VA IV VEURNE HUIS GRAS- EN ZAEILANDEN i 1 I OPENBARE VERKOOPING van een gerieflyk HUIS met ERVE, ter dorpplaets van Eggewaertskappelle, en van Eene allerbeste Vel weide, In Steenkerke, (Vol daring.) ill KOOPDAG Men ag ie- G oed eren HUIS EN ERVE Licitatie-Verkooping Openbare Verpachting ▼an 1 N.r 1805. 1800. MAERT ZATERDAG 7>1 Potten, Koper- Tin- en Aerdevverk, EN ANDERE GOEDEREN, TE ALVERINGHEM, GEHECHTE FORTHEM. Gcslaen en gelegen te iïieukappclle, TE VERKOOPEN. Supplement op half blad, per week. C Y N S G R O N D Te Alveringhem, gekuchte Forlhem. Blad voor Annoncen, Landbouwnieiiws, politieke Een Nummer, en een I alge.meene Ty dingen, Marktprijzen en Ilandelzaken. Gemeente Steenkerke. Gemeente Eggewaertskappelle. blad, Ooslstract Voor stad OM UT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. iddaj, betaling, mits te stellen van j en t f I Hij!* van een zeer gerieflyk en afhanglykheden op Toebehoorende aen 't Bureel van Weldadigheid der GEMEENTE ZOLTENAEY. Prys van inschryving, BETAELBAF.R VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaenden. I fr. 75. 3 inaenden. 7 franks ’s jaers. Voor buiten, vrachtvry: 3 fr. 75 6 inaenden. “2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’sjaers. Op Maendag. 3 Mei, I860, juist ten twee ure na middag, ten huize van de weduwe en kinderen Phi lippe Straetburgh, binnen de gemeenteAlveringhem, gehechte Forlhein, Zal den notaris BEERNAERT, aldaer openbaer verkoopen Alle nienagie-goederen, zoo als: buffet, schap- raede, horlogie, stoelen, tafels, koper-, tin-, yzer en aerdenwerk, bedsteden, strooi- en kafzakken, bedla- kens, allerhande sargien, kleêrkassen, strykyzers; boter-, asschon- en kanselmanden, standen, seulen, happen, karthamers, weggen, houwmessen, draegjok- ken, botermyne, haelschotel, ladder, (bloempotten, hovenieralaem, deel gezaegde stukken h ut, lukyzer, deel tarwen strooi, schoppen, deel brykenen pannen, deel daring, tarwen meel, zwyngelgetuig, vleesch- stande, spinnewiel, baenslen, zeefden, en meer andere meubelen en voorwerpen. Op ééne innend tyd van goede en solvabele borg. Op Dingsdag, 2A April, 1860, ten dry ure juist na middag, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem. openbaer verpachten, binnen do gemeente Eggewaertskappelle, ter herberg den Kopctas, bewoond door Benoit David. ten ver zoeke der leden van het Bureel van Weldadigheid van Zoutenacy, vooreen terinyn van 9 jaren, hel eerste integaen den 1 October voor 't Zaeiland, en den II November, voor bet Grasland, rcspeklivelyk in I860, van de onroerende goederen breeder ver meld in de uitgezondene plakbrieven. Het kohier van lasten cn voorwacrden, ond.r welke deze verpachting zal geschieden, inliondende dat al de pachters, eenen medepachter moeten stel len, berusten ten kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Maendag, 23 April, 1860, ten 3 ure nami ter herberg Sint-lArnoldus, bewoond door Charles Villes, ten dorpe van Alveringhem, Zal den notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, krachtens bekomen vonnis, uitge sproken door de regtbank van eersten acnleg te A en rue, ten verzoeke van vvien liet behoort, open- baerlyk verkoopen het volgende onroerende Goed Besehryving van hit le terkoopen goed. Ek.mgk kooi*. Ecu geri flyk Huis, ten dienste van winkel, gebouwd in steen en bedekt met pannen, hebbende woonplaets, winkel, keuken, kelder niet voute daer boven, alles overzolderd; deszelfs zuid- eind-gevel slechts alléén gemeen met sieur Romoir, naer Augustinus Mahieu, staende ter gemeente van Alveringhem, gehuchte Forlhein,ten oosten langs den Loodyk voorts, een onlangs nieuw gemaekt, groot, kloek en gerieflyk stal, insgelyks in pumeii- duk, met hnelput daerin; deszelfs zitidcind-gcvel slechts alléén hier afgaendestaende ten oosten ontrent van het huis; thans gebruikt voor asscheu niagazyn, schuur en bergplaets van allerhande voor werpen. üok nog een acnklad, in hout cn gedekt met pannen, ten westen uacr het noorden van voor meld stal, dienende thans voor zwynstal. En het cynsrcgt, tot laetsten april, 1864, aen tien franken ’s jaers, boven de lasten aen een are 31 centiaren 33 milliaren erve, onder grond van voormelde ge bouwen, en besloten kour, tusschen voornoemde Huis cn stal, alwaer de scheidings-muer ter noordzyde, even als do eindgevels van hel huis en stal aldaer, hier geheel medegact, en den genen ten zuidzyde gemeen is met voornoemden Romon. Alles gebruikten bewoond door de voornoemde medelicitanto Rosalia De l'ooiter, weduwe Philippe Slraetburgh, tot 1 mei, I860, tydslip op liet welk do kooper in den eigendom en gebruik zal treden. Het kohier van lasten cn bespreken, de eigendom- titelen cn verdere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden notaris BEERNAERT. Men abonneert zich op het bureel van het 1 N.