WOON lil IS, OVERDEKT VAERTUIG, Tc Alveringhem-Forthcm OB KOOPDAG van HAKHOUT, VAN VEUKNE 18 I 1 1 L a I Openbare Verpachting* Gevonden Voorwerpen Openbare Verkooping van 7/12 deden van een Verkooping van 88 Boonlcn, KAPITALEN KOOPDAG van BOOMED Aoordschhout 1^1 &4 *1 g JAEÜ. 1802. 1860. ZATERDAG 10 MAERT I Meubelen; en By bevel C.h CLAEREBOLDT. In het kommissaridet van Politic, te Vein nd. berustende.- 1'in kei u a reit, J1 'in kelgerief Hoepels, MAGAZYN EN STALLING OP CYNSGROM), Tijdingen, Marktprijzen half blad, per week. In leening te bekomen mits goed bezet. Hlad voor Annimcen, Landbouienieiites, politieke en algemeen? Een Nummer, cn een Supplement op I Voortkomende van de Lindenbooinei slaende in ’t beluik van ’t kerkhof, TE ALVERIKGHEM. Si/ TE VERKOOPEN In 't Gemeentehuis van Sint-Rickiers. W. VANBERREÏSB. N.r en lldndelzakcn: POLITIEK. OVERZICHT* Er is geen nieuws over de llaliaénsclié zaken. Te Paris diskuteert men altyd over' de denkwyze van T fransche gouvernement jegens de eigenwettigheid van Toskanen; in eenige kringen koestert mende hoop dat de bevolkingen van dit land en zelfs de Lega tion, zich legen de toevoeging Zullen uiten eu by voorkeur een onafhankelyke korim- gryk vt agen. Andere denkwyzen stellen tt- g<>n die hoop den korten tyd die de vólki- .stemmingen scheidt van den datum der de kreten die orde uitdrukking van regelt, het natuerlyk ovérwigt der gouvernementele magt, verkregen voor de toevoeging en te gen welke een tegenstand moeijelyk zou ge- daen worden, eindelyk den haet van het vreemd element en den weiisch dit gansch uit het schiereiland te röeijéri, welke ge voelens op alle andere bemerkingen dé bovenhand hebben. Eene depeche uit Turyri, van 4 dezer, zegt dat de bepaeldelyke uitslag der stem mingen in Centrael Ilalicn, den 28 dezer’ zullen gekend zyn. Er zou beweging zyn indeMarchen, waer’ de eigenaers de belasting weigeren. Eén aental burgers, zegt men, onderteekènéri- eeu adres avn de mogendheden.- Al het Hakhout, T. ^47 r. 1 Voor stad -. X eor FrankryIt Schept neti der ilë I 1 o Esn Goudstuk van 10 frank». vele en dour l.' N*** De Sekt etaris, Uit oorzaek van vertrek, by sieur D. Delnrck, Merklstraet te Aieuport. Vrydag 10 Maert 1060, 9 ure voormiddag. PC Prys van cn een Men abonneert zich op cn op liet Kollegie ren AVacronder schoone Olmen, Linden en Wilgen, op het Kerkhof te Mannekcnsvere. Dinsdag 13 Maert I860, 2 ure namiddag. het bureel van het blad, Ooststrast N.“ 34, to Veurne, cn op al de postkantooron van hel ryk. Itisortien, Ibcentimen den drukregel. Eau afzonderlik nummer 20 c.', het supplement 15 c.‘ Alle atTichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, ftordati tt5MABL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld Vrachtvry toe te zenden. By CH. COOLAERT, Zaekwaerneinér, to Veurne,- noordslrael N." 17. Men kan zich alle dagen versebe Engelschc Oesters verschaffen iu het hötel de Rkelotika, alhier. Deveren Cozsz 1. 3 ollneu 22 hollanders. 8. 1 idem» I olm. 4.2 olmen. 5 3 idem. 2. " Op land van Karei üiunekei.n. Cotai 1. o olmen. 2. 1 abeel. 3 2 olmen, 4. 8 idem. 3. ° In 'l hovenlerhof van Gomme. Coins 1. 2appelaers, 1 kerzelaer. 4. ’ En op ’l land van baei De Clert-q. Essies com. 1 wilg. De liefhebber» worden verzocht van te vooten bomnen te bezichtigen. Op tyd van betaling, mits borge stellende. inschryving, BF.TAELBAF.R VOOROP: 6 franks ’tjaurt. 3 fr. 215, 6 maenden, I fr. 75. 