V E IT Bl K E V A Mobilaire Voorwerpen, MUIS Ju I GRAS- EN ZAEILANDEN OPENBARE VERKOOPING van een geriefiyk HUIS met ERVE, ter dorpplaets van Eggewaerlskappellc, en van Eene allerbeste Vet weide, In Sleenkerke, (Vol daring.) B O O M E M v. KOOPDAG HUIS EN ERVE 1 I Openbare Verkooping Openbare Verpachting van K O O P D A G N.r 1801. JA ER. 1860. ZATERDAG 17 MAERT en OM UT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. STUDIE VAN' DEN NOTARIS LAMBIN, TI YPRR. Gestaen en gelegen te Nienkappelle, TE VERKOOPEA'. TE VEURNE. 3 en t Een Nummer, en een Supplement op hall blad, per week. TE POLLINCHOVE. 5i.e p I V Iliad voor Aunoncen, Landbouivnieuws, politieke Gemeente Steenkerke. Gemeente Eggewaertskappclle. TE VERKOOPEN In 't Gemeentehuis van Sint-Rickierss algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. '1 j Voor stad blad gedrukt, worden «W den va n Op Dinsdag, 20 Maert, 1800, ten 3 ure namiddag, v.eg ga lend T weede weide, vol van —Ill .11 MM— .74 VAN EEN Toebehoorende aen ’t Bureei van Weldadigheid der GEMEENTE ZOLTENAEY. Pry, van inschryving, BETAELBAER AOOROP: 6 frank, ’s jaers. 3 fr. 25, 0 maenden. I fr. 75. 3 maenden. 7 franks ’s jaers. Voor builen, vrachtvry: 3 fr.»75 6 maenden. 2 fr. 25 3 maenden. VoorFrankryk 11 fr.20 ’sjaers. en laetiie knop. K<-nc allerbeste Act* daring, gelegen binnen de gemeente Steenkerke, groot, ingevolge titel, 3 hektoren 46 aren 53 centiaren, en volgens kadaster, sektic B, nummer 54, groot 8 li■•klaren 29 aren 90 centiaren; palende van oosten aen do straet, en van noorden, zuiden en westen aen de eigendommen der erfge namen van wylen den heer Louis Joseph Cavelier, te Veurne. De kooper zal van deze Vetweide in het vry ge bruik treden, met den 11 november, 1860. De titelen en verkoopvoorwaerrien, zyu ter inzage van een ieder ten kantore berustende van voor- iiocmden notaris BEERNAERT. Op Woensdag 21 Maert I860, om 2 uren namiddag, znl’er binnen de stad Veurne, in hel huis gestaen in deOoststraet n.’ 35, overgegaan worden tot de open bare verkooping van alle de mobilaire voorwar] et», hetzelve huis bekleedende te welen Koper, tin, yzer, aerde en gleiswerk, tafels,stoelen, bedderyen en beddebakken, stoove met toebehoorten eene schoone menagère, veel winkelgerief, bakken, banken, toog en loketten, schoone kofl’ymolüii et» veel andere voorwerpen. Verders nog twee schoone (ilburys. Alles met den gereeden gelde, in handen van Duerwuerder MARQUETTE, te Veurne. Op Dingsdag, 24 April, 1860, ten dry ure juist na middag, zal den Notaris BEEHNAERT, ter residentie van Aheringbem. openbaer verpachten, binnen dc gemeente Eggewaertskapp He, ter herberg den Kupetas, bewoond door Benoit David. ten ver zoeke der leden van het Bureel van Weldadigheid van Zoutenaey, voor e«n termyn vanOjaren, het Op Dinsdag, 10 April, I860, ten 3 ure namiddag, ter herberg den Kopetas, bewoond door Benoit David ter dorpplaets van Eggcwaertskappelle. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringllem, openbacrlyk verkoopen nen de meest biedende Eerste koop. Een groot en geridlyk Huis, be- staende in woonkamer, keuken, beste kamer, slaep- kamer, voute, kelder en zoldur, met nog een slaep- kamer dnerop gemaakt; voorts, citern. poiupe en pri vaat, «n een schuerken en houtslal, benevens de erve hier niedegaende, groot volgens kadaster, sektic B, nummer 22v, dry aren 88 centiaren, alles staande en gele];en te l.ggewaerlskappelle, ter noordzyda van do dorpplaets, palende van westen met het huis, aen lltl huis thans toebehoorendu aen Carolus De Potter, voorheen eene schuur; van westen met de erf aen de erve van detizclven De Polter^den berdun inuer hier medegaendc; van noorden met de erve aen den uit- der kinderen van Renatus David, het houten hier ook niedegaende; van oosten met do erve en met het huis aen de erve en gebouwen der kinderen van Joannes David. Dit huis is hetgeen, alwaer wylen sienr Kristiaen David, onlahgs overleden is enden kooper van het jïlve zal daarvan in den gebruike tQöguii treden mei gen dag der geld telling eerste integacn den 1 October voor ’t Zaeiland, en den I 1 November, voor hel Grasland, respektivelyk in I860, van de onroerende goederen breeder ver meld in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorwaerdon, onder welke deze verpachting zal geschieden, inhoudende dat al de pachters, eenen medepachter moeten stel len, b ■rusten ten kantore tan dun vooriioemdert Notaris BEERNAERT. 