* 34, te Veurne, en op al de postkanteoren van het rvk. Insertion, 15 een timen den drukregel. Een afzonderly k nummer 20 e.‘, het supplement 15 c.’ Alle aiiichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden CUnmabl onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Op Maendag, 2/*" April, I860, ten ure namiddag ter herberg de Grognie, bewoond door Phillippe Louwagic, binnen de gemeente Oudekappellc, Zal den notaris BEERNAERT, te Alveringheni resi- deerende openbaer verkoopen aen de incest bied end en. GKMXESTK HIIDKAPrELLt, OSTRF.ST GFIIUCIITE DE GUOr.NIE. Eonige Koop. Een Woonhuis, staende te Nieu- kappelle, langs den zandweg naer deGroignie, en in de nabyheid van dit gehuchte, bestaende in kamer, binnenhuis, zolder, met den slecnen gevel ten oosten, en de helft der dubbele - v nerslrdcgemeeno met Ferdinand Lannoyeen zyne vrouw Coleta Stnagghe; voorts een klein acnklad ten westen van het buis, benevens de hoeveelheid van circa een are hove- nierland, onder gebouwen en hof; van al helwelke de dry vierden zullen verkocht worden, het overige vierde behoorende acn Anna Worcme, te Nieukap- pelle; palende van westen met vermelden steenen gevel en vuerstede, aen het huis van genoemde cchtgenooten Lannoye-Smagghe; noord aen land ge- bruikt door den burgemeester Misselyn, scheidende met eene haeg zuid aen land der weduwe Voordecker cn van westen achter het huis, paelt de erve aen den barden gevel van voornoenide cchtgenooten l.an- noye-Sniagglic. Gebruikt door de in deverkoopster Sophie Worcme en haer man Amanilns De Wancker tot laetsten april I860 den kooper zal er van in ’tgebruik komen met I mei I860. Titelen en verkoopvoorwaerden, berusten ten kantoore van voornoemden notaris BEERNAERT. Tweede en laetsto koop. Eene allerbeste Vet- weide, vol daring, gelegen binnen de gemeente Stcenkerkc, groot, ingevolge titel, 3 liektareu 46 aren 53 centiaren, en volgens kadaster, sektie B, nummer 54, groot 3 hcklaren 29 aren 90 centiaren; palende van oosten aen de slrael, cn van noorden, luiden en westen aen de eigendommen der erfge namen van wylen den heer Louis Joseph Cuveiier, te Veurne. De kooper zal van deze Velwcido in het vry ge bruik treden, met den tl november, 1860. De titelen en verkoopvoorwaerden, zyn ter inzage van een ieder ten kantore berustende van voor noemden notaris BEERNAERT. Op Dinsdag, 10 April, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg den Kopetas, bewoond door Benoit David ter dorpplaets van Eggewaertskappelle. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaerlyk verkoopen aen de meest biedende Eerste koop. Een groot cn gerieflyk Huis, be- slaendc in woonkamer, keuken, beste kamer, slaep- kamer, voute, kelder en zolder, met nog een slaep- katner daerop gemaekt; voorts, citern, pompe en pri- vaet, en eensehuerken en houtstal, benevens de erve hier medegaende, groot volgens kadaster, sektie B, nummer 22*, dry aren 83 centiaren, alles staende cn gelegen te Eggewaertskappelle, ter noordzyde van de dorpplaets, palende van wjsten met het huis, aen hei huis thans toebeboorende aen Carolus De Potter, voorheen eene sebuer; van westen inetdeerfaen de erve van dense)ven De Potter, den berden inner hier incdégaemle; van noorden met de erve acn den uit weg der kinderen van Renatus David, bet houten gdend hier ook medegaeude; van oosten met de erve en met hel huis aen de erve cn gebouwen der kinderen van Joannes David. Dit huis is hetgeen, alwaer wylen sienr Kristiaen David, onlangs overleden is enden kooper van het zelve zal daervan in den gsbruike mogen treden met den dag der guldlelling '■r.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1