V E IT B N E. VAN II U I s B O O M E N 1 j KOOPDAG HAKHOUT. 1 AEN HET KOOPDAG ENGELSCI1E OESTERS. j 4 KAPITALEN Openbare Verknoping Belgische Vereeniging, Veurne, 14 Maert. N oordschhout r WGMWBAt 14 MABRT 4MÖ. 9 voor- M A E T S G II A P P Y In leaning le bekomen mils goed bezel. M A E T S C II A P P Y Brandverzekering op vastgestelde Prhnien, Gevestigd te Brussel. ;x< TE VERKO O PEN In ’t Gemeentehuis van Sint-Bickicrs. In de zitting van zaterdag van de kamer der volksvertegenwoordigers, heeft dehoer minister van financiën een projekt van<wet neèrgelegd, ter afschaffing der oktrooi- regten. Plaetsgebrek belet ons, heden het treflelyk werk van den heer Frère aeu onze lezers mede te deelen, echter zullen wy het in ons nummer van toekomende zater dag inlyven. Zondag, ter gelegenheid van halfvasten, geeft de Rhetorica eene vertooning, in kamer, van 1.’ Karei en Robrecht; 2.* de twee Broeders; en 5.’ Thyl Uilenspiegel, dry stukjes die de talryke leden, met hunne huisgezinnen, naer de vergadering zullen uitlokken. Een persoon, betigt van diefte, heeft zich zondag te Dixinude voor den kop ge schoten. Dynsdag laetst, in den namiddag, is er in eenen waggon der spoorban van West-VIaenderengeladen met:;ypdden, tusschen Thielt en Aerseele, een .brand uitgeborsten. Men heeft met veel moeite een klein getal balen kunnen redden. Men schryft uit Bastogne, 8 maert Men zou zich moeijelyk een gedacht kunnen vormen van de groote hoeveelheid sneeuw welke hier in de laetste dagen gevallen is. De 28 february laetstleden was het, ten gevolge eener hevige sneeuwvlaeg, om 5 uer des namiddags, zoodanig donker dat men in alle huizen verpligt was de lampaen te steken. Een jongeling van Sibrct welke naer Bastogne gekomen was, ennaerzyne wooning wilde lerugkeeren, werd op den weg van Bastogne naer Neufchateau, door Al het Hakhout, Voortkomende van de Lindenboonten rond Voortkomende van de Lindenboomen staende in ’t beluik van ’t kerkhof, TE ALVERINGHEBJ. Winkelwaren, Winkelgerief Hoepels, en Meubelen; A 6 SUPPLEMENT ADVEKSEVHE-BUII Atnbitvtrrigling r-i iwb VEREEMGDE EIGENAERS i ■s: A «uil t el k« Agent principle! I.. VANDENBUSSCHE, Panne- straet, n.« 20. DER By CH. COOLAERT, Zaekwaernemer, te Veeree, uoordstraet N.’ 17. VAN EEN TE POLLINCHOVE. I ure namiddag, St. Rickiers, bo- Op Maendag, 19 Maert, 1860, ten 4 ure namiddag, op *l Kerkhof te Alveringheni, Zal den Notaris BEERNAERT, aldaer, ten verzoeke der kerkfabriek van Alveringheni, openbaar ver knopen, VOOR VERZEKERING TEGEN BRAND Te Brussel, Aytnltchap te Tturnt, by ChaIlm Bctaiti. j Men kan tich alle dagen versehe Engelschi Oesters verschaffen in bet hólel de Rhttorika, alhier. DEK VOOR WAEBBORG RAPHAEL 8,1500,000 FRAWKEM. van Op landen toebi hoorende den ditch ran St. Richter», Stacnde to Leysele, Pollinkhove, Alveringhetn cn Sint-Rickiers, Donderdag 29 Maerte I860, ten 3 uren namiddag, in de herberg bewoond door sieur 1‘leleroet, binnen de gemeente van Pollinchove, z.il de Notaris STOER, te I oo resideerende, openbaerlyk verkoopen Een HUIS gebouwl in steen en gedekt met pannen, met 25 Centiaren Erve, gestaen en gelegen binnen do gemeente van Pollinchove, van tuiden de dorpplaets, alwaer Franeisca Scherier overleden is, bekend op het kadaster in de sectie C, nummer 30, palende oost den grond van Pieter Godderis, waerover allyd onvergeld op de noordzyde, eene passagio tal moeten blyven, tot op den steenweg, voor liet gebruik van dit huis, zuid het huis en grond van de weduwe Janssens, west het hovenierhof van dezelve, scheidende agter hel huis met de goole gemetst in bryken, hiermede, cn noord hel hovenierhof van gezeiden Godderis. Thans ledig. De lytcls en conditiën berusten, ten kantore van grteiden notaris SYOEN. Grzaegd cn ongezaegd, Balken, Battens, Planken bard, Spanningen, enz. Veel eiken Hout, vierkante stukken van 2 tot 7 met, lengte op 10 4 20 cent dikte. 25 zware eiken Pylen, stukken Staken en Planken. Verders inlandich Hout, Balie», Brandhout, een gr.oot gedeelte afbraek cn Bouwmaterialen. Dinsdag 20 Maert 1860, 9 ure voormiddag acn ffa eampagne, by de stad Nieuport. Deze verkoopingen geschieden onder bet bestuer van KESTELOOf-DEMAN, laekhandelaer, te Nieuport. ’t kerkhof van Alveringheta, en dat ten dage den Koopdag, geschikt zal zyn in koopett, gerieve. Op 8 maenden tyd van betaling, mits solidaire borgen stellende, en 10 voor onkosten. Ambltvtrriglifig van P. J. CLAEREBOÜDT, deur- teaerdtr te Nieuport. P. R. van Uit oorzaek van vertrek, by sieur D. Declerck, Merktstraet te Nieuport. Vrydag 16 Maert 1860, 9 ure voormiddag. Op Dinsdag, 20 Maert, 1860, ten 8 ter herberg, hel Gemeente.hunvan I voond dooraieur Dectercq, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhetn, openbaer verkoopen de hier onder aengewezen volgende Boomen Leytele. Op land gebruikt door Bottcia. Cosai 1. 4 wilgen. 2. 3 idem. 3 1 olm, dik 1 meter 80 c. 4. 4 hollanders. 3. 8 wilgen. 0. 1 eik, dik 1 met 80 c. 7. I eik dik 1 m. 75 e. Rollinkhove. Op lard gebruikt door Do Langhe. Cosst 1. 2 olmen. 2. 8 idem. 8. 8 idem. Alreringhem. Op land gebruikt door Lemahieu. Cotas 1. 1 abeel, 1 olm. 2. 2 olmen. 8. 8 olmen. St. Rickiert. Op land gebruikt door 1.» Van Bevereu Cozsz 1. 3 olmen. 2 2 hollanders. 8. 1 idem, 1 olm. 4. 2 olmen.5 3 ideas. 2," Op land van Karei Dinnekeia. ...Uitst 1. 5 olmen. 2. 1 abeel. 82 olmea. 4. 5 idem. 3 In 't hovenierhof van Gomtne. Coast 1. 2appelaen, 1 kerzelaer. 4 En op ’l land van baes De Clareq. Etst et corst. 1 wilg. De liefhebbers worden venocht van te vooren de boomen te bezichtigen. Op tyd van betaling, mit» borge «lellende. i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1