V A A' V E U E N E KOOPDAG BEDRTFGHAS II U I I i I VI Vi ÓP ite Op eeuwigen Chinsgrond, Menagie-Goederen Openbare Verknoping van allerbeste VOL DARING, Openbare Verknoping van WOONHUIZEN, Ter herberg den Keizer, bewoond door Augustinus Morcz, TE VEURNE. a? l'iO 1800. ZATERDAG 28 APRIL llandelzakon. en 5 TE WULVERINGHEM, Ter dorpplaets. Een Nummer, en een Supplement op half blad, per week. EN ANDERE MEUBELAIRE GOEDEREN, TE ALVER1KGBEM, CEBUtlHTE FÖRTHEM, Belegen TE ALVERINGHEM. algerncene Tijdingen, Marktprijzen Blad voor Annoncen, Landbouwnieuws, politieke Stad Veurne. Gemeente Avccappelle. OPENBARE VERKOOI’ING Menagic-goedcrcn cn Herberggereedschappen^ Voorwerpen van verscheiden aerd. ZITTINGEN: iN.r 1809. I Voor stad dit blad gedrukt, wedden I860. ho nen I if J l* IZV W. »»v f en van «7 Frys ran Men abonneert zich op het bureel N.’ 3-4, te Veurne, en op al de postkantooren van het rvk. Inserlien, lilcculimen den drukregel. Een afzonderlik nummer 20 het supplement IS c.’ Alle ailiclien, by de uitgevers van KC.AMOi. onvergeld in hetzelve geplaatst. Brieven en geld vrachtvry toe te zenden. inschryving, BETAELBAF.il VOOROP: 6 franks ’sjaers. 8 fr. 26, 6 mactiden. 1 fr. 75. 3 inacnden. 7 franks 'sjaers. Voor buiten, vrachtvry: 8 fr. 75 6 tonenden. 2 fr. 25 3 maanden. Voor Frankryk 11 fr. 20 'sjaers. Den Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- ghctn, tal in twee zittingen, hierna bep.ield, open- baerlyk verkoopen de volgende onroerende goederen. Koop 1.Een allerschoonste groot en gcritflyk Buis, beslaande in verscheide beneden- en boven-plaetsen, schoonen kelder en zolder; met koetspoort van noorden daer aen, benevens pcerdcstal, remise en waachkeuken met 9 aren 69 c. ntiaren onder grond van gebouwen en tnedegaende hovenierhof, al ge- ataen en gelegen binnen dc stad Veuruv, ter west- zyde van du Zwarte Non nest rit, bekend by plan ka dastraal sectie A, nuinmei 292; palende in het ge heel van noorden aen het huiseiterve toebehoorende aen Jacobus V.indenbruwaene, en den eigendom van sieur l’liiIippus Cortillie, van westen met een poortjen aen de Vcslenstraet, van zuiden aen het huis en ervo van den heer Deprey te Vetiritc, en van oosten voor hoofdende op gezeidc 'Zwarte Nonneslrnet Laetsl- mnel gebruikt zynde geweest door wylent vrouw douariere Du Bois. Om in gebruik te komen met de dag der stelligu toewyzing. Koop 2. Een Huis, tegenwoordig ten dienste van winkel, met houtslal en ene daer tnedegaende, staende to Veurne, ter noordzydo van de groote Oostatraet, geteekend nummer (I, palende van oosten aen den eigendom der egtgenoten Lu ca te Brugge, van westen huis en erve toebehoorende aen d’heer Charles Vanstacn te Veurne, van noorden met een poortje aen deerve toebehoorende de stad Veurne, en van zuiden voorhoofdende'op dc geleide groote Ooatstraet. Bewoond door Hetiricti. Nootacrt, niet regt van pacht tot 23 april 1868, mits 174 franks by jare. Koop 3.— Een Buis en erve met verdere edifi- cien, gestaen te Veurne, terooslzyde van du Noord- straet, geteekend n.° 8, aboutteerende van noorden en oosten aen de hooglngi rschool, vAn zuiden aen den eigendom der weduwe van d’heer Josephus Van- denbussche, te Veurne, en van wetten voorhoofdende op de gemelde Noordstraet. Bewoond zonder pachtregl door Carolus Fiorinc, mits 200 franken by ja re. Koop 4. Een Ilnisen tnedegaende erve, staande en gelegen binnen Ce stad Veurne, ter zuidzyde van sint Benys-kerkhof, geteekend n.** 26; palende van oosten aen den eigendom van d’heer Charles Barbier te eurne, van zuiden aen dezen der weduwe en kin deren Decroos, van westen aen den eigendom van d’heer De Baenst, en van noorden voorhoofdende op gezegde sinte Denys-kerkhof. Bewoond in twee woonsten, by Josephus Leurs, aen 48 franken ’sjaers, en by de weduwe Brants, mits 50 franken ’s jaers. Koop 5. Binnen de gemeente Avccappelle, en van noorden den Burgweg, l< identic van het dorp naerde slatieplacls, een tweewoonstig Huizeken. ge bouwd in steen, overzoldert en gedekt met patin n, met 3 aren 30 centiaren grond en tnedegaende erve; palende van noorden en oosten aen bet huis en venierbof van «icur Pieter Bcjcn, van westen Don Notaris DE CAE, ter residentie van Alverin- lietn, zal op Maendag 30 April I860, om 3 ure na middag, ter herberg da Rheiorica, bewoond door sieur Carolus Gritnmelprcz, ter dorpplaets van Alveringhem, openbaar Verkoopen: De hoeveelheid van 1 hectare 95 aren 53 centi aren, volgens titel, en 1 hectare 78 aren 70 centi aren, volgens