KOOPDAG HAKHOUT, ■|ii te Aenbcsteding. i ENGELSCI1E OESTERS. Belgische Vereeniging, tfVOOR DE SCHELDE, GLVESTIGT TE aIUWERPLN. SCHOOLGEBOUW KAPITALEN H Noordschhout L. r Veurne, 17 Maert. VEREEMGDE EIGENAERS GEMEENTE-W ERKEN M A E T S C H A P P Y Brandverzekering bp vastgesteldè Primm, Gsvcstigd te Brunei. M A E T S C 11 A P P Y ■TE WULPEN. I In leaning te bekomen mits goed bezet. Voortkomende van de Lindenboomen staande in’t beluik van’t kerkhof, TE ALVERINGHEM. h hi ,i Al lid Hakhout, POLITIEK OVERZICHT. De aenhechting van Midden-Italien aen Piehiont mag als een voltrokken feil aan schouwd worden. In alle de gemeenten is er byna eenstemmiglyk voor de toevoeging gestemd geworden. Het engelse!) parlement schynt thans ten volle met de politiek van Napoleon lil vre de genomen te hebben. Niet alleen is het handelsverdrag aangenomen geworden; inaer zelfs heelt de engelsche politiek, waerschyulyk van den nood eene deugd makende, van de oppositie der aenhechting van Savooijen als T ware afgezien. The Mor ning post, orgaen van lord Palmerston, be val zelfs «enen bl ief uit l’arys, waarin de aansluiting van Savooijen krachtig verde digd wordt. De kwestie van Savooijen is dus als be slist te aanschouwen. De fransche troepen zullen voor hel oo- genblik, Lombardian niet ontruimen. Veranderen zy van ligging, dan zal het zyn om langs henen den l’o, langs Pavia te trekken. De Patrie van l’arys meldt dat aerlshcr- tog Maximiliaen, broeder des keizers van Ooslenryk, thans op reis naar Brazilian, naer Europa teruggeroepen is. De prins moet, zegt men, eerlang het hof van BiO verlaten en legen de eerste dagen van m81 eerstkomende met de sloomkorvet ElisO’ betta, ter zyner beschikking gesteld, te Triest aenkomen. Per tclegraf ontvangen wy lydingen uil Rome en Napels, van den 0: Volgens deze laatste was hel engelsch eskader verschenen voor de hoofdstad van Beide-Sicilien, waer een gedeelte der bo dems stilgehouden bad, terwyl de overige meer op Caslcllamare gestevend waren. Hunne verschyning heeft diepe ontroering verwekt. Ten anderen, de toestand van Napels verslecht dagelyks: de aanhoudingen zyn talryker en eiken dag wordt de ontwikke ling der krygsmaglen grooter. In Sicilian is de gisting zeer groot. Vol gens eene depêche aen the Moming-Post, laet men er duiven op, versierd met de nationale kleuren van [(alien; men steekt er vuerwerk af en men hoort er den kreet van: leve 1 taliën Te Palermo zyn de ge; vangenissen met aangehoudene persooneji opgepropt. I e München beeft men berigten uit Ma drid ontvangen, volgens welke prins Adal bert van Beijeren zich eerlang naer Alhe- ncn zal begeven. Men wil welen, dat de beschermende mogendheden er in hebben toegestemd dat de prins, by de aenveerding der regeering in Griekenland, niet vcrplig1 zal zyn om lol het grieksche geloof over te gaen. Men zegt ook, dat koning Otto voor nemens is eerlang de grieksche kroon n«* der te leggen. A. G. BELGISCHE MAETSCHAPPY can algemeene assurantitn tegen brand. 554-85 1811-85 267 34 471-83 605 00 P. R. WAFRRORG KAP1TAEL: 8,500,000 FRAKKEN. een a aen ti woorditraet N.« 17. ■a**^ etschappy in het Men kan zich alle dagen versche F.ngelsche Oesters vertchaflen in het hotel de Rheloi ika, alhier. Agent principaal L. VANDENBL'SSCUE, fnnuc. ■tract, n.* 20. 1 By bevelde Sekretarii. E. DELESCLLZE. I VI o VI It te 8« de vo VO all op tr< tin de Ga jat dit DIR DER I a MABTSCHAPTT VAN BRANDVERZEKERING P d li k ■I 11 HERBOUWING VAN HET LAGER By CH. COOLAERT, Zaakwaarnemer, tv Veurne, «1 v.'ïö» N e n VMT1 I Atnbhverrigling run P. J. CLAEREBOUDT, deur- teaerder te Nieupoil. Gezaegd en ongezaegd, Balken, Batten», Planken hard, Spanningen, enz. Veel eiken Hout, vierkante stukken van 2 tot 7 met, lengte op 10 A 20 cent dikte. 