VAN VEURNE WOONHUIS, KOOPDAG K I 11 |l h BEURYFGRAS s AEN HET VOORTVERKOOP1ING VOL DARING, gelegen Menaoie-Goederen Openbare Verknoping van WOON58UIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Mores,, V LU R N E. Openbare Verknoping van allerbeste WOENiDAG 3*; APRIL 186*. TE ALVERINGHEM. OP CYNSGROND, EN ANDERE MEUBELAIRE GOEDEREN, TE ALVERIKGREM, GERUCHTE F0RTBEÏÏ. flV •M R1 iï/'l I- Gemeente Vtncheni. Stad Veurne. Gemeente Avecappelle. ZITTINGEN: Menagie-gocderen en Hcrberggereedschappen. Twee schoone kloerkassen, kommode, een iölal openslaende scbraeg- hier- en andere tafels, drv schoone slaghorlogien met kassen, waervan eenu met morgen-wekker, een 30tal stoelen, kaders, veel koper-, tin-, yzer-, gleis en aerdewerk, kiuquets, bedbakken, pluimen bedden, hoofdeinden, onder bedden, sargien, bedlakens en andere menagie- goederen, linnen komfoofs, kléerkoffers, rmd *r an dere twee boterpotten in mandewerk, kleer- en andere manden, alsmede al de herbergi;ereed- schappen. Voorwerpen van verscheiden aerd. 3 fc’ O SUPPLEMENT YEITE1ÏT Door verandering van woonst. V A LA EOLLE ENCHÈRE, I van een TE VfNCIIEM, NABY HET ZWART PEERD. van OpVrydag 27 April, I860, om 4 ure namiddag,, ter herberg het heart Peerd. bewoond door Josephus Coulicr, te Vinchem, langs de kalseide van de Nieuwe Herberg naer Veurne, Zal den Notaris BEERNAERT, te Alveringhem, in ééne lilting, openbaer verkoopen 1 I w Eenige Koop. Een Woonhuis, op circa een ara 20 centiaren cynsgrond, toebehoorende,aei> den heer baron Christophe, te Parys, staende te Vinchem, na- by de herberg het Zwart Peerd, langst de Veurno- knlseide, geheel gemaekt in steen cn plak, en gedekt niet strooi, alsmede een klein stalleken geinaekt iit strooi en in plak, alhier medegaende, voor welkt» cynsprestatie jaerlvks hetaeld wordt 3 franks pa lende van noordwesten op den kalscide-weg, van zuid-oosten, van achter niet de cynservc aen den lleirweg, loopende achter ’t Zwart Peerd naer da Widouwbeke, zuid-west aen hel huis bewoond door Jan Baptiste Hyssen, met gemeenen gevelmuer, en ten noord-oosten met deze cvnserve aen den ingang van gemclden lleirweg achter bet Zwart Peerd. Gebruikt zonder pacht, door ’s ovorledens weduwe Amelia Maes, tot 1 mei 1860. Konditien en onderrigtingen ten kantore van voornoemden Notaris BEEHNAERT. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- heiu, zal op Maendag 80 April 1860, om 3 ure na middag, ter herberg da Rhetorica, bewoond door sieur Carolus Griinmelprez, ter dorpplaet» van Alveringhem, openbaer Verkoopen: De hoeveelheid van 1 hectare 93 aren 33 centi aren, volgens titel, en 1 hectare 78 aren 70 centi aren, volgens kadaster, sectie B, n.* 368 en 369, allerbeste Bcbryfgras, gelegen binnen de gemeente Alveringhem, strekkende omtrent oost en west, pa lende van zuiden en westen grasland aen den heer Pieter Duparc te Yper, van noorden grasland aen de kinderen Ghyselen te Alveringhem, en van oosten de Ilaendekot-dreve of Lampcrnisse-slractje. Om er van in gebruik te komen met den dag dor geld telling. De tytelen van eigendom en de ycrkoopvoorwt'er- den, zyn berustende ten kantore van bovenga noem den notaris DE CAE. Don Notaris DE CAE, ter reside mie van Alverin ghem, zal in twee zittingen, hierna bepacld, open- bacrlyk verkoopen dc tolgendconroerende goederen. Knap 1.—- Een nllcrschoontlc groot en gerieflyk Huis, bestaendo in verschud'- beurden- vu bovcn-plactsen, seboonen kelder cn zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens pvcrilcstal, remise en wasclikeukentuil 9 aren 68 centiaren onder grond van gebouwen cn medegaende hovenierhof, al gc- staen cn gelegen binnen di-slnd Veurne, toi wesl- zyde van de Zwarte Nouncstr i-t, brkeild bv plan ka- dastrael sectie A, nummer 192; palende in hel ge heel van noorden aen het huiven ei veloebehoorem'e aen Jacobns Vandcnl>rii«acne, en den eigendom van sieur Philippns Cortilli tan westen met een poorljen acn dc Veslenslraet, van zuiden oen het buis cn eric van den heer Dcprey te Veurne, en van oosten voor hoofdende op gizeide Zwarte Nonnestraet Laetst- mael