WOONHUIS OPENBARE VERKOOPT van een gcrieflyk HUIS met ERVE, t«r dorpplacts van Eggcwacrlskappelle, en van Eene allerbeste Vetweide, In Slcenkcrke, (Vol daring.) KOOPDAG HUIS KOOPDAG Menagie-Goederen Pollen, Koper- Tin- on Aerdewerk, Menagie-Goederen o Li dial ie- Verkoopi tig van een zeergerieflyk VOORTVERKOOPiNG om nr cntirsano te scheiden. OP CYNSGROND, TE VINCHEM, NABY HET ZWART PEERD. van EX ANDERE GOEDEREN, TE ALVERINGHEM, GEHECHTE FORTHEM. EN ANDERE MEUBELAIRE GOEDEREN TE ALVhr.IKGF.EM, GEHDCETE FORTEEM. Gemeente Vinchem. Gemeente Eggcwacrtskappellc. Gemeente Steenkerke. Tc Alveringhem, gehuchte Forthem. Menagie-goederen en Ilerberggereedschappeu. Voorwerpen van verscheiden aerd. WOENSDAG 4 APRIL I860. Door verandering van woonst. »l. II ON VIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. van een Op Maendag, 3 Mei, 1800, juist ten twee ure na middag, ten huizo van de weduwe en kinderen Phi lippe Straetburgh, binnen de gemeente Alveringhem, gehuchte Forthem, Zal den notaris BEERNAERT, aldaer openbaer verkoopen Alle menagic-goederen, zoo als buffet, schap- raede, horlogie, stoelen, tafels, koper-, tin-, yzer en aerdenwerk, bedsteden, strooi- en kafzakken, bcdla- kens, allerhande sargien, kleèrkassen, strykyzers; boter-, asschen- en kanselmanden, standen, seulen, happen, karthamers, weggen, houwmessen, draegjok- ken, bolermyne, haelschotel, ladder, [bloempotten, hovenieralaem, deel gezaegdestukken hout, lukyzer, deel tarwen strooi, schoppen, deel bryken en pannen, deel daring, tarwen meel, zwyngelgetuig, vleesch- stande, spinnewiel, baenslen, zeefden, en meer andere betaling, mits te stellen van meubelen en voorwerpen. Op ééne maend tyd van goede en solvabele borgv sproken door de regtbank van eersten ae-nicg fiifin’, ten verzoeke van wien het behoort, open- bwerlyk verkoopen het volgende onroerende Goed: Beschrijving van het te verkoopen goed. Eknige Koor. Ecu geri 'flyk Huis, ten dienste van winkel, gebouwd in steen en bedekt met pannen, hebbende wOonplaets, winkel, keuken, kelder met voute daer boven, alles overzolderd; deszclfs zuid- eind-gcvel slechts alléén gemeen met sieur Romon, nacr Augustinus Mahieu, staende tor gemeente van Alveringhem, gehuchte Forthem, ten oosten langs den I.oodyk voorts, een onlangs nieuw gemaekl, groot, kloek en gcrieflyk stal, insgelyks in pinnen- duk, met haelput daerin; deszells zuideind-gevel slechts alléén hier afgaendo, staende ten oosten ontrent van het huis; thans gebruikt voor asschen magazyn, schiier en bergplaets van allerhande voor werpen. Ook nog een aenklad, in hout en gedekt met pannen, ten westen nacr het noorden van voor meld stal, dienende thans voor zwynslal.En het cjusregt, tot laetsten april, 18G4, aen tien franken 'sja irs, boven de lasten aen een are 31 centiaren 33 milliarcn erve, onder grond van voormelde ge bouwen, en besloten kour, ttisschen voornoemde Huis en stal, alwaer de scheidiiigs-niuer ter noordzydc, even als de eindgevels van het huis en stal aldaer, hier geheel meilegaet, en den genen ten «uidzydo gemeen is met voornoemden Romon. Alles gebruikten bewoond door de voornoemde medilieitaiite Hosalia De Pooi Ier, weduwe Philippe Straetburgh, tol 1 mei, I860, lydstip op het welk do kooper in den eigendom en gebruik zal treden. Het kohier van lasten en bespreken, de eigendom- titclen en verdere inlichtingen zyn te bekomen ton kantore van voornoemden notaris lil.ERAAER1 Op Vrydag 27 April, 1860, om 4 ure namiddag, ter herberg het Zwart l'eerd, bewoond door Josephus Coulter, te Vinchem, langs de kalseide van de Nieuwe Herberg naer Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Eentje Koop. Een Woonhuis, op circa een are 20 centiaren cynsgrond, toebehoorendc aen den heer baron Christophe, to I’arys, staende te