3 macnden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 8 fr. 75 6 maCnden. i fr.25 3 inaendcn. 11 fr. 20 'sjaers. Op landi n toeb hourendo den ditch tan St. Metiers, St.neude te Lt-ysele, Pollinkhove, Alveringhem Sinl-Kickiers, Burgedttcetèr en mind l'i-urri», Maekt het publiek kenbaer dat er, Woertsdag 14 Maert i860, om drie ure na middag, in de gewooue zael van hel Stadhuis, zal Worden o'. rgegaen tol de openbare Verpachting van een Woonhuis, getitelde stad behoorende, staende ter Klivurstraet alhier, tegenwoordig bewoond duttr sieur Eugeniue Ges- qnierc. slotmaker. liet lastboek ligt ter inzage der gegadigde ter Sekrelary van meergemelde stad. Ten Stadhuize den 8 maert 1860. Hel Kollegie voornoetnd/ ADVERTENT iff—II. .1 On Dinsdag, 20 Maert, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg, het Gemeenle-huis, van St. Rickiers, Le- woond door sieur Declercq, Znl den Notaris BEEBNAERT, te Alveringhem, np-nbaer verkoopen de hier onder aengewezen volgende Boomen Leyiele. Op land gebruikt door Bolteia. G >w 1. 4 wilgen. 2. 3 idem. 3 1 olm, <lil l iiK-ter <’l) 4. 4 hollanders. 5. 3 wilgen. 6 1 eik, dik I met 80 c. 7. I eik dik lm 75 c. olhnkhot». Op lai d gebruikt door De Langhe. Coim 12 olmen. 2. 2 idem. 3 3 idem. Alveringhem. Op land gebruikt door Lemahieu. Coss» 1. 1 abeel, I ohu. 2. 2 olmen. 8. 3 olmen. ■'it. Hickiers. Op land gebruikt Gezaegd en ongezaegd, Balken, Batten», Planken bard, Spanningen, enz. Veel eiken Hout, vierkante stukken van 2 tot 7 met, lengte op 10 A 20 cent dikte. 25 zware eiken Pylen, stukken Slaken en Planken. Verders inlandsch Hout, Balien, Brandhout, een groot gedeelteafbraek en Butiwmaterialen. Dinsdag 20 Maert I860, 9 ure voormiddag aen Macampagne, by de stad Nieuporl. Deze verkoopingen geschieden onder In t bestuer van KESTELOOÏ-DEMAN, zaekhandelaer, te Meuport. ËXGËLSCHE OESTERS? Op Marndng 12 Maert, 1860, om dry ure na mid dag, ter herbergtSint-Joris, te Alveringhem-Forthcm, bewoond door de weduwe Bt-ele, Zal den Notaris EEERNAERT, te Alveringhem, npenbacr verkoopen A I.’ 7/12 dcclen (gemeenc tot de 5/12 deulcn met den disch van Alveringhemin een Huis, met woonplacts, keuken, twee slnepkamei-*, en kelder, gnnscli in steen, alles ovcrzolderd en bedekt met pntiuen 2. ' In een Magatyn in hout, op steenen voetingen, gedekt met pannen, dvn zuideindgevel iegens het stal van David Massenhove, hier medegaendo; 3. ' En in venen Citern, met zwynstalleken, in steen en pannendak Alles staende op voormeld gehuebte Forlhciti, van weslrn de Loovacrt, op acht aren twee centiaren groml, loebehoorende den heere llorimond De lltijssehcre, grondeigenaer te Alveringhem. H En een overdekt Vaertuig, genaemd den jongen l’islrr, melende 14 tonnen, met geheel tles- zells inventaris. Alles iu besten slnct van onderhoud, eu gebruikt door Piei-r Deineesler, schipper te Forlhem, lol 1 Mei, 1860. Titelen en kondilien berusten ten kantore vau voornoemden Notaris. Op Maendag, 19 Maert, 1860, ten 4 til-é na hiiddag, op ’t Kerkhof te Alveringhem, Zal den Notaris BEERNAERT, aldacr, ten verzoeke der kerkfabriek vau Alveringhitn, openbaer Ver koopen, Voortkomende van de Liudenboomen rond ’l kerkhof van Alveringhem, an <lat ten dage van den Koopdag, geschikt zal tyti in koopen, ti.-lki gerieve. Op 3 inaendéh tyd vsn betaling, mits solidairs borgen stellende, en 10 voor onkosten. Ambtsverrigting van P. J. CLALREBODDT, dcur- waerder to Meuport, 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1