L I i i Merkt van Veurne, Yzerwegen. Ingezonden Artikels. 8 1° 7x>on- I 00 00 Per lot) liters. NVitle tarwe fr. Koude tarwe Roggo Haver Boekweit Boonen 86 228 212 202 177 87 25 18 14 00 00 00 28 892 92 97 - 3 -1 4 40 4 55 14 Maert. V ;en»- 1092 Zakken Tarwe waren ter Markt, takken te Yzerwcg van Lichtervcldc naer Veurne. Graenpryzen der vorige week. M E It k T E K. Per hektoliter. 5 5 88 5 42 6 7-*° 's murg. 1 7 30 7 37 7 45 7 55 8 05 8 15 8 25 3 80 3 45 2 n 40 0 55 10 00 10 10 10 20 10 80 10 40 10 48 10 55 I 40 c. 5 1 k. 26 I id. PKYZ.EN DEK BROODEN’ Van dito, jfï 50 c. .zi k. I 33 1 id. STERFGEVALLEN. 8 2° Mijnheer Ryckeboer, Vertrek-uren naer Veurn®. 14 niaeit. vunuciu di* rni'U, tyd Vv«r«e, druirk. Sucri Haver 00 00 Vicni* (vertrak). Avccappelle Oostkerke Dixatox Eessen '/.arren Handiavme Corlemarck l.iiBTtkViiD* (aankomst). •8 00 tot 31 00 31 00 tot 22 00 12 00 lol 23 00 11 50 lol 13 00 10 00 toi 22 50 ver en de a it Uw dionslwille dienaar, X. 2 4o a 1 18 u u a 1 25 4 75 10 00 a a 81- 50 82- 00 31-50 81-00 30-50 30-00 29 50 20-00 28-80 28-00 00-00 00-00 00-00 21-50 23-00 18-00 28-00 1-54 Fidelia en van 2 45 1 10 a 00 00 2 45 1 18 a 3 10 8 75 BOUSSELAERE, 0 mar//. 1- 50 2- 50 Waervan xyn verkocht geworden 1018 welen 19 lakken Tarwe aen Boter, per stuk 1 35 1 42 1 50 1 00 2 10 2 20 2 30 2 83 2 50 8 40 3 55 4 00 4 10 4 20 4 30 4 48 H»' 2-’>b p|0« G eerst Koolland l.ynzaed Boter, de kilo Lijcren, per 26 las, per 3 kilos Aerdnp 100 kil. Fileren, per 25 Kunynen, per kop Zakken Rogge van 20-73 lot Sucrioen van 12-00 lol tan lO-llO tot Boonen van 20-00 tót Tc Nienport, is den vloed vrydag zóó hoog ge klommen, dat op 't hoogste der Recolleltenstraet, l'ieter-Jakobus mctxyne voelen in l water /.at. Per 145 lillers. Tarwe van Bogge Sucrioen Haver Boonen 20 00 a 21 00 20 00 a 20 liü 10 00 a 10 50 00 00 a 00 00 liavi r p 1 ’/i hekl. 00 t 0 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 00 00 00 00 2 63 1 27 4 00 9 50 32 00 ft 35 00 20 00 a 32 30 23 00 a 2» 00 II 00 u 15 00 00 00 24 00 DEIN1E 7 maert. Wille larwe Roodetarwe Rogge Boekweit 14 00 00 00 a uO 00 00 00 a 00 (10 u 2 36 a 2 50 1 18 a 4 00 a 9 00 a 13 maert. 5 50 6 00 6 10 6 20 0 30 6 38 6 50 7 20 7 35 7 7 50 8 00 00 00 28 00 10 00 u 10 50 2 80 1 80 Hegtetreckiche dienet tutechen Vuinkerke T* BtXIBBR VAX DIS 1 OCTOII1. N. B. uren van venrek ulld.s(Ali.o van Orleraar. k. arren, t-eMen en (krsikt r*a ni»i lm*! lt. n.w*»1 - gendarm en vlugtle de duinen in. Gelukklglyk ontstond men het met de vrees en na de groo'tsche zee wel bewonderd le hebben, ging men by Chard het noenmael nemen, die bestond uit 1." een grootc champanje van oenen aprilvisch met zure saus, denwelken, in maert gevangen, niet xeer goed smackle, en 2.’ palaten en eij ns, waervan eene goede portie binnen gepeuzeld wei d, tcrwyl in Cha nds kelder, de ty spoedig verminderde. Eene dikke sneeuwvlaeg, die legen avond uitviel, begeleidde degefopten by de terugkomst. rn llrlgie. v»n da wed. Ryokvbo»' 20 00 a 21 00 20 00 a 21 00 16 00 a 16 50 00 00 u 00 00 14 30 a caouth-ehouc, elastiek, plastiek, mastiek en komiek en gy komt er als een splinternieuwen ntensch, uit. 0 dat is overgronle voórtg mg Men hoort nu meer twisten opbel strafwetboek dan op Tho mas-a-Kempis-werkdal bewysl aen welken graed den xedelykcn voortgang deter eeuw is. Hoe meer dieven, hoe meer gendarmen; hoe meer processen, hoe meer vonnissen en men kent daer- door den eerlyken voortgang der beschaving van het mensebdom. Als hondenle menschen, door