KOOPDAG GRAS- EN ZAEONDEN OPENBARE VERKOÖPING van een geiieflyk HUIS MET EilVE ter dorpplaels van Eggewacrlikapp.dle, en van Eene allerbeste Vetweide, In Steen kerke, (Vol daring.) HUIS r K O O D A G HUIS EN ERVE MOBILAIRE VOORWERPEN Openbare Verpachting van ïV oordschhout AEN HET Openbare Verkooping TE I i 0'1 I IT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. Gestaen en gelegen te Nieukappcllc, VERKOOPEN. TE VEURNE. TE ALVERINGHEM. DE CAE, te Alveringhem, '.oor de koopen bedragende 10 iranken in hoofdsom, degene daer beneden eu den 10 penning met gereed geld. 6’ cm een te Eggewa erts kap) idle WOEXSDAG 21 1800. Gemeente Steenkerke. I 3 I den notaris I >■- .lunr i IW1 r—Tl» W~TT^ mse B '.«^B.TU0tn.2-U« van de meest* van Toebehoorende aen 't Bureel van Weldadigheid der GEMEENTE ZOITENAEY. van het treden met ter inzagn mui voor- Op Dingsdag, 24 April, 1860, ten dry ure juist na middag, tal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem. openbaer verpachten, binnen de gemeente Eggewaerlskappelle, ter herberg den Kopelas, bewoond door Benoit David, ten ver zoeke der leden van liet Bureel van Weldadigheid van Zoutenacy, vooreen terinyn van 9 jaren, het Den notaris DE CAE, ter residentie van Alveringhem, tal op Woensdag 28 Maert 1880, oin 9 ure 'voor middag, ten huize, alwaer sieur Carolus Cosseu 1 1? v j in du groole Ooslslraet, openbaer verkoopen; voorwerpen nagelaten door gc- bestaende in mansklcederen, gkiswerk, beddeb.sk en bed- toebehoorlen, tafel, 6 stoelen onlangs overleden is, binnen de stad Veurne, i c- Alle de mobilaire melden Cossey en koper, tin, yzer en deryen, stove en mitsgaders ontrent 133 bladeren nieuw blik, 2 id. vzer, id. zinek, eene groole hoeveelheid lood, marmytten, nieuwe blekken seulen, en veel andire voorwerpen; benevens al het gereedschap noodig tot uitoelfenen hel ambt van koperslag r. Alles mei gereed geld. Op Maandag 26 Maert I860, om 9 uruti voormiddag, ter dorpplaels der gemeente Alveringhem. Koopdag van al het materieel der aisnu afgebroken herberg de Esperance, en bestaande, in Vele eiken en andere stuks, 8 eiken en olmen, balken, idem rebben, groole hoeveelheid bard, deuren en deur-kassynen, vensters en vettsler-kas- synen, schouwstukken en andere voorwerpen en brandhout; benevens omtrent de 1 0,000 bry ken, S3Ü0 dakpannen; 200 tegels, 2 arduinen, peerde-bakken; en eene allerbeste allure Remise. Op tvd van betaling, ten kantoore van Amblstsnigling ran P, J. CLARREEOUDT, deur- waerder te Nieupotl. namen van w Veurne. Do kooper zal van deze Vetweide in het vry ge bruik treden, melden 11 november, 1860. De titelen en verkoopvoorwaarden, zyn van een ieder ten kantore berustende noemden notaris BEERNAERT. Op Dinsdag, 10 4” April, I860, ten.3 ure namiddag, ter herberg den Kopelas, bewoond door Bulioit David ter dorpplaels 'an Eggewaerlskappelle. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie Alveringhem, opcnbaerlyk verkoopen aen d_ biedende Eerst» koop. Een groot en geruflyk Huis, be staande in woonkamer, keuken, beste kamer, slaep- kamer, voute, kelder en zolder, met nog een slaep- kaïuer daerop gemaakt; voorts, citern, potupe en pri vaat, en een schuerken en houtstal, benevens de erve hier medegaende, groot volgens kadaster, sektie IJ, nummer 22a, dry aren 83 centiaren, alles staende en gelegen te Eggi-wacrtskappelle, ter noordtyde van do dorpplaels, palende van westen met hel huis, aen liet huis thans toebehoorende aen Carolus De Potter, voorheen eene schuer; van westen met de erf aen do erve van denzelven De Potter, den borden inuer hier medegaende; van noorden met de erve aen den uit weg der kinderen van Renatus David, het houten galend hier ook medegaende; van oosten met do erve en met het huis aen de erve en gebouwen der kinderen van Joannes David. Dit huis is