1)0011 VERANDERING VAN WOONSÏE. t»—W— ni«lMBIue.y.x-nBSSW-3MaM»l van Op landen toebehoorende den disch van St. Rickiers; Staendc te Leysele, Pollinkbove, Alveringllem eti Sin t-B ickiers, Den Zaterdag 31 Maert, 1860, ten 2 uren, in do estaminet den Roerenkol, Lentemarkt te ïper, zal plaets hebben den INSTEL, viel gewin van eentf premie, van l.“ Eene goede en welbepïante patrimonie!»} HOFSTEDE, groot 12 hectaren 7 aren 31 centiaren, 'in eenen blok, gelegen in de gemeenten Rousbrug; c- Haringhe en Watou, langst de CasseldrcVe 'en op kleinen afstand van den keiweg van Proven haer Watou, iu pacht gehouden door sieur Pieter Joannes Carnetlynek, tot den ("October 1860. En 2.' Een HOFSTEDEKE, groot 6 hectaren 90 aren 93 centiaren, ook l’eener blok, gelegen in de ge meente vau Crombeke, langst de Ilondslrael, ge- bruiktmel r<gt tot den I." October 1861,door sieui' Pieter Franciscus Cailliez en zuster, ten geringeu pryze van 450 francs ’s jaers, boven de imposition. Op Maendag, 2.4c" April, I860, ten 3 uro namiddag, ter herberg de Grognie, bewoond door Phillippe Louwagie, binnen de gemeente Oudekappelle, Zal den notaris BEEHNAERT, te Alveringheta resi- dcerendcopenbaer verkoopen aen de meestbiedenden: uzillizvrz SlZDKArrKLLt, OSTKLST *TGKgllCHT( or. GROC.aiK. Eenige Koop. Een Woonhuis, staendc te Nieu- kappelle, lang, den zandweg naer deGroignie, en in de nabyheid van dit gehuehle, beslaeiide in kamer, binnenhuis, zolder, met den steenen gevel ten oosten, en dc helft der dubbele vtiersiedc, gemeetie met Ferdinand Launoyeen zyne vrouw Coleta Siuagghc; vooris een klein aeuklad ten westen van het huis, benevens de hoeveelheid van circa een are hove- nierlatid, onder gebouwen en hof; van al hetwelkc de dry vierden zullen verkocht worden, het overige vierde bohoorende aen Anna Woreme, te Nieukap- pelle; palende van westen met vermelden sleencti gevel en vuerslede, aen het huis van genoemde echtgenooten Laiinoye-Smagghe; noord aen land ge bruikt d.ior den burgemeester Misselyn, scheidende met eene haegzuid aen land der weduwe Voordecker en van westen achter hel huis, paell dc erre aen den barden gevel van voornoemde echtgenooten Lan- noye-Smagghc. Gebruikt door de medeverkoopster Sophia Woreme en haer man Ainantius De VVancker lot laetsten april 1860 den koiper «.al er v.m in ’tgebruik komen niet 1 mei 186'). Titelen en verkoopvourwatrdeii, berusten ten kanloore vau voornoemden notaris BI.ERNAERT. Donderdag 29 Maerlc 1860, ton 8 uren namiddag, in de hurberg bewoond door sienr Platevuet, binnen de gemcenle van Pollinchove, zal de Notaris SYOEN, te I on rt'sideerende, openbacrlyk verkoopen Een HUIS g. bouwt in steen en gedekt mei pannen, met 2i> centiaren Erve, gestaen en gelegen biiinon de gcmeenle van Pollinchove, van zuiden de dorpplaets, alwaer Franrisca Scherier overleden is, bekend op bel kadaste.' in de sectie C, nummer 30, palende oost den grond van l'ieter Goddcris, waarover altyd onverguld op do noordzyde, eene passagio zal moeten hl) ven, tol <>p den steenweg, voor hel gebruik van dit huis, zuid hel huis en ('rond van de wed uwe Janssens, Mist liet hoveuii rhof van dezelve, scheidende agter hel buis met du goole gemetst in bryken, hiermede, en noord hel hovenierhof van geleiden Godderis. '1 hans ledig. De tyt. ls en conditiën berusten, ten kantore van gczeidcn notaris SYOEN. Men abonneert zich op het bureel van het blad, Ooststraat N.* 34, te A'curne, en op al de poslkantooren van het ryk. Insertien, 15cenlimen den drukregel. Een afzonderli k nummer 20 c.‘, het supplement 15 c? Alle affichcn, by de uitgevers van dit Héasakl onvergeld in hetzelve gcplactst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1