kadaster, sectie B, n.’ 308 en 869, allerbeste Bebryfgras, gelegen binnen de gemeente Alveringhem, strekkende omtrent oost en west, pa lende van zuiden en westen grasland acn den heer Pieter Duparc te Ypcr, van noorden grasland aen de kinderen Ghyselen te Alveringhem, en van oosten de Haendekot-druve of Lampernisse-atraelje. Om er van in gebruik te komen nu t den dag der geldtelling. De tytelen van eigendom en de verkoopvoorwaar den, zyn berustende ten kantore van bovengeuoem- den notaris DE CAE. ■BBSODHKWiaHKBnxsanHiKDESMCDotTr'cr- mitanoB van een Op Maendag 14 Mei 1860, om 3 uren namiddag, in d’herberg de dry Koningen, bewoond door sieur Ambroisius Morael, te Wulveringhem, e Zal den Notaris HOLLY, ter gezegd Wulveringhem resideerende, openbaar in eene zitting, verknepen Een goed engcrieflyk Huisgebouwd in steen en ge dekt met pannen, beslaande in woonplaels, vaule, kelder, keuken cn zolder, met twee houtslallen en privaat, cit too n verdere gerieflykheden, gestaan te Wulveringhem, ter dorpplaets, op een are tien centiaren land onder huisgrond ei hovenierhof, wezende eene eeuwigen chinsgrond, behoorende aen de erfgenamen van mynheer Carlon de Winnezeelc, waarvoor jaerl; ks hetaeld word veertig centimen bekend by kadaster, sektie B, nummer 519; palende van Oosten ach eenen hovenierhof van sieur Ferdi nand Joseph Van den Berghe cn zyne Einders, zuid aen gras van den notaris Roily, west aen den eeuwigen chinsgrond gaande met een huts bo- hoorende aen sieur Louis Moeileclady, en van noorden aen het huis en gelyken grond van sieur Charles Maerten. Tevorun bewoond door sieur Philippits Jacobut De Rache en nu door Eduard Wellekommen, otn in gebruik te treden met I mei 1861. De titelen en voorwaerden van verkooping be rusten t’elks inzage, ten kdntoorc van voornoemdeu Notaris RÜLLY Door verandering van woonst. Op Maendag, 30 April, 18(50, om een ure namid dag, ten huizeen herborg bewoond door de weduwu en dochter Beele, ter gemeente Alveringhem, ge juichte Forthein, Zal den Notaris BEERNAERT/ter residentie aidaar, openbaarverkoopen Twee schoone kleerkasseti, kommode, een iftial openslaande sdhraeg- bier- en audere tafels, dry schoone slagliorlogieii met kassen, waer»an eeua met morgen-wekker, een 50ta! stoelen, kaders, veel koper-, tin-, yzer-, gleis en aerdewerk, kinquets, bedbakkCn, pluimen bedden, hoofdeinden, onder bedden, sargien, bedlakens en andere menagie- goeilercn, linnen komfoors, kleerkoffers, onder an dere twee boterpotlen in mandewerk, kleer- eu andere manden, alsmede al de herberggereed- schappftn. Groote zitbank, lessenaren, standen, kuipen, seu- len, het hovenieralaem, happen, karthainers en weggen, gantieren, 300 roggen gleijen; kasken. ydele ilesschen en vaten, otid yzer en lood Allerhande ineetmaten, botermyna, twee yzererz balansen met schalen en een twintigtal groote en kleine gewigten, bascule, hectoliter- en mindere maten, graenzeefden en schuppen, baensten, twee kalanderaren, windmolen, zolderwegen, vlnsbaleo, gezaegd hout, kiekenhok, deel dakpannen en steen; greepen, vorken, haken, laders; 10 bundels pl ifond- iatten, houten bakken, drekstanden, deel blokken voor zaed en bothainers, tra- en vioerb dlen korde-’ wage.is, boon- en vlaspeersen, een sparre, drypikke], en meer andere voorwerpen, te veel om te melden. A'ota. Mogelyks zal er ook een sehooneft eiken boom, in schipplanken gezaegd, medever-* kocht worden. Op tyd van betaling, mits stellende goede en sol vabele burgen. den volgenden koop, van noorden mei zyne erve acn gezeiden Turfweg, bekend by plan kadastraal sectie A, nummer 1 13 Bewoond zonder regt van pacht, te weten: de oos- terste woonste door Ludovicus Thourout. mits 24 franken ’s jaers, cn dc westerste door Charles Kin- noo, mits 60 franken 's jaers. Koop 6. Binnen gezeide gemeente Avccappelle, cn bewesten hier aen, een Huizeken, gebouwd in steen overzoldert cn g< d< kt met pannen, bekend by plan kadastrael sectie A, onder nummer 112, ter grootte van 2 aren 10 centiaren, onder grond van gebouwen en mcdcgaentle erf; palende van noorden en westen aen den eigendom van Engel l.ibberechl te Avecap- pellr, cn van tuiden met zyne erve aen den Burgweg. Bewoond zonder n gt van pacht door Ludovicus Gryson, mits 00 franken by jare. INSTEL 9 Mc; om 5 ure namiddag, OVERSLAG 23 .’’ei om 2 ure namiddag, De titelen van eigendom cn conditiën zyn berus tende ten kantore van gezegden Notaris DE CAE. van het

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1860 | | pagina 1