VA5 OVERDEKT VAERTUIG, I KOOPDAG HAKHOUT, HOFSTEDE, B O O M E ra V E u R ra E HUISRAED EN BEDDERYEN. A EN HET KOOP I) A G KOOPDAG KOOPDAG i KAPITALEN Openbare Vcrkooping van 7/12 deelen van een woora siuis, MAGAZYN EN STALLING OP CYNSGROND, OVERSLAG Verkooping van 88 Hoornen, W0ENSDA6 7 MAERT 1W0. j T E f Kuip- P. J. CLAEREB0U2T, deur- 1 ït&j 1 van Tc Alveringhcm-Forïhcm. TE ALVERINGHEM, BV HET GEHECHTE DE KRUYCE. In leening te bekomen mits goed bezet. Voortkomende van de Lindenboomen staende in ’t beluik van ’t kerkhof, TE ALVERINGHEM. GELEGEN TE WATOU, Maer ingesteld 15,600 francs. en conditiën by den notaris VANBER- MEERSGH, te Yper. V E K K O O P E N In 7 Gemeentehuis van Sint-Rickicrs. Al het Hakhout, to Aheringhcm, s Mini De titels Op tyd bestaende <ler kerkfabriek k oo pen, cn een w VAN SUPPLEMENT Zal den Notaris EEERNAERT, aldaer, ten verzoeke van Alveringhem, openbaer ver- en Kern-allaem, Beeitialen, Zool-en Wagen- hainat, gedortchen en ongedorschen Granen, en andere tooi wei pen, Ambtsverrigting van waerder te Nieuport. Op Maendag, 19 Maert, I860, ten 4 ure namiddag, op ’t Kerkhof te Alveringhem, Grdorichrn on ongedorschen granen. 14 hecto liter* tarwe, 2!) hectoliter» haver, 7 hectoliters boo tten. 11000 schoven aucrioen, 1000 schoven bonnen, 300 bondels klaverhooi, en 180 bondels withooi. Poorter) pen van vei scheiden aerd. llillestnk en pomp, bouwdstandc, windmolen, graentiften, brand hout en diltpersen; al het a.kkerallaent en zolderge- tuig; voorts 9 hectoliters aardappels, deel erwten, deel vcrkenvlcesch, kazen en vele andere voorwerpen. Op tyd van betaling, ten kantore van den gezegden notaris DECAE, te Alveringhein, voor knopen be dragende 5 franken in principael, de gene «liter be neden met gereed geld benevens de tiende penning. By CH. COOLAERT, Zaekwaernenier, te Veurne, noordslraet N.’ 17. Op Zaterdag T0.4“ Macrte 1860, juist om 12 uren ’s middags, zal de notaris SYOEN, ter residentie van I.oo openbaer verkoopen binnen de gemeente l’ollinchnve, Alle bet huisraed en menagie-good, afhangende van de nalatenschap van Franctsca Schetterbe- stacndein: klcerkassen, konnnoden, beddebakken, nachttafels, matrassen, pluimen en wollen hoofd kussens, onderbedden, wollen sargien, bedlakens en behangsels, venstergordynen vrouw-kleederen, hem- dcns, mutsen, rokken en jakken, stoelen, tafels, mes sen, lepels en forcetten, lampen, kandclaers, horlogio koper-, tin-, yzer-, gleis- en nerdcwerk, tellooren, tassen, kommen en extra schoon oud chineescli porcelein, en vele andere voorwerpen aldaer lu bevinden. Alles met gereed gold. van Zaterdag 10 Maert 1800, om twee uren namiddag, in de Estaminet den Sultan, groote markt te Ypre, van eene Zuidoost van de plaets, langs de Cappellestrart miby het territoir van Poperinghe; groot, by titel, 6 hectaren 81 aren 64 centiaren, of daer omtrent; laest gebruikt door Pieter Delaplace; nu ledig. Handslag met de geld tel Ii tig. van Op landen toeb'hoorendo den disch. van Sl, Rickiere, Staende te l.eysele, Pollink Imve, Alveringhem en Sinl-Rickiers, Voortkomende van de I imlenboomen rond t kerkhui van Alveringhem, cn dat ten dage van den Koopdag, geschikt zal zy n in koopen, tclks gerieve. Op 3 maenden tyd van betaling, mits