gebruikt zynde geweest door wylent vrouw douarierc Du Bois. Om in gebruik Ie komen met dc dag der stellige toewyzing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, met llOiitst.il en erve daer medegaende, staende tc Veurne, ter noordzyde van de groote Ooststraet, geteekend nummer 6, palende van oosten aen den eigendom der egtgenoten Luca to Brugge, van westen huis cn ene loebehoorende aen d’heer Charles Vanstaen te Veurne, van noorden met een poortje aen deer»e toebehoorendo de stad Veurne, en van zuiden voorhoofdende op de gezeide groote Ooststraet. Bewoond door Henriciis Nootaert, niet regl van pacht tot 23 april 1868, mits 17-1 franks by jare. Koop 3.Een Huis cn erve irietverdereedifi- cien, gestaen te Veurne, ter oostzyde van de Noord- straet, geteekend n 8, aboutteerendo van noorden en oosten aen «Je hooglagerschool, van zuiden acn den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- denbussche, te Veurne, en van westen voorhoofdende op de gemelde Noordstraet. Bewoond zonder pachtregt door Carolus Fiorine, mits 200 franken by jaro. Koop 4. Een Huis en medegaende erve, staendo en gelegen binnen dc stad Veurne, ter zuidzyde van sint Deuys-kerkhof, geteekend n.* 26; palende van oosten aen den eigendom van d heer Charles Barbier tc Veurne, van zuiden aen dezen der weduwo cn kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdende op gezegde sinte Dcnys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, by Josephus Leurs, aen •48 franken ’sjaers, en by dc weduwe Brants, mits 50 franken ’sjaers. Koop 5. Binnen dc gemeente Avecappelle, cn van noorden den Bnrgweg, leidende van het dorp naer de statieplaels, een tweewoouslig Huizeken. ge bouwd in steen, overzoldert en gedekt met pannen, mot 3 aren 30 centiaren grond en medegaende erve; palende van noorden en oosten aen hel huis en ho- ▼«uierhof van sieur Piclcr Beven, van westen aen den volgenden koop, tan noorden met zyno erve aen gezeiden Turfweg, bekend by plan kadastrncl sectie A, nummer 113 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: dc oos- terstc woonste door l.udovicus Thourout. mits 21 franken 's jaers, en dc westerstc door Charles Kin- noo, mits 60 franken 's jaers. KoopQ. Binnen gezeide gemeente Avecappelle, cn bewesten hier aen, een Huizeken, gebouwd in steen overzoldertcn gedekt met pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, onder nummer 112, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen cn medegaende erf; palende van noorden cn westen aen den eigendom van Engel Libberccht te Avecap- pellr, en tan tuiden met zyne erve aen den Bnrgweg. Bewoond zonder regt van pacht door Ludovicos Grvson, mits 60 franken by jare. INSTEL 9 Mei om 5 ure namiddag, OVERSLAG 23 Mei om 2 ure namiddag, Dc titelen van eigendom en conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAI,. WW i na -Miwjarv •■uiw ras i «vswN«di»vi ■«n»«iw iiwanat Op Maendag, 80 April, 1860, om een «re namid dag, ten huizeen herberg bewoond door de weduwe on dochter Beele, ter gemeente Alveringhem, ge kuchte Forthem, Zal den Notaris BEERRAERT, ter residentie aldaer, openbaer verknopen Groote zitbank, lessenaren, standen, kuipen, seu- len, het hovenieralaem, happen, karthamers en weggen, ganlieren, 800 roggen gieijen; kasken. ydele flesschen en vaten, oud yzer en lood Allerhande meetniaten, botermyne, twee yzeren balansen niet schalen en een twintigtal groote en kleine gewigten, bascule, hectoliter- en mindere maten, gracnzeefden en schuppen, bacnsten, twee kalanderaren, windmolen, zolderwegen, vlasbalec, gezaegd hout, kiekenhok, deel dakpannen en steen; greepen, vorken, haken, laders, 10 bundels pl-ifond- latten, houten bakken, drekstanden, deel blokken voor zaed en bothamers, tra- en vloerbilien korde- wage.is, boon- en vlaspeersen, een sparre, dry pikkel, en meer andere voorwerpen, te veel om te meiden, I\ota. Mogelyks zal er ook een seboonen eiken boom, in schipplanken gezaegd, niedever- kocht worden. Optyd van betaling, mits stellende goede et» sol vabele borgen. té

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1