koei, 2 zestandsche veerzen, 1 tweetandsche veerze, 2 tweetandsche os»cn,4 jaerlingen en het pluimgedierte Zool-en Wagenharnas. 2 Wagens, 2 karren, 2 ploeg*, 3 «ggen, 1 tolle en een slede. Voortkomende van de Lindenboomen rond t kerkhof van Alveringhem, en dat ten dage van den Koopdag, geschikt zal zyn in koopen, telks gerieve. Op 3 tonenden tyd van betaling, mits solidaire borgen stellende, en 10 voor onkosten. tr-uan—II—1.|II.~ICT iiiiiiBiifB iTmiiiim njnwwiBr^miwswwMMi Zal den Notaris BEERNAERT, aldaer, ten verzoeke der kerkfabriek van Alveringhem, openbaer ver* koopen, van Op lauden loebehoorende den ditch tan Si. Riekiers, Staende te Leysele, Pollinkhove, Alveringhem on Siiil-llickiers, Op Maendag 12 Maert, i860, om dry dag, ter herberg Sint- Joris, te Alver' bewoond door de weduwe Beelc, Zal den Notaris BEERNAERT, openbaer verkoopen A. 7/l2declcn (gemcenc tot de 8/12 doelen met den disch van Alveringhem) in een Huis, met woonplaets, keuken, twee sluepkamers, ganseh in steen, alles overzoldcrd en pnnnen 2? In een Magazyn in hout, o] gedekt met pannen, dan zuideindgevel iegens liet stal van David M.issenbove, hi< r in 3.* En in eenun Citern, met steen en pannendak Alles staende op voormeld gekuchte Forlhem, van westen de l.oovacrl, op acht uien twee centiaren grond, loebehoorende den heerc Floriinond De Ruysscherc, grondeigenaer te Alveringhem. B. En een overdekt Vaerluig, gennemd den jongen Pieter, metende 14 tonnen, met geheel d< s- zelfs inventaris. Alles in besten stael van onderhoud, en gebruikt door Pieter Demeeslcr, schipper to Fortheiu, tot 1 Mei, 1860. Titelen en konditien berusten ten kantore van voornoemden Notaris. Maendag 5.d*‘ Maerte 1860, om een ure namiddag tc beginnen, zal de Notaris SÏOEN, te Loo residccrmi- de, by openbare venditie verkoopen, ten verzoekt! van 1. ' De gebroeders ï.ogghe te Thourout, op do hof stede gebruikt door Karolus D’hecre, 30 koopen brandhout, zynde de kroonen en spaenders van de booinen aldttcf gevelt. 2. ' Ten verzoeke van vrouw de weduwe Vandet* Meerseh to Poperingbc, op het hofstedeken ge bruikt door Pieter De Bergh, 23 koopen extra schoonc eiken en olmen boomen, dienstig voor wagenmakers, timmerlieden en inolenrters. Allo te Loo, langst den steenweg Dixmude naer Loo, by de herberg de zeer gemakkelyk voor den vervoer. Op gewoone voorwaerden, kantoro van 1 -. tusschenkonut van den Notaris B1LDUYCK, te Ai- Op Dinsdag,20 Maert, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg, het Getheenle-huis, van St. Riekiers, be woond door sieur Declercq, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, openbaer verkoopen de hier onder nengewezen volgende Boomen Leysele. Op land gebruikt door Bottein. Lotus 1. 4 wilgen. 2. 8 idem. 8 1 olm, dik 1 meter 80 c. 4. 4 hollanders. 5. 8 wilgen. 6. 1 eik, dik l met 80 c. 7. 1 eik dik 1 m. 75 c. Pollinkhove. Op land gebruikt door De Langhe. Cotst 1. 2 olmen. 2. 3 idem.8. 8 idem. Alveringhesn. Op land gebruikt door Lemahieu. Cotsi 1. 1 abeel, 1 olm. 2. 2 olmen. 3. 3 olmen. St. Riekiers. Op land gebruikt door l.° Van Leveren Const 1. 3 olmen. 2. 2 hollanders. 3. 1 idem, 1 olm. 4. 2 olmen5 8 idem. 2. " Op land van Karei üinnekein. Loe.se 1. 5 olmen. 2. 1 abeel. 8 2 olmen. 4. 5 idem. 3. " In ’t hovenierhof van Goranic. Losse 1. 2 appelaers, 1 kerzelaer. 4. ’ En op T land van baes De Clerccf. Eehige coesb. 1 wilg. De liefhebbers worden verzocht van te vooren do boomen te bezichtigen. Op tyd van betaling, mits borge stellende. Gedorschen en ongedorschen giaueti. —- 14 hecto liters tarwe, 29 hectoliter» haver, 7 hectoliters boo- nen, 45000 schoven sucrioen, 1000 schoven booiietif 300 bondels klaverhooi, en 180 botitlcls williooi. Voorwerpen van verscheiden acid II il lest uk en pomp, bouwdstandr, windmolen, graenziflon, brand hout en «Uitpersen; al bel akkerallacni cu zolderge- tuig; voorts 9 hectoliters acrdappels, deel erwten, deel vcrkenvleesch, kalen en vele andere voorwerpen. Op tyd van betaling, ten kantore van den gezegden notaris DECAE, te Alveringhem, voor koopen be dragende 8 franken in principael, degene daer be neden met gereed geld benevens de tiende penning. lusertien, lücentimen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.‘, hel supplement 15 o.* Alle afliclien. by de uitgevers van dit blad gedrukt, Worden tgsiiAEi. ouvcrgeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. oaa—KK9a3R?EEnEanKncaa9HaMi Op Zaterdag IO.d,‘Maerte 1860, juist om 12 urert ’s middags, zal de notaris SïOEN, ter residentie van Loo openbaer verkoopen binnen de gènieentd I’olllnchove, Alle het littisraed en memtgie-goed, afhangende van de nalatenschap van Francisca Scherier, be staende in: kleerkasson, konimoden, beddebakken, nachttafels, matrassen, pluimen en Wollen hoofd kussens, onderbedden, Wollen sargien, bedlakens ert behangsels, tenslergordynen vrouw-kleederert, hetn- dens, mutsen, rokken en jak ken, stoelen, tafels, mes sen, lepels en forcetten, lampen, kandeiaers, horlogid koper-, tin-, yzer-, gleis- en aerdewerk, telloore'n( tassen, kommen en extra schoon oud chineesch porCelein, en Vele andere voorwerpen aldaer td bevinden. Alles met gereed geld. p steenen voelingen, edegaende zwynslalloken, in leidende Fortui ne, en belaelbaer ten voornoemden Notaris SYOEN, met <l« iloye residerende. tEK -T o/ ZATERDAG 5 MAERT I860. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooslstraet N.' 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het ryk, 31/ JAER.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1