0 i I u I f V I I II V Zr f -'f M i fl Ki Nieuws van de week. II Is - 4 I de Vreemde Ik ysigiugen I 1 In den Moniteur ilond een subsidie van 7000 fr. dal de inlast neming tal do verandering van den jager, en zyne eenen i i Ziet hier het wetsontwerp ter afschaffing der ok- Irooi regten. Leopold, koning der Belg'-n, Aen alle tegenwoordigen en toekomenden, heil. Wy hebben besloten en besluiten Onze minister vnu financiën tal, in onzen nacin, aen du kamer der volksvertegenwoordigers het wets- ontwerp van dan volgenden inhoud aanbieden KA». IV. dlgemeene schikkingen. Art. 17. 1. Het gouvernement is gemagligd latere maatregelen te nemen om hel ontvangen der regten door de tegenwoordige wet ingesteld to verzekeren. 5 2 De overtredingen aen de koninglyke besluiten waerby dote maatregelen worden toegeschreven, lullen gestraft worden met de boel vastgesteld door bel 3‘ alinea van art. 10 der wet van 9 juny 1853. 3. Die besluiten tullen de wetgevende kamers voor het einde der sessie aengeboden worden, in dien ty vergaderd zyn, zooniet in de volgende sessie. Art. 18. hen koninglyk besluit zat den datum van het in voege brengen der tegenwoordige wel bepalen. Gedacn le Laeken, 9 maert 1860. Namens den koning. Lzopoid. De minister van financiën, Fbèhe-üubax. Over «enige weken hebben wy gemeld dat er te ▼inchem eene wedding had plaets gehad, by welke een peerd, in 15 minuten tyds, van de dorpplaels van Vinchem, tol op Veurne merkt moest loope Welnu hel schytit dal deze wedding onbepaalde); k. is uitgesteld geworden, doordien hel peerd schielyk eenen vryveling heeft gekregen. Suiker. Art. 10. By wytiging der wetten van 18 juny 1840 en 15 maert 1856, wordt hel accynsregt op hel rui ker op 40 fr. per 100 kil. gebragl. Art. 1 1. J 1. Hel minimum van de drymacndelyk- sche ontvangst, op 1,125,000 fr.bepaeid door J 1 van art. 4 der wel van 15 maert 1856, wordt op 1,300,000 fr. gebragl. J 2. Als de middenmatige verbruik van dry op volgende jaren, van 1“ july van eenjaer tot 30juny van het volgend, grooter is dan 16,690,000 kil. sui ker, wordt het minumum van 1,300,000 fr. vermeer derd met 45,000 fr. per hoeveelheid van 500,000 kil., het oversahol uitmakende. 5 3. By het eindigen van de eerste helfl van elk jaer, beslaligleen kon. best, dien iniddentaks, voor basis nemende, langst eenen kant het verschil tus- schen de hoeveelheden ruw suiker in konsoininatie aemreklaerd (na aftrok van 3 p. c. voor afval by de rafinering), en langs eenan anderen kant de uitge voerde of in openbaer entrepot met ontlasting van accyns geplaatste hoeveelheden suiker. f 4. Dit besluit bepaelt het beloop van het mini mum, dat te rekenen van 1 july van hel loopend jaer tol 30 juny van hel volgend jaér moet geheven worden. Art. 12. De ontlasting van het accyns, in aanzui vering der opene rekeningen met ralfineerders of kooplieden-raiüneerdurs, is bepaeid per 100 kilogr. als volgt 1. ’ Op 55 fr. 50 o. voor droog, hart on doorschynrn 1 kandy-suiker, als dusdanig herkend door de be ambten, en op 50 .fr., voor «ie andere s likers der kalegorie A, aanguduid in art. 3 der wet van 18 july 1849. 