II I I s WOONHUIS, KOOPHAG GRAS- EN ZAEILANDEN voortverkóöpFxg- AEN HET Openbare Verpachting van Li citatie- Verkoopt ng van ecu teer geriefly k Menagie-Goederen KOOPDAG MENAGIE-GOEDEREN, TE VEURNE. VERKOOP1NG van een Woonhuis en Hoiitstal OP CYNSGROND, TE ALVERINGHEM, Tusschen forthem en de dorpplaets. I WOENSDAG 18 APRIL 180». T T CYNSGRON'D, Tc Alveringhem, gehuchtc Forthem. OP CYNSGROND, TE VINCIIEM, 5ABY DET ZWART PEERD, EN ANDERE MEUBELAIRE GOEDEREN TE ALVERINGHEM, GERUCHTE FORTHEM. Gemeente Vinchem. i U FOILE IKCBÈBB, Menagie-goederen en Herberggereedschappen. Voorwerpen van verscheiden aerd. SUPPLEMENT .1 ADVERTENT Duor i ten kantore van I »ol* UIT OORZAEK VAN VERTREK. verandering van woonst. cn afhanglv kheden op Tan een van Op Vrydag 27 April, 1860, oin 4 ure namiddag, ter herberg het Zwart Pecid, bewoond door Josephus Coulier, te Viuchem, langs de kalseido van do Nieuwe Herberg naer Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, to Alveringhem, in ééne tilling, openbaer verkoopen Eenige Koop. Een Woonhuis, op circa een arc 20 centiaren cynsgrond, toebehoorende aen den heer Toebehoorende aen I linn et t un Weldadigheid tier GEMEENTE ZOUTENAEY. Op Dingsdag, 24 April, I860, ten dry ure juist na middag, zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem. openbaer verpachten, binnen de gemeente Eggewaertskappclle, ter herberg den Knpctas, bewoond door Benoit David. ten ver- loekeder leden van hel Bureel van Weldadigheid van Zoutenaey, vooreen termyn van 9 jaren, het eerste integacn den 1 October voor ’l Zaailand, en tien I 1 November, voor het Grasland, respektivelyk in I860, van de onroerende goederen breeder ver meld in dc uitgezondene plakbrieven. liet kohier van lasten en voorwaerden, onder welke deze verpachting zal geschieden, inhoudende dal al de pachters, oenen medepachter moeten stel len, berusten (en kanloru van den vooriiocmden Notaris BEERNAERT. van baron Christophe, teParys, stacnde le Vinchcm, na- by de herberg het Zwart Peerd, langst de Veurne- kalscide, geheel gemaekt in steen en plak, en gedekt met strooi, alsmede een klein stalleken gemaekt in strooi en in plak, alhier medegaende, voor welke cynsprestatie jaerlyks betaeld wordt 5 frankspa lende van noord westen op den kalseide-weg, van niid-oostcn, van achter met do cynscrve aen tien lleirweg, loopendc achter ’t Zwart Peerd naer de Widouwbeke, zuid-west aen heihuis bewoond door Jan Baptiste Rissen, met gemeenen gevelmuur, en ten noord-OOslen met deze cvnservc aen den ingang van geim Itlen lleirweg achter hel Zwart Peerd. Gebruikt zonder pacht, door ’s overleden* weduwe Amelia Maes, tol I mei 1800. Kondilien en onderrigtingén t voornoemden Notaris BEERNAERT. Op Woensdag25 April 1860, om 2 uren namiddag, zal’er binnen de stad Veurne, in het huis bewoond door de weduwe Ir’outters, gestaen in de Zwarte Nonnestract, n.° 25, overgegaan worden tot de publykc verkooping van de volgende mobilaire voorwerpen, Koper, tin, yzer, gleis, porselein en aerdewerk, stoelen, tafels, stoors, gordynen, draperyen, lavabo, witte porseleinen teliooren, kristalen karaffen en glazen, twee acajou kassen, spiegels, fourchetten, lepels, messen, tafels en nagtafelsin acajou, matrassen, oorkussens en hoofdeinden, wollen sargien, piquet Op Maandag, 23 April, I860, ten Sure namiddag, ter herberg Sint- Arnoldus, bewoond door Charles Villes, ten dorpe van Alveringhem, Zal den notaris BEERNAERT, ter residenlie-van Alveringhem, krachtens bekomen vonnis, uitge sproken door de reglbank van eersten aenleg to Veurne, ten verzoeke van wien hel behoort, open- bnerlyk verkoopen het volgende onroerende Goed: Beschrijving van hel le vei koopeu goed. F.r.siüz koof. Een gerief]yk Huis, ten dienste van winkel, gebouwd in steen en bedekt met pannen, hebbende woonplaels, winkel, keuken, kelder met voute dacr boven, alles overzolderd; deszelfs zuid- eiud-gevel slechts