de konkurentie, twee honderd andere plat leggen, dit is den voort gang van de broederiykheid onzer eeuw. De vryhcid heeft de solidaireteit of elkheellyk- heid afgcschafl. Men xegt nu elk voor xich en lael een ander loepen. Voortgang van hebxucht, en weg wet den evennaasten. Om zich alle de voorlieden van het nieuw leven tc verschaffen heeft men slechts geld noodig. Werkt dan van morgens lol 'savends en gy komt nog te kort. Nieuwen voortgang. Overouds ging men tot aen de kniën in het slyk. Nu, eene vigilante brengt u aen den yteren weg en een omnibus neemt er u van en steil U tol Brussel of Parys in hel bólel l'Unieert en er is nog geen slofje op uwe blinkende schoenen. Als dal guenen voort gang is, zy t gy nooit le vrede. Sprekende van hotels, liet xyn paleixcn waerin men de reizigers ontvangt. Alles is goud, xilver, kristael, spiegels, rik papier, ent. waerin gy, by elke reis, uw deel belaclt. Maer uwe note beloopt nu ook achtmaal meer dan voorheen. Dit is den voortgang van ’l gemak. Vele menschen ryden nu, in pinets van le aen, Zy doen wel, want schoenen en leerxen houden veelal geeiie twee uitenden aen de voelen. Anderen voorl- BanB- Alle de voortbrengselen van Vcurne-Ainbacht tyn van tweederden upgeslngen en trekken naer andere landen. Wy beluien alles duer, maer dit is niets, 't is den voortgang van de hbi e ichangt. Nog eene laelste voortgang Waeroin twisten de menschen too veel niet meer onder elkander Om dal er too vele giitelten tyn. Ik geloof dat myiie tack hiermee afgeweven is en ik blyvc, met achting. 32 00 ft 815 00 29 00 a 32 00 22 00 u 25 00 12 00 a 15 00 00 00 a 00 00 24 00 a 28 00 Airdap. 100 kil. 10 00 a 10 50 Boter per kilo 2 45 u 2 80 Eijercn, per 25 1 18 ft I 80 BURGERSTAND DER STAD VLURNE. GEBOORTEN. den 8. Pieler Alleweireldt, toon van Carolus en van Amelia Cacsieker, Bewcstcrpoort. l.uiisinni Jordaoïis, toon van Seraphina Sandyck, binnen palen. den 9. Pieler Ll.>. r. bon.H, betonderen, 57 1/2 jaren, gebor n le Po|lincbi>ve en wooncnde te Ni- cappelle, man van Marie Wulleman. den 10. Jndoea lener, betonder, 77 jaren, ge boren le Pollinchovc en woonende le Veurne, we duwe van .loanin'* Mi rsSeman. den 12. Francois Seron, mollevanger, 19 jaren, geboren le Bricux en wooncnde te ItOsii.iy,jongman. den 13. Llldovica Dcbever, belume/, 82 jaren, ge boren le Dninkerl.e en wooncnde \eurne, weduwe van Norberlus Torrelle. C irolus l.acoiite, 13 dagen. den 14. Cideta Ikugghe, b. lumh r, 76 jaren, ge boren le Adinkerke en woonende le curne, we duwe van Piirus Mooie. 8 8 ViiRXB, den 12 Jlaeit 1860. Zondag laetsl, in in uw blad, spraekt gy ;van vooilgang. Ik heb ook wat op de zaek gedacht en xiet hier wat ik er van weel. Er is voortgang in geleerdheid, want men weet nu meer dan in de vorige eeuwen. Maer als de ge leerden alles doen wal xy kun. en om eene plaets voor een» anders neus te nemen, dal is ook den voortgang (lexer eeuw. Nu ismen weinig aengetast van blenslroopers en dal is veildigheid. Maer als gy, eeiiigcu lyd voor de kiexingen, van niemand meer gerust gelaten xyt, dal is ook voortgang. Dat er thans vele middels bestaan om getond te leven, dal is waer. Maer daler nog veel meer mid dels xyn om u tick le maken, dal is voorigang. Dat er nu, volgens de bekentenis van alle inen- sehen, byna geene xuivere waren meer tyn, dat is toetewylen aen den voortgang. Dat men nu labrikeert volgens het spreekwoord vuil on veel en goedkoop, dal is den voortgang de» tyds. Dat allo goederen scltrikkeljk opslaan dat is den voorigang