2. ’ Op het montant van liet accyns vo«r desuikers der kalegorie B. Art. 13. Worden afgeschaft. De wet van 24 december 1853,op de wynen; De wet van zelfden datnm op bier en azyn De art. 8 en 4 der wet van 30 november 1854. De art. 2 en 4 der wet van 15 maert 1856. Kar. HL Oneergankelyke tchikkingen. Art. 14. J 1. De inkomst aen de gemeenten toege kend door art. 2 is bepaeid op ’t minimum van 12,500,000 fr. voor het eerste jaer van het in voege brengen der tegenwoordige wet. J 2. Het gedeelte aen eene gemeente toegestaen door de verdeeling, gedaen krachtens art. 8. mag niet klainer zyn dan d« inkomst die zy gedurende over eenige dagen, dat er aen de stad Yperwas toe? gvslaen, voor herstellingswerken aen du Halle aldaer toa te brengen, liet zou ons oneindig veel genoegen baren, zagen wy eerlang in het stadsblad, dat een subsidie aen Veurne verleend wordt, voor herstellingswerken aen het Justitiepaleis en aen hel Paviljoen. 1859 van de oktrooiregten heeft gehad, met aftrok der onlvangslkosten en der uilvoer-wedergaven. J 3. Worden ouder dit punt aen de oktrooiregteu gelyk gemaekt, de regtslreeksche belastingen ge heven om er voor te dienen in de gedeelten eitra in uros voor zekere steden. Art. 15. 1. Gedurende dry jaren, te rekenen van het in voege stellen der tegenwoordige wet, zal er aen de gemeenten eene vergoeding kunnen worden toegestaen, voor wachtgelden, vermoedelyk' te be talen aen de agenten van den oktrooi-diunst die zouden zonder plaets blyven. S 2. Die schadevergoeding zal geheven worden op de inkomst aen de gemeenten toegekend door art. 2 en zal geen 5 t. h. van elk deel in de verdeeling mogen overtreffen. Zy zal bepaeid worden door het gouvernement op advies der deputatie van den provincialen raed. Art. 16. J 1. Do nieuwe accynsregtcn zyn toepas- selyk le welen d. Op wynen, brandewyn, ruwsuiker, uit den vreemde, voorde ingeklaerde hoeveelheden by den in- of uilvoer, van entrepot te rekenen van den dag op welken de tegenwoordige wet verpliglend zal zyn. B. Op inlandschen brandewyn, op de fabriekatie werken te rekenen van gezegden dag gedaende verklaringen van werk in gang van uitvoering znl- l«n hun uitwerksel verliezen den vorigeu dag te middernacht. C. Op bieren azyn, voor de brouwsels begonnen na het in voege b engen der tegenwoordige wet; I). Op in land.-enen beelsuiker, voor de in laste genomen hoeveelheid voor de klaring te rekenen van zelfde tydslip. J 2. Hel beelsuiker onder ’t regiem van fiktief entrepot geplaatst, zal onderworpen zyn aen de in gestelde be.asliug, op 'l oogenblik dat zy in magazyu gebragl zyn, op welk- lydstip ook zy in verbruik zul len verklaerd worden. 5 3. De ontlasting van regten in geval van uitvoer, depot in entrepot of transcriptie, zal geheven wor den op de krediet-ierinyn w.iervan de verval het naesl is en zal gerekend worden volgens den ouden of nieuwen taks, volgens gebeurd zyn voor of na accynstaks. In't jaer 1180 had de grooto overstrooming van Vlaenderen plaets; ’t is alsdan dat, om alle verdere rampen van dil slach te voorkomen, men den dyk heelt gemarkt gezegd den dyk van graef Jan. In 1434,op den feestdag van Sl-Clemens innend november), werd door hel tempeest hel dorp lllan- kenberghe overstroomd, deslyds genoemd O.-L. 4 r.iuwe v an-Scherp rlioute, als >ok hel dorp genoemd O.-L.