alléén gemeen met sicur Romon, naer Augustinus Mahieu, stacnde Ier gumcente van Alveringhem, gehuchtc Forthem, ten oosten langs den l.Oodyk voorts, een onlangs nieuw gemat kl, groot, kloek en gerieflyk stal, insgelyks in pannen- <iuk, met liaelput daerin; deszelfs zuideind-geiel slechts alléén hier afgaende, stacnde ten oosten ontrent van het huis; thans gebruikt voor asschen mngazyn, schuer cn bergplaats van allerhande voor werpen. Ook nog een aenklad. in hout en gedekt met pannen, ten westen naer het noorden van toOr- meld stal, dienende thans voor zwynstal.En liet nymregt, lol laetsten april, 186 i, aen tien lranl.cn ’sjaers, boven dc lasten aen een are 41 centiaren 34 niilliaren erve, onder grond in voormelde ge bouwen, en besloten kour, tusschen voornoemde Huis en stal, alwaer de scheidings-inuer ter noordzyde, even als de eindgevels van hel huis en stal aldaer, hier geheel medegaet, cn den genen ten zuidzyde gemeen is met voornoemden Romon. Alles gebruikt en bewoond door dc voornoemde mcdelicilante Jlosa/ia De Pooiter, weduwe Philippe Straetburgh, tot 1 mei, I860, lydstip op het welk do hooper in den eigendom en gebruik zal treden. Het kohier van lasten en bespreken, de eigendom- titelen en verdere inlichtingen zyn le bekomen ten kantore van voornoomdeu notaris BEERNAERT. Op Maendag, 30 April, 1860, om een ure namid dag, ten huizeen herberg bewoond door de weduwe cn dochter Beele, ter gemeente Alveringhem, gc- huchte Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie aldaer, openbaer verkoopen Twee schoone klcerkassen, kommode, een 15lal opcnslaende schraeg- bier- en andere tafels, dry schoone slaghorlogieu met kassen, waarvan cene met inorgcn-wekkcr, een !>Otal stoelen, kaders, veel koper-, tin-, yzer-, gleis en aerdewerk, kinquets, heelbakken, pluimen bedden, hoofdeinden, onder bedden, sargien, bedlakens en andere menagie- goedercn, linnen komfoors, kleerkoffers, onder an dere twee boterpolten in juandewerk, kleer- en andere manden, alsmede al de herberggereed schappen. Groote zitbank, lessenaren, standen, kuipen, seu- len, het hovenieralactn, happen, karlhamers en weggen, ganticren, '400 roggen gleijen; kasken. ydelts ilesschen cn vaten, oud yzer en lood Allerhande ineetmaten, bolermvne, twee yzeren balansen niet schalen en een twintigtal groote en kleine gewigten, bascule, hectoliter- en mindere maten, graenzeefden en schoppen, bacnsten, twee kalanderarcn, windmolen, zoldcrwegen, vlashaleri, gezaegd hout, kiekenhok, deel dakpannen en steen; greepen, vorken, haken, laders, 10 bundels plafond» latten, houten bakken, drekstanden, deel blokken voor zned en bolhainers, tra- cn vlocrb >llen korde* wagens, boon- en vlaspeersen, een sparre, drvpikkel, en meer andere voorwerpen, te veel om te melden, I\’ola. Mogelyks zal er ook een sehooaen eiken boom, in schipplanken gezaegd, medever- kocht worden. Op tyd van betaling, mits stellende goede en vabele borgen. Op Donderdag. 26.,‘” April, 1860, ten 4 ure na middag, ter herbergden Doornboom, bewoond door Eugeen Van Couillie, langs de kalseide van Al- ’veringhem dorpplacts naer Forthem, Zal den Notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, openbaer verkoopen, ten verzoeke van Pieter Devos, aldaer Beschrijving tan het te verkoopen Goed. Eenige Koop. Een net Workmans-Woonhuis, met kamer, houtstal, cn verdere geriefljkheden, dacr medegaende, stacnde te Alveringhem, ten zuid westen van den Burgweg; alsmede het cynsregt, tot laetsten april 1887, aen 12 franken’s jaers, boven de lasten, aen 2 aren 33 centiaren 47 milliaren land, toebehoorende aen Franciscus Godderis, blykens behoorlyk daervan bestaenden cynspacht. Alles gebruikt en bewoond door den verkooper Pieter Devos, aenslag met de gcldtelling. Kondilien en titelen, zyn ten kantore van voor- noemden Notnris BEERNAERT.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1860 | | pagina 1