VAN VEURNE. J II U I 8 KOOPDAG van Menainc-Goederen AEN HET KOOPDAG van Menagie-Goederen Licitatie-Verkooping van een teer gerieftvk VOORTVERKOOPBNG VERKOOP1NG van een Woonhuis en Houlstal OP GYNSGROND, TE ALVERINGHEM, Tusschen Foithem en de dorpplasls. WOEx\’SDA£ 11 APRIL 18C0. i »e OP GYNSGROND, TE VINCHEM, NABY HET ZWART PEERD. Potten, Koper- Tin- en Aerdewerk, EN ANDERE GOEDEREN, TE ALVERINGHEM, GEHECHTE FORTHEM. C Y N S G R O N D Tc Alveringhem, gehuchte Forlhem. EN ANDERE MEUBELAIRE GOEDEREN, TE ALVERINGHEM, GEHUCHTE FORTHEM. 1 Mcnaijic-goedcren en Herberggereedschappen Voorwerpen van verscheiden aerd. Gemeente Vinchem. i SUPPLEMENT 1 DTE Rm betaling, mits te stellen OM UIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. '-Tim MIDDELBARE SCHOOL VAN DEN STAET TE VEURTE en afhanglykhcdcn op A LA FOLLE EÏICHÈKE, van een woonhuis. Op Maendag, 30 April, I860, om een ure namid dag, ten huizeen herberg bewoond door de weduwe en dochter Beele, ter gemeente Alveringhem, ge juichte Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldacr, opcnbaer verkoop Alle mcnagic-goederenzoo als: buffel, schap- raede, horlogic, stoelen, tafels, koper-, tin-, yzer en aerdenwerk, bedsteden, strooi- en kafzakken, bed la kens, allerhande sargien, kleérkassen, strykyzers; boter-, asschcn-en kansel manden, sta uilen, seuleli, happen, karlhamers, weggen, houwmessen, draegjok- ken, bolermyne, haelschotel, ladder, (bloempotten, hovenicralaem, deel gezaegde stuk ken h >ut. lukyzer, deel tarwen strooi, schoppen, deel brykenen pannen, deel daring, tarwen meel, zw j ngelgeluig, vleesch- stande, spinnewiel, baenslen, zeefden, en meer andere meubelen en voorwerpen. Op ééne innend tyd van goede en solvabele borg. Op Donderdag, 3 Mei, 1860, juist ten twee ure na middag, ten huize van de weduwe en kinderen Phi lippe Straetburgh, binnen de gemeenteAlveringhem gehuchte Forlhem, Zal den notaris BEERNAERT, aldaer openbaer verkoopen Op Maendag, 23 April, 1860, ten Sure namiddag, ter herberg Sint- Anioldui, bewoond door Charles Villes, ten dorpc van Alveringhem, Znl den notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, krachtens bekomen vonnis, uitge sproken door do regtbauk van eersten aeuleg Ie Veurne, ten verzoeke van wien het behoort, opon- bacrlyk verkoopen het volgende onroerende Goed Beschrijving ran het te veikonp'-n goed. Ekricc Koor. Een gerieflyk Huis, ten dienste van winkel, gebouwd in steen vil bedekt met pannen, hebbende woonplaets, winkel, keuken, kelder met voute daer boven, alles ovcrzoldcrd; deszelfs zuid- eind-gevel slechts alléén gemeen met sieur Roinou, nacr Augustinus Mahieu, staende tor gemeente van Alveringhem, gehuchte Forlhem, ton oosten langs den Loodyk voorts, een onlangs nieuw gem.ii.-kt, groot, kloek en gerieflyk stal, insgelyks in paniifit- duk, met haelput daeriu; deszelfs zuideind-gevel slechts alléén hier afgaendu, staende ten oosten ontrent van hel huis; thans gebruikt voor asscheu magazyn, schuur en bergplaet* van allerhande voor werpen. Ook nog een aenklad, in hout en gedekt niet pannen, ten westen naer bel noorden van voor meld sta), dienende than* voor zwynstal. En het cynsregt, tot laetsten april, 186$, arn tien franken 'sjaers, boven de lasten aen een are 21 centiaren 33 milliaren erve, onder grond van voormelde ge bouwen, en besloten kour, tusschen voornocinde Huis en stal, alwaer de seheidings-muer ter noordzyde, even als do eindgevels van het huis en stal aldaer, hier geheel medegaet, en den genen ten zuidzyde gemeen is met voornoi inden Roinou. Alles gebruikt en bewoond door de voornoemdu mcdelicilante Koialia De l'ootler, weduwe Philippi) Straetburgh, tot 1 mei. I860, tydslip op het welk do kooper in den eigendom en gebruik zal