- Vrouw-v an-Siruep naby Oostende. Men maekt de opmerking, d .t het tegenwoordig al een zeer ongelukkig lydvak schyul te zyn voor de onderzeesche lelegrafkabels. Terwyl toch de transat lantische kabel reeds sedert lang onbruikbaar is, verkeeren vier andere kabels in geen minder ge brekkige!) toestand. De engelsehe kabel der kanaal eilanden, de kabel der Middellandschu Zee, die der Ronde Zee too wel als die lus-chen Singapore en Java, zyn toch allen op dil oogenblik le zeer bescha digd, om van dienst te kunnen zyn. lieden wordt de graef van Vlaenderen 23 jaer oud. Den 9 dezer is le Thiell gestolen uit een lafel- Schuif van het kantoor der labri k g naemd den Keiter, ten tiadeule van den heer Dckein, klerk van «leu heer Buyse-van Rysselsteen, fabriekant le Kor- tryk, eene som, vervat in wit papier, inhoudende 25 stukken van 29 fr. Deze diefstal heelt plaets gehad op hel uogenblik dal de heer Dekein de wevers betitelde. Niellegunstaendu hare neerslige nasporingen, is de policie lol nu toe op het spoor niet geraakt van den pliglige. le Bernissart, omstreeks Doorn;k, zyn dezer dagen dieven ingebroken by den heer Antone Bal lansen hebben er eene som van 21,769 fr. in gouden geld gestolen. De dader is nog niet gekend. - Een geval van buitengewoon!* vruchtbaarheid beeft lichte La Bouveireopgudaeit. Zondag laatst heeft de vrouw van een kolenbrander vyf kinderen I ter wereld gebragl. Een van hei alleen heeft eenige uren geleefd. Maetidagen dynsdag, zyn een aantal,persoonen die kleinu schepseltjes, die alle vyf in eene wieg lagen, gaen bezoeken. Een der rykste burgers uil tie Vcreenigde-Staten «cn ernstige millioniiair gelyk de Amerikanen zeg gen, de heer Samuël Witney, isle Vw-York, in 84 jarigen ouderdom overleden. II y bad inden kalocn- baudel gedurende de krisis van 1812, eene fortuin gewonnen van 19 lol 15 millioeiieu dollars (Do foliar doel 5 fr. 45 o. dal maekt dus van 54 milli- ociien 290,999 fr. lol 80 millioeiieu 300,000 fr. onderwys, der biterlwegen en andere noodiga onkos ten, welke zy door welkdanige belastingen opbrengt, zal overtreffen, zal de gemeenteraad hel overige be steden aen de vermindering of afschaOing, in de volgende orde 1Van de onregtstreeksche gemeenle-lasten, an dere dan de oktrooijen, en van den persoonneele belastiugs-aeiislagen of hoofdbelastingen; 2. ' Van de gemeente-opccntiemen by de regt- streeksche belastingen; 3 Van de andere gemeente-belastingen. J 2. Art. 76, n.' 5, der wel van 30 maert 1836, blyft toepasselyk op de beraadslaging des geineenteraeds, betrekkelyk dit voorwerp. KAP. II. aen eenige accyntregten. H ynen en eleike ilianken. Art. 5. J 1De aecynsregten op de wynen en sterke drnn ken uil den vreemde, worden vermeerderd in eene evenredigheid, gelyk aen liet middenbaer ok- trooiregl, verdeelt! op den totalen verbruik des lands, volgens de feiten voor hot jaer 1858 bestatigd. J 2. Het gouvernement zal de taks der nieuwe te heven regten aenduiden. Inlandschi iterke dranken. Art 6. J I. Het accynsregt op het maktfn van sterke dranken, door de wet van den 27 junyl 1842 inge steld, gewyzigd in «le wel van 30 november, 1834 is bepaeid op 2 fr. 45 c. per hukt inhoud der belast bare inaten. J 2. Dil regt wordt gebragt op 3 fr. 85c. sis er ge bruik wordl gemaekt van droog fruit, suikersiroop, siroop of suiker. Arl. 7. De laks der ontlasting is bepaald op 3'ó fr. per hekt. brandewyu van 50 graden Gay-Lussac, aan 15 graden centigraden. Art. 8. Het accynsbedrag door de wet van 27 juny 1842 gewyzigd, op de we 'king, gisting, en stoking der kern- en pil-iruiten, zonder mengeling van an dere alcool voortbrengende sloffea, is gebragl op 1 fr. 85 centime!! per hektolitcr. Bier en Atyu. Art 9. 