VAN VEURNE KOOP Si AG II U I s fe WOONHUIS, GRAS- EN ZAEILANDEN 2 Menaffie-Goedcrcn KOOPDAG Menagie-Goederen Potten, Koper- Tin- en Aertlewerk, EN ANDERE GOEDEREN, TE ALVERINGHEM, GEHECHTE FORTHEM. L i ci tatie-V erkoop ing van een teer gcrielly k VERKOOPlNlG W oonhuis en Houtstal "VOORTV ER K OO I>1 NG Openbare Verpachting van ■i 1807. 1800. ZATERDAG 14 APRIL EN ANDERE MEUBILAIRE GOEDEREN TE ALVERINGHEM, GERUCHTE FORTHEM» C Y N S G R O N D Te Alveringhem, gehuchte Forthem. Gemeente Vincliem. TE ALVERINGHEM, OP CYNSGROND, N.r Blad voor Annonccn, Landbouwnictiu's, politieke cn t Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. alyemeene Tydinyen, Marktpryzcn cn Handelzaken. Mcnayie-yoedercn en llerbergyereedsehappen Voorwerpen van verscheiden aerd, r.roote zitbank, lessenaren, standen, kuipen, sell-* len, het hovenieralacm, happen, karlhamers eti weggen, ganlicren, 300 roggen gleijen; kasken, ydula flessclten en vaten, oud yzcr en lood 54.® JA ER. IT EITI Voor stad Door verandering van woonst. betaling, mits te stellen OM VIT GEMEENSCHAP TE SCHEIDEN. O Van O van cn afhangk khcdcn op Prys van 5’ Op Vrydng 27 April, 1000, om 4 ure namiddag, ter herberg Aef Zwerf l’ceid. bewoond door Josephus Coulier, te Vinchem, langs de kalseidc van de Nieuwe Herberg naer Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ééne lining, openbaer verknopen Eenige Koop. Een Woonhuis, op circa een are 20 centiaren cynsgrond, toebehoorende aen den heef baron Christophe, te Parys, staende te VinChcm, na* by de herberg hel Zwart Peerd, langst de Vetirna- kalseide, geheel geinaekt in steen en plak, en gedekt met strooi, alsmede een klein stalleken gemaekt in strooi en in plak, alhier niedegaendc, voor welke cynspreslalie jaerlyks betaeld wordt IS franks pa lende van noord westen op den kalseide-weg, van mid-oosten, van achter met do cynscrve aen den Heirweg, loopende achter ’t Zwart Peerd nacr de Widouwbeke, inid-west aen het huis bewoond door Jan Baptiste Ryssen, niet geineencn gevelmucr, en ten noord-oosten met deze cynserve aen den ingang van geinelden Heirweg achter het Zwart Peerd. Gebruikt zonder pacht, door ’s ovcriedens weduwe Amelia Maes, lol 1 mei 1860. Kondilien en onderrigtingen ten kantore van voornoemden Notaris BEERNAERT. van een OP CTNSGROKD, Tusschen Forthem en de dorppiaets. Alle inenagic-goedercn, zoo als buffet, schap* raede, horlogie, stoelen, tafels, koper-, tin-, vier en aerdenwerk, bedsteden, strooi- en knfxakken, bedln* keus, allerhande sargien, kles'rkassen, strykyzirs; boter-, asschun- en knnselmanden, •landen, seulen, happen, karlhamers, weggen, houwmessen, draegjok- ken, botermyne, haelschotel, ladder, (bloempotten, hovcnieralnem, deel gezaegde stukken h mt, lukyzer, deel tnrwen strooi, schoppen, deel bryken cn pannen, deel daring, tarwen meel, zwyngelgetuig, vleesch- stande, spinnewiel, baensten, leefden, en meer andere meubelen en voorwerpen. Op ééne innend tvd van govde en solvabele borg. A LA FOLLE ENCHÈRE, van een TE VINCHEM, NABY HET ZWART PEERD. Op Donderdag, 3 Mei, 1(160, juist ten twee ure na middag, ten huize van de weduwe en kinderen Pltf lippe Straelburgh, binnen de gemeente Alveringhem gehuchte Forthem, Zal den notaris BEERNAERT, aldaer openbaer verkoopen liet kohier van lasten en voorwaerdon, onder welke deze verpachting zal geschieden, inhoudende dal al dv pachters, oenen medepachter moeien stel len, berusten tdn kantore van den voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Donderdag. 26 April, I860, (en 4 üref na middag, ter herberg den Doornboom, bewoond door Eugecn Van Ctïuilii'e, langs de kalseide Van Al veringhem dorpplaets naer-Forthem, insehryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks 's jaers. 3 fr. 23, 6 inaenden. I fr. 75. 3 inaenden. 7 franks s jaers. Voor builen, vrachtvry: 3 fr. 75 6 mapnden. 2 fr. 25 3 inaenden. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Men abonneert zich op het bureel N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren Van het rvk. Insertion, IBcentimen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 c.’, het supplement 13 c.’ Alle allichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, wórden ttMAEL onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe tc zenden. Toebehoorende aen ’t Bureel tan Weldadigheid der GEMEENTE ZOUTENAEY. Op Dingsdag, 24 April, 1860, ten dry ure juist na middag, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verpachten, binnen de gemeente Eggewaertskappelle, ter herberg den Éopetas, bewoond door Benoit David, ten ver zoeke der leden van het Bureel van Weldadigheid van Zoutenaey, vooreen tennyn van 9 jaren, het eerste integaen den 1 October voor ’tZaeiland, cn den 11 November, voor het Grasland, respektivelyk in 1860, van de onroerende goederen breeder ver meld in de uitgezondene plakbrieven. Op Macndag, 23 April, 1860, ten 3 ure namiddag, ter herberg Sint- Arnoldus, bewoond door Charles Villes, ten dorpc van Alveringhem, Zal den notaris BEERNAERT, Ier residentie van Alveringhem, krachtens bekomen vonnis, uitge sproken door do regtbank van eersten aenlcg te V'ourne, ten verzoeke van wieu het behoort, open- bncrlyk verkoopen het volgende onroerende Goed Betchrgting tan het tc rciltoop n goed. Eesici Koor. Een geri.flyk Huis, ten dienste van winkel, gebouwd in steen n bedekt met pannen, hebbende woonplaets, winkel, keuken, kelder met voute daer boven, alles incrzolderd; dcszelfs zuid- cilld-gcvcl slechts alléén gemeen met sieur Romon, naer Augustinus Mnliieu, staende ter gemeente van Alveringhem, gehuchte Forthem, ten oosten langs den l.oodyk vooris, e.-n onlangs nieuw gemaekt, groot, kloek en geriellyk stal, insgelyks in paniicn- <iuk, met haelput daeri'i; dcszelfs znideind-gcM.I slechts alléén hier afgaende, staende ten oosten ontrent van hel huis; thans gebruikt voor asschen mngazyn, schucr en bergplaets van allerhande voor werpen. Ook nog een ueiiklud, in hout cu gedekt met pannen, ten westen naer hel noorden van voor meld stal, dienende thans voor zwynstal. En het cynsrcgt, tot laetsten april, 18(11, aen tien franken ’.s jaers, boven de lasten aen een are 31 centiaren 33 milliaren erve, onder grond van voormelde ge bouwen, en besloten kour, tusschen voornoemde Huis en stal, nlwacr de scheidings-mner ter noordzyde, even als de eindgevels van het huis en stal aldaer, hier geheel medegact, cn den genen ten zuidzydc gemeen is met voornoemden Romon. Alles gebruikten bewoond door de voornoemde medelicilanto Rosalia De l'ooiler, weduwe Philippa Slraetburgh, tot 1 mei, 1869, tydstip op het welk do kooper in den eigendom en gebruik zal treden. liet kohier van lasten en bespreken, de eigendom- titelen en verdere inlichtingen lyn tc bekomen ten kantore van voornoemden notaris BEERNAERT. Op Maehilagj 30 April, I860, om een ure namid dag, ten buizeen herberg bewoond door de weduwe en dochter Beele, ter gemeente Alveringhem, ge-* huchte Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, openbaer verkoopen Twee sehoone kleerkassen, kommode, een listal opcnslaende schraeg- bier- en andere tafels, dry sehoone slaghorlogien tnct kassen, waervan eenu met tnorgen-wekker, een BOtal stoelen, kaders, veel koper-, tin-, yter-, gleis en aerdewerk, kinquets, bedbakken, pluimen bedden, hoofdeinden, onder bedden, sargien, bcdlakens cn andere memigie- goederen, linnen komfoors, kleerkoffers, onder an dere twee boterpotten in mandewerk, kleer- en andere manden, alsmede al tie herbqrggereed- schappen. Allerhande ineetmatcn, botermyne, twee yzeren balansen met schalen en een twintigtal groole m» kleine gewigten, bascule, hectoliter- en mindere, maten, graenzeefden en schuppen, baensten, twee kalanderaren, Windmolen, zolderwegun, vlasbalen, gezaegd hout, kiekenhok, deel dakpannen en steen; greepen, vorken, haken, laders, 10 bundels plafond- latten, houten bakken, drekstanden, deel blokken voor zaed en bothamers, tra- en vloerbollen korde* wage,is, boon- en vlaspeersen, een sparre, drypikkel, en meer andere voorwerpen, te veel om te melden. Nota. Mogelyks zal er ook een schooner! eiken boom, in schipplauken gezaegd, inedeVer- kochl worden Op lytl van betaling, mits stellende goede en sol vabele borgen. ■r van hel I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1