VAN VEL'BIN F ll IH I S BEDRYFGRAS EXTRA KT. TE Li citatie-Verkooping uii een zeer gerieflyk Openbare Verkooping ian WOONHUIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Moroz, V E U R N E. Openbare Verkooping van allerbeste VOL DARING, Voor stad en 18(10. Q .0 en afhanglykheden op C Y X S G R O K D Te Alveringhem, gehuchte Forthem. gelegen TE ALVERINGHEM. inschryving, BETAELBAER VOOROP: 6 franks ’s jaers. 3 fr. 25, 6 inaendeu. I fr. 75. 3 inaendeu. 7 franks 's jaers. Voor buiten, vrachtvry: 8 fr. 75 6 macnden. 2 fr. 25 8 inaendeu. Voor Frankryk 11 fr. 20 ’s jaers. Blad voor Annoncen, Landboiiwnienws, politieke Een Nummer, en een 1’ Stad Veurne. en algemeene Tijdingen, Marktprijzen en Handelzakon, Supplement op half blad, per week. G em een te AvecappeUe, ZITTINGEN: INSTEL 9 Mei om 5 uro namiddag, OVERSLAG 28 Mei om 2 ure namiddag, Dc titelen van eigendom en conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. 54.e JAER. ZATERDAG 21 APRIL 18<JO. N.r 1808. ilcn eigendom <1 ■A AD VERTEA TIE-BLA I’ryg van werpen. Ook nog een aenklad, in hout en gedekt niet pannen, ten westen mier het noorden van voor meld stal, dienende thans voor zwynstal. En het oynsregt, tot laetstcn april, 1864, aen tien franken *sjaers, boven de lasten aen een are 31 centiaren 33 nilliaren erve, onder grond van voormelde ge bouwen, en besloten kour, tnsschen voornoemde Huis en stal, alwner de scheidings-inuer ter noordzyde, even als de eindgevels van het huis en stal aldaer, hier geheel medegaet, en tien genen ten zuidzyde gemeen is met tour noemden Roinon. Alles gebruikten bewoond door de voornoemde medelieilante Roralia De Poorter, weduwe Philippe Slraelburgh, tot 1 mei, I860, lydstip op het welk de kooper iu den eigendom en gebruik znl treden. Het kohier van lasten en bespreken, de cigendoin- tilelen en m rdere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van voornoumden notaris BEERNAERT. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- hem, zal op Maendag 30 April I860, om 3 ure na; middag, ter herberg de Rhetoricd, bewoond door sieur Carolus Griminelprez, ter dorpplaets van Alveringhem, openbaer Vcrkoopen: De hoeveelheid van 1 hectare 95 aren 53 centi aren, volgens titel, en 1 hectare 78 aren 70 Centi aren, volgens kadaster, sectie B, n.“ 368 en 369, allerbeste Bebryfgras, gelegen binnen de gemeente Alveringhem, strekkende omtrent.oost en west, pa lende van zuiden en westen grasland aen den heer Pieter Duparc te Yper, van noorden grasland aeri de kinderen Ghyselen te Alveringhem. en van oosten de Haendekot-dreve of Lamp'ernisse-straetje. Om er van in gebruik te komen met den dag der geldtelling. De lytelen van eigendom en de verkoopvoórwaér- den, zyn berustende ten kantore van bovengenoettt- den notaris DE CAE, By vonnis uitgesproken door de Regtbank van vei sten aenleg, zitting houdende te Veurne, pro vincie van Wisl-Vlaendcren, jugeerende comtncr- cialyk, in dato 12.,,<* april 1800 zestig; 1‘ilrut Jhttutoe, metser en koopman in vlas, gehuisvest te V. urne, wyk Bvweslcrpoorl, is verklaerd geweest iu start van failliet sedert den zesden der voormelde innend april, behalvcns de reglen des belangheb bende p.n iyen. Het zelve vonnis beveelt acn de «chuldeisschers van den gefaelden van de verklaering van hunne ervancen ter Greflie der gereide Regtbank te dm n binnen den delaei van twintig dagen der date van het gezegde vonnis, het welk bekent zal gi-nniekt worden in het Adcertentit-Blad to Veurne, en in hel IPerkhlnd te Dixniude. Bepaald dag voor het sluiten van het proces bael san ierilicatie der schuldvorderingen op achtsten mei aenstaende, en voor de bcplciting der geschillen, die er uil zouden koniieu bestaen, op den vyftienden der zelve niaend mei, telken* ten tien uren des voormiddag*, ten Paleizc van Justitie, ter Ra. dkamer der voornoemde Regtbank'. Benoemd voor Rejler-comniissaris den heer Leplae, regter by gezeide Regtbank, en voor Cura- teur di n I eer Robert Barbier, commis-greHierby de zelve Regtbank, wooncode te Veurne. Eindeiyk beveelt de uitvoering van dit ronnis by voorrat d. Voor gelykvormig exlrakt, De Gri Hier (geteekend) DE BAENST, en geregistreerd. Voor gelykvortnige kopy, De curatcur ter gezeide faillite, R. BARBIER. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin ghem, zal in twee zittingen, hierna bepaold, open- baerlyk vcrkoopen de volgende onroerende goederen. Koop 1Een allerschoonste grootun gerieflyk Huis, bestaendo in verscheido beneden-en boven-plaetscn, schoonen kelder en zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens pcerdestal, remise en waschkeuken met 0 aren 60 centiaren onder grond van gebouwen en medegaende hovenierhof, al ge- staen en gelegen binnen de stad Veurne, ter west- zyde van de Zwarte Nonnestraet, bekend by plan ka- dastrael sectie A, nummer 892palende in het ge heel van noorden aen het hiiisen ervetoebehoorende aen Jacobus Vandenbruwaene, en den eigendom van sieur Philippus Cortillie, van westen met een poortjen aen de Vestenstraet, van zuiden aen hel huis en erve van den heer Deprey te Veurne, en van oosten voor- hoofdende op gezeide Zwarte Nonnestraet.Laetst- mael gebruikt zynde geweest door wylenl vrouw douariere Du Bois. Om in gebruik te komen met de dag der stellige toewyzing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, met houtstal en erve daer medegaende, slaende te Veurne, ter noordzyde van de groole Oosistrael, geteekend nummer 6, palende van oosten aen den eigendom der egtgenoten Luca te Brugge, van westen huis en erve loebehoorendc aen d’hecr Charles Vanstaen te Veurne, van noorden met een poortje aen de erve toebehoorendc do stad Veurne, en van zuiden voorhoofdendc op de gezeide grootc Ooslstraet. Bewoond door Henricus Nootaert, met regt van pacht tot 28 april 1868, mits 174 franks by jare. Koop 3. Een Huis en erve met verdere edifi- cien, gestaen tc Veurne, teroostzyde van de Noord- straet, geteekend n.° 8, aboulteerende van noorden en oosten aen de hooglagerschool, van zuiden aen den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- denbussche, te Veurne, en van westen voorhoofdendc op de gemelde Noordstraet. Bewoond zonder pachlregt door Carolus Fiorine, mits 200 franken by jare. Op Maendag, 23 April, 1860, ten Sure namiddag, ter herberg Sint- Arnoldus, bewoond door Charles Villes, ten dorpe van Alveringhem, Zal den notaris BEERNAERT, ter residentie van Alveringhem, krachtens bekomen vonnis, uitge sproken door de regtbank van eersten aenleg te Veurne, ten verzoeke van wien het behoort, open- Laerlyk verkuopen het volgende onroerende Goed: Bvïchnjving ran het te verkoopen goed. Ezstcz koop. Een gerieflyk Huis, ten dienste van winkel, gebouwd in steen en bedekt met pannen, hebbende woonplaets, winkel, keuken, kelder met voute daer boven, alles overzolderd; deszelfs zuid- eind-gevel slechts alléén gemeen met sieur Roinon, uaer Augustinus Mahieu, staende ter gemeente van Alviringheni, gehuchte Forthem, ten oosten langs den Loodyk voorts, een onlangs nieuw gemaekt, groot, kloek en gerieflyk stal, insgelyks in pannen- duk, met haelput daerin; deszelfs zuideind-gevel slechts alleen hier afgaende, staende ten oosten ontrent van het buis; thans gebruikt voor asschen inagazyn, schuer en bergplaets van allerhande voor- Men abonneert zich op hel bureel N.’ 34, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Insertion, lüeentiiuen den drukregel. Een afzonderlyk nummer 20 c?, het supplement 15 c.’ Alle aflichen, by de uitgevers van dit blad gedrukt, worden BïMsït onvergeld in hetzelve geplaetst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. Koop 4. Een Huis en medegaende erve, staendd en gelegen binnen de stad Veurne, ter zuidzyde van sint Denys-kcrkhofj geteekend n.° 26; palende vim oosten aen den eigendom van d’hecr Charles Barbier te Veurne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren DeCroos, van Westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdendc op gezegde sinte Denys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, by Josephus l.eurs, aetz 48 franken ’sjaers, en by de weduwe Brants, mits 50 franken ’s jaers. Koop 5. Binnen dc gemeente Avedappelle, en Van noorden den Burgvveg, leidende van hel dorp naer dc stntieplaels, een tweevvoonstig Huizcken. ge bouwd iu steen, overzoidert en gedekt met panti tl, met 3 aren 80 centiaren grond en medegaende erve; palende van noorden en oosten aen het huis en ho venierhof van sieur Pieter Beycn, van westen aen den volgenden koop, van noorden metzyneerveaen gezeideh Turfweg, bekend by plan kadastrael sectie A, nummer 113 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: do Oos- terste woonstc door Ludovicus Thourout, mits 24 franken ’s jaers, en de westerstc door Charles Kin- noo, mits 60 franken ’s jaers. Koop 6. Binnen gezeide gemeente Avecappelle, eil bewesten hier aen, een lluizeken, gebouwd in steen Overzoidert en gedekt met pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, onder nummer 112; ter grootte van 2 aten 10 centiaren, onder grond van gebouwen Cn medegaende erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel l.ibbcrecht te Avecap- pelle, en van zuiden met zyne erve aen den Burgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovicbs Gryson, mits 60 franken by jare. van het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1