1. Del accynsregt, door de wet van 2 oogst 1822, op bel brouwen van bier en azyn gestuld,ge- wyzigd door de wet van 24 december 1853, is be paald op4 franks. J 2. De ontlastingstaks, alsook de vermindering! n aen de azynleggers toegestaen op het montant der accyns, worden behouden in de bestaende evenre digheid. Vrydag wy spreken van den 9 dezer) stroomde het volk langs den weg van do Panne, om aldaer, den fameuzen,overheerlykeii en wreeldberoemdjn spring vloed le bewonderen, welken op dezen dag, ten 2 ure na middag, moest plaets hebben. En wal zagen die menschel! zoo al in de Panne? Niets byzonders; de zee klom wat booger of ge woon) yk, en daermêe’t was al. Er was uogthans een oogenbiik vvaerop den wind de baren zoo hoog deed heffen, dat de loegeloopen nieuwsgierigen angstig naer eene soliuilplaets be- gondeii rond le zoeken. Gelukkig waren er twee agenten der assurantie op het leven in de nabyheid, daerdoor werd hunne vrees gestild. De wilde keuntjes, in Mr. O’s duinen, vreezende hunne hollen overstroomd te zien, verhuisden met pak en zak op den hoogste» oever, en een gansch verbouwereerd en door den schrik ooglappen als verblind, nam een canard voor Aftehaffing der oktrooiregten fsn toekenning van eene nieutce inkomst aen de gemeenten. Art. l.$ I. De onregtstreeksche gemeentebelastin gen, gt keiid onder den naem van oktrooijen, zyn afgeschaft. J2. Zy zullen niet meer hersteld kunnen worden. Art. 2. Worden loegekend aen de gemeenten A. De zuivere opbrengst der ontvangsten van allen aert van den postdienst B. Een gedeelte tan 75 t. h. des opbrengs ran het inkomregt op den koffy en van 34 l. h. van den op brengst der accysregten, door k.ip. 1 vastgesteld op wynen en sterku dranken uit dan vreemde komende, oj» inlandschen brandewyn, op bier, azyn en suiker. Art. 8. I. De inkomst toegekend aen de gemeen ten door art 2, wordl jaerlyks onder deze verdeeld, volgens de rollen van het voorgaende jaer, naer prorata der grondbelasting op dejgcbouwda eigen dommen, van het priucipael der personnele belas ting en dit der kotisatien van patenten, ingestold krachtens de wet van 21 mei 1819, der wetvan6 april 1823 en der art. 1 en 2 der wet van 21 january 1849 J 2. Eene som gelyk «en het vermoedelyk vierde van hel gedeelte in de jaerlyksche verdeeling, wordt In hel begin van de tweede, derde en vierde trimes ters in de kas van elke gemeente, op afrekening, gestort. J 3 Het vermoedelyk vierde is bepaeid, volgens de voorziening des budjets van 's lands middelen, voor wal betreft de aecynsregten in art. 2 aengeduid, volgens de zuivere opbrengst der ontvangsten van allen aert van den postdienst, en de middenbaro opbrengst der dry voorgaende jaren, voor wat be treft de inkomregten op den koffy. 3 4. De soldy van afrekening des j icrs wordt be taald aen de gemeenten, na voltrek king der bepael- dely ke verdeeling i» de eerste maendeu van het voor gaande jaer. Art. 4. 1. Als het gedeelte eencr gemeente inde jaerlyksche verdeeling in art. 3 aengeduid, de noo- dig« som moet voorzieu in de behoeften van het lager

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 3