Vinchem, na- by dc herberg h?l Zwart Pecrd, langst de Veurna- kalseide, geheel gemaekl in steen en plak, en gedekt met strooi, alsmede een klein stalleken gemaekl in strooi en in plak, alhier medegaende, voor welke cynsprcstatie jaerlyks betaeld wordt B franks pa lendo van noordwesten op den kalseide-weg, van zuid-oosten, van achter met de cynserve aen den Heirweg, loopende achter ’t Zwart Pecrd naer do Widouwbeke, zuid-wesl aen heihuis bewoond door Jan Baptiste Rjssen, met genteenen gevelmuur, en ten noord-oosten met deze cynserve aen den ingang van gemelden Heirweg achter het Zwart Pecrd. Gebruikt zonder pacht, door ’s overleden* wed uw Amelia Maes, tot 1 mei 1860. Konditicn en onderrigtingen ten kantore va i voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Maendag, 23 April, 1860, ten 3 ure namidiia ter herberg Sint- Arnoldus, bewoond door Charles Villes, ten dorpe van Alveringhem, Op Dinsdag, 10 J April, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg den Kopetas, bewoond door Benoit David ter dorpplnt'ts van I ggcwacrtskappclle. Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Ah i i -iiighem, openbaerlyk verkoopen aen dc incest- bi< dende l ente koop. Een groot en gcrieflyk Buis, be staande in woonkamer, keuken, beste kamer, slacp- kamer, voute, kelder cn zolder, met nog een slaep- k it.doerop gemaekt; voorts, citern, pompc en pri- v i' t. en n-chtit rkcn cn houtstal, benevens dc erve lier n g.-riidi'. groot volgens kadaster, sektic 8, ni.<1 ri aren 83 centiaren, alles staende en I*. it, ewaei tskajtpclle, ter noordzvde vnu de «te. pp palende van westen met heihuis, aen ei 1 n-, toebehoorendc aen Carolus lie Poller, vi o n.ene schucr; van westen met deerfaen dc erie mi d. nzv.ven Dc Potter, den berd.;:t inner hier medf no:.-; va i noorden met de ervcntli den uit weg t kinderen van Renatus David, het houten g leurt I ook medcgaendc; van oosten met dc erve en met hel huis aen dc erve cn gebouwen der k; ''ileren van Joannes David. Dit L.lists hetgeen, alwaer wylen sieur Kristiacn Dai id, ui langs overleden is en den kooper van het -."■Ire il dn<" van in den gebruikc mogen treden met lien dag der geldlelling i :;it'e ca tactite koop. Eene allerbeste Vel- weiiie, vol daring, gelegen binnen de gemeente Stcenkerki’, groot, ingevolge titel, 3 hektarcii 46 reu GS centiaren, en volgens kadaster, sektic B, nummer .’>4, groot 3 hektaren 20 aren 00 centiaren; palende vin oosten aen de straet, cn van noorden, zuiden en westen acn do eigendommen der erfge namen van wj len den heer Louis Joseph Cuvclier, te Veurne. De kooper zal van deze Vetweide in het vry ge bruik treden, met den 1 1 november, I860. De titelen en verkoopvoorwaerden, zyn ter inzage van een ieder ten kantore berustende van voor noemden notaris BEERNAERT. cn afhanglykheden op cynsgrond, 0p Maendag, 20 April, 1860, om een ure namid dag, ten huizeen herberg bewoond door de weduwe en dochter Beele, ter gemeente Alveringhem, ge huchte Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aklaer, openbaer verkoopen Twee schoone kleerkassen, koinmode, een iötal opcnslaende schraeg- bier- en andere tafels, dry schoone slaghorlogien met kassen, waervan eene met morgeu-wekker, een öOtal stoelen, kaders, veel koper-, tin-, yzer-, gleis cn aerdewerk, kinquets, bedbakken, pluimen bedden, hoofdeinden, onder bedden, sargien, badlakens en andere menagie- goederen, linnen komfoors, kleerkoffers, onder an dere twee boterpotten in mandewerk, kleer- en andere manden, alsmede al de herberggerced- schappen. Groote zitbank, lessenaren, standen, kuipen, seu len, het hovenieralaem, happen, karthamers en Zal ilcn notaris BEERNAERT,. ter residentie van Alveringhem, krachten* bekomen vonnis, uiige-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1