VAN VEURNE. MENAGIE-GOEDMN GRAS- EN ZAEILANDEN BEDRTFGRAS I ITe pachten H /1 HUIS OPENBARE VERKOOPING van een gerieflyk HUIS MET ERVE, ter dorpplacts van Eggewaertskappelle, en van Eene allerbeste Vel weide, In Steenkerke, (Vol tlaring. I i AEN HET KOOPDAG I I I I Openbare Verkooping van allerbeste VOL DARING, .1 Openbare Verpachting van I Openbare Verkooping HUIS EN ERVE OM UT GEMEENSCHAP Tl'. SCHEIDEN. I 9 o, WOENSDAG 28 MAWIT 1800. EN’ FOURAGIEN, Tc Jloulhcm, by de Drie Koningen. l I 9l 9 9 J I i i TE ALVERINGHEM. 9 k I 9 9 Gcmccnte Eggen'aertukappcllc Gemeente Stecnkerkc. Gestaen cn gelegen tc Nieukappelle, TE VEKKOOPEX. V SUPPLEMENT HhIRTE VITE-BUI) voornocinde cchtgeuootcu Lan- va n A ci ft V 4b A l i van Tocbchoorcndc acn t Bureel van Weldadigheid der GEMEENTE ZOITENAEY. <le verkoopvooruaer- van bovengenoem- gelegen 1 1 I 11 I i I oosten mei do kii gebouwen tier I 1 .1 verkoopvoorwaertlcn, berusten ten voornocindcn notaris BEERNAERT. De Herberg St. Jooris, te Alveringliem, gehukte Forthem. Zich te bevragen by <le wed. VERSCIIAYE, ei-e- naerster der zelve, tc Forthem, 4 j Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- hem, zal op Maendag 30 April I860, om 3 ure na middag, ter herberg de Rhetorics, bewoond door sieur Carolus Grimmelprez, ter dorpplacts van Alveringhem, openbaer Verkoopen: De hoeveelheid van aren, volgens titel, en I Op Maendag, 2?" April, 1800, ten 3 ure namiddag ter herberg de Grognie, bewoond door Phillippe Louwagie, binnen de gemeente Oudekapp.dle, Zal den notaris BEERXAtiril, te Alvei ingheth rrsi- deerends openbaer verkoopen acn de incest bied enden. 1 hectare 95 aren 53 centi- 1 hectare 78 aren 70 cenli- Donderdag 29 Maerte I860, ten 3 uren namiddag, in de herberg bewoond door sienr Plcteouct, binnen de gemeente van Pollinchove, zal de Notaris SIOEN te Loo residecrende, openbaerlyk verkoopen Een HUIS gebouwtin steen en gedekt met pannen, met 25 centiaren Erve, geslaen en gelegen binnen do gemeente van Pollinchove, van zuiden de dorpplacts, alwaer I ramdsca Scherier overleden is, bekend op het kadaster in de sectie C, nummer 30, palende oost den grond van Pieter Godderis, waerover altyd onvergeld op de noordzyde, eene passagio zal moeten blyven, tot op den steenweg, voor het gebruik van dit huis, zuid het huis en grond van de weduwe Janssens, west bet hovenierhof van dezelve, scheidende agter het huis met de goote gemetst in bryken, hiermede, en noord het hovenierhof van gezeiden Godderis. Thans ledig. De tytels en conditiën berusten, ten kantore van gezeiden notaris SYOEN. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin ghem, zal op Macndag 9 April 1860, om 2 ure na middag, ter hofstede bewoond door sieur l.udovicui Caloone, te Houthem, openbaer verkoopen: Alle dc menagic-gocderen, bestaende in koper, tin, yzer en aerdewerk, 2 kassen, 1 buffet, 1 commode, 2 fornoysen, baillie en stakytingen, brandhout, ge- zaegd en ongezaegd bout, benevens 1000 bundels hooi, 2000 bondels strooi, en verdere mobilaire voorwerpen. Op tyd van betaling, ten kantore van den notaris DE CAE, voornoemd, voor de koopen bedragende 20 franken in principaal, de gene daer beneden en den 10 penning met gereed geld. VAN EEN TE POLLINCHOVE. Op Dingsdag, 24 April, I860, ten dry ure juist na middag, tal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem. openbaer verpachten, binnen dc gemeente Eggewaertskappelle, ter herberg den Kupelat, bewoond door Benoit David. ten ver zoeke der leden van het Bureel van Weldadigheid van Zoutenaey, vooreen terinyn van 9 jaren, het eerste integaen den 1 October voor ’t Zaailand, en den I 1 November, voor het Grasland, respektivelyk in I860, van de onroerende goederen breeder ver meld in do uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten en voorwaerden, ondar welke deze verpachting zal geschieden, inhoudende dal al do pachters, eenen medepachter moeten stel len, berusten ten kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. GF.SEF.STÏ HllCKSrrtLtt, OXTRF.tlT ’tGIBOCIITE OF. GBOKHIE. Eenige Koop. Een Woonhuis, «taende te Nieu- kappelle, langs den zandweg naer ileGroignie, en in de nabyheid van dit gehuchte, bestaende in kamer, binnenhuis, zolder, met den steenen gevel ten oosten, en dc helft der dubbele vuerslede, gemeene met Ferdinand Lannoycen zyne vrouw Coleta Sinagghc; voorts een klein aenklnd ten westen van hel huis, benevens de hoeveelheid van circa een are hove- nicrland, onder gebouwen cn hof; van al betwelke dedry vierden zullen verkocht worden, het overige vierde behoorende aen Anna Woreme, te Nieukap- pelle; palende van westen met vermelden slcenen gevel cn vuerstede, acn hel huis van genoemde cchlgcnooton Lannoyc-Smagghe; noord aen land ge bruikt door den burgemeester Missclyn, scheidende met eene haegzuid aen land der weduwe Voordccker cn van westen achter het huis, paell de erve aen den barden gevel van noye-Smagghc. Gebruikt door dc medeverkoopster Sophie Woreme en baer man Amandus De Wancker lot laetsten april 1880 den koopcr zal er van in ’lgebruik komen met 1 mei 1860. Titelen en kantoore van Op Dinsdag, 10/" April, J8G0, ten 3 ure namiddag, ter herberg den Kopctar, bewoond door Benoit David ter dorpplacts van Eggcwnert.sk appel Ie. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaerlyk verknopen aen de meest biedende Et ulo koop. Ecu groot en geriiflyk Huis, bc- slacndc in woonkamer, keuken, beste kamer, slnep- kinner, voute, kelder en zolder, met nog een slaep- kniuer daerop gcmackt; voorts, citcrn, poinpc en pri- vaet, en eenschuerkcn en houtstul, benevens de erve bier medegaende, groot volgens kadaster, seklie B, nummer 22*, dry aren 83 titiaren, alles stamde cn gelegen te Eggewaertskappelle, Ier noordzyde van dc dorpplacts, palende van westen met het huis, aen bet huis thans toebehoorende aen Carolus De Potter, voorbeen cenc schuer; van westen met de erf aen dc erve van denzclvcn De Potter, dun berdeti inner hier medcgacnde; van noorden met de erve .ten den uit weg der kinderen van Rcnntiis David, bet houten galend hier ook medcgacndc; van erve cn met het huis aen de erve kinderen van Joannes David. Dit huis is hetgeen, alwaer wylen sienr Kristiaen David, onlangs overleden is enden kooper van het zelve zal daervan in den gebruikc mogen treden met den dag der guldlelling Tweede en lactate koop. Eene allerbeste Vct- weide, vol daring, gelegen binnen dc gemeente Stocnkerke, groot, ingevolge titel, 3 heklaren -16 aren 53 centiaren, cn volgens kadaster, sektie B, nummer 54, groot 3 hektaren 29 aren 90 centiaren; palende van oosten acn de straet, en van noorden, zuiden en westen aen de eigendommen der erfge namen van wylen den heer Louis Joseph (.livelier, te Veurne. De kooper zal van deze Vetwcido in hel vry ge bruik treden, met den 11 november, 1860. De titelen en verkoopvoorwaerdeu, zyn ter inzage van een ieder ten kantore berustende vau voor noemden notaris BEERNAERT. »TTtiwiir 1 1 sf aren, volgens kadaster, sectie B, n.’ 368 en 369, allerbeste Bebryfgras, gelegen binnen de genie, nlo Alveringhem, strekkende omtrent oost en west, pa lende van zuiden en westen grasland aen den hei r Pieter Du pa re te I per, van noorden grasland aen de kinderen Ghyselen te Alveringhem, en van oosten de Haendckot-dreve of l.ampernisse-straetje. Om er van in gebruik tc komen met den dag der gcldtelling. De tytelen van eigendom en den, zyn berustende ten kantore den notaris DE CAE.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1