hetgeen, alwaer wylen sienr knstiaen David, onlangs overleden is en den koopet telve zal daarvan in den gebruike mogen den dag der geldlelliug Donderdag 29 Maarte 1860, ten 3 uren namiddag, in de herberg bewoond door sienr Pletevuet, binnen <le geimcule van Polliiichovc, z.d de Notaris SYOEN, te oo resideercmle, opcnbaerlyk verknopen Een HUIS gebnnwl in steen en gedekt met pannen, met 25 centiaren Erve, gestaen en gelegen binnen de gemeente van Pollincliove, v.m zuiden de dorpplaels. alwaer Fratmisca Schcrivr overleden is, bekend op hel kadaster in tie sectie C, nummer 80, palende oost den grond van Pieter Goddcris, waerover altyd onvergeld op de noordtyde, eene passagio zal moeten hlyven, tot op den steenweg, voor bet gebruik van dit huis, zuid hel huis en grond van de weduwe Janssens, west bel hovenierhof van dezelve, scheidende agter het huis met de goole gemetst in hryketi, hiermede, en noord hel hovenierhof van gezeiden Goddcris, Thans ledig. De titels en conditiën berusten, ten kantore van gezeiden notaris SYOEN. Op Macndag, 2?** April, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg de Grognie, bewoond door Phillippe Louwagie, binnen de gemeente Ottdekappelle, Zal den notaris BEERNAERT, te AlverD ghe r si- deerende openbaer verkoopen aon de meestbiedenden: I.IMZESTt SlStKAPrZLlt, OKTBK5T ’"T G EIIC CIIT1. DE IIR0SME. Eenigc Koop. Een Woonhuis, staende le Nieu- kappelle, lang-, den zandweg naer deGtoignie, en in de nabyheid van dit gehnchle, beslaande in kamer, binnenhuis, zolder, met den steenen gevel ten oosten, en de helft der dubbele vuerstede, gemeeno met Ferdinand l.aunoyeen zyne vrouw Coleta Smagghe; voorts een klein aenklad ten westen van tv t huis, benevens de hoeveelheid van circa een are hove- nierland, onder gebouwen en hof; van al hetwelko de dry vierden zullen verkocht worden, het overige vierde bohoorende aen Anna Woreme, te Nieukap- p lie; palende van westen met vermelden sleenen gevel en vuerstede, aen het huis van genoemde cChtgenooten Lannoye-Smagghe; noord aen land ge bruikt d<>or den burgemeester ilisselyn, scheidende met eene haeg zuid aen land der weduwe Voordecker en van westen achter hel huis, paell de erve aen den barden gevel van voornoemde echtgenoolen Lan- noye-Smagghc. Gebruikt door de medeverkoopster Sophie Woreme en haer man Amandus De Wancker tot laetslen april 1860 den kooper zal er van in ’tgebruik komen met 1 mei 1860. fi telen cn verkoopvoorwaarden, berusten ten kantoore van voornoemden notaris BEERNAERT. Geznegd en ongetaegd, Balken, Battens, Planken, bard, Spanningen, enz. Veel eiken Hout, vierkante stukken van 2 tot 7 SIP eerste integacn den 1 October voor ’t Zaeiiand, eti den I I November, voor liet Grasland, respektivelvlc in I860, van de onroerende goederen breeder ver meld in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorvvaerden, onder welke deze verpachting zal geschieden, inhottdeude dalai de pachters, ee.ien medepachter moeten stel len, berusten ten kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Tweede en laetste knop. Eene allerbeste N ct- vveide, vol daring, gelegen binnen de gemeente Steenkerke, groot, ingevolge titel, 3 heklaren 16 aren 53 centiaren, en volgens kadaster, lektie B, nummer 5-1, groot 3 heklaren 29 aren 90 centiaren; palende van oosten acn de street, en van noorden, zuiden en westen aen de eigendommen der erfge- met, lengte op 10 a 20 cent dikte. 25 zware eiken Pylen, stukke Slaken en Planken. Verders in' uidsch ilout, Dalien, Brandhout, een groot gedeelti nfbraek et> Bouwmaterialen. Donderdag 29 Maert I860, om 9 ure voormiddag te Póllincho'e aen de I.oo-brug. Deze verki ini-i.?. >i geschieden onder het bestuur van KESTELODf-BEIlAN, zaekhandelaer, te Nieuport. TE POLLINCHOVE. VAN EEN

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1