treden. liet kohier van lasten en bespreken, de eigendom- tilelen en verdere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoemden notaris BEERNAERT. Twee sehoone klcerkassen, kommotie, een 15tal opcnslaende sehraeg- bier- en andere tafels, dry sehoone slaghorlogieii met kassen, waervan eono met morgen-wekker, een ijOtal stoelen, kaders, veel koper-, tin-, yzer-, gleis en aerdewerk, kinquets, bedbikken, pluimen bedden, hoofdeinden, onder bedden, sargien, bedlakens en andere inenngie- goederen, linnen komloors, kleerkoffers, onder an dere twee boterpotten in mandewerk, kleer- en andere manden, alsmede al de herberggerecd- sehappen. Groote zitbank, lessenaren, standen, kuipen, seu- len, het hovenieralacm, happen, karlhamers' en weggen, gantieren, 300 roggen gleijen; kasken. ydele llessehen en vaten, oud yzer en lood Allerhande meetmaten, bolermyne, twee yzeren balansen met schalen en een twintigtal groote en kleine gewigten, bascule, hectoliter- en mindere malen, graenzeefden en schuppen, baenslen, twee kalanderaren, windmolen, zolderwegen, vlasbalen, gezaegd hout, kiekenhok, deel dakpannen en steen; greepen, vorken, haken, laders, 10 bundels plafond latten, houten bakken, drekstanden, deel blokken voor zaed en bothamers, tra- en vloerbollen korde- wage.is, boon- en vlaspeersen, een sparre, drypikkel, en meer andere voorwerpen, te veel om to melden. l\'ota. Mogelyks zal er ook een schoooen eiken boom, in schipplanken gezaegd, medever- kochl worden. Op tyd van betaling, inits stellende goede en sol vabele borgen. Op Vrydag 27 April, I860, om 4 ure namiddag, ter herberg hol Lwnrt Bee rd. bewoond door Josephus Coulicr, te Vinchem, langs de kalseidc van de Niciiwe Herberg naer Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, tu Alveringhem, in ééne zitting, openbaer verkoopen Esnige Koop. Een Woonhuis, op circa een arn 20 centiaren cynsgrond, toebehoorende aen den heer baron Christophe, te Parys, staende te Vinchem, na- by de herberg het Zwart Peerd, langst de Veurne- kalicide, geheel gemaekl in steen en plak, en gedekt met strooi, alsmede een kdein stalleken gemaekt in strooien in plak, alhier meilcgaende, voor welke cynsprcslatie jaerlyks betaeld wordt 5 franks pa lende van noord westen op den kalseide-wcg, van zuid-oosten, van achter met de cynserve aen don Heirweg, loopende achter ’t Zwart Peerd naer de Widouwbeke, zuid-west aen het huis bewoond door Jan Baptisto Ryssen, met gemeenen gevelmuer, en ten noord-oosten met deze cynserve aen den ingang van gemi lden Heirweg achter het Zwart Pc rd. Gebruikt zonder pacht, door 's overled >s weduwe Amelia Maes, tot 1 mei 1860. Konditien en onderrigtingen ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. Door verandering van woonst. De opening der klassen zal plaets hebben op dag aenstaeode, 16.c° dezer niaend, om 7 Op Donderdag. 26.,"“ April, I860, ten 4 ure na middag, ter herberg den Doornboom, bewoond-door Eugeen Van Couillie, langs de kalseide van Al veringhem dorpplacts naer Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke va Pieter Devos, aldaer Beschrijving ran het te verkoopen Goed. Eenige Koop. Een net Workmans-Woonhuis, met kamer, houlstal, en verdere geriefly kheden, daer medegaende, staende te Alveringhem, ten zuid westen van den Uurgwegalsmede het cynsregt, tot laetsten april 1887, aen 12 franken’s jaers, bove.i de lasten, aen 2 aren 33 centiaren 47 milliaren land, toebehoorende aen Franciscus Godderis, blykens behoorlyk daervan bestaenden cynspachl. Alles gebruikt en bewoond door den verkooper Pieter Devos, aenslag met de geld lei ling. Konditien en titelen, zyn ten kantore van voor- noemden Notaris BEERNAERT. morgens. en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1