25 zware eiken Pylcn, ■tukken Staken en Blanken. Verders inlandsch Hout, Balien, Brandhout, groot gedeelte afbraek en Bouwmaterialen. Dinsdag 20 Maert 1800, 9 ure voormiddag Ma campagne, by de stad Nieuporl. Deze verkoopingen geschieden onder bet bestuer van KESTELOOT-DEMAN, zaekhandelaer, te Nieuport. Het kollegie van Burgmeester en Schepenen der gemeente Wulpen, arrondissement Veurne, maekt bekend dater op Donderdag 12 April aeustaende, ten twee ure na middag, in liet Gemeentc-huis aliiaer, bewoond door Bertinus Deinolder, openbaerljk zal worden overgegaen tol de Aenbesteding, by afbod, der voorgestelde werken voor de herbouwing van het Lager Schoo'jebuuvv dezt r gemeente, wanof de onkosten berekend zyn by begroting door den heer provincialen bouwmeester opgenuiekt, ter som van zes duizend acht honderd negentig franken, twee en twintig centimen, verdeeld als volgt 1. ® Voor (ie omlerwyiers-wnotiing fr. 3179 20 2. “ Kleine keukenen vertrek voor de onderwyzers-wooning I.’ Se.hoolzael 4 Vestiaire en hout- of koollogie 5. ’ Vertrek en piscinen 6. ® Voor school meubelen Op Maendag, 19 Maert, 1800, ten 4 urenamiddag, op 'l Kerkhof te Alveringhem, Zal den NotarisBEERNAERT, nldaer, ten verzoeke der kerkfabriek van Alveringhem, openbaar ver- koopen, Voortkomende van de Lindenboomcn rond ’t kerkhof van Alveringhem, cn dat ten dage den Koopdag, geschikt zal zyn in koopen, telk» gerieve. Op 3 inacndcn tyd van betaling, mits solidair* borgen stellende, en 10 voor onkosten. VOOR VERZEKERING TEGEN R R A N D Te Brussel, Agentichap te Teutne, Ay C.niaiti Bctsiti. ter herberg, het Gemeente huie, van St.Rickiers, be woond door sieur Deelercq. Zal den Notaris BEERNAERT, te Alvereinghem, openbaar verknopen do hier onder aengeweieii volgende Boomen. Leyrele. Op land gebruikt door Bottei*. Coi.xt 1. 4 wilgen. 2. 3 idem. 3 1 olin dik Imeter 80 c.4. 4 hollanders.5. 3 wilgen 0. I eik, dik 1 met. 80c. 7. 1 eik dik 1 sis. 75 e Pollinchove. Op land gebruikt door De Langhe. CobmhI2 olmen. 2. 3 idem. 3.3 idem. Aleeringhem. Op land gebruikt door Lemahieu. Cotas 1. 1 abeel, 1 olm. 2. 2 olmen. 3. 3 olmen. Sl. Rickiore. Op land gebruikt door 1.® Van Beveren Coins 1. 8 oltncn. 2.2 hollanders. 3. 1 idem, 1 olm. 4. 2 olmen.5 3 idem. 2. ® Op land van Karei Dinnekein. Coin 1. 5 olmen. 2. 1 abeel. 3 2 olmea. 4. 5 idem. 3. ® In T hovcnierliof van Gotnine. Coisi 1. Sappelners, 1 kerzelaer. 4. ® En op T laud van baes Be Clereq. Eesigi coese. 1 wilg. De liefhebbers worden verzocht van t« voortn da hoornen te bezichtigen. Op tyd van betaling, milt borge stellende. De berreu A. Bchae|>hel, «diepen cu H. rneihlid, >yn door deu geniecnle-raed arnp,e'*‘’ien gew. rden, om deel te maken tan de bc»tuerkofn mi»»i der muzykschool. De heer l'h. Dematicre, onzer »ta<i, i» uitdL,®’er d r brievenpost benoemd te AVeitkappcIlo. t r i’fifootely k» «prnek on alhier eene eelg® vange ii» te itichten. De «tad zou niet* ander* den daer toe meeat ge.chiktcn grond te Gevel1 hebben. Men «chryft uit Oostende, dal het fransch «cb'P Troii Sa>u>«, welke in den nacht van 25 lol 20 j*1'0’ •ry gestrand is, in den nacht «au 11 deter '1°* KJ"’ raekton duur twee visscheralooptn van Blanke nbergho in de haven i» gebragt. 8' legeulu id derbuitengewoone »pring-tye^ deden wy h l volgende mede, getrokken uil een o* handjchriu; BRUXELLES. Zy verzekert tegen brand en hel vuer des hey»d*> alle Goederen, zon als; Gebouwen, Meubels, Veld- vrugten, Vee en Koopwaren, mits geringepreinien. De schaden worden coinptanl betaeld zoo haesl do zelve tyn vaslgesleld. Sedert haer beslaen heeft deze maelschappy in het arrondissement Veurne, meer dan voor 60,1)1)0 francs brandschaden vergoed. Agent principael te Veurne, B BIERBET, denr- waerder, Nieuporl-slraet, n.® 9. Volle beloop fr. 6890 22 De voornoemde begroting met teekening berusten t’elkens inzage by den sekrelaris diter gemeente, woooende ter slede van Veurne. Wulpen, deu 14 maert 1860. Ruigmeeeter en Schepenen, J. L0UWAG1E. Zy veriekert tegen brand en bliksemvuer aller hande gebouwen, koopwaren, gereedschappen van fabrieken, meubelen, ingeoogste vruchten, beestialen akkergetuigeni. Depremien zyn too gering alsmogelyk vastgesteld. De verbintenissen der maetschnppv zyn door een kapitael van fr. 4 282.804-23 gewnerborgd. Om nadere inlichtingen te bekomen, men gelieve tich te begeven by Ca. DESAVLR, correspondent d«r niaetschappy te Veurne.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 2