solidaire borgen stellende, en 10 voor onkosten. Waaronder seboone Olmen, Linden en vele Wilgen, staende op het Kerkhof te Mannekensvere Dinsdag 13 Maert I860, 2 ure namiddag, onder het bestuer van KESTELOOT-EEMAN, zaekhandelaer, te Nieuport. Den notarisDE CAE, ter residentie van Alveringhein zal op Donderdag 8 Maert 1860, ten I ure na middag, precies, ter hofstede alwaer sieur Uenricus Joannes Verweirde en vrouw onlangs overleden zyn, te Alve- ringhem, by de Kruyce, openbaer verkoopen alles wat gemelde hofstede is bekleedende, en bestaende namelyk in Menagie-goederen. Deel koper, tin, yzer, blik en aerdewerk, slaghorlogie, kinderkassen, kommo- den koffers, tafels, stoelen, bedbakken en beddin gen, het kuip en kern-ala< m en verdere menagie- goederen. Beeslialen.Sbaeide rouandc werk merriepeerden waeraf een bekagcld, 6 bekallde koeijen, 1 verse koei, 2 zestandsche veerzen, 1 tweetandsche veerze, 2 tweetandsche ossen, 4 jaerlingen n hel pluimgedierte Zool- en Wagenharnat. 2 Wagens, 2 karren, 2 plo»g», 3 vggen, 1 tolle en - n .-> du. Op Macndag 13 Maert, I860, om drv ure na mid dag, ter herbergSint-Joris, Abri iughcin-t'orlhcni, hcwóond door de weduwe Brele,. Zal den Notaris BEERIIAERT, openbaer verkoopen A. I.* 7/12 deelen (gemectie tolde 6/12 deelen met den disch van Alveringhein) in een Huis, met woonplaats, keuken, twee sin pkamers, en kelder, gansch in steen, alles overzolderd en bedekt met panrien 2.’ Ineen Magazyn in In <il, <>p steenen voelingen, gedekt met pannen, den zuidcindgevel iegens het stal van David Massenhove, hier medegaende 8.’ En in renen Cilcrn, met zwynslalloken, in steen en pannendak Alles staende op voormeld gehuchle Forthcm, van westen de l.oovaert, op acht muntwee centiaren grond, toebehoorende den 1 re l’loriinond De Ruvsschere, grondeigenaar te Alveringhem. B. En een overdekt V.ertnig, geunenid den jongen l’ieler, metetide 14 tonnen, met geheel des- zells inventaris. Alles in besten (tact van onderhoud, cn gebruikt door Pieter Demcester, schipper te l'urtheui, tot 1 Mei, 1860. Titelen cn konditien berusten ten kantore van voornoemden Notaris. Op Dinsdag, 20 Maert, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg, het Gemeenle-huie, van St. llickiers, be woond door sieur Declercq, Zal den Notaris BEEBNAERT, le Alveringhem, openbaer verkoopen de hier omicr aangewezen volgende Boomen Legsele. Op land gebruikt door Bottein. Cot.vr. 1. 4 wilgen. 2. 3 idem. 3 1 olin, dik I meter 80 c.4. 4 hollanders. 6. 8 wilgen. 6. 1 eik, dik 1 met 80 c. 7. 1 eik dik I m. 76 c. Pollinkhooe. Op land gebruikt door De Langhe. Come 1.2 olmen. 2. 3 idem. 3.3 idem. Alveringhein. Op land gebruikt door Lemahieu. Come 1. 1 abeel, 1 olm. 2. 2 olmen. 3. 3 olmen. St. llickiers. Op Innd gebruikt door Van Beveren Come 1. 3 olmen. 2 2 hollanders. 3. 1 idem, 1 olm. 4. 2 olmen. 6.3 idem. 2. “ Op land van Karei Dinnekein. Coese 1. 5 olmen. 2. 1 abeel. 3 2 olmen. 4. 6 idem. 3. » In 't hovenierhof van Gomme. Coïme 1. 2 appelaars, 1 kerzelaer. 4. " En op ’t land van bae» De Clercq. Eimge comi. 1 wilg. De liefhebbers worden verzocht van le vooren de boomen le bezichtigen. Op tyd van betaling, mits borge stellende.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1