van den koophandel en den landbouw. Ouds du geiindhcden braglcn tieh geern weder- xyds omhalsnu de parlyen gedoogen dat gy van eene andere deiikwytu tyl. Dat is den voorigang in verdraegtaemheid. Er xyn nn meer procureurs van kwa taken dan voorheen en een kieken is nu van hen op eene veel beleefder manier gepluimd. Dat is ook 'oortgang. Als een groot koophandelhuis in bankbreuk is cn alles lael verkoopen; wat daerna is helryker dan te voren cn dal is den vo r gang der speculatie, el tout la nionde ne counait pm cela. Het gouvernement bestei d s ja •is v ele millioenen voor het onderwys en allo maende tyn er 3 a 4090 brieven met onleesbare opschriften. Dal is ook. voortgang; maer waerin? Overoud» vocht men lang voor eene koe; nu men vecht vooreen gedacht, liet komt op heUelfde nil Tisaltyd vechten. Dal is voorigang in ruziemaken. In het begin deter eeuw, als gy piuiin of vijg, patriot of sunculolte was, men hangde u aen den lanleern. Men onttrekt n nu uwe kalanten; ’t is zachter, dus er is voorigang. Dit is myn grondgebied, dat is T uwe, zei men voorheen. Nu de grenspalen vallen dagelyk» meeren meer om en bewyten dat den aerdbol ai n allo men schen toebeiioorl. Dit is cenen overgrooten voort- g»nB- Er zyn nog steden, door hunne versterkingen, die de menschen’s nachts opsluiten even als de dieven in hunne cellen. Dat is tegen den voortgang der vryheid. Tariefs, regten, douanen, alles moet met er 1 weg en de yteren wegen zullen tieh met dezen voort gang belasten. Dal is hunne taek. In vroegere lyden vocht men lyf aen lyfnu schiet men u dood met kanons, op 2060 nieters af stand, en men weel niet van wie. O dat is achteruit gang en onbeleefdheid 1 Vele menschen, die moeten sterven, zouden wil len blyven leven. Andere die gezond zyn, dooden zich zelve. Dal is toch ook maer slechte voortgang. Onze vooronder> kochten een beste kleed en dat was voor geheel hun leven. Nu wy moeten ons alle jare van nieuws voorzien willen wy medégaen met den voortgang. Nog geen dertig jaren geleden speelden onze twintigjarige jongelingen melde Imllcn en de mar- luels, en nu op hun elfde jaer gaen de Einders reeds om pinten. Dit is den voortgang van ’t is gelyk van waer bet geld komt. De Belgen die tegen Julius-Cesar hun land (ledigden waren mannen van zeven voet hoog; wy, hunne afstammelingen, wy zyn w mest op helft dier hoogte ge ragt. Met oog i.ige eeuwen kruipen wy geheel in het laud. Dalis dige voort gang- A‘s gy nu armen, boenen, hair en landen kwyt zyt, dat i» niet» meer. Gy loopt dan mierden winkel van l.icHTXRviio* (vertrek). Coricmarck Handzaeme Zarrcn Eeasen Dixxtnt Ooslkerke Avccappelle Vitas*. (acnkomil). 1 Barren, le-n en tkmkcr»» nirl j’ouï Uinn'n ie‘»ór’ de rtmurr» vrrroctit neb nen mioutvn voor <l« nr-.i« d, utr, m »v‘“ l« talen beviudrn. .Menagerie I an Ciemhrugge. Vertrek uil Doinkerke, morg. 10 80 en 'i Aankomst le Vcurna, 1-00 Vertrok uil Veurne, 11-00 Aankomst te Doinkerke, 1-S0 De uren aeugetekend met een syn erpre^■irt^n,? Uil Brussel langs Adat naar Gent: 7-3«>> 3 iiioFfttfns; X 6-05 en 7-IJS 'invondt. Uit Antwerpen naer Gent6-30, 8-30 1.’ en 10-30; 2-30 l.-cn2.«kl.6-00. Uit Gent naer Brugge 0-15, 0-15 morgen» 4-85 en 7. Uil Brugge naer Oostende7-35, 10-25 ni0r6' 2-25. 5-30 "en 8-10. Uitoostende naer Brugge: 6-15,7-15’, 12 c° avonds. I Uil Brugge naer l.ichtcrvelde 7, 0 morg- '*rk, v180 e" ®-IO 'savonds orf' Iht kortryk naer Lichter velde: 7-80,11 I 1-10 